Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01708 Екінші шет тілін қосымша оқытатын ағылшын тілі в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 3

  Студенттердің В1 деңгейіне қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикалық тақырыптарды қамту. Тіл тасымалдаушылармен еркін қарым-қатынасты қамтамасыз ететін базалық тілдік құзыреттілікке қол жеткізу тиісті күрделілік деңгейіндегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға, ағылшын тіліндегі сөздерді есту арқылы еркін қабылдауға және естілген материалдың мазмұнын жаңғыртуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (ілгерлеуші А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің А2 деңгейін тереңірек зерделеуге бағытталған қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларының тақырыптарын зерделеуді қамтиды. Пән базалық стандарт деңгейінде мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің тәжірибелік фонетикасы
  Несиелер: 5

  Студенттерді дұрыс есту-сөйлеу дағдыларына үйретуге, олардың неміс тілінің фонетикалық жүйесін меңгеруіне және осылайша, коммуникативтік құзыреттіліктің құрамдас бөлігінің бірі ретінде қалыптасуына бағытталған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Сөйлеу бөліктері. Зат есім және сын есімдердің сөзжасамы. Қарапайым сөйлем және оның түрлері. Күрделі сөйлем түсінігі. Екінші шет тілінің грамматикалық құбылыстарын, коммуникативтік құзыреттілікті практикалық меңгеру дағдыларын дамыту, сондай-ақ тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Студенттердің 2-ші деңгейге жетуіне бағытталған негізгі лексикалық тақырыптарды қамту. Тіл тасымалдаушылармен еркін қарым-қатынасты қамтамасыз ететін базалық тілдік құзыреттілікке қол жеткізу тиісті күрделілік деңгейіндегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға, ағылшын тіліндегі сөздерді есту арқылы еркін қабылдауға және естілген материалдың мазмұнын жаңғыртуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Сөздің грамматикалық бөліктері (артикль, зат есім, сын есім, есім, етістік, зат есім, сан). Ағылшын тілінің синтаксисінің ең маңызды құбылыстары: қарапайым және күрделі сөйлемдердің түрлері, сөйлемдердің құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Студенттердің В1 деңгейіне қол жеткізуіне бағытталған қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларының негізгі лексикалық тақырыптарын қамту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аутенттік мәтіндермен жұмыс істеу
  Несиелер: 6

  Оқу-шет тілін үйренудегі негізгі қызмет түрі. Шет тілі сабақтарында түпнұсқалық мәтіндерге көп көңіл бөлінеді. Тек түпнұсқа мәтіндерде біз ана тілінде емес және оқулық материалында берілмейтін грамматикалық құбылыстар мен тілдік ерекшеліктерді таба аламыз. Сонымен қатар, біз үйренуші халықтың салт-дәстүрі, тұрмысы, қазіргі заманғы өмір жағдайлары туралы қызықты танымдық материал шығара аламыз. Белгілі бір тақырыптағы түпнұсқалық мәтіндерді талдау және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (ілгерлеуші В1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Базалық стандарт деңгейінде мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті одан әрі қалыптастыру. II Ұлттық стандартты деңгейде (В1) оқыту студенттерді әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас салаларында даярлауды көздейді, алайда субтомдар саны айтарлықтай артады, ал болжанатын қарым-қатынас жағдайлары білім алушылардан лингвистикалық құзыреттілікті неғұрлым сапалы меңгеруді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (ілгерлеуші В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыс істеу үшін қажетті білім алуы үшін В2 деңгейінің негізгі лексикалық тақырыптарын қамту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі (В1 ілгерлеуші деңгейі)
  Несиелер: 6

  Базалық стандарт деңгейінде мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттілікті одан әрі қалыптастыру. II Ұлттық стандартты деңгейде (В1) оқыту студенттерді әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас салаларында даярлауды көздейді, алайда субтомдар саны айтарлықтай артады, ал болжанатын қарым-қатынас жағдайлары білім алушылардан лингвистикалық құзыреттілікті неғұрлым сапалы меңгеруді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үйде оқу
  Несиелер: 6

  Шет тілін оқыту барысында оқу тілдік және әлеуметтік-мәдени ақпараттың маңызды көздерінің бірі болып табылады. Кітап оқу үшін пайдалану шетел тілін үйрену процесін қызықты сабақтарға айналдырып қана қоймай, сонымен қатар оқушыларға Оқытылатын тіл елінің қазіргі заманымен танысуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқытудың мақсаты, тәсілдері, мазмұны, принциптері, әдістері, құралдары; шт мұғалімінің кәсіби қызметі; басқа тілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру технологиясы, ұйымдастыру; оқыту процесі; оқытуды бақылау. Негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде). Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (ілгерлеуші В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыс істеу үшін қажетті білім алуы үшін В2 деңгейінің негізгі лексикалық тақырыптарын қамту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 6

  Маңызды тарихи оқиғалар, мәдени-тарихи және әлеуметтік аспектілер, географиялық жағдай, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктері, қоғамдық-саяси өмір, мемлекеттік құрылым, экономика, оқитын тіл елінің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Жалпыеуропалық В2 деңгейіне сәйкес екінші шет тілін мамандық ретінде меңгеруде студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыстар жалғасуда. Бұл пән В2 деңгейін оқытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы білім беретін мектептердегі жаңартылған мазмұны жүйесіндегі шет тілі
  Несиелер: 4

  Жаңа әдістермен оқыту (мысалы, CLIL және STEM) Жаңа әдістерді қолдану арқылы оқу үрдісін ұйымдастыру. Оқу материалдарын іріктеу және дамытуға қойылатын талаптар. Білім беру қызметін ұйымдастыру түрлері. Пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту функциялары. Пәндік-тілдік интеграцияланған оқытуды ұйымдастырудағы командалық оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәдениаралық коммуникация
  Несиелер: 6

  Мәдениетаралық қарым-қатынаста әр нақты әрекеттің мағынасын түсіну өте маңызды, өйткені ол әртүрлі мәдениеттер мен әлеуметтік-мәдени топтарда әр түрлі қарым-қатынас нормалары, ережелері туралы дәстүрлі түсініктерді жиі жасырады. Бұл пән қарым-қатынастың өзге тілді мәдениетін меңгеруге мүмкіндік береді,мәдениетаралық құзыреттілікті дамытады және коммуникативтік мінез-құлыққа үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілдік білім берудегі танымдық-интерактивтік технологиялар
  Несиелер: 4

  Когнитивті-интерактивті технологиялар (мысалы, рөлдік ойын, Жобалық іс-әрекет, топпен және жұптармен жұмыс, презентация, сұхбат, баспасөз конференциясы және т.б.) курстың негізгі ұғымдары мен ережелері, когнитивті-интерактивті технологиялардың мәні, олардың білім берудегі орны мен рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін бейресми стилі
  Несиелер: 6

  Бейресми қарым-қатынас саласының ерекшеліктері. Қарым-қатынастың бейресми саласына тән негізгі грамматикалық формалар, сөйлемдер және фразалар. Пән ағылшын тілі саласында білім алушының коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған және оларды одан әрі жетілдіруге ықпал етеді, сондай-ақ білім алушының мәдениетаралық коммуникацияға толыққанды қатысу қабілетінің көрсеткіші ретінде "екінші тілдік тұлғаның" дамуына ықпал етеді..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби тіл адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде (мамандықтың ерекшелігін ескере отырып). Шет тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Мамандық бойынша шет тілінде пәндік сала мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндерге бағдарлау, кәсіби мазмұн мен монологтық сөйлеу т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 6

  Курс мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін меңгеру үшін қажетті елтану құзыретін қалыптастыруға бағытталған. Пән Ұлыбританияның экономикалық және саяси географиясын; мемлекеттің дамуының негізгі тарихи кезеңдерін; в білім беру жүйесін және негізгі білім беру бағдарламаларын; мемлекеттің мәдениеті, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын оқытудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лексикология
  Несиелер: 3

  Курс байқалатын лингвистикалық құбылыстарды жалпылау дағдыларына ие болу және дамыту үшін база жасайды және мүмкіндігінше студенттерге тіл фактілеріне өз бетінше, сыни көзқарас дағдыларын үйретеді. Лексикологияның негізгі ұғымдары тілдің сөздік құрамы туралы ғылым ретінде; тілдегі лексиканың компоненттік құрамына негізгі көзқарас; сөз құрылымындағы морфемалардың рөлі мен функциялары, сөз мәніндегі сем рөлі мен функциялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілдік білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  а) коммуникативтік-ақпараттық технологиялар б) интерактивті әдістер. Курстың негізгі ұғымдары мен ережелері, инновациялық әдістердің маңызы, олардың білім берудегі орны мен рөлі, шет тілді білім беру саласындағы инновациялық әдістердің басым бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Жалпыеуропалық В2 деңгейіне сәйкес екінші шет тілін мамандық ретінде меңгеруде студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыстар жалғасуда. Бұл пән В2 деңгейін оқытуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтіндік лингвистика
  Несиелер: 3

  Мәтін лингвистикасы-лингвистика бағыты, оның шеңберінде мәтіннің проблемалары тұжырымдалады және шешіледі. Мәтін лингвистикасының объектісі байланыс мәтінін құру ережелері және осы ережелер бойынша берілген оның мағыналық санаттары болып табылады. Мәтін лингвистикасы ғылым ретінде тіл мен тілдің өзара қарым-қатынасын талдау үшін жаңа онтологиялық негіз қалыптастырады, бұл байланысты мәтін арқылы жанама түрде байқауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту ( С1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Пән мазмұны студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби шет тілдік құзыреттілігін қалыптастыру, оқытудың жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағытын тереңдету, интермәдениетті блоктың (саясат, экономика, мәдениет, СИЯ елдері мен Қазақстанның Адам құқықтары және т.б.) сөйлеу тақырыбы негізінде қол жеткізіледі. Арнайы мақсаттар үшін шет тілін оқыту болашақ мамандығының ерекшеліктеріне байланысты оқытылатын тілде оқитындардың қажеттіліктерін есепке алуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу студенттерде ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастыруға, кәсіби қызмет саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздері мен жүргізу әдістемелерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Американдық кинематограф
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты эстетикалық талғамды қалыптастыру, американдық кинематограф арқылы оқытылатын тіл елінің тарихымен таныстыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілінің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-ағылшын тілінің коммуникативтік және аумақтық түрлеріндегі айтылу ерекшеліктерін жүйелі және жан-жақты оқу, қазіргі заманғы ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын әртүрлі коммуникативтік мақсатта қолданылатын түрлі деңгейлі функционалдық бірліктер жүйесі ретінде қарастыру; грамматика саласында қолданылатын ағылшын тілінің морфологиясы мен синтаксисі және лингвистикалық талдау әдістері мәселелерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің пәндік мазмұны (С1 + деңгейіне сәйкес): - оқытудың осы деңгейінің мазмұнын көрсететін коммуникативтік орта; - осы саланы жүзеге асыратын сөйлеу тақырыптарының жиынтығы және қарым-қатынас субтемасы; - қарым-қатынастың типтік жағдайлары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Синхрондық аударма теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  «Түсіндіру» феномені және «аудармашы» мамандығы туралы негізгі ұғымдар; Түсіндірудің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру: бір парақтан аударма, дәйекті және синхронды аударма; ағылшын тілінен орыс және ағылшын тілдерінен ағылшын тіліне аударғанда мәтінді өңдеу; Көпфункционалды мәтіндерді аударудың лексикалық және грамматикалық принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  "Аударма теориясы мен практикасы" курсы аударма процесінің заңдылықтарын анықтаумен және сипаттаумен айналысатын дескриптивті теориялық пән болып табылады, олардың негізінде осы процеске қатысатын тілдердің қолданылуының ерекшеліктері, құрылымы мен ережелері жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөйлеу екінші шетел тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қарым-қатынастың тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларының тақырыптарымен жұмысты қамтиды.; сондай-ақ ауызша сөйлеуде жиі қолданылатын негізгі грамматикалық құрылымдар. Ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің коммуникативтік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Сөйлеу бөліктері. Зат есім және сын есімдердің сөзжасамы. Қарапайым сөйлем және оның түрлері. Күрделі сөйлем. Диалогтік және монологиялық сөйлеуде грамматикалық материалды қолдану. Екінші шетел тілінің грамматикалық құбылыстарын, коммуникативтік құзыреттілікті практикалық меңгеру дағдыларын дамыту, сондай-ақ тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту (С2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіби мақсатта өзара іс-қимылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени сала аясында ұйымдастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IELTS курсы
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілін білу үшін IELTS емтиханын тапсыру ережелері мен негізгі сәттері. Жазбаша жаттығулар, мәтіндерді тыңдау, деңгей бойынша тестілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде сөйлетін елдердің балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Балалардың ағылшын тілді әдеби шығармашылығын дамытудың негізгі кезеңдері, олардың негізгі заңдылықтары мен сипаттамалары; балалардың ағылшын тілді әдеби өмірінің маңызды фактілері мен құбылыстары, авторлардың өмірбаяндық оқиғалары мен фактілері; шығармалардың мазмұны мен проблематикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Американдық және британдық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ағылшын тілінің американдық және британдық нұсқаларының ерекшеліктерімен таныстырады. Британдық және Американдық Ағылшын тілінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын; ағылшын тілінің Британдық және американдық нұсқаларының лексикалық, грамматикалық, орфографиялық ерекшеліктерін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пән "фирмада", "келіссөздер жүргізу", "шартқа қол қою", "банкте", "іссапар", "поштада" және т.б. сияқты іскерлік қарым-қатынас тақырыптарын, сондай-ақ қарым-қатынастың іскерлік саласының лексикалық материалын; ағылшын тілінде іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін қажетті грамматикалық құрылымдарды және ұсыныстар модельдерін; хаттардың түрлерін, келісім-шартқа қол қою, іскерлік келіссөздер жүргізу ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (ілгерлеуші В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Жалпыеуропалық В2 деңгейіне сәйкес екінші шет тілін мамандық ретінде меңгеруде студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыстар жалғасуда. Бұл пән қарым-қатынастың әлеуметтік, кәсіби және тұрмыстық салаларының В2 деңгейін зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Американдық әдебиет
  Несиелер: 5

  Курстың тақырыптары: американдық жазушылардың әдеби шығармашылығын дамытудың негізгі кезеңдері, олардың негізгі заңдылықтары мен сипаттамалары; ағылшын тіліндегі әдеби өмірдің маңызды фактілері мен құбылыстары, авторлардың өмірбаяндық оқиғалары мен фактілері; шығармалардың мазмұны мен проблематикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілін оқытудың дидактикалық және психологиялық негіздері. Шетел тілін оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуының дидактикалық және психологиялық негіздері. Екінші шт оқытудың функциялары, мақсаттары, мазмұны. Екінші шт бойынша оқытуды ұйымдастыру. Оқыту фонетике, грамматика, оқылым, говорению, жазу, ауызша сөйлеу. Ағылшын тілінен кейінгі екінші шт оқыту ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • TOEFL курсы
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілін білу үшін TOEFL емтиханын тапсыру ережелері мен негізгі сәттері. Жазбаша жаттығулар, мәтіндерді тыңдау, деңгей бойынша тестілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік екінші шет тілі
  Несиелер: 5

  "Іскерлік Екінші шет тілі" пәні "фирмада", "келіссөздер жүргізу", "шартқа қол қою", "банкте", "іссапар", "поштада" сияқты іскерлік қарым-қатынас тақырыптарын, сондай-ақ қарым-қатынастың іскерлік саласының лексикалық материалын; Екінші шет тілінде іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін қажетті грамматикалық құрылымдарды және ұсыныстардың модельдерін; хаттардың түрлерін, келісім-шартқа қол қою, іскерлік келіссөздер жүргізу ережелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі (В2 ілгерлеуші деңгейі)
  Несиелер: 5

  Жалпыеуропалық В2 деңгейіне сәйкес екінші шет тілін мамандық ретінде меңгеруде студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі қалыптастыру, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту бойынша жұмыстар жалғасуда. Бұл пән қарым-қатынастың әлеуметтік, кәсіби және тұрмыстық салаларының В2 деңгейін зерделеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде сөйлетін елдердің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ағылшын тіліндегі әдеби шығармашылықтың дамуының негізгі кезеңдері, олардың негізгі заңдылықтары мен сипаттамалары; ағылшын тіліндегі әдеби өмірдің маңызды фактілері мен құбылыстары, авторлардың өмірбаяндық оқиғалары мен фактілері; шығармалардың мазмұны, проблемалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Шет тілдерін оқытудың арнайы-бағытталған әдістемесі" пәні шет тілі мұғалімдерін дайындау жүйесіндегі бейіндеуші бір бола отырып, болашақ мамандарды мектеп оқушыларының шет тілін (бастауыш, кәсіби, мамандандырылған) меңгеру бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың заңдылықтары туралы терең біліммен, оқытудың тәсілдерін, стратегиясын, тактикасын және құралдарын ғылыми негіздеп таңдау іскерлерімен қамтамасыз етуге, жеке тұлғаға бағытталған тәсіл арқылы жүзеге асырылатын гуманизациялау идеясының негізінде білім алушылар мен оқушылар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған екінші шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқытуда студенттердің болашақ мамандықтың немесе мамандықтың ерекшеліктеріне байланысты қажеттіліктерін есепке ала отырып оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінен халықаралық емтиханды тапсыруға дайындық
  Несиелер: 5

  Екінші шет (неміс немесе түрік) тілін білу бойынша халықаралық емтиханды өткізу ережелері және тапсыру негізгі сәттері. Жазбаша жаттығулар, мәтіндерді тыңдау, деңгей бойынша тестілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Екінші шет тілді академиялық мақсатта оқыту
  Несиелер: 6

  "Академиялық мақсаттар үшін тіл" курсы Академиялық қарым-қатынастың оқу және ғылыми салалары үшін өзге тілді дайындықты қарастырады және ауызша және жазбаша қарым-қатынас түрлерін жүзеге асыратын сөйлеу қызметінің барлық түрлерін қамтиды: оқу, сөйлеу, жазу, тыңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын тілді академиялық мақсатта оқыту
  Несиелер: 6

  "Академиялық мақсаттар үшін тіл" курсы Академиялық қарым-қатынастың оқу және ғылыми салалары үшін өзге тілді дайындықты қарастырады және ауызша және жазбаша қарым-қатынас түрлерін жүзеге асыратын сөйлеу қызметінің барлық түрлерін қамтиды: оқу, сөйлеу, жазу, тыңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бейіндік сала бойынша білімін дидактикалық білімімен интеграциялау арқылы, дәстүрлі және инновациялық технологияларды пайдаланып, педагогика-психология саласындағы жаңа жетістіктерді қолдана отырып шет тілі бойынша сабақты жоспарлау, құру және өткізу.

 • Код ON2

  Шет тілін оқытудағы құзіреттіліктерді қолдана отырып, білім алушылардың тілдік, кәсіптік, ақпараттық, коммуникативтік құзіреттіліктерін қалыптастыру және дамыту.

 • Код ON3

  Білім алушылардың шығармашылық, интерактивтік т.б. жұмыс түрлерін қолданып сабақта шет тілде сөйлесуін ұйымдастыру.

 • Код ON4

  Білім алушылардың жек тұлғасына құрметпен қарау педагогикалық тактісін ұстана отырып, оларды жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар жүйесін бағалауға және дискриминацияның кез келген түріне, экстремизмге қарсы тұруға тәрбиелеу үрдісін құру.

 • Код ON5

  Білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін жүзеге асуры үшін қолайлы білім беру ортасын дамыту, өзге мәдениет пен өзге қоғамға толеранттық қарым қатынас қалыптастыру.

 • Код ON6

  Оқушылардың шет тілі бойынша тілдік дағдыларын қалыптастыратын әдіс тәсілдерін анықтай отырып, пәннің мақсат-міндетіне, талаптарына сай оқу материалдарын дайындау.

 • Код ON7

  Білім алушылардың жеке қабілеттерін анықтау нәтижелерін қолданып, білім беру ортасын, білім беру практикасын зерттеу, шет тілін оқытудағы қажеттіліктер мен қиыншыцлықтарды айқындау.

 • Код ON8

  Қазақ, орыс, шет тілдерін білу, көпмәдениетті, полиэтникалық қоғамда конструктивті диалог дағдысының болуы.

 • Код ON9

  Әртүрлі әлеуметтік топтармен қарым қатынас, кәсіби қауымдастықта бірлесіп қызмет ету әдістері мен тәсілдерін негізге ала отырып, білім беру стейкхолдерлерін біріктіруші инновациялық идеялар ұсыну және оны оқу-тәрбие жұмыстарына қатыстыру.

 • Код ON10

  Іскерлік этика нормаларын, әлеуметтік этикалық құндылықтарды сақтай отырып, кәсіби және тұлғалық өсуге талпыну, әр түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде бағдарлай білу.

 • Код ON11

  Психология-педагогикалық білімді іздеу, жүйелеу, педагогикалық қызметте жүйелі ойлауға қабілетті болу.

 • Код ON12

  Педагогикалық мәселелерді шешуде әр түрлі білім салалары бойынша білімді кіріктіру.

 • Код ON13

  Пәндік, педагогикак-психологиялық, әдістемелік білім жүйесіне ие бола отырып, кәсіптік қызметін жүзеге асыру, сыни ойлауға, педагогикалық идеяларды ойлап табу қабілетіне ие болу.

 • Код ON14

  Ағымдағы оқу-ұйымдастыру құжаттарын әзірлеу (дидактикалық, бақылау, бағалау материалардын т.б.), ұйымждастырушылық қабілетінің болуы, жоғары орындаушылық тәртіпті ұстану.

 • Код ON15

  Кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

Top