Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05214 География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жалпы жертану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты жер және оның құрамдас бөліктерінің құрылысы, қызмет ету және даму заңдылықтарын түсіну қабілетін қалыптастыру. Пән табиғи ресурстарды қарқынды пайдалану жағдайында географиялық қабықшаның өзгеру және даму заңдылықтарын, географиялық қабықшаның құрылымы, динамикасы және даму заңдылықтарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - университеттік жүйеге бейімделуге, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің формалары мен әдістерін үйретуге, ғылыми және оқу әдебиеттерімен жұмыс жасауға, студенттердің ғылыми және басқа да жұмыс түрлерін дұрыс безендіруге, ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға ықпал ету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-химияның жалпы теориялық негіздерін, Зат құрылысы теориясын, сандық және сапалық талдау негіздерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін, негізгі химиялық заңдарды, ерітінділер теориясының негіздерін, химиялық термодинамика мен химиялық кинетиканың негізгі заңдарын оқу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ғылыми білім жүйесіндегі экономикалық және әлеуметтік географияның орнын анықтау қабілетін қалыптастыру. Пән әлеуметтік-географиялық кеңістікті және аумақты талдауды, аудандастыруды, еңбектің аумақтық бөлінуін, қоғамдық-географиялық зерттеулердің салалық бағыттарының сипаттамасын, әлемдік шаруашылықтың ресурстық әлеуетін; әлем халқының серпінін; әлемдік ауыл шаруашылығының, отын өнеркәсібі мен электр энергетикасының географиясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-математиканың базалық бөлімдерінің негізгі теориялық түсініктерін оқу: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясын; жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрияны, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулерді дифференциалдық және интегралдық есептеуді және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-материалды нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасын, кинематикасын және динамикасын, сұйықтықтар механикасын, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтерін, молекулалық физиканы, молекулалық физика және термодинамиканың негіздерін оқып үйрену. Электр және магнетизм Электростатика. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Тұрақты және айнымалы электр тогы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан экожүйелерінің географиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне экологиялық факторлардың әсер етуін, тірі организмдер мен олардың қауымдастықтарының таралуын, сонымен қатар Биоәртүрлілікті бағалау және сақтау тәсілдерін түсіну қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән экологиялық факторлар мен табиғи ландшафтардың орнықтылығын және оның типтерін, геоэкологиялық бағалауды және Қазақстанның табиғи ортасының биогеографиялық зерттеулерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-әлемдік географиялық ашылулар мен зерттеулер тарихын көне заманнан бүгінгі күнге дейін оқып үйрену. Пән географиялық идеялардың дамуын зерттеуге, географияның өзара байланысты жаратылыстану және қоғамдық пәндердің біртұтас жүйесі ретінде түсінігін қалыптастыруға, географиялық жаңалықтардың тарихын зерттеуге, әлемнің қазіргі саяси картасының қалыптасу тарихын көрсетуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы география топонимика негіздерімен
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты географиялық орта компоненттерінің орналасуы мен өзара әрекеттесуінің заңдары мен заңдылықтарын, сонымен қатар топонимдердің географиялық атаулары мен айтылуын түсіну қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Пән жер бетін, оның табиғи жағдайларын, ондағы табиғи объектілерді, халықты және топонимдерді жіктеу сұлбаларын, географиялық атаулардың этиологиясын, жердің аймақтық топонимикалық жүйелерінің ерекшелігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жер қыртысының тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында Жердің құрылысы, дамуы мен динамикасының заңдылықтарын түсіну қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Пән жер және Күн жүйесінің басқа планеталары туралы іргелі білім алуға, планетамыздың ішкі құрылысын және оны зерттеу әдістерін білуге, эндогенді және экзогенді процестер туралы білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-құқықтың кешенді интеграцияланған саласын, ұйымдастыру, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оны басқару саласындағы қарым-қатынастарды жеке және көпшілік мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын оқыту. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер және жануарлар географиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты тірі организмдер мен олардың қауымдастықтарының географиялық таралуы туралы білімді қалыптастыру, жалпы планетаның және оның жекелеген аймақтарының өсімдіктер жамылғысы мен жануарлар тұрғындарының құрылымының заңдылықтары. Пән ағзалардың географиясын және биоценоздардың таралуын, яғни тірі организмдердің географиялық негізделген жиынтықтарын, сондай-ақ жеке аумақтардың фауна мен флорасының сипатын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты геоморфологияның тұжырымдамалық негіздерін, сыртқы келбетін және жер беті рельефінің құрылымдық формаларының өлшемін түсіну қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән рельефтің құрылысы, шығу тегі, дамуы және динамикасын, генезисі, даму тарихы және рельефтің қазіргі динамикасын зерттеуге, қолданбалы есептерді шешуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның сакралды географиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты Қазақстанның тарихи және киелі объектілерін жалпы түсінудің қабілетін қалыптастыру. Пән: мәдени архитектуралық ғимараттар, тарихи ландшафттар; сакралды нысандар; табиғи мұра ескерткіштері; тарихи және саяси оқиғаларға байланысын анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматтандырылған дайындау негіздерін оқу. Кеңістіктік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру. Бұйымдардың сызбаларын автоматтандырылған дайындау және олардың үш өлшемді үлгілерін жасау, сондай-ақ сызбалар файлдарын қалыптастыру және оларды принтерге немесе плоттерге шығару бойынша дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климатология метеорология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жердің географиялық қабығындағы Климаттық процестердің таралуы мен рөлін түсіну қабілетін қалыптастыру. Пән метеорологиялық жүйелерді және оның қызметін, атмосфераның пайда болуын, радиациялық және жылу баланстарын, климат түзуші факторларды және климаттың ғаламдық өзгеруін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты жалпы планетарлық және ірі аймақтық заңдылықтарды тану қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән ұзақ геологиялық даму нәтижесінде пайда болған континенттердің морфоқұрылымдық және ландшафтық ұйымының күрделілігі туралы түсініктерді қалыптастырады. Пән физикалық-географиялық аудандастыруды, табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстарды, Климаттық аудандастыруды, материктер мен мұхиттардың табиғи-рекреациялық ресурстарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Табиғи ресурстар және гидрология географиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-табиғи ресурстардың негізгі түрлерін және су объектілерінің рөлі туралы түсініктерді, жердің географиялық қабығындағы гидрологиялық үрдістерді кешенді зерттеу қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Пән табиғи ресурстарды, мұхит, теңіз, өзендердегі гидросфера суының барлық түрлерін зерттеуге бағытталған.; табиғи ресурстардың ел экономикасындағы рөлі, табиғи ресурстарды, сондай-ақ табиғи суларды ұтымды пайдалану міндеттерін шешуде, олардың атмосферамен және литосферамен өзара іс-қимылы, сондай-ақ оларда өтетін құбылыстар мен процестер (булану, қату және т.б.).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Палеогеография
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты-Жер планетасының пайда болуы мен эволюциясының қазіргі теориялары мен гипотезалары, оның географиялық қабығының қалыптасуы мен дамуының хронологиялық кезеңдері туралы білімді қалыптастыру. Пән ландшафтық сфераның әртүрлі бөліктеріндегі табиғи құрылымдарды қалыптастыру және табиғи процесстердің дамуының үйлесімдігі мен метахрондылығына, табиғи құрылымдардың өрлеуіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-еңбекті қорғау бойынша заңнама негіздерін оқу. Құрылыстағы еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру шаралары. Құрылыс ұйымының Еңбекті қорғау бөлімін жалпы тағайындау. Еңбекті қорғау жағдайларын және санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсартудың кешенді бағдарламалары. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық түрлері. Құрылыста пайда болатын өндірістік зияндардың адам ағзасына әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты студенттердің кәсіби лексиканы орыс тілінде түсінуге, оқу-кәсіби сипаттағы коммуникацияларға қатысуға, өз көзқарасын баяндауға мүмкіндік беретін оқу-кәсіби қызмет саласындағы коммуникативтік, сөйлеу және тілдік құзыреттілік деңгейін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты-кәсіпкерлік қызметтің негіздерін оқу, Кәсіпкерлік қызметте стандартты және стандартты емес мәселелерді шешу үшін білімді қолдану. Кәсіпкерлік процесін талдау, Жаңа бизнес-тұжырымдамалардың өміршеңдігі мен мүмкіндіктерін анықтау. Экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты -климаттың негізгі ұғымдарын, климаттың ерекшеліктерін, климаттың өзгерісімен «жасыл» экономикамен өзара байланысын үйрету. ҚР мен әлемде климаттың өзгерісіне бейімделуін, парникті газдардың сипаттамасы мен климаттың өзгерісіне оның ролін, экожүйеге климаттың өзгерісінің салдарларын, «жасыл» экономика ұсынатын қалдықтар мәселесін шешудің жолдарына үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты Қазақстан табиғаты мен оның компоненттерінің қалыптасуының шарттары мен заңдылықтарын өзара байланыста және адамның шаруашылық іс-әрекетінде талдау қабілеттерін қалыптастыру. Пән елдің физикалық-географиялық жағдайын және табиғи компоненттерді, табиғи-аумақтық кешендердің ерекшеліктерін, республиканың жер қойнауын тиімді пайдалануды, табиғат ескерткіштерін қорғауды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта мектеп географиясындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты оқытудың инновациялық әдістері мен жаңа технологияларын қолдану арқылы білім беру үдерісін ақпараттандыруды қолдану қабілетін қалыптастыру, барлық деңгейдің тиімділігі мен сапасын арттыру. Пән инновациялық үрдістердің түсінігі мен мәнін, оқытудың инновациялық технологияларын қолдану әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандықтың кәсіби қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты-қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің базалық ұғымдарын оқу. Экология саласындағы арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. Атмосфераның ластануын есептеудің бірыңғайландырылған бағдарламалары. Қоршаған ортаның жай-күйіне түрлі өндірістердің әсерін бағалау кезінде арнайы қолданбалы бағдарламалық өнімдерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР аймақтарының әлеуметтік-экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты күрделі құрылымдық кешен ретінде Қазақстан Республикасының табиғаты мен экономикасын талдау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау, адам әлеуетін бағалау, ҚР салалық құрылымының ерекшеліктерін талдау, экономикалық-географиялық дамудың аймақтық ерекшеліктерін зерттеу, ҚР Сыртқы экономикалық байланысына талдау жүргізу дағдыларын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты: топырақ географиясын, оның құрылысын, құрамы мен қасиеттерін, қалыптасу және даму үрдістерін, географиялық таралу заңдылықтарын, сыртқы ортамен өзара байланысын түсіну қабілетін қалыптастыру. Пән топырақтың құрамы мен қасиеттерін, топырақ түзілу факторлары мен процестерін, топырақ құнарлылығын бағалау әдістерін, топырақты картографиялауды, топырақты тозудан қорғауды, топырақ құнарлылығын реттеудің негізгі тәсілдерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты географияны оқыту әдістемесін қолдану қабілетін қалыптастыру, географиялық білім беру мазмұнын ашу. Пән педагогикалық зерттеудің методологиясы, қазіргі кезеңдегі ақпаратты өңдеу және әдістемелік ғылымның даму бағыттары, географияның тәрбие теориясы мен дидактикасымен байланысы, орта және арнайы оқу орындарында географияны оқытудың инновациялық әдістері мен технологиялары мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты экономикалық аудандастыру негізінде қоғамның өндірістік күштерін тиімді аумақтық ұйымдастыру мәселелерін кешенді зерттеу қабілетін қалыптастыру. Пән: біртұтас, әр түрлі және динамикалық өзгеретін әлем туралы географиялық білім жүйесін, табиғаттың, халықтың және шаруашылықтың барлық аумақтық деңгейлердегі өзара байланысын, адамзаттың жаһандық мәселелерін және оларды шешу жолдарын меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты жер ландшафтының жекелеген түрлерінің құрылысы мен қызмет етуін және әр түрлі классификациялық жүйелердегі ландшафт орнын түсіну қабілетін қалыптастыру. Пән: табиғи-антропогендік ландшафттарды, ландшафтардың кеңістіктік дифференциациясының табиғи факторларын, Ландшафттардың аймақтылығын, қазіргі заманғы Ландшафттардың ретроспективті талдауын, қолданбалы ландшафттануды, ландшафтты картографиялауды зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық тәжірибеде оқыту әдістерін енгізу және жетілдіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалардың қабілетін қалыптастыру. Пән қазіргі кезеңдегі ғылыми-зерттеу институттарында және жобалау-конструкторлық ұйымдарда, өнеркәсіптік кәсіпорындардағы инновациялық қызметті, ғылыми зерттеулерді жоспарлау және басқарудың рөлі мен маңызын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси география, геосаясат негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты жекелеген мемлекеттердің, жалпы әлемдік қоғамдастықтың, одақтар мен ұйымдардың жалпы әлемдік контексте мінез-құлықтарының ауқымын, параметрлері мен нормаларын өзгерту қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пән саяси географияның теориясын, отандық және шетелдік саяси географияның классиктерінің идеяларын, мемлекеттік шекараларды қалыптастыру ерекшеліктерін, оның әкімшілік-аумақтық бөлінуі мен аймақтық саясатының принциптерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзінің шаруашылық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы өнеркәсіптік құрылымдарды қалыптастыру үрдістерін түсіну, әлемдік өнеркәсіпті дамытудың жаһандық трендтерін анықтау болып табылады. Пән: әлемдік индустрия және әлем елдері мен аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуындағы заманауи өнеркәсіптік құрылымдарды, әлемдік индустрияның жекелеген салаларының даму тенденцияларын, қазақстандық экономиканың даму концепциясын қалыптастыру үшін дамыған елдердің тәжірибесін зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаиы - студенттерді экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерімен таныстыру. Басқару жұмысының практикалық дағдыларын алу. Мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті. Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықтар географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлем халқының географиясы туралы терең түсінудің қабілеті мен дағдыларын қалыптастыру және жүйелі түсінік беру; Халықтың көші-қонын, қоныстандыру типтерімен еңбек ресурстарының географиясын қалпына келтірудің шарттылығы. Пән этногенез, этнография түсінігі, әлем халқының географиясы туралы жүйелі түсінік, халық географиясы мен демографияның негізгі факторлары мен мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептен тыс жұмыстарды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - сыныптан тыс жұмыстың негізгі формаларының қабілетін қалыптастыру, сыныптан тыс сабақтардың әртүрлі формаларын өткізудің мазмұны, жоспарлау және әдістемесі. Пән мектеп бағдарламасындағы экскурсияларды, олардың географияны оқыту мазмұнымен байланысын, оқушылардың жасына байланысты сыныптан тыс жұмыстың ерекшеліктерін; география кабинетін безендіруді және оның оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы маңызын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жамбыл облысының физикалық және әлеуметтік-экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Курс Жамбыл облысы аумағының қалыптасуының негізгі кезеңдерін, табиғи жағдайлардың сипаттамасын, шаруашылықтың дамуы мен орналасуына табиғи жағдайлардың әсер ету ерекшеліктерін, табиғи ресурстардың әртүрлілігін, демографиялық үрдістерді, Жамбыл облысы шаруашылығының жалпы сипаттамасын, экономика салаларының даму ерекшеліктерін, экономикалық-географиялық аудандастыруды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Географиялық зерттеулердің әдіс-тәсілдері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ғылыми географиялық зерттеулердің методологиясы мен әдістемесінің жалпы мәселелері. Пән кешенді физика - географиялық, экономикалық - географиялық және әлеуметтік зерттеулердің әдістерін, сонымен қатар өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы салалары мен кәсіпорындарын негіздеу әдістемесін, оларды орналастыру әдістерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • ГАЖ көмегімен географиялық карталар жасау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты қазіргі геоақпараттық технологияларды, географиялық ақпараттық жүйелердің функцияларын түсінуді, ГАЖ көмегімен географиялық карталарды құру принциптері мен әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пән карталарды картографиялық бейнелеудің әртүрлі әдістерімен құрастыру және географиялық карталарды құрудағы ГАЖ тиімділігін бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орта арнайы оқу орындарындағы географияны оқытудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - географияны оқыту технологиясының қазіргі әдісін терең түсіну және оқытудың тиімділігін арттыру қабілеттерін қалыптастыру. Пән педагогикалық кадрларды даярлаудағы жаңа талаптарды меңгеруге, педагогикалық қызметтің мақсаттары мен тәсілдерін өзгертуге; оқытудағы инновациялық тәсіл шеңберіндегі жұмысқа; білім беру үрдісінің бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етілуін өзгертуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте Оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін меңгеру, экономика, менеджмент саласындағы білімді талдау, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктері, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері, Кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін және кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы меңгеру, сондай-ақ қажетті нормативтік актілерді қолдану.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілінің жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, кәсіби тақырыптарға әңгіме жасай білу, диалог, монолог жүргізу және тезистер, Конспектілер жасау және әңгіме жүргізу дағдылары

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін пайдалану, цифрлық технологиялар көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану.

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте математиканың, физиканың және химияның базалық бөлімдерін қолдану және қолдану негізгі ғылыми заңдар, ұғымдар және оларды практикалық қолдану, әлемнің қазіргі ғылыми бейнесі туралы түсінікке ие болу

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін сипаттау, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдану

 • Код ON6

  Белгілі бір физикалық-экономикалық географиядағы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті ақпаратты іздеу, зертханалық немесе дала жағдайында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу, мәліметтерді өңдеу және материалды түсінікті және түсінікті түрде ұсыну. Географиялық зерттеулер, ғылыми жұмыстар жүргізу, курстық жұмыстарды құрастыру үшін ГАЖ, IT-технологиялар; ГАЖ басқаруда, бизнесте, ғылым мен техникада қолдану мүмкіндігін және әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды меңгеру;

 • Код ON7

  Оқу бағдарламаларын әзірлеу және курс мазмұны мен оқыту әдістерін жоспарлау; білім алушылардың оқу қажеттіліктерін анықтау және білім берудің тиісті деңгейін және дайындық бағдарламаларын қамтамасыз ету үшін жекелеген тұлғалармен, өнеркәсіп салаларымен және басқа да білім беру секторларымен байланыс орнату; білім мен дағдыларды арттыру үшін практикалық сабақтар, өндірістен қол үзбей оқу курстарын өткізу.

 • Код ON8

  Әртүрлі деңгейдегі табиғи-шаруашылық және аумақтық, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің дамуын, қоршаған орта мен халықтың өзара іс-қимылын бағалау; шаруашылық пен халықтың кеңістіктік құрылымдарының қалыптасу заңдылықтарын талдау.

 • Код ON9

  Әртүрлі дәрежедегі табиғи, физикалық-географиялық компоненттердің өзара байланысын, сондай-ақ ірі таксономиялық дәрежедегі табиғи геожүйелердің қалыптасуын, жұмыс істеуін, кеңістіктік дифференциациясын және шаруашылық пайдалануын, топонимдердің айтылуын зерттеудің картографиялық әдістерінің мәні мен негіздерін; радиолокациялық және спутниктік бейнелер мен компьютерлік модельдердің көмегімен метеорологиялық станцияларда алынған деректерді пайдалануды анықтауға қабілетті.

 • Код ON10

  Физика-географиялық пәндер циклі бойынша практикалық сабақтар өткізе отырып, пайдаланушы деңгейінде ақпараттық құралдарды пайдалану, география, гидрология, топырақ-ландшафты жобалау, рельеф формасының ерекшеліктерін, гидрологиялық құбылыстар мен процестерді, табиғи ресурстардың түрлерін бағалауды зерттеу.

 • Код ON11

  Табиғатты пайдалануда физикалық, экономикалық және биологиялық негіздерді игеру үшін қажетті географиялық қабық, география және биологияның іргелі бөлімдері туралы базалық жалпы кәсіби теориялық білімді меңгеру. Географиялық ғылымның қазіргі жағдайын, мәселелерін және даму перспективаларын бағалау.

Top