Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01910 6B01910-Дефектология в Павлодар педагогикалық университеті

 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент басқару ғылым ретінде. Педагогикалық менеждменттін қызметтері, заңдылықтары, қағидалары, әдістері. Мектептегі инновацияларды басқару. Мектептің тұтас педагогикалық үдерісті жоспарлау және диагностау.Әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Мектеп ұжымың басқару. Қақтығыстарды басқару. Менеджер көшбасшы ретінде.

 • Латын графикасы мен орфографиясы
  Несиелер: 3

  Латын графикасының шығу тарихы, қолданылу ерекшеліктері. Латын графикасының 1929-1940 жылдардағы жобалары. Қазіргі қазақ тіліндегі латын жазуының әліпбилік құрамы. Латын әліпбиіндегі төл дыбыстардың таңбалану ерекшеліктері. Латын негізді қазақ жазуының емле ережелері. Шеттен енген сөздердің жазылу ерекшеліктері.Түбір сөздердің, қосымшалардың жазылуы. Бас әріптің қолданылуы. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы.

 • Адам физиологиясы және психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік физиологиясының пәні мен мазмұны, оның оқу үдерісін ұйымдастырудағы рөлі мен маңызы. Онтогенездегі адамның өсу және даму заңдылықтары. Тұлғаның жас ерекшелік дамуының заңдылықтары. Психиканың табиғаты туралы түсініктерді дамыту. Қызметтің психологиялық талдауы. Жеке тұлғаның жеке-психологиялық ерекшеліктері. Жас кезеңіндегі тұлғаның психикалық даму ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  ҚР Білім беру жүйесінің заңнамалық негіздері. Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық қызмет құрылымы. Педагог тұлғасын дайындау және кәсіби қалыптастыру. Педагогты дайындау жүйесіндегі педагогикалық практика. Зерттеу қызметі педагогикалық қызметтің компоненті ретінде. ҚР Білім беру ұйымдарында оқу үдерісін ұйымдастыру. Педагогикалық инновациялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел құндылықтары
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша мамандарды даярлауда жас ұрпақтың рухани тәрбиесі маңызды рөл атқарады. Қазақстанның болашағы білімді және рухани тәрбиелеген жастарға мұқтаж. «Рухани Жаңғыру» және «Мәңгілік Ел» бағдарламаларының арқасында мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір қызметінің қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Экология негіздері. Экожүйелер тұжырымдамасы. Адам және биосфера. Ластанудың негізгі түрлері. Атмосфераны, гидросфераны, литосфераны сақтау. Экологиялық бақылаудың объекті ретінде әлеуметтік-табиғи экожүйе. Экологиялық қауіпсіздік, тіршілік қауіпсіздігі, биосфера ластанудың көздері және деңгейлері, мониторинг негіздері, экологиядағы математикалық модельдері, сонымен қатар экологиялық менеджмент пен экологиялық құқық. Еңбек қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, мәні, негізгі түрлері және ұйымдық формалары. Бизнестегі бизнес-жоспарлау. Бизнестегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Бизнестегі кадрлар. Іскерлік операцияларды ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту мамандарды даярлауда үлкен маңызға ие, өйткені бұл жүйелі түрде қазақ халқының рухани мәдениетін дамыту, оның негізгі бөлімдері мәдениеттің этикалық параметрлерін сақтаудағы рухани мәдениеттің рөлін көрсетеді. Пәннің мақсаты - тиісті пәндерден (философия, тарих, дін, археология және т.б.) материалдарды тарту арқылы рухани мәдениетті кешенді, ғылыми және интеграциялық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сенсорлық жүйелердің физиологиясы мен патологиясы
  Несиелер: 5

  "Сенсорлық жүйелер"түсінігі. Сенсорлық жүйелердің жалпы сипаттамасы. Сенсорлық жүйе түсінігі және функциялары. Сенсорлық жүйелердің жіктелуі. Сенсорлық жүйелердің жалпы қасиеттері. Анализаторлардың анатомиясы мен физиологиясы және жас ерекшеліктері..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Орта білім мазмұнын жаңартудың нормативтік-құқықтық базасы. Жаңартылған білім беру мазмұнының білім беру кеңістігі. Тәрбиенің әлеуметтік шарттылығы. "Мәңгілік Ел". Оқытудың мәні. Оқу материалы мазмұнының шиыршық пішінділігі. Мақсат қою. Жаңа жоспарлау форматы. Оқытудағы бағалау: тұжырымдама және механизм. Жаңа сабақ форматы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Коммуникативті-дискурстық аспектідегі қазақ (орыс) тілі, мамандық негіздері, іскери коммуникация мәдениеті. Ғылыми мәтіндермен жұмыс және көпшілік бұқара алдында сөйлеуге арналған қазақ тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу тәжірибесі. Көпмәдениетті ортада кәсіби әрекетті ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логопедия негіздері
  Несиелер: 5

  Сөйлеу бұзылы-старын зерделеу тарихы. Сөйлеу дамуының бірқалыптылығы. Сөй-леудің анатомиялық-физиологиялық механизмдері. Сөйлеу бұзылыстарының жүйелілігі туралы ілім тарихы. Сөйлеу бұзылыстарының клиникалық-педагогикалық классификациясы (жалпы сипаттама). Дислалия, бұзылыстың сипаттамасы, түзету әдістері. Ринолалия, симптомати-касы, түзету әдістеріне шолу. Ди-зартрия, түзету жұмыстарының классификациясы, бағыттары. Дауыстың бұзылыстары. Сөйлеу ырғағы мен екпін бұзылысы. Сөйлеудің жүйелі бұзылыстары. Жазу мен оқу бұзылыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есту,көру мен сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы
  Несиелер: 5

  Дефектологиялық зерттеулер жүйесіндегі жалпы ғылыми методология және әдіснамалық қағидалар. Эксперименталды дефектологияның негізгі мәселелері. Эксперимент нәтижелерін алғашқы және екінші статистикалық өңдеу әдістері. Дефектологиялық зерттеудің негізгі әдістерінің сипаттамасы. Танымдық процестерді зерттеу. Білім беру ұйымдарында педагог – пәндермен дефектологпен жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 5

  Сөйлеу бұзылыстарының клиникалық-педагогикалық жіктелуі. Дефектологияның ғылыми-әдістемелік негіздері. Есту, көру, ақыл-ойы зақымдалған балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы. Ақыл-ой кемістігінің жіктелуі. Зияты, көру және есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту және тәрбиелеу үрдісінің ұйымдастыру формалары мен принциптері мен әдістері. Түзету-педагогикалық жұмыс. Арнайы мекемелер. Есту, көру және/немесе интеллекті бұзылған баласы бар отбасымен жұмыс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЕҚБ бар балалар дамуының клиникалық ерекшеліктері
  Несиелер: 7

  Педагогикадағы нормалар мен ауытқулар түсінігі. Балалар жасындағы кезеңдеу. Онтогенездегі қалыпты жағдайдағы баланың психомоторлық дамуы. МШ бар балалардың жалпы сипаттамасы. Аномальды балаларды Лапшина В. А. және Пузанова Б. П. Бойынша жіктелуі. Дамуында ауытқулары бар балалардың психикалық және тілдік даму ерекшеліктері. Тұқым қуалайтын, хромосомалық және гендік аурулар, тұқым қуалайтын бейімділік аурулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақстандық құқықтың негіздері. Білім беру саласындағы ҚР заң актілері. «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің тарихи дамуы. Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтікке қарсы құбылыс ретінде. Сыбайлас жемқорлықтың төзбеушілік идеясы. Нақты ұйымдағы, органдағы, құрылымдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің ұйымдастырушылық негіздердің түрлері. Сыбайлас жемқорлықтың қарсы саясат саласындағы нормативтік құқықтық актілер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: түсінігі және құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Неврология негіздері
  Несиелер: 4

  Жалпы және арнайы педагогикадағы пәннің мәні. Сыни кезеңдер. Неврологияның ең көп таралған аурулары: этиология, симптомдар, түзету.. Қозғалыстың бұзылуы. Жүйке жүйесінің тамырлы бұзылуы. Склероз, симптомдар және зерттеу әдістері. Жүйке жүйесінің ісіктері. Олардың клиникалық көріністері мен нәтижелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Невропатология және психопатология негіздері
  Несиелер: 4

  Жүйке жүйесінің құрылысы. Этиология. Неврологиялық зерттеу әдістері. Жүйке жүйесінің патологиясы және аурулары. Қозғалыстың бұзылуы. Орталық және шеткі салдар мен парездер. БЦП. Нысандары, белгілері. Сөйлеу моторикасын ұйымдастыру. Жүйке жүйесі ауруларының синдромдары. Сезім психологиясы. Сезім психопатологиясы. Сенестопатия. Сенестезиялар. Назар аудару психопатологиясы. Есте сақтау психологиясы және психопатологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Шет тілі грамматикасы. Кәсіби-бағытталған лексика. Кәсіби-бағытталған терминология. Лексикалық құрылымдар, кәсіби қарым-қатынас саласында клишелер. Мамандықтың пәндік саласына кәсіптік бағдарланған шет тіліне кіріспе. Аударма тілі қызметінің түрі ретінде. Көп қырлы терминдер және оларды орыс тіліне аудару әдістері. Техникалық құжаттаманы аударудың ерекшеліктері: құрал-жабдықтар, келісімшарттар, патенттер. Аударма түрлері. Ағылшын тілінде кәсіби бағдарланған әдебиеттерді оқу және талқылау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • МШ мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың анатомиясы, физиологиясы және патологиясы
  Несиелер: 7

  Қысқаша мазмұны қалыпты физиология түсінігі және оқу сапасын көтеру үшін ұйымның гигиеналық дұрыс көзқарас мағынасы. Организм – бір тұтас ретінде. Адам денесінің асимметриялық бірліктері және олардың мағынасы. Физикалық даму. Арнайы мектепте оқу-тәрбиелік және түзету жұмысына гигиеналық талаптар. Қыздар мен ұлдардың жеке гигиенасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Арнайы психология
  Несиелер: 6

  Арнайы психологияның пәні, міндеттері және әдістері. Баланың психикалық дамуының жалпы және арнайы заңдылықтары. Арнайы психологиядағы даму санаты. Дизонтогенездің психологиялық параметрлері. Дамуында ауытқулары бар балалар тұлғасының жеке-психологиялық ерекшеліктері. ЕҚБ бар балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Психологиялық-педагогикалық оңалтуға және отбасымен жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру мәселесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕҚБ бар балаларға математиканы оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Арнайы білім беру ұйымдарында математиканы оқытудың мақсаты, міндеттері, мазмұны және әдістемесі. Математиканың арнайы әдістемесінің жалпы және жеке сұрақтары. Арнайы мектепте математиканы оқыту пропедевтикасы. Нөмірлеу және олармен арифметикалық іс-қимылдарды, шамаларды, арифметикалық есептердің геометриялық материалдарын зерттеу әдістемесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕҚБ балаларға қазақ (орыс) тілін оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қысқаша мазмұны: арнайы мектептерде дамуында әр түрлі бұзылыстары бар балаларды тілге оқыту әдістемесінің негізгі ережелері. Арнайы мектептерде оқуға және тілге оқытудың мазмұны мен міндеттері. ЕҚБ балаларды тілге оқытудың дидактикалық және әдістемелік қағидалары. Арнайы мектептерде оқу және қазақ/орыс тілі сабақтарының ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы мектептегі тәрбие жұмысы теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбиенің негізгі заңдылықтары. Тәрбие принциптері мен әдістері және оларды жүзеге асыру. Арнайы мектепте оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру, бағыттары мен мазмұны. Арнайы мектепте білім беру-тәрбие үрдісінің формалары. Арнайы мектепте балалар оқушылар ұжымын қалыптастыру. Арнайы мектептің тәрбие үрдісінде этнопедагогика материалдарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқушылар мен мұғалімнің зерттеу қызметінің негіздері
  Несиелер: 4

  "Ғылыми зерттеу" ұғымының мәні туралы жалпы түсінік. Ғылыми зерттеудің белгілері. Ғылыми зерттеудің негізгі құралдары. Ғылыми зерттеулердің жіктелуі, зерттеу деңгейлері. Ғылыми зерттеулердің негізгі әдістері. Қазіргі білім беру мектебінде оқушылардың ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Зерттеу объектісінің саласын, объектісі мен пәндерін анықтау. зерттеу тақырыбы, мәселесі және өзектілігі. Тақырыпты таңдау кезінде қойылатын негізгі критерийлер. Өзектілікті негіздеу. Болжамды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ЕКБ балаларды тілге оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Орыс/қазақ тілін ғылым ретінде оқыту әдістемесі. Арнайы мектептегі қазақ тілі әдістемесінің негізгі ережелері. Тілді оқытудың мазмұны, мақсаты мен құралдары. Грамматиканы, оқуды, ауызша сөйлеуді, жазбаша байланысты сөйлеуді оқыту әдістемесі. Оқушылардың сөздік қорын байыту әдістемесі, тілдің грамматикалық құрылысын қалыптастыру. Қазақ тілі сабағында ЕҚБ оқушыларын оқытуды ұйымдастыруы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • МШ балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 6

  Оқытудағы қиындықтары бар балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Есту қабілеті зақымдалған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Кӛру қабілеті зақымдалған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Сөйлеу қабілеті зақымдалған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру: концептуалды шеңберлер. Инклюзияның бағыттары мен көрсеткіштері. Инклюзияның принциптері мен құндылықтары. Білім беру ұйымдарына инклюзивті педагогика қағидаттарын енгізу. Инклюзивті білім беру жағдайында баланың білім беру және кәсіби бағдарлануы. Мүмкіндігі шектеулі балаларды қолдау үшін мектептен тыс құрылымдар мен мекемелерді тарту. Ата-аналармен ынтымақтастығы. Инклюзивті білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлеу бұзылуы бар балалармен жұмыс жасау технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің пәні, әдістері, міндеттері. Пәннің терминологиялық аппараты. Кешенді логопедиялық тексеру жүргізу технологиясы. Сөйлеудің айтылу жағының негіздері. Дислалия, ринолалия, дизартрия, жазбаша сөйлеу бұзылыстары кезінде сөйлеуді түзету технологиясы. Сӛйлеу кезінде ауызша сөйлеуді қарқынды-ырғақтық ұйымдастыру технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 6

  Алыс және таяу шетелдердің арнайы білім беру тарихы. Қазақстандағы арнайы білім берудің теориясы мен практикасын дамытудың негізгі кезеңдерінің сипаттамасы. Арнайы педагогиканың, ЕҚБ балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйелері. Интеграцияның қазіргі түсінігі, интеграцияланған оқыту модельдері. Қоғамда ерекше білім беру қажеттілігі бар адам: қоғамдық санадағы модельдер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зиятында бұзылыстары бар балаларды түзете-дамыта оқыту
  Несиелер: 6

  ЕҚБ бар балалармен түзету-дамыту жұмысының бағдарламасының құрылымы мен мазмұны. Өтемдік түрдегі мекемелерде түзету-педагогикалық үдерісті ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы білімберу тарихы
  Несиелер: 6

  Арнайы білім беру тарихы әлеуметтік мәдени білім беру феномені ретінде. Антикалық өркениет және дамудағы ауытқулары бар адамның тағдыры. Христиандық: дамуында ауытқулары бар адамдарға жаңа көзқарас. Қайта өрлеу дәуірі: дамуында ауытқулары бар адамдарға жаңа көзқарас. Саяси, экономикалық және мәдени өмірдің маңызды оқиғаларының хронологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МШ тұлғаларды әлеуметтік оңалту және кәсіптік-еңбектік оқыту
  Несиелер: 6

  Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың жеке әлеуметтік оңалту ерекшеліктерін бағалау амалы мен жолдарын, пси-хологиялық практиканың әр түрлі облыстарында педагогикалық-психологиялық диагностикалауды ұйымдастыру құрылымын ашып көрсету. Көмек көрсету кезінде маманның практикалық дайындығын және кәсіби дағдыла-рын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөйлеу онтогенезі
  Несиелер: 3

  Қалыпты сөйлеу дамуының анатомо-физиологиялық алғы шарттары. Сөйлеу дамуының кезеңдеу мәселесіне көзқарастар. Қалыпты сөйлеу онтогенезінің кезеңдері. Онтогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі сөйлеу дамуының заңдылықтары. Мектепке дейінгі жас кезеңдеріндегі сөйлеудің дамымау себептері мен көріністері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МШ балалары бар отбасыларды әлеуметтік- психологиялық-педагогикалық қолдау
  Несиелер: 6

  Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, оның мақсаты, міндеттері, мазмұны және сүйемелдеу субъектілерін ұйымдастыру нысандары. Баланы әр түрлі мамандармен зерттеу бағдарламалары. Әлеуметтік педагогтың дамуында ауытқулары бар әртүрлі санаттағы балалармен тәжірибелік жұмысы. ЕҚБ балалардың әлеуметтік бейімдеу және оңалту түрлері. Отбасылық қарым-қатынас жүйесінде бұзылған бала

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • МШ балаларды сөйлеу тілін дамыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Қалыпты сөйлеу дамуының алғышарттары. Сөйлеу онтогенезінің қазіргі концепциялары. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қалыпты сөйлеу дамуының әлеуметтік-психологиялық жағдайлары. Сөйлеу дамуының және ауытқулардың сипаттамасы. Мектепке дейінгі мекемелерде балалардың тілін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зиятында бұзылыстары бар балаларды бейнелеу өнеріне және еңбекке оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Арнайы мектепте қол еңбегі бойынша сабақтарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі, түзету-тәрбие жұмысы жүйесіндегі бейнелеу қызметі. Бейнелеу өнері іс-әрекетіндегі ЕҚБ балаларды оқытудың принциптері, әдістері және ұйымдастырылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрлі ұйымда логопедтік жұмыс ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру. Логопункт қызметтің нормативтік құжаттар мен ақпараттық-әдістемелік хаттар. Логопункттерді жабдықтау. Мұғалім-логопед жұмысын жоспарлау. Логопедтің әр түрлі ұйымдарда түзету-педагогикалық жұмысына қатысушылармен өзара іс-қимылы. Мұғалім-логопед құжаттамасына қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логоритмика
  Несиелер: 5

  Логопедиялық ритмика пәні. Музыкалық ырғақты тәрбиенің тарихы. Логоритмиканың негізгі буындары мен ерекшеліктері. Лого��едиялық ритмика принциптері. Логопедиялық ритмикада оқыту әдістері мен тәсілдері. Сөйлеу бұзылыстары бар адамдардың психомоторикасының жай-күйін тексеру. Әр түрлі тіл бұзылыстарын жою бойынша түзету жұмыстары жүйесіндегі логопедиялық ритмика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зиятында бұзылыстары бар балаларды жаратылыстануға оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану әдістемесі пәні, оның міндеттері. Жаратылыстану пәнін оқытудың түзету есептері. Жаратылыстану сабақтарында сөздік және көрнекі әдістерді қолдану. Жеке және фронтальды сұрау әдістемесі. Бағалау жүйесі. Жаратылыстану пәнін оқытудың пропедевтикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логомассаж
  Несиелер: 5

  Логопедиялық массаж. Сөйлеу бұзылыстарын түзетудегі массаж әдісі. Логопедтің баланы алдын ала диагностикасы. Логопедиялық массаж жүргізуге ұсыныстар. Логопедиялық массаж жүргізу әдістемесі. Массаж қозғалысының кешендері. Нүктелік массаж әдістемесі. Пайдалану тәсілдерін самомассажа логопедтік тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логоритмика
  Несиелер: 5

  Логопедиялық ритмика пәні. Музыкалық ырғақты тәрбиенің тарихы. Логоритмиканың негізгі буындары мен ерекшеліктері. Лого��едиялық ритмика принциптері. Логопедиялық ритмикада оқыту әдістері мен тәсілдері. Сөйлеу бұзылыстары бар адамдардың психомоторикасының жай-күйін тексеру. Әр түрлі тіл бұзылыстарын жою бойынша түзету жұмыстары жүйесіндегі логопедиялық ритмика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім беру мен оқытудың жаңа тәсілдері
  Несиелер: 5

  Оқыту мен білім берудегі жаңа әдістер. Білім берудің заманауи парадигмасы және технологиялары. Сыни ойлауға оқыту. Проблемалық оқыту білім алушылардың өзіндік санасын дамыту құралы ретінде. Оқыту нәтижелерін бағалау жүйесін жаңғырту. Құзыреттілікке бағытталған тапсырмаларды әзірлеу технологиясы. Оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану. Дарынды және талантты балаларды оқыту. Оқушыларды зерттеу және жобалау қызметіне оқыту.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Танымдық үдерістерін және психоматориканы дамыту, ойынға оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ойын ЕБҚ балалардың жетекші қызметі ретінде. Сюжеттік-рөлдік ойындар ЕҚБ балалар ойынының негізгі түрі ретінде. Психомоторика мен сенсорлық процестерді зерттеу. Психикалық қызметтің еркіндігін дамыту. Перцептивті-гностикалық функцияның дамуы. Кеңістіктік қабылдауды дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Логопедикалық практикум
  Несиелер: 5

  Балалардағы сөйлеу бұзылыстарының жағдайын тексеру. Дислалия, ФФБ, СЖД, заикани, дисграфия және дислексия кезіндегі түзету жұмысы. ПДТ-мен бастауыш сынып оқушыларының байланыстыра сөйлеуін қалыптастыру. Сөйлеу қабілеті зақымдалған балалардың коммуникативтік қасиеттерін дамыту. Алалия кезіндегі логопедиялық жұмыстың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зиятында бұзылыстары бар балаларды бейнелеу өнеріне және еңбекке оқыту технологиялары
  Несиелер: 3

  Арнайы мектепте қол еңбегі бойынша сабақтарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі, түзету-тәрбие жұмысы жүйесіндегі бейнелеу қызметі. Бейнелеу өнері іс-әрекетіндегі ЕҚБ балаларды оқытудың принциптері, әдістері және ұйымдастырылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зиятында бұзылыстары бар балаларды жаратылыстануға оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану әдістемесі пәні, оның міндеттері. Жаратылыстану пәнін оқытудың түзету есептері. Жаратылыстану сабақтарында сөздік және көрнекі әдістерді қолдану. Жеке және фронтальды сұрау әдістемесі. Бағалау жүйесі. Жаратылыстану пәнін оқытудың пропедевтикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Түрлі ұйымда логопедтік жұмыс ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Сөйлеу қабілеті бұзылған балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру. Логопункт қызметтің нормативтік құжаттар мен ақпараттық-әдістемелік хаттар. Логопункттерді жабдықтау. Мұғалім-логопед жұмысын жоспарлау. Логопедтің әр түрлі ұйымдарда түзету-педагогикалық жұмысына қатысушылармен өзара іс-қимылы. Мұғалім-логопед құжаттамасына қойылатын талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Логомассаж
  Несиелер: 3

  Логопедиялық массаж. Сөйлеу бұзылыстарын түзетудегі массаж әдісі. Логопедтің баланы алдын ала диагностикасы. Логопедиялық массаж жүргізуге ұсыныстар. Логопедиялық массаж жүргізу әдістемесі. Массаж қозғалысының кешендері. Нүктелік массаж әдістемесі. Пайдалану тәсілдерін самомассажа логопедтік тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Танымдық үдерістерін және психоматориканы дамыту, ойынға оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ойын ЕБҚ балалардың жетекші қызметі ретінде. Сюжеттік-рөлдік ойындар ЕҚБ балалар ойынының негізгі түрі ретінде. Психомоторика мен сенсорлық процестерді зерттеу. Психикалық қызметтің еркіндігін дамыту. Перцептивті-гностикалық функцияның дамуы. Кеңістіктік қабылдауды дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Зиятында бұзылыстары бар балалардың әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлауы
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-тұрмыстық оңалтуды ұйымдастырудың теориялық негіздері. Ерте аутизмі бар балаларды әлеуметтік-тұрмыстық оңалту. Дамудың кешенді бұзушылықтары бар мүгедектерді әлеуметтік-тұрмыстық оңалту. Оккупациялық терапия әлеуметтік-тұрмыстық оңалту әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  әлем мен мемлекеттегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайларды түсінуін көрсетеді.

 • Код ON2

  арнайы педагогиканы және балалардың даму ерекшеліктерін ескере отыра жаңартылған білім беру мазмұнының құрылымын біледі, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту ерекшеліктерін түсінеді.

 • Код ON3

  мектеп жасына дейінгі балаларды және оқушыларды оқыту барысында сын тұрғысынан ойлауына, өздігінен дамуына және өздігінен білім алуына ықпал ететін оқытудың педагогикалық және инновациялық технологияларын қолданады.

 • Код ON4

  әртүрлі ақпарат түрлерімен жұмыс істей алады, әр баланың жеке ерекшеліктерін ескере отыра, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар мен қалыпты дамыған балалардың дамуын анықтау мақсатында әдістемелерді таңдай алады, диагностика өткізе алады.

 • Код ON5

  оқушылардың мотивациясын және олардың оқу материалын меңгеру, еңбек дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру мүмкіндігін жоғарлатуды қалыптастырады.

 • Код ON6

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұрғыдан ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға диагностика өткізу және кәсіби көмек көрсетуде біртұтас тұғырлар жөніндегі білім беру тұжырымдамаларын талдайды.

 • Код ON7

  болашақ маманның тәжірибесінде, оқыту әдістемесі мен теориясында озат білім беру элементтерімен қоса, логопед/олигофренопедагогтың оқу-әдістемелік, тәрбие, денсаулықты сақтау іс-әрекеттерінде адекватты әдістерді таңдау жөнінде пікір қалыптастырады, кәсіби іс-әрекетінің нәтижелерін бағалайды және оны жақсартуға дайындығын білдіреді.

 • Код ON8

  әлеуметтік, этикалық, конфессионалды және мәдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдай отыра, коммуникативті қабілеттерді көрсетеді, әлеуметтік-тұрмыстық, ғылыми және кәсіби қарым-қатынас салаларында қазақ, орыс және бір шет тілін меңгерген.

Top