Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B10201 Әлеуметтік жұмыс в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету;
 • Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру;
 • Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға кіру;
 • Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша мобильді сервистерді пайдалану;
 • Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына бағдарлану;
 • Ғылыми-педагогикалық, теориялық білімін әлеуметтік-педагогикалық және білім беру саласында қолданады. Әлеуметтік жұмыс саласында әлеуметтік–педагогикалық, психологиялық кеңес беру қызметін ұйымдастырады;
 • ҚР заңнамалары мен құқықтық жүйесінің негіздерін, кәсіби іс-әрекет саласындағы адамгершілік-этикалық нормалар мен құқықтарын біледі;
 • Тұрғындардың өмір сүруі, индивидуалды қажеттілігі, әлеуметтік қамсыздандырылуы, құқықтарының қорғалуы жағдайларына салыстырмалы талдау жасай отырып баға береді. Әлеуметтік мәселелерді шешу, әлеуметтік қызметті, әлеуметтік көмекті ұйымдастыру барысында заманауи әлеуметтік жұмыс технологияларын қолданады;
 • Қызмет көрсету, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік жұмыс мамандарын басқару саласын үйлестіреді. Әлеуметтік қызметтер нарығында әлеуметтік мәселелерге назар аудара отырып маркетингтік технологияларды пайдаланып, әлеуметтік жұмыс мамандарының имджін қалыптастырады. Әлеуметтік жұмыс қызметін жүзеге асыруда мемлекеттік, жеке меншік әріптестікті орнатады.Әлеуметтік жұмыс қызметі мен қызмет көрсету саласында қоғамдағы әлеуметтік үдерістерді анықтайды, үлгілеу және болжау жасайды, әлеуметтік жобаларға сараптамалық баға береді;
 • Кәсіби қызметті жүзеге асыру барысында әлеуметтік мәдениет және кәсіби-этикалық талаптарды орындап, кәсіби қызмет ерекшелігін ескере отырып қарым-қатынас жасайды;
 • Кәсіби қызметте қазіргі жаһандық, ұлттық, аймақтық ерекшеліктерді ескеріп, негізгі заңнамаларды меңгеріп, әсіресе медицина саласында , мамематикалық талдау, үлгілеу, теориялық және эксперименталдық зерттеу әдістерін қолданады;
 • Индивидттер мен топтарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсетеді. Медициналық-әлеуметтік жұмысты ұйымдастырады;
Top