Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01302 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасының жетістіктерін, жоғары оқу орнының білім беру үрдісінің қазіргі жағдайын, озық білім беру технологияларын біледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы педагогика ғылымының негізгі мәселелерін және бастауыш оқыту педагогикасы саласындағы гуманитарлық білімнің қазіргі заманғы жетістіктерін ескере отырып, шешілуге тиісті жаңа теориялық және тәжірибелік міндеттерді оқып үйрену. Қысқаша мазмұны. «Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері» оқу пәні ретінде. Педагогикалық ғылымдардың қазіргі жіктемесі. Ғылыми парадигмалар жүйесі ғылым дамуының заңы ретінде.Бастауыш мектеп педагогикасы саласындағы ғылыми білім алудың әдістері.Білімдегі инновациялар, жобалар, олардың тиімділігін бағалаудың критерийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 2

  Ғылым тарихы мен философиясы шеңберінде ғылымның өзіндік санасының əлеуметтік-мəдени тұрғысындағы көрінісі анықталады, ғылым қоғамның рухани дамуының контекстінде ұғынылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ұйымда адам ресурстарын басқару заңдылықтарын қарастыратын психологиялық ғылымның бөлімі ретінде менеджмент психологиясы туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Курс персоналды басқарудың озық технологиялары мен әдістерін білу негізінде өндірістің тиімділігін арттыру міндеттерін шешуде психологиялық құзыреттілік негіздерін қалыптастыруы тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі білім беру тұжырымдамалары
  Несиелер: 5

  Білім беру процесінің сапасын бағалау мен диагностикалауда заманауи технологияларды қолдануға дайын.Кәсіби және тұлғалық өздігінен білім алуды жүзеге асыруға, әрі қарай білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалауға, эксперименттік жұмысқа қатысуға дайын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім беру мазмұны және оқыту технологиясын жасаудың ғылыми-теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бастауыш мектептегі білім мазмұнын жасаудың ғылыми теориялық негіздерін және оқыту технологиясын, білім мазмұнын, бастауыш мектептің оқу пәндері аясында оқытудың мазмұны мен технологиясы негізінде қажетті дағдыларды қалыптастыру. Бастауыш мектептегі білім мазмұнын жасаудың ғылыми теориялық негіздері және оқыту технологиясы оқу пәні ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі /кәсіби
  Несиелер: 5

  Шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде ғылыми қарым-қатынас негіздерін меңгеру. Пән міндеттеріне жалпы ғылыми лексика есебінен білім алушылардың белсенді сөздік қорын кеңейту, сондай-ақ жеке сөздік-ғылыми Маманданудың минимумын қалыптастыру кіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орындарында дербес әдістемелерді оқытудың ғылыми- теориялық негіздері.
  Несиелер: 5

  Магистранттарды жоғары оқу орындарында дербес әдістемелік пәндерді оқыту барысында туындайтын оқу-танымдық міндеттерді кәсіби деңгейде шешу үшін қажет болатын білім, білік және дағдылар жүйесімен қаруландыру. Курстың объектісі, пәні, мақсаты мен міндеттері және әдіснамасы, оның басқа пәндермен (жоғары мектеп педагогикасымен, психологиямен, т.б.) байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім мазмұны жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. Бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымы, материалдардың күрделілігінің өсу реті, мазмұны және мақсаттары; білім алушылардың бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдылар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогтың әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға, магистранттардың әдіснамалық контексте ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметтің әдіснамалық негіздері туралы білімді, педагогикалық зерттеудің мәні, оның әдістері, ұйымдастырылуы туралы білімді меңгеруіне ықпал ететін кәсіби білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлем халықтарының салыстырмалы педагогикасы
  Несиелер: 2

  Магистранттарда отандық және шетелдік білім берудің негізгі тұжырымдамаларын салыстырмалы талдау дағдыларын, Қазақстанда және шетелде білім беруді дамытудың қазіргі үрдістерінде бағдарлану қабілетін қалыптастыру. Халықаралық контексте әлемдік білім беру жүйелері мен білім беруді дамытудың өзекті үрдістері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары оқу орындарында педагогикалық практиканы ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты:жоғары оқу орнындағы білім беру үдерісінің құрамды бөлігі ретінде педагогикалық практиканың түрлерін зерделеу. Міндеттері: -педагогикалық практиканың түрлерін салыстырып, олардың ұйымдастырылу ерекшеліктеріне педагогикалық баға беру;-педагогикалық практика материалдарын талдау;- педагогикалық практиканы тиімді ұйымдастырудың мүмкіндіктері мен жолдарын анықтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық риторика
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: Шешендік өнерді педагогикалық тәжірибесінде қолдануға үйрету. Көркем сөздің нәрін түсіндіру, шешендік өнерге баулу.Қысқаша мазмұны: Шешендік өнердің қалыптасу тарихы, қазіргі шешендіктегі сөйлеу түрлері, шешендік сөздің сапалық белгілері, шешендік тілдің логикамен байланысы, шешенге қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру жүйесін басқару
  Несиелер: 5

  Білім берудің заманауи теориялары мен технологияларын оқыту негізінде магистранттардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Білім беру технологиясы саласындағы студенттердің жалпы ғылыми ой-өрісін кеңейту негізінде жаңа педагогикалық ойлауды қалыптастыру және оны практикалық қызметке тікелей қосу үшін жағдай жасау; жаңа білім беру ортасы жағдайында білім беру және зерттеу міндеттерін шешу кезінде қызмет тәжірибесін қалыптастыру үшін жағдай жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық пәндердің оқу-әдістемелік кешенін жобалау және жасау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттардың пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін жобалау саласындағы білімдерін жүйелі қалыптастыру, олардың жобалау құзіреттіліктерін меңгеруін ұйымдастыру. Қысқаша мазсұны:магистранттарды жобалау әрекетінің мәні, қызметтері, деңгейлері, субъектілері, нысаналары және ұстанымдарымен, пәннің оқу-әдістемелік кешені құрылымымен, нормативтік-әдістемелік негіздерімен таныстыру,оларды педагогикалық жобалардың түрлері, педагогикалық жобалаудың негізгі нысаналары, жобалау әрекетін ұйымдастырудың логикасы туралы білімдермен қаруландыру. Магистранттарды пәннің оқу-әдістемелік кешенін жобалау негізі ретінде білім беру мазмұнын, педагогикалық технологияларын жобалау кезеңдерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми эксперимент нәтижелерін жоспарлау және ұйымдастыру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-магистранттарға ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлау бойынша білім беру. Мамандық бойынша оқылатын пәнді іс жүзінде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орны оқытушысының инновациялық іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарға педагогикалық инновациялық технологиялардың теориялық негіздері туралы түсініктер қалыптастыру. Қысқаша мазмұны: - педагогикалық инновациялық технологияларды оқып-үйрену және қолданудың ғылыми теориялық негіздерін меңгерту;- оқытудың инновациялық технологиялырының түрлі аспектілері мен оның болашақ дамуы жайында ақпарат беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық пәндерді оқыту теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар жайлы білім беру. Қысқаша мазмұны: Педагогиканы оқыту әдістемесі- теория мен тәжірибенің синтезі. Ол педагогикаға оқытудың білім берудің мазмұнын, оны ұйымдастыру формалары мен әдістерін оқытушы мен оқушылардың бірлігі негізінде қарастырылады. Курс 2 бөлімнен (жалпы және жеке) тұрады. Жалпы бөлімде педагогиканы оқытудың әдіснамалық және жалпы теориялық мәселелері қарастырылса, 2- бөлімінде педагогиканы оқытудың жеке пән ретінде ерекшеліктеріне назар аударылып, теориялық және практикалық сабақтар өтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім беру мониторингі
  Несиелер: 5

  Білім берудегі мониторинг ғылыми және тәжірибелік мәселе ретінде. Білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйелері. Отандық білім беру жүйесінің кеңістігіне интеграциялануы. Білім берудің даму жолдарын жобалау. Бастауыш білім беру жағдайында оқыту нәтижелерін анықтаудың, білім мазмұнын қарастырудың, магистранттардыңоқу жетістіктерін бағалаудың жолдары. Білім беру жүйесінде оқыту нәтижелерін анықтауды, магистранттардың оқу жетістіктерін бағалаудың жолдарын білу; білім берудің даму жолдарын жобалай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым мен философияның теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін, өзінің ұлттық және жеке ресурстарын және олардың үнемді жұмсалуын біледі және түсінеді, мәдени ашықтық пен экономикалық білім негіздерін біледі, менеджмент, маркетинг, қаржы туралы ғылыми түсініктері бар, оқыту мазмұнын жаңарту жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттарын түсінеді; Нарықтық экономика мен саяси процестерді дамытудың негізгі ұғымдары мен ғылыми білім кешендерін біледі және біледі, өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқытудың жаңа философиясын, кәсіпкерлік және инновациялық - инвестициялық қызметті біледі және ұтымдылық мәдениетін түсінеді; экономикалық деректер мен процестерді, қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуының негізгі Қазіргі тарихи оқиғаларын өз бетінше талдай алады және өз болашағын жоспарлай алады.

 • Код ON2

  Оқытылатын тілдердің грамматикасын, орфографиясын, лексикасын және фразеологиясын біледі.Орыс, қазақ және шет тілдерінің ауызша және жазбаша формаларын коммуникативті аспектіде және әлеуметтік орта контекстінің кең спектрінде меңгерген. Тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін оқылатын тілді қолдана алады. Сыни талдау әдістемесін меңгерген және тілдік модуль бөлімдерін өз бетінше игеруде ақпараттық технологияларды пайдаланады. Проблемалық мәселелер мен жағдайларды шығармашылық шешу кезінде мәтінді лингвистикалық талдау әдістерін меңгерген.Кәсіби және әлеуметтік қызметтің әртүрлі түрлерінде филология ғылымының әдістерін тәжірибеде қолдана алады.Әр түрлі жанрдағы ғылыми мәтіндерді құрастыру: аннотациялар, рефераттар, библиографиялар, жоспарлар, Конспектілер және т. б. алынған материалдарды сын тұрғысынан талдау және жалпылау қабілеті;Өз қызметінің нәтижелерін қазіргі заманғы құралдармен бағалайды.

 • Код ON3

  Әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу кезінде ғылыми талдау әдістерін қолдана алады, командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады; өз елінің белсенді азаматы болу үшін алған білімін тәжірибеде қолдана алады және біледі; мағынасын түсінетін білімді, ұғымдарды, анықтамаларды, терминдерді, заңдарды, формулаларды баяндайды; нақты жағдайларда фактілерді, ережелерді, теорияларды, тәсілдерді, әдістерді қолданады. Өнім, гипотеза жасау, құбылыстың немесе оқиғаның жүйелі түсіндіруі үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты өз бетінше талдайды және синтездейді, шығармашылық түрлендіреді және оны практикамен байланыстыра алады; бастауыш білім беру саласында ғылыми зерттеу жүргізу әдістерін, оқытудың әдістемесін, оқытудың қазіргі заманғы ақпараттық және педагогикалық технологияларын қолдана отырып меңгерген. Диссертациялық жұмыстың бөлімдерін толықтырып, өзінің кәсіби сауаттылықтарын көрсетеді.

Top