Жаңа білім беру бағдарламасы

7M04115 Әкімшілік басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Банктердің қаржы қызметтері және Private Banking
  Несиелер: 6

  Қаржылық-экономикалық есептерді жүргізу және қаржылық қызметтерді көрсету үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалануда магистранттардың жүйеленген білімдерін қалыптастыру. Банктік қызметтер нарығын талдау негізінде банктік қызметтерді ұсыну және оның қаржылық тұрақтылығын анықтау стратегиясын әзірлеу және банктік қызметтердің коммерциялық (іскерлік) перспективаларын анықтау мен бағалау дағдылары мен қабілеттерінің көріну әдістерін анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 3

  Білім алушыларға кәсіпорындарда заманауи халықаралық талаптарға сай жоғарғы немесе орташа деңгейдегі менеджер ретінде табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін стратегиялық менеджменттің теориялық және әдіснамалық білімдерін қалыптастыру, толық емес ақпарат және сыртқы ортадағы үнемі өзгеру жағдайында стратегиялық шешімдер қабылдау үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру, белгісіздік жағдайында балама нұсқаларды табу дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын басқару
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерлік қызметті тұрақты дамыту үшін қаржы-экономикалық есептерді жүргізу үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалануда магистранттардың білімі мен дағдыларын қалыптастыру. Компанияның даму стратегиясын әзірлеу және қаржылық қызмет көрсету нарығын талдау негізінде қаржылық тұрақтылықты анықтау және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының перспективасын анықтау мен бағалау дағдылары мен қабілеттерін көрсетудің әртүрлі жолдарын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 7

  Бизнес-идеяларды тиімді ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін кәспкерлік қызметті басқаруда көшбасшылық ұстанымдарды дамыту қабілетін қалыптастыру.Магистранттарда басқару шешімдерін қабылдау үшін персоналды басқару саласында ағымдағы тенденциялар мен басқарушылық жағдайларға өздігінен кешенді жүйелік талдау жүргізуді меңгеру және дағдыларын қалыптастыруда стратегиялық ойлауды дамыту;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзгерістерді басқару
  Несиелер: 7

  Бизнесті басқарудыңең танымал технологияларын дамыту мүмкіндігін қалыптастыру. Компанияның өзгермелі нарық талаптарына және жаһандық экономикалық жағдайға бейімделуіне ықпал ететіндей өзгерістерді басқару қабілетін игеру. Кәсіпкерлік қызметті тиімді ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін бизнестегі өзгерістерді басқару дағдылары мен қабілеттерін дамыту. Ағымдағы тенденциялар мен өзгерістерді басқаруды кешенді жүйелі талдауды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бинес процесстерді басқару
  Несиелер: 6

  Бизнесті басқару мақсатында бизнес-идеяларды құрастыру мен жүзеге асыру стратегияларын әзірлеуге, кәсіпкерліктің заманауи жағдайымен танысу және кәсіпкерліктің бизнес-үрдістерді басқару негізі ретіндегі бизнес-үлгісін түсіну және кәсіпкерлік қызметтегі негізгі ережелерді практикалық қолдану мүмкіндіктерімен танысу қабілеттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Курс шеңберінде сыртқы ортамен, экономикамен, өндіріспен, ұйыммен, кәсіпкермен байланысты мәселелердің бүкіл кешенінде кәсіпкерлік қызметтегі бизнес-процестерді басқару тәсілдері талқыланып, бизнес-жоспарды әзірлеу үшін әдістемелік білімдер жүйесін қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес-зерттеу
  Несиелер: 3

  Бизнесті басқару практикасында зерттеу жұмыстарының ғылыми тұжырымдамасын қалыптастыру, стратегиялар әзірлеу, бизнес-идеяларды дамыту және жүзеге асыру, компанияның әлеуеті мен магистранттардың іскерлік тәжірибе саласында зерттеулер жүргізу дағдылары мен қабілеттерін игеру мүмкіндігін және бизнестегі тиімді басқару шешімдерін дайындауда, қабылдауда және іске асыруда ғылыми негізделген әрі объективті құзыреттілік тәсілдерін әзірлеу мүмкіндігін ескере отырып бизнес-жобаларды дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикадағы басқару дағдылары
  Несиелер: 6

  Білім алушыларда практикалық басқарудың жүйелі және ғылыми-негізделген дағдыларын және экономист -менеджердің қызметінің қажетті құрамдас бөлігі ретінде, сондай-ақ болашақта өз күштерін қолданудың ықтимал саласы ретінде кәсіпкерліктің мәніне әртүрлі көзқарастарды қалыптастыру, және кәсіпкерлік дағдыларын дамытудың әр түрлі әдістерін анықтау, кәсіпкерлік идеялардың коммерциялық (іскерлік) перспективасын анықтауға және бағалау қабілетін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару шешімдерін қабылдау
  Несиелер: 5

  Магистранттардың басқару шешімдерін қабылдауда теориялық негіздерін және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Кәсіпорынды стратегиялық басқарудың заманауи әдістерінің жүйесін,нарықтық экономикаға барабар жаңа бизнес-идеологияны зерделеу, өндірістік және өткізу қызметінің жоғары динамизмі мен өзгермелілігін қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдау логикасын қалыптастыруды зерттеу,отандық және шетелдік тәжірибеде пайдаланылатын қолданбалы контроллинг теориясы мен қазіргі тұжырымдамаларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративті басқару
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың заңдылық -құқықтық талаптарды сөзсіз орындауға ғана емес, сондай-ақ іскерлік қоғамдастықтың барлық қатысушылары үшін ортақ іскерлік мінез-құлық дағдыларын қолдануға негізделген халықаралық деңгейде қабылданған стандарттарға сай корпоративтік мінез-құлық нормалары мен дәстүрлеріне тиімді ықпал ететін теориялық және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнестің құқықтық ортасы
  Несиелер: 5

  Бизнесті жүргізу кезінде ескерілетін негізгі рұқсат етілген, тыйымдар мен ескертулердің қазіргі жағдайы мен даму келешегін зерттеу, Қазақстанның құқықтық жүйесінің ерекшеліктері және қолданыстағы заңнаманың ерекшеліктерін зерделеу. Магистранттардың кәсіптік қызметте заңның қолдану дағдыларын меңгеру (соның ішінде, ұйымның ұйымдастырушылық-құқықтық формасын таңдаған кезде, оның мүліктік базасын қалыптастыру және ұйым қызметкерлерін басқару, ұйымның мердігерлік қызметінде, мемлекеттік органдармен қатынастарда) заңмен қарастырылған реттеудің, әсер етудің және қорғаудың құқықтық құралдар кешенін қолданудағдысын игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтық әкімшілік
  Несиелер: 5

  Уәкілетті органдардың салықтық әкімшілендіру саясатын әзірлеу, қолданыстағы салық заңнамасын іске асыруды басқару, ақпарат жинау және талдау, салықтық тексеру рәсімдерін орындауды қоса алғанда, қабілетін қалыптастыру. Салықты есептеу және салықтық бақылауды тетігін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, салық төлеушілер мен салық органдарына салық заңдылығының сақталуын бақылау үшін басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнестегі саясат және стратегия
  Несиелер: 5

  Бизнесті басқару практикасында зерттеу жұмыстарының ғылыми тұжырымдамасын қалыптастыру, стратегиялар әзірлеу, бизнес-идеяларды дамыту және жүзеге асыру саясаты мен стратегиясын әзірлеу, компанияның әлеуеті мен магистранттардың іскерлік тәжірибе саласында зерттеулер жүргізу дағдылары мен қабілеттерін игеру мүмкіндігін және бизнестегі тиімді басқару шешімдерін дайындауда, қабылдауда және іске асыруда ғылыми негізделген әрі объективті құзыреттілік тәсілдерін әзірлеу мүмкіндігін ескере отырып бизнес-жобаларды дамыту,бизнестегі тиімді басқару шешімдерін қабылдау және енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес коммуникацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың шаруашылық жүргізуші тұлғалардың қызметіндегі бизнес-коммуникацияларды басқаруды ұйымдастыру саласында , компаниялардың бизнес-идеяларын және бизнес- жобаларын құрастыру және жүзеге асыру стратегияларын әзірлеуде теориялық негіздерін және практикалық дағдыларын қалыптастыру, , компанияның жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін бизнес-коммуникацияларды басқару құралдарын қолдану дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаның тәуекелдерін басқару
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда кәсіпкерлік тұлғалардың қызметінде жобалық тәуекелдерді ұйымдастыру және басқару саласында, экономикалық тиімді инвестициялық және қаржылық шешімдерді әзірлеу саласындағы теориялық негіздерін және практикалық дағдыларын қалыптастыру тәуекелдерді анықтауға арналған риск-менеджмент құралдарын қолдану дағдыларын игеруге, олардың көздерін анықтау және басқару шешімдерін қабылдауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Магистранттардың нарықта маркетингтік зерттеулерді жүргізудің, маркетингтік зерттеулердің даму кезеңдерін, заңдылықтарын және әлеуметтік мәнін түсіндірудің дағдыларын қалыптастыру. Ақпаратты талдау , тұтынушылардың қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру қабілетін қалыптастыру, әр түрлі қызмет салаларында жалпы құқықтық білімді, нормативтік құжаттарды зерделеу және талдау әдістерін игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтардың конъюнктурасын және бизнес құрылымдарды талдау және болжау
  Несиелер: 5

  Нарықтық жағдайларды талдау және болжау саласында теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды меңгеру практикалық мысалдар мен тапсырмаларды орындау кезінде тауар нарықтарының жағдайын талдау мен болжауды ескере отырып, ұйымдық стратегияларды әзірлеуге,талдауға, бағалауға қажетті негізгі дағдыларды нығайтуға,сонымен қатар, тауар нарығының жағдайын талдау және болжауды ескере отырып, ұйымның стратегиясын талдау, бағалау және әзірлеу әдістерін, ұйымның операциялық және өндірістік қызметін басқаруда стратегиялық, тактикалық және шұғыл басқару шешімдер қабылдау әдістерін игеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Білім алушыларда шетелдік кәсіпорындар мен ұйымдар халықаралық практикада пайдаланатын халықаралық бизнесті, сыртқы сауда-саттықты жүргізудің нысандары, құралдары мен әдістері туралы толыққанды көзқарас қалыптастыру, экспорттық тауар қозғалысының өзіне тән ерекшеліктерін зерттеу; тауарларды жеткізу құжаттарын толтыру ерекшеліктері туралы, сыртқы экономикалық қызметтің практикалық бағытында кеңейтілген білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • HR менеджмент
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың HR менеджмент саласында теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру;персоналды басқару саласында. заманауи ағымдық үрдістер мен басқару жағдайларына кешенді жүйелік талдауды жүргізуде, қажетті және дұрыс шешімдер қабылдайтын,тез нәтижеге ұмтылатын кадрларды іріктеу саласында қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Талант менеджмент
  Несиелер: 5

  Магистранттарға дарынды қызметкерлердің таңдау, бағалау және әлеуетін дамытуда кіріктірілген тәсілдерді,кешенді көзқарастарды әзірлеуге, қайтарымдылығы жоғары қызметкерлердің білімі мен дағдыларын тиімді пайдалануға, талант -менеджмент дағдыларын басқаруды дұрыс пайдалануға, іскерлік ортадағы дарындарды дамытуға және өсіруге қолайлы жағдай туғызуға қабілеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Компанияның даму стратегиясын әзірлеу және қаржылық қызмет көрсету нарығын талдау негізінде оның қаржылық тұрақтылығын анықтау

 • Код ON2

  әлеуетті және мүмкіндіктерін ескере отырып, компаниялар үшін бизнес-жобаларды әзірлеу

 • Код ON3

  бизнес саласындағы басқару қызметін жүзеге асыру үшін нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану;

 • Код ON4

  Басқарушылық шешім қабылдау үшін персоналды басқару саласындағы қазіргі заманғы үрдістер мен басқару жағдайларына кешенді-жүйелі талдау жүргізу;

 • Код ON5

  нарықтық және ерекше тәуекелдерге талдау жүргізу, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану

Top