Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05205 Неогеография в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жоғары оқу орнынан кейінгі сапалы кәсіби географиялық білім алу үшін жағдайларды қамтамасыз ету. Қазіргі географиялық ғылымның әр түрлі салаларында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Бітірушілердің бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру, бұл оларды мамандық бойынша барынша жұмысқа орналастыру мүмкіндігін және жоғары оқу орнынан кейінгі дербес ғылыми-педагогикалық кәсіби қызметтің жоғары сапасына қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M084 География
 • Дайындық бағыты 7M052 Қоршаған орта
 • Жоғары мектепте экономикалық географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында магистранттар ЖОО-дағы білім беру процесінің мазмұны мен құрылымын, жоғары мектепте экономикалық географияны оқытудың теориясы мен әдістемесінің негіздерін үйренеді. Пән студенттерді оқытудың заманауи технологияларын қолдану әдістері бойынша білімді қалыптастырады; жоғары мектепте болашақ экономикалық-географиялық пәндер оқытушының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдаланудың географиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - табиғатты пайдалануда теориялық негіздері мен практикалық дағдылары бар қазіргі заманғы мамандарды дайындау.Пәнді оқыту мақсаты: Макро және микро деңгейлерде табиғатты пайдалану механизмдерін зерделеу; Су ресурстарын пайдалану, орманды пайдалану, жерді пайдалану, жер қойнауын пайдаланудың ерекшеліктерін зерттеу; Өнеркәсіптік кәсіпорындарда табиғатты пайдаланудың дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Табиғи ортаны зерттеудегі геожүйелік-алаптық тәсілдер
  Несиелер: 5

  Пән географияның жаратылыстану-тарихи дамуындағы әдістемелік негіздерін және географиялық таным ерекшелігін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар геожүйелік-алаптық тәсілді және ГАЖ қолдану негізінде жаңа ландшафтық-экологиялық деректерді алу әдіснамасын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Жоғары мектепте оқыту әдістемесі" пәнін меңгерудің мақсаты: магистранттарда жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық қызметінің психологиялық негіздері, мәні және мазмұны туралы түсінік қалыптастыру, ЖОО-ның болашақ оқытушысын оқу және ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау. Пәнді оқу барысында магистрант кәсіби қызметпен байланысты оқытудың заманауи әдістері мен оқыту әдістемесі туралы терең түсініктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР экономикалық географиялық дамуының қазіргі заманғы тенденциялары
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға экономиканың индустриалды-инновациялық даму жолына көшуі жағдайында ҚР-ның экономикалық-географиялық дамуының қазіргі тенденциялары туралы түсінік береді. Қазақстанның интеграциялық үдерістер арқылы әлемдік шаруашылыққа кіруінің негізгі бағыттарын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның қазіргі мәселелерін қарастырады. Экономикалық географияның нысаны мен пәні; кеңістіктік және тарихи тәсілдердің арақатынасы; дифференциация үдерістерінен өтетін экономикалық-географиялық ғылымның тұтастығы; ғылым жүйесіндегі экономикалық географияның жағдайы, оның әлеуметтік және қоғамдық ғылымдар жүйесі ретіндегі құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектепте физикалық географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Университетте оқу үдерісінің мазмұны мен құрылымын, география оқытудың теориясы мен әдістемесі негіздерін зерттеу. Студенттерді оқытудың қағидаларын, ережелерін, әдістерін және заманауи технологияларын білу; жоғары оқу орнындағы физикалық-географиялық пәндерді оқытатын оқытушының бойында кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоэкологиялық мониторинг және табиғи ортаның сапасын бағалау
  Несиелер: 5

  Пән мониторинг түрлерінің құрылымы мен жіктелуін, жеке ортаны бағалау критерийлерін, сондай-ақ экономикалық дамудың әртүрлі түрлері бойынша мониторингті ұйымдастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геожүйе зерттеудің тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға география туралы жаратылыстану ғылымдарының өзара әрекеттесуінің біртұтас жүйесі, оның қазіргі теориялық және әдіснамалық негіздері ретінде түсінік береді. Пәнді оқу барысында магистранттар геожүйелерді зерттеу концепцияларын, Қазақстан Республикасының табиғи ортасын зерделеуде геожүйелік-алаптық тәсілді қолдану негіздерін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын басқарудағы инновациялық тәсілдер
  Несиелер: 5

  Су ресурстарының басқару жүйесінің тиімді қолдану және су ресуртарын қорғау деңгейі бойынша шешім қабылдау; интеграциялы басқару, тұрақты даму, су шаруашылығының жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географияның теориялық және әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 5

  Зерттеу қазіргі заманғы қоғамның білім теориясындағы география міндеттерін сипаттайды, географияның өзінің табиғи тарихи дамуындағы әдістемелік негіздерін таныстыру және географиялық білімдердің ерекшеліктері, негізгі географиялық, физикалық, географиялық және әлеуметтік-географиялық тұжырымдамалары және олардың өзара байланысы көрсетілген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі жағдайында қоршаған орта проблемалары
  Несиелер: 5

  «Климаттың өзгеруінің жағдайындағы қоршаған ортаның мәселелері» пәні – жер атмосферасының қазіргі таңдағы және классикалық ақпараттарды, онда өтіп жатқан физикалық процесстерді, микроклимат пен климаттың қалыптастыру факторларын танып-білу, адамзаттың атмосфера экологиясына негативті әсер анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР аймақтарындағы халықтың территориялық қоныстануы
  Несиелер: 5

  Пән елдің ұлттық шаруашылығының аумақтық ұйымында халықтың аумақтық орналасу географиясының қазіргі заманғы процестерін зерттеуге бағытталған. Әр түрлі географиялық факторлармен байланысты ҚР-ның әр түрлі аймақтарында халықты аумақтық орналастырудың қазіргі заманғы үрдістері мен ерекшеліктерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР шаруашылық құрылымы салаларының географиясы
  Несиелер: 5

  Пән ҚР Ұлттық шаруашылығының салалық құрылымының қазіргі географиясын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар материалдық және материалдық емес өндіріс пен инфрақұрылымдық кешен салалары ұсынған шаруашылықтың салалық құрылымын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су ресурстарын интеграциялы басқару
  Несиелер: 5

  Су ресурстарын басқарудың методологиялық және интегралдық практикалардың дайындау мақсатында, болашақ мамандарды су ресуртарын қорғау және тиімді қолдануға дағдылау. Халықаралық және мемлекеттік стандарттар бойынша су ресурстарын басқару интеграциясымен танысу: Су ресурстарының басқару жүйесінің тиімді қолдану және су ресуртарын қорғау деңгейі бойынша шешім қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ландшафттық-геоэкологиялық зерттеулердің сандық әдісі
  Несиелер: 5

  Мақсат: ландшафт жағдайын кешенді және компоненттік бағалаудың заманауи сандық сапалық әдістері мен тәжірибелік дағдыларын, территорияның табиғи-ресурстық әлеуетін меңгеру, табиғатты пайдалануды басқарудың әдіснамалық тәсілдерінің заманауи арсеналын меңгеру. Міндеттері: студенттерді территорияны геоэкологиялық бағалаудың жалпы теориялық тәсілдерімен таныстыру; геоэкологиялық зерттеулердегі математикалық әдістер негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жерді қашықтықтан зондтауда өңдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән жерді қашықтықтан зондтау деректерін өңдеу және түсіндіру жүйесін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар қолданбалы есептерді шешуде ЖҚЗ деректерін оқиды. Магистранттар олардың мазмұнын талдайды, оларды өңдеу кезінде аспаптар мен құралдарды пайдалануды үйренеді. Практикалық сабақтарды өткізу ДК қолдануды, ғарыштық суреттер мен мультимедиялық құралдарды қолдануды көздейді. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, MATLAB, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Табиғи-антропогендік жүйелерді зерттеуде ГАЖ-ды қолдану
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында магистрант табиғи-антропогендік жүйелерді зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгереді, антропогендік әсер ету жағдайындағы геожүйелер динамикасының болжалды тенденцияларын зерттейді және табиғатты пайдалану құрылымын оңтайландыру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етуі: ArcGIS, MapInfo, SagaCIS.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық топонимика
  Несиелер: 5

  Аймақтық топонимика – қазіргі заманғы географиялық атаулардың шығу тарихы мен этимологисын, мазмұндық мағызын, лексиколық құрамын және жазылуын, сонымен қатар бір тілден екінші тілге ауысу трансформациясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ГАЖ және экологиялық картографиялау
  Несиелер: 6

  Мақсаты: нақты экологиялық міндеттерді шешу білімімен іскерлігін қалыптастыру. Білім алушы экологиялық картографиялаудың теориялық негіздері, тақырыптық картографияны экологияландыру, экологиялық картографиялау әдіснамасы, экологиялық картографиялаудағы картографиялық семантикасы, экологиялық карталардың мазмұнымен жасау әдістері мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзен алабының үлгілеу негіздері
  Несиелер: 6

  Пән алаптық аумақтарды моделдеуді зерттеуге бағытталған. Магистрант өзен алабындағы эрозиялық процестердің пайда болу ерекшеліктері мен статистикалық, картографиялық материалдарды меңгереді.Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етуі: ArcGIS, MapInfo.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР қазіргі геоэкономика мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән геоэкономиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін ғылым ретінде зерттейді. Қазақстанның геоэкономикалық кеңістігі туралы түсініктерді қалыптастырады. Қазақстанның геоэкономикалық дамуының қазіргі заманғы құрылымын және әлемдік геогэкономикалық кеңістікке кіру жағдайында геоэкономикалық дамудың негізгі бағыттарын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өзен алабының эрозиялық үрдістерін үлгілеу негіздері
  Несиелер: 6

  Пән су және жел эрозиясы үрдістерін модельдеу әдістері мен әдістемелерін, алаптық тәсіл негізінде эрозиялық үрдістерге факторлардың әсер ету заңдылықтарын анықтауға бағытталған. Алаптық жүйелерді модельдеу, эрозиялық қауіптілік және жердің эрозиялану дәрежесін анықтау үшін заманауи ГАЖ-ң аспаптық және бағдарламалық мүмкіндіктерін қарастырады. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, ERDAS IMAGINE.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық географияда ЖҚЗ-ны өңдеу әдістері
  Несиелер: 6

  Пән карталарды модельдеу мен жасауды зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар электронды карталарды құру әдістерін, тақырыптық карталарды құрудың технологиялық процестерін, геодеректер базаларын басқару жүйелерін құру әдістерін меңгереді. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоэкологиядағы ғарыштық түсірілімдерді дешифрлеу
  Несиелер: 5

  Пән Landsat, ASTER, SPOT аппараттарының орташа кеңейтілуінің ғарыштық суреттерін зерттеуге бағытталған. Дәрістік материал ДДЗ бойынша орман алқаптарының, егіс алқаптарының, ҚТҚ қоймалау орындарының және өнеркәсіптік қалдықтардың қазіргі жағдайын зерттеу әдістерін игеруге мүмкіндік береді. Практикалық сабақтарда білім алушылармен Қазақстанның ЕҚТА геоақпараттық деректер базасы құрылатын болады. Пәннің бағдарламалық қамтамасыз етілуі: ArcGIS, MapInfo, MATLAB, ERDAS IMAGINE, ENVI.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тақырыптық карталар жасау үшін ГАЖ-ді қолдану
  Несиелер: 5

  Пән геоақпараттық жүйелер мен технологияларды, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз етуді, ГАЖ жобалау және пайдалану тәсілдері мен әдістерін зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу барысында магистранттар электронды тақырыптық карталар мен атластарды құру және қолдану әдістері мен технологияларын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау және кәсіби қызметте пайдалану

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды білу және коммуникативті дағдыларды игеру

 • Код ON3

  Географиялық ғылым, картографиялық, геоақпараттық әдістерді географиялық зерттеулерде қолдану әдіснамасы саласындағы білімдерін көрсету.

 • Код ON4

  Геожүйелік-алаптық тәсілді және ГАЖ-ді қолдану негізінде жаңа ландшафтық-экологиялық мәліметтер алу әдіснамасын меңгеру.

 • Код ON5

  экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның ғылыми-теориялық негіздерін, экономикалық-географиялық дамудың қазіргі тенденцияларын және ҚР халқын қоныстандырудың ерекшеліктерін талдау.

 • Код ON6

  ГАЖ негізінде географиялық және гидрологиялық ақпаратты өңдеу және көрсету технологиясы мен табиғи ортаның жай-күйіне геоэкологиялық бағалау жүргізуде іргелі білімді көрсету.

 • Код ON7

  Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың маңызды принциптері мен заңдарын білу және алған білімдерін табиғатты қорғау қызметінде қолдану.

 • Код ON8

  Қолданбалы міндеттерді шешу үшін су ресурстарын басқаруда практикалық дағдылар мен білімді көрсету.

 • Код ON9

  Кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу үшін табиғи және антропогендік факторлардың әсер етуі жағдайында қоршаған ортаның жай-күйін талдау және болжау.

 • Код ON10

  ҚР Ұлттық шаруашылығының салалық құрылымының қазіргі географиясы және ГАЖ экономикалық-географиялық зерттеулерде қолдану бойынша білімін көрсету.

 • Код ON11

  ЖОО-да оқыту теориясын білу және географияны қазіргі деңгейде оқыту ерекшеліктерін меңгеру.

 • Код ON12

  Нақты практикалық міндеттерді шешуде географиялық жүйелердің динамикасын, модельдеуін және болжауын зерттеу үшін заманауи тәсілдер мен технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдану.

 • Код ON13

  Экономикалық карталарды жасау кезінде бағдарламалық жасақтама құралдарын білу.

 • Код ON14

  Геоэкономикалық ахуалды және өңірдің даму перспективаларын, әсіресе, Қазақстанды индустрияландыруды дамытуды талдай алу.

 • Код ON15

  Топонимдерді географиялық және географиялық және тарихи белгілері бойынша жіктеудің қазіргі әдістерін игеру.

Top