Жаңа білім беру бағдарламасы

6B04115 Агротуризм в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Экономика принциптері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Экономика қағидалары экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын (микроэкономиканы), ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті (макроэкономиканы), мезаэкономиканы және әлемдік шаруашылықты зерттейді және қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология
  Несиелер: 5

  «Экология» пәнін меңгеру мақсаты - экология саласындағы теориялық білімді дамыту, студенттердің экологиялық сауаттылығын арттыру, экологиялық білім беру, экологиялық ойлауды қалыптастыру және осы білімдерді кәсіби және басқа да іс-әрекеттерде қолдану дағдыларын игеру және қажетті құзыреттерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс заң қызметіндегі құқық және кәсіби этика ұғымдары мен мазмұнын меңгеруге, заңгердің кәсіби қызметінде адамгершілік дау-дамайды шешудің мүмкін жолдарын меңгеруге мүмкіндік береді; кәсіби іс-әрекеттің фактілерін және құбылыстарын этикалық тұрғыдан бағалай білу, нақты өмірлік жағдайларда мінез-құлық ережелері мен нормаларын қолдана білу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін қалыптастырады, және алған білімдерінің жиынтығын кәсіби қызметте қолдану, кәсіби қызмет саласындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін біліктілік пен дағдыларды қабілеттілігі түсініледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм экономикасы
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты студенттерді туристік нарықтың жұмыс істеу модельдерін, олардың әлеуетін және сегменттеуін, туристік өнімге деген сұранысты және туристік өнімнің жеткізілуін, тұтынушылық мінез-құлықты зерттеуде қалыптастырудың тұтас ғылыми түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Баға белгілерін, туристік агенттіктерді бәсекелестік ортада дамыту стратегиясын әзірлеу, туристік ресурстарды тиімді пайдалану және туризмнің елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға әсерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық дамуы
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны Қазақстанның қазіргі экономикалық жағдайын жүйелі түсінуді қалыптастыруға ықпал етеді және елдің ұзақмерзімді әлеуметтік-экономикалық дамуының стратегиялық бағыттары туралы, мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттің ықпалын реттейтін механизмдер мен құралдар туралы бірқатар білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ресурстардың шектеулілігі кезінде ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Бағдарлама аясында нарықтың екі негізгі субъектісі - үй шаруашылықтары мен фирмалардың әрекет ету заңдары мен заңдылықтары қарастырылады. Әртүрлі нарықтық құрылымдардағы фирмалардың қызметінің ерекшеліктер: жетілдірілген бәсекелестік, монополия, олигополия және монополистік бәсекелестік, сондай-ақ экономикалық ресурстардың әртүрлі түрлерінің (еңбек, жер және капитал) нарығының ерекшеліктері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эконометрика
  Несиелер: 3

  "Эконометрика" ғылым ретінде экономикалық теорияның, математиканың, статистиканың жетістіктерінің жиынтығы болып табылады, сондықтан оны зерттеу экономикалық процестерді талдау және экономикалық міндеттерді шешуде қолданылатын эконометрикалық әдістерді меңгеруді жеделдетуге мүмкіндік беретін басқа да іргелі экономикалық және математикалық пәндермен қатар жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс маркетингтің философиясы, стратегиялары мен нарық әрекеттерінің тактикасы және қазіргі Қазақстан жағдайында оны жүзеге асыру ерекшелігі ретінде студенттердің тұтас көзқарасын қалыптастыруға ықпал етеді. Курсты оқу барысында студенттер маркетингтік негізгі ұғымдары мен функцияларын анықтайды; басқаруға маркетингтік көзқарас құралдарын; қазіргі заманғы маркетингтік стратегияларды құру, маркетингтік қызметтің перспективті нысандары анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныс-тырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету, толық жұмыспен қамту және инфляция деңгейін барынша азайту тұрғысынан экономикалық қылықты біртұтас ретінде зерттейтін экономика ғылымының саласы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Туристік жүйелерді талдау
  Несиелер: 3

  Курс туристік жүйелердің әлеуметтік-экономикалық мониторингін, туристік статистиканы, нарықты дамытудың негізгі бағыттарын бағалау мен талдау әдістерін зерттеуге, туристік қызметтер нарығының жағдайын болжауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Статистика 1
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ұйымдарда, кәсіпорындарда, фирмаларда және ұлттық экономиканың секторларында кездесетін әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің кең ауқымын зерттеу және талдаудың статистикалық әдістеріне қатысты бірқатар мәселелерді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 5

  "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерді ресми құжаттарды жазу негіздеріне үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алушылардың экономика, сыртқы сауда және қаржылық қызмет саласында түрлі құжаттарды жазу және аудару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. "Іскерлік қағаздар" пәні студенттерге ресми хат алмасу негіздерін үйретуге арналған. Курс бағдарламасы білім алу-шыларда экономика, сыртқы сауда және қаржы қызметі саласында әртүрлі хат-хабарларды аудару және құру іскерлік-терін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді басқарудың ұйымдастырушылық жүйелерінің іргелі негіздерімен таныстырады; қатаң бәсекелестік орта жағдайында білім алушылардың ұйымдардағы процестердің мәні мен мазмұны туралы логикалық ойларын дамытады; өндірістік, инновациялық, қаржылық, әлеуметтік және ұйымның басқа да қызмет салаларында операцияларды басқару дағдылары мен білімін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес-презентациялар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу көптеген ұйымдардың өз серіктестерімен және клиенттерімен байланыс құралы, компания немесе өнім туралы маңызды ақпаратты визуалды беру және аудиторияны әрекетке шақыру туралы түсінік береді. Жобалардың инвестициялық презентацияларын (Pitch deck), коммерциялық ұсыныстарды, демеушілік пакеттерді, сатуға арналған презентацияларды және басқаларды құру бойынша құралдармен және әдістермен танысу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлерге арналған бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында қаржылық нәтижелерді есептеудің рәсімдерін әдістемелік талдау ретінде қазақстандық бекітілген стандарттар негізінде теориялық материал бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы тұжырымдамасы тұрғысынан қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы және валюта
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорын қаржысын ұйымдастырудың негізгі принциптерімен таныстырады, курста ұйымдардың қаржылық ресурстарының экономикалық мазмұны мен олардың қалыптасуы туралы негізгі мәліметтер беріледі; Курс қаржылық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы мәліметтерден құралады, түрлі ұйымдық-құқықтық меншік нысандарындаңы қаржылық ұйымдардың спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік береді. Курс кәсіпорын қаржысын ұйымдастырудың негізгі принциптерімен таныстырады, курста ұйымдардың қаржылық ресурстарының экономикалық мазмұны мен олардың қалыптасуы туралы негізгі мәліметтер беріледі; Курс қаржылық жоспарлаудың рөлі мен маңызы туралы мәліметтерден құралады, түрлі ұйымды������-құқықтық меншік нысандарындаңы қаржылық ұйымдардың спецификалық ерекшеліктері туралы түсінік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туризм экономикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді туристік нарықтың жұмыс істеу модельдерін, олардың әлеуетін және сегменттеуін, туристік өнімге деген сұранысты және туристік өнімнің жеткізілуін, тұтынушылық мінез-құлықты зерттеуде қалыптастырудың тұтас ғылыми түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Баға белгілерін білу, туристік агенттіктерді бәсекелестік ортада дамыту стратегиясын әзірлеу, туристік ресурстарды тиімді пайдалану және туризмнің елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агротуризм менеджменті
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің Қазақстанның белгілі бір аймағында агротуризмді дамыту перспективаларын бағалауға, белгілі бір агротурларды дамытуға, талдаудың, іздеудің, модельдеудің және туристік саланың кәсіпорындарында конструктивті шешімдер қабылдаудың дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық есебі
  Несиелер: 5

  Пән, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың сұрауларына негізделген салықтық есепке алу және есеп беру әдіснамасы бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, қазіргі бизнес жағдайында шаруашылық субъектілерінің қаржылық сипатын басқару шешімдерін негіздеу үшін ақпараттық база ретінде пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туристтік индустриядағы стандарттау, сертификаттау, лицензиялау
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге туризм индустриясындағы стандарттау, сертификаттау және лицензиялау саласында біртұтас білімі мен тәжірибелік дағдыларын ұсынады; стандарттау, сертификаттау және лицензиялаудың мәнін зерттеу; Қазақстанда стандарттау және сертификаттау жүйесін басқару негіздерін игеру; қызметтерді сертификаттау бойынша нормативтік база; туризм индустриясында халықаралық стандарттармен танысу; Қазақстан Республикасындағы туризм саласындағы ұлттық стандарттарды қолдану проблемаларымен танысуды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  «Шығындарды басқару» пәні: кәсіпорынның шығындарын басқару мазмұны; өндірістік шығындардың жіктелуі; болжамды және шығындарды жоспарлау; өндірістің өзіндік құнын бағалау және оның табыстылығын анықтау; үзіліссіз өндірісті бағалау және талдау; өндіріс шығындарын есепке алу жүйесі ретінде басқаруды есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ішкі фирмалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы кәсіпорынның экономикалық қызметін жоспарлаудың теориялық және практикалық аспектілерін талқылайды, компания ішіндегі жоспарлау принциптері мен әдістерін ашып көрсетеді, кәсіпорынның техникалық-экономикалық жоспарының негізгі бөлімдерін сипаттайды. Өндірістік жоспар мен өнім сатылымының көрсеткіштерін, өндірістік даму жоспарын және өндірісті ұйымдастыруды, логистикалық жоспарды, еңбек және персоналдың жоспарын, шығындар жоспары мен қаржы жоспарын негіздеу әдістеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туристтік индустрияның микроэкономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқып үйрену студенттерге баға белгілеу негіздерін, туристік өнім бағасын есептеу әдістерін, туристік кәсіпорынды дамытудың экономикалық болжамының негіздерін және Қазақстанның туристік нарығында сұраныс пен ұсыныстарды бағалау дағдыларын игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Пайданы басқару
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында нарықтық экономика дамыған елдерде кеңінен қолданылатын пайданы басқарудың заманауи әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салық және салық салу
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасында мәселелері салық теориясы және салық салу жүйесін құрудың теориялық аспектілері мәселелері; салықтардың экономикалық мазмұны, функциялары мен принциптері ашылады, Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен салықтардың даму тарихының қалыптасу кезеңдері, елдегі салықтық реформалар негізгі тұжырымдамалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика
  Несиелер: 5

  Курста дүниежүзілік экономиканың даму мәселелері, әлемдік экономиканың экономикалық әлеуеті мен салалық құрылымы, сондай-ақ халықаралық сауда мәселелері қарастырылады; әлемдік капитал және еңбек нарығы, валюта нарығы және олардағы трансұлттық корпорациялардың қызметі толығырақ сипатталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бойынша келесі түсініктер зерттеледі: нарық және оның құрылымы, нарық сегменті, нарықтың орны, нарықтық жағдай, бәсекелестік, нарықтық шоғырлануды өлшеу әдістері, өнімнің бәсекеге қабілеттілігі және кәсіпкерлік, бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтау әдістері, бәсекеге қабілеттіліктің ішкі және сыртқы факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мәні мемлекеттің экономикалық субъектілерінің өзара іс-қимыл саласы халықаралық тауар және қызмет көрсету, капитал, жұмыс күші және технологиялармен алмасу саласы болып табылатындығы. Елдің экономикалық дамуына әсер етуді зерделеу, мемлекеттердің тиімді сыртқы эконо-микалық саясатын әзірлеу, мемлекет-аралық және мемлекетаралық келісімдер шеңберінде олардың арасындағы үйлесім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты туристік бизнеске біртұтас көзқарас және туризм жүйесінің барлық компоненттерінің өзара қарым-қатынасында қарастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • HR менеджмент
  Несиелер: 7

  Курс персоналды басқару тиімділігі мен нәтижелігін бағалау жүйесін, кадрлық резервті қалыптастыру және басқару, ұжымдағы қақтығыстар, қызметкерлердің кәсіби және ұйымдық бейімделуі, кадрлық жоспарлауды оқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауылдық туризмді ұйымдастыру және технологиясы АТU 3220
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстанның белгілі бір аймағында агро-туризмді дамыту перспективаларын бағалау, нақты агро-турларды дамыту, талдау, іздеу, модельдеу және туристік саланың кәсіпорындарында конструктивті шешімдер қабылдау үшін студенттердің қабілеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылығы экономикасы
  Несиелер: 5

  Курста экономиканың аграрлық секторын қалыптастыру мен дамытудың объективті алғышарттары, сондай-ақ, макро, мезо және микро деңгейдегі агробизнестің экономикалық тетіктері, бәсекеге қабілетті ауыл шаруашылығы өнімін өндіру процесінде аграрлық сектордың түрлі ресурстарын пайдалану және ұйымдастыру зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық нарықтар және делдалдар
  Несиелер: 5

  Курсты зерттеу қаржы нарығының жұмыс істеуі мен реттелуі, қаржылық делдалдардың рөлі туралы білім мен құзыреттілік жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі заманғы қаржы нарығының, валюталық және несие нарығының, бағалы қағаздар нарығының, сақтандыру нарығының құрылымына, құралдарына және механизміне, экономикаға капитал тарту мен қаржы ресурстарын қайта бөлуге баса назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Туризмдегі кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің туризм саласындағы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру үшін қажетті біліктілікке ие болуына, сондай-ақ туризмде өз бизнесін ұйымдастыру мен жүргізу үшін оңтайлы шешімдер қабылдаудың әдістері мен әдістерін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротуризм инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  «Агротуризм инфрақұрылымы» оқу курсының мақсаты туризм саласындағы студенттерге, болашақ мамандарға агро-туризм және саяхат саласындағы заманауи білім мен дағдылар кешенін беру, ауылдық туристік инфрақұрылым объектілерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс кәсіпорынның инновациялық стратегиясын қалыптастырудың теориялық мәселелерін және нақты кәсіпорындарда практикалық іске асырылуын, зияткерлік меншік объектілерін бағалаудың теориялық мәселелерін және практикада қолдану қабілетін таныстырады. Инновациялық құрылымдарды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі және оларды қамтамасыз ететін заңдар талданады. Курс инновацияларды қаржылық қолдау тетіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік экономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны ақпараттық өнімдер мен қызметтер нарығының, электронды бизнес және электронды коммерцияның, провайдерлік фирмалар мен интернет-компаниялар жұмысыының, интернет-маркетингтің теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеумен байланысты мәселелер ауқымын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі коммуникативтік мәдениет психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс коммуникативті мәдениеттің теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттейді және адамның адами әлеуметтік-психологиялық қабылдау әдістерін меңгеруіне мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туризмдегі сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты - студенттерді туризм саласында пайдаланылатын заманауи компьютерлік технологиялармен таныстыру және оны сандық технологияларды білікті қолданушылар ретінде дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Сақтандырудың мазмұны нарықтық экономика тұрғысынан және Қазақстан ерекшеліктерінің ерекшеліктерін ескере отырып, экономикалық сипаттағы, міндеттер мен функцияларды, сақтандыру түрлерін жіктеуді, сақтандыру компанияларының қаржылық қызметінің негіздерін және сақтандыруды реттеуді ескере отырып анықталады. Курсты оқыған кезде сақтандыру ұйымдарының коммерциялық қызметіне тән сипат беріледі, оның ерекшеліктері нарықтық экономиканың басқа институттарымен салыстыра отырып анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Туроператор мен турагенттер қызметінің интегративті менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - туристік қызметтің ұйымдастырушылық және басқарушылық негіздері студенттерін туристік қызметті ұйымдастыру қағидаттарының тұтас көзқарасын қалыптастыру, туристік өнімнің тиімді дамуына (дизайнына) туристік нарығын талдау әдістерін жасау, тұтынушылардың қажеттіліктеріне бағытталған жаңа технологияларды енгізу шарттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курс кәсіпорындардағы стратегиялық жоспарлауды ұйымдастыруды қарастырады, стратегиялық жоспарлаудың мазмұны мен әдістерін, стратегиялық баламалардың даму стратегияларын және стратегияны таңдауды көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның туристік брендін насихаттау.
  Несиелер: 5

  Курс Қазақстанның позициясын нақты түсінуді және шетелдік аудиториялар үшін де, Қазақстан халқының өздері үшін де тартымды болуын қамтамасыз етуі керек. Пәннің мақсаты - саяхатшылардың кең ауқымы үшін Қазақстанның жаңа және зерттелмеген туристік объектісі ретінде қабылдауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агротуризмді дамытудың бизнес-модельдері
  Несиелер: 5

  Курста туристік қызмет көрсету технологиясын дамыту, технологиядағы инновациялардың пайда болуы, тұтынушылық преференциялардың өзгеруі, ауылдық туризмнің бизнес модельдерін қалыптастыру сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Курс ғылым мен оқу пәндерінде, құқық саласы ретінде кәсіпкерлік құқық туралы ұсыныс береді. Кәсіпкерлік құқықтың пәні, әдісі, принциптері, көздері және жүйесі, оның негізгі санаттары мен тұжырымдамалары қарастырылады. Жеке кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың құқықтарының пайда болуы, іске асырылуы және қорғалуы, сондай-ақ Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлерін мемлекеттік реттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  «Халықаралық маркетинг» пәнін оқып үйрену студенттерді халықаралық бизнес саласында білім беретін бірқатар пәндерге дайындауды жалғастыруда. Халықаралық және маркетингтік технологияларды қолданудың негізгі бағыттары осы пәнде шетелдік және қазақстандық компаниялардың халықаралық қызметінің практикалық тәжірибесін ескере отырып қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көрмелер мен жәрмеңкелер
  Несиелер: 5

  Курс сауда, ақпараттық, әлеуметтік-мәдени кеңістіктердегі, көрме процесінің негізгі қатысушылары мен көрме-жәрмеңкенің негізгі бағыттарындағы заманауи жәрмеңкелер мен көрмелердің рөлі мен мүмкіндіктері туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Көрмелер мен жәрмеңкелерді ұйымдастыруға, ақпараттық базаны қалыптастыруға, көрме жарнамаларына, көрмеге қатысу бағдарламаларын әзірлеуге және көрменің және жәрмеңкенің тиімділігін бағалауға ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ішкі туризмдегі рекреациялық мүмкіндіктер
  Несиелер: 3

  «Ішкі туризмдегі рекреациялық мүмкіндіктер» пәнін меңгеру мақсаты - студенттерді рекреациялық ресурстарды басқарудың негізгі ұғымдары мен әдістерімен таныстыру. Пәндерді меңгеру тапсырмалары: - рекреациялық ресурстарды зерттеудің негізгі ұғымдары мен санаттарын анықтау тәсілдерін қарастырады; - рекреациялық ресурстардың әр түрлі жіктелуін қарастыру; - рекреациялық экологиялық менеджмент идеясын қалыптастыру; - аумақтың рекреациялық ресурстарын және рекреациялық әлеуетін бағалаудың негізгі тәсілдері мен әдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Муниципалды менеджмент
  Несиелер: 5

  Курсты оқып-үйрену барысында студенттер аумақтық басқарудың теориялық және әдістемелік негіздерін, Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді және атқарушы органдардың құрылымы мен ұйымдық формаларын, қазіргі кезеңдегі біздің аймақтық саясатымыздың ерекшеліктерін, сондай-ақ индустриалды елдердің аумақтық басқару тәжірибесін үйрену керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Агробизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курста келесі мәселелер қарастырылады: агробизнес ұғымы, маңызы мен ерекшеліктері, Қазақстандағы агробизнестің қазіргі жағдайы және құрылымы, тағам өнеркәсібі саласының сипаттамасы, шикізат ұғымы, оның жіктелуі мен шикізат базасын орналастыру варианттары, өндіру, қайта өңдеу, сақтау және ауыл шаруашылығы өнімдерін сату саласындағы шаруашылық аралық және экономикалық байланыстарды ұйымдастыру мәселелері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тұрақты туризм және қонақ үй бизнесі
  Несиелер: 5

  Пән туризм және қонақ үй бизнесі саласында тұрақты дамудың жалпы тұжырымдамасын; қазіргі заманғы туризмді жоспарлау және дамыту бағыттарын зерттеу; туризм өнiмiн құру және насихаттау технологиялары; қонақ үй қызметтері нарығы; тұрақты туризмнің өңірдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени ортасын дамытуға әсерін береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялар экономикасы және менеджмент
  Несиелер: 3

  Курс кәсіпорынның инновациялық стратегиясын қалыптастырудың теориялық мәселелерін және нақты кәсіпорындарда практикалық іске асырылуын, зияткерлік меншік объектілерін бағалаудың теориялық мәселелерін және практикада қолдану қабілетін таныстырады. Инновациялық құрылымдарды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі және оларды қамтамасыз ететін заңдар талданады. Курс инновацияларды қаржылық қолдау тетіктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздерді түсіну.

 • Код ON2

  Әлемдік және отандық экономикалық тарихтың негізгі оқиғаларын, "Қазақстан - 2050" Стратегиясын іске асыру аясында жүргізіліп жатқан реформалардың бағытын, қазіргі заманғы бизнес саласының даму үрдістерін жалпылау.

 • Код ON3

  Қазақстан Республикасында агротуристік бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық-құқықтық базасы мен принциптерін, агротуризм саласындағы мемлекеттік және халықаралық сапа стандарттарын пайдалану.

 • Код ON4

  Интернационалдық ортада мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде кәсіби әңгіме жүргізу қабілеті, агротуризм саласындағы кең ауқымды мәселелер бойынша әңгімені қолдай білу.

 • Код ON5

  Кәсіби агротуристік қызметпен байланысты міндеттерді талдау және шешу үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, агротурлар мен туроператорлар бойынша деректер базасын қалыптастыру.

 • Код ON6

  Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың есептілігіндегі қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпараттарды түсіндіру және негізделген инвестициялық, несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау; агротуристік нарыққа талдау жүргізу.

 • Код ON7

  Әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді талдау және болжау, кәсіпорындарды стратегиялық және жедел басқарудың кешенді мәселелерін шешу; стратегиялық жоспарларды әзірлеу және іске асыру; кәсіпорындарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу; экскурсиялық бағдарламаларды әзірлеу

 • Код ON8

  Қызметкерлерді тиімді жұмыс топтарына біріктіру, іскерлік дағдыларды дамыту және адам ресурстарын басқарудың негізгі принциптерін қолдана білу қабілеті; қызметкерлерді ынталандыру, қолайлы психологиялық микроклиматты қалыптастыру; клиентпен тиімді өзара іс-қимыл жасай білу.

 • Код ON9

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің және оның ұйымдық құрылымының тиімді дамуын қамтамасыз ету; ұйымның маркетингтік қызметіне, жылжытылатын тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін, оның стратегиясын әзірлеуге және іске асырылуын бақылауға дайын болу; кәсіпорынның тауар саясатын әзірлеу; сатуды ұлғайту мақсатында агротуристік өнімді жылжытуға қатысу.

 • Код ON10

  Микро және макродеңгейде инновацияны басқарудың функциялары мен әдістерін қолдану; инновациялық жобалар мен тәуекелдерді басқару әдістерінің тиімділігін бағалауды жүргізе білу; агротурлардың әр түрлерін жүргізу; агротуристік жорықтарды ұйымдастыра білу.

 • Код ON11

  Агротурларды ұйымдастырумен байланысты басқарушылық шешімдерді әзірлеу және орындау іскерліктерін көрсету; басқарушылық шешімдердің тиімділігі мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарын негіздеу.

 • Код ON12

  Ғылыми және аналитикалық жұмыстардың нәтижелерін дипломдық жұмыс, мақала, есеп және т. б. түрінде жалпылау.

Top