Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01704 Шет тілі: екі шет тілі (неміс тілі) в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән экономикалық ғылымның даму кезеңдерін, меншіктің формалары мен заңды аспектілерін, баға қалыптастырудың тетіктерін, шағын кәсіпкерліктің рөлі және экономиканың дамуын қарастырады. Ерекше назар кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру және кәсіпкерлердің несиелік мекемелермен арақатынасына аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқық ұғымдарын, қайнар көздерін, субъектілерін, әдістерін зерттеуге арналған. Қазақстан Республикасы құқығындағы жауапкершілік институтына сипаттама беріледі. ҚР Ұлттық құқығының конституциялық құқық, Әкімшілік құқық, қылмыстық құқық, Азаматтық құқық, Отбасы құқығы, еңбек құқығы, Халықаралық құқық салалары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика
  Несиелер: 4

  Бұл пән жазбаша және ауызша әр түрлі практикалық жаттығуларды оры��дау барысында ағылшын тілінің лексика-грамматикалық құрылымдарын түсіну, пайдалану және бекіту үшін студенттерге көмек көрсетуге арналған. Студенттер жаңа тіл құралдарын, оның ішінде лексика-грамматикалық құралдарды меңгеруге қосымша мүмкіндік алады, оқылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана тілінде және оқылатын тілде ой білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән адам мен биосфера өзегі болатын жалпы экологиялық мәселелерді қарастырады. Білім алушыларда экологиялық ойлауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық қауіпсіздік, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, биосфераның ластану көздері мен деңгейлері, халықты қорғау тәсілдері, құтқару жұмыстарын ұйымдастыру, төтенше жағдайларда олардың жұмысының тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар, халықтың іс-әрекеттері, азаматтық қорғаныстың қорғаныш құрылыстары мен олардың құрылғылары, халықты Азаматтық қорғаныс бойынша оқыту бөлімдері не бағыт береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика
  Несиелер: 4

  Бұл пән жазбаша және ауызша әр түрлі практикалық жаттығуларды оры��дау барысында ағылшын тілінің лексика-грамматикалық құрылымдарын түсіну, пайдалану және бекіту үшін студенттерге көмек көрсетуге арналған. Студенттер жаңа тіл құралдарын, оның ішінде лексика-грамматикалық құралдарды меңгеруге қосымша мүмкіндік алады, оқылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана тілінде және оқылатын тілде ой білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән тілді адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы ретінде оқытады; жалпы фонетика, грамматика және лексикология бөлімдерін қамтиды; тілдегі просодикалық құбылыстарға сипаттама береді; сөзді тіл және тіл бірліктері, фразеологизм және идиоматикалық сөз тіркестері ретінде оқытады; жалпы морфология мен синтаксис негіздерін оқытады; хаттың тарихи дамуындағы негізгі кезеңдер туралы білім береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді болашақ мамандық бойынша кәсіби-бағдарлы оқытуды жүзеге асырады. Оқытудың кәсіби бағыттылығы принципін жүзеге асыру, студенттердің болашақ мамандығы үшін коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, орыс тілінде барабар кәсіби қызмет үшін қажетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 3

  Тәртіп студенттердің әлеуметтік-мәдениетті коммуникативті құзыреттілігін түрік тілінің орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қалыптастыру арқылы қалыптастыруға бағытталған, сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын дамытуға, сөздік қорын дамытуға, грамматикалық құрылымдарды пайдалануды автоматтандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқушыларды тәрбиелеу және оқыту үрдісі; педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері; тұтас педагогикалық үрдістің формалары, әдістері, құралдары; педагогикалық үрдістің мәні мен құрылымы; педагогикалық үрдісті жоспарлау және ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсібі бағдарланған шет тілі C1
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың мәдениетаралық және кәсіптік бағдарлануын жетілдіру, кәсіби қарым-қатынас саласында коммуникативті дағдыларды қалыптастыру, сөздік және іздеу дағдыларын дамыту, шет тілінде кәсіби ақпараттың ауызша және жазбаша аудару, жалпыға ортақ қабылданған жалпы ғылыми және кәсіби тілдік деңгейге қол жеткізуді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сөйлеу және жазу практикасы
  Несиелер: 4

  Пән шет тіліндегі ауызша және жазбаша тілдік дағдыларды қалыптастыруға және дамытуға арналған; сөйлеу үлгілерін және грамматикалық құрылымдарды пайдалану дағдыларын автоматтандыруға бағытталған, жалпы тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша мәлімдемелерді құрудың негізгі модельдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық грамматика
  Несиелер: 4

  Бұл пән жазбаша және ауызша әр түрлі практикалық жаттығуларды орындау барысында ағылшын тілінің лексика-грамматикалық құрылымдарын түсіну, пайдалану және бекіту үшін студенттерге көмек көрсетуге арналған. Студенттер жаңа тіл құралдарын, оның ішінде лексика-грамматикалық құралдарды меңгеруге қосымша мүмкіндік алады, оқылатын тілдің тілдік құбылыстары, ана тілінде және оқылатын тілде ой білдірудің әртүрлі тәсілдері туралы білімді меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (aғылшын)
  Несиелер: 3

  "Екінші шет тілі (ағылшын)" курсы сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік, лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық құзыреттіліктердің базалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу). Сөз сөйлеудің негізгі композициялық-сөйлеу формаларын дамыту (сипаттама, баяндау, монолог, диалог, ойлау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (испан)
  Несиелер: 3

  Бұл курста испан тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқыту қарастырылады. Негізгі акцент - сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыру. Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеті мен дайындығы ретінде әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 5

  Тәртіп студенттердің әлеуметтік-мәдениетті коммуникативті құзыреттілігін түрік тілінің орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қалыптастыру арқылы қалыптастыруға бағытталған, сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын дамытуға, сөздік қорын дамытуға, грамматикалық құрылымдарды пайдалануды автоматтандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (испан)
  Несиелер: 5

  Бұл курста испан тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқыту қарастырылады. Негізгі акцент - сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыру. Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеті мен дайындығы ретінде әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілін оқытудың қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс шетел тілі мұғалімдерінің кәсіби-әдістемелік даярлығын шетел тілі саласындағы ғылым мен практиканың соңғы жетістіктері негізінде қамтамасыз етеді, білім, дағды мен іскерліктің тұтас жүйесін меңгеруге, магистранттардың әдіснамалық мәдениетін, олардың өзіндік іс-әрекетін дамытуға, қалыптасқан кәсіби маңызды құзыреттер арқылы білім алушылардың оқу және қосымша іс-әрекетін ұйымдастыру міндеттерін шешуге қабілетті және дайын болуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (aғылшын)
  Несиелер: 5

  "Екінші шет тілі (ағылшын)" курсы сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік, лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық құзыреттіліктердің базалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу). Сөз сөйлеудің негізгі композициялық-сөйлеу формаларын дамыту (сипаттама, баяндау, монолог, диалог, ойлау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сөйлеу және жазу практикасы
  Несиелер: 4

  Пән шет тіліндегі ауызша және жазбаша тілдік дағдыларды қалыптастыруға және дамытуға арналған; сөйлеу үлгілерін және грамматикалық құрылымдарды пайдалану дағдыларын автоматтандыруға бағытталған, жалпы тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша мәлімдемелерді құрудың негізгі модельдерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Aуызша қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Тәрбие студенттердің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттіліктерін дамытуға және күнделікті және кәсіптік бағдарланған қарым-қатынас жағдайында сөйлеу қарым-қатынастарының мәдениетаралық сәйкес стратегияларын және тактикасын дамытуға ықпал етеді, студенттердің мәдениетаралық өзара әрекеттесу пәні ретінде шет тілдерін сөйлеу тілінің мәдени дағдыларын қалыптастырады, сөздік қорын кеңейтеді, қарым-қатынаста тілдік кедергіні жоюға ықпал етеді. ана тілінде сөйлейтіндер мен басқа да мәдениеттердің өкілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 4

  Пән сыбайлас жемқорлықтың пайда болу себептерін, мәнін және түсінігін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шараларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы зерделеуге бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Теориялық грамматика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді ағылшын тілінің грамматикалық құрылысы, оның спецификалық қасиеттері мен заңдылықтары туралы қазіргі заманғы ұғымдармен, сондай-ақ оны зерттеудің лингвистикалық әдістерімен таныстыруды мақсат етеді. Курс студенттердің грамматикалық талдау және сипаттау әдістерін, алынған теориялық білімді практикада қолдана білуін дамытуды көздейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілдерін оқытудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс істеудегі практикалық дағдыларын қалыптастыру, алынған тәжірибелік дағдыларды жүзеге асыруға шығармашылық көзқарасқа аудару, оқу үдерісінде АКТ пайдалану және оқу нәтижелерін бағалауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тыңдауға және сөйлеуге арналған практикум
  Несиелер: 5

  Тыңдау және сөйлеу практикумы –бұл пән тыңдауды, сондай - ақ шартты түрде дайындалған және дайындалмаған ауызекі сөйлеуді үйретуді; оларды автоматтандыруға бағытталған сөйлеу үлгілері мен жаттығуларын меңгеруді білдіреді; диалогтық және монологтық сөйлеуді оқытады. Пәннің мақсаты тыңдау мен сөйлеу дағдыларын одан әрі дамыту және тереңдету, ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі шет тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
  Несиелер: 5

  Пән лексикология және фразеология негіздері туралы түсінік береді, қазіргі шетел тілінің лексикалық құрамы, оның стратификациясы, оны толықтыру тәсілдері, сөз және фразеологизмдер туралы білімді хабарлайды, аналитикалық қабілеттерін дамытады және шет тілін меңгеру дағдыларын жетілдіруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тіліндегі іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курс ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас формаларын эквивалентті оқыту негізінде құрылған, студенттердің қарым-қатынас құралы ретінде тілде сөйлейтін адамдармен тұлғааралық, мәдениетаралық, этносаралық қарым-қатынас қажеттілігін жүзеге асырады. Осы курсты меңгеру барысында берілген деңгейде дағдылар сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде қалыптасады. Іскерлік хат алмасу және іскерлік кездесулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 5

  Тәртіп студенттердің әлеуметтік-мәдениетті коммуникативті құзыреттілігін түрік тілінің орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қалыптастыру арқылы қалыптастыруға бағытталған, сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын дамытуға, сөздік қорын дамытуға, грамматикалық құрылымдарды пайдалануды автоматтандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (испан)
  Несиелер: 5

  Бұл курста испан тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқыту қарастырылады. Негізгі акцент - сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыру. Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеті мен дайындығы ретінде әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік шетел тілі
  Несиелер: 5

  "Іскерлік ағылшын" курсы базалық курстың жалғасы болып табылады. Коммуникативтік сипаты бар. Практикалық мақсатпен қатар-студенттерді ауызша және жазбаша түрде іскерлік қарым-қатынас негіздеріне оқыту, курс білім беру мақсатын (студенттердің ой-өрісін кеңейту, олардың жалпы мәдениетін, қарым-қатынас және сөйлеу мәдениетін арттыру) және тәрбие беру мақсатын (студенттердің тұлғааралық қарым-қатынасын дамыту, фондық білімін кеңейту) қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқытылып жатқан тілдің Мемлекеттік саясаты мен Елтануы
  Несиелер: 5

  Пән Ұлыбритания мен АҚШ-тың физикалық және экономикалық географиясымен, сонымен қатар осы мемлекеттердің тарихымен, мәдениетімен және мемлекеттік-саяси құрылысымен танысуды көздейді. Курстың мақсаты – студенттерге Оқытылатын тіл елі туралы толық түсінік беру, тарихи, географиялық, экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы мәліметтерді қамтитын білім кешенімен қаруландыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілінің тарихы мен қазіргі типологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді тіл дамуының негізгі заңдылықтары мен қозғаушы күштерімен, негізгі шет тілінің фонетикалық, морфологиялық, лексикалық және синтаксистік кіші жүйелерінің типологиялық ерекшеліктерімен, даму тарихы, тарихындағы кезеңдермен, ұшыраған өзгерістермен танысуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингводиктика
  Несиелер: 5

  Тәрбиет кез-келген тіл меңгеру заңдарын зерттейді, ол бірінші немесе екінші тіл ретінде жұмыс істейді ме, тілдік тұлғаның лингводидактикалық моделін зерттейді, тілдік тұлғаның лингво-когнитивтік құрылымын, оның даму жағдайлары мен үлгілерін сипаттайды және тіл үйрену мен оқыту үдерісінде қалаған нәтиже ретінде қарастырады. өз ерекшелігін меңгеру / оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет тілдерін оқыту психологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-студенттерді оқу пәні ретінде шет тілінің психологиялық ерекшелігімен таныстыру және олардың психолингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (aғылшын)
  Несиелер: 5

  "Екінші шет тілі (ағылшын)" курсы сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік, лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық құзыреттіліктердің базалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу). Сөз сөйлеудің негізгі композициялық-сөйлеу формаларын дамыту (сипаттама, баяндау, монолог, диалог, ойлау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дискурс теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Дискурс теориясы мен дискурстық талдау салаларында лингвистиканың жетістіктерін студенттермен таныстырады, дискурсқа оқытудың қолданыстағы әдістерін жүйелі түрде таныстырады, дискурстың сипаты, оның түрлері, құрылымы мен түсіндіру ережелері туралы қажетті білімдер береді, пікірталастың мазмұнды және формалды аспектілерін сипаттайды, дискурстық және экстравингвистикалық факторлардың рөлін анықтайды мәтінді түсіну және түсіндіруде дискурс пен мәдениеттің өзара әрекеттесу мәселелерін қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (испан)
  Несиелер: 4

  Бұл курста испан тілін бастапқы деңгейден орта-ілгері деңгейге дейін оқыту қарастырылады. Негізгі акцент - сөйлеу қызметінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік-интермәдениеттік құзыреттіліктің базалық негіздерін қалыптастыру. Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеті мен дайындығы ретінде әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістері
  Несиелер: 5

  "Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі" курсы студенттерде ҚР вариативтік шет тілді білім беруді дамытудың негізгі бағыттары мен принциптерін, шет тілін ерте оқытатын мектептерде, шет тілін бейіндік оқытатын мектептерде және мамандандырылған мектептерде шт оқыту процесінің құрылымы мен мазмұнының ерекшеліктерін білуді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-студенттерге ұсынылатын Ғаламдық Internet желісі, желілік сервистер жұмысының принциптерін теориялық білімдерін қалыптастыру. Жеке web-қосымшаларды және қарапайым Internet-беттерді бағдарламалау, есептерді сауатты қою және оларды бағдарламалық жүзеге асыру мәселелерінде білімді, іскерлікті үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілінің көмегімен коммуникативтік әсер ету әдістері
  Несиелер: 5

  Тәрбие қоғамдық сөйлеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын нығайтады, сөйлеушінің сөзін дұрыс тыңдай білуге, білімді жеткізуге және әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, сөйлеуді ұйымдастыру мен құрылымдау дағдыларын дамытады, аудитория үшін тиісті лингвистикалық және лингвистикалық емес құралдарды қолдана алады, мақсатты аудиторияға оның әлеуметтік, кәсіби және басқа мәртебесін ескере отырып ықпал ету дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (түрік тілі)
  Несиелер: 4

  Тәртіп студенттердің әлеуметтік-мәдениетті коммуникативті құзыреттілігін түрік тілінің орфографиялық, ортофизикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларын қалыптастыру арқылы қалыптастыруға бағытталған, сөйлеудің негізгі сөйлеу формаларын дамытуға, сөздік қорын дамытуға, грамматикалық құрылымдарды пайдалануды автоматтандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Функционалдық фонетика
  Несиелер: 5

  Курста сөйлеу органдары және олардың жұмысы, дауысты және дауысты дыбыстарды жіктеудің негізгі принциптері, әр түрлі екпін түрлері және интонация қарастырылады. Бұл курс транскриптерді меңгеруді көздейді. Мақсаты: интонациялық суретті қабылдаудың аудиттік дағдыларын қалыптастыру және оны сөйлеу және оқу процесінде барабар жаңғырту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (aғылшын)
  Несиелер: 4

  "Екінші шет тілі (ағылшын)" курсы сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін ескере отырып коммуникативтік, лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, прагматикалық құзыреттіліктердің базалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған (сөйлеу, жазу, тыңдау, оқу). Сөз сөйлеудің негізгі композициялық-сөйлеу формаларын дамыту (сипаттама, баяндау, монолог, диалог, ойлау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық және практикалық фонетика
  Несиелер: 5

  Бұл курста фонетика ғылым ретінде қарастырылады; оқытылатын тілдің фонемдік құрамына, слогқа, екпінге, интонацияға және просодикаға, фоностилистикаға көңіл бөлінеді. Мақсаты: шет тілін дамыту кезеңдерін оқыту, тілдің стилистикалық құралдарын, Оқытылатын тіл фонетикалық жүйесінің қызмет етуі, көпғасырлық даму нәтижесінде қалыптасқан шет тілінің қазіргі заманғыфонетикалық жүйесінің қызмет етуі негізінде лингвистикалық, лингвомәдени құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілін ерте оқыту
  Несиелер: 5

  "Шет тілін ерте оқыту" курсы студенттерде мектепке дейінгі және бастауыш мектеп білім беру саласындағы кәсіби қызмет негіздерін: құқықтық нормалар, білім беру процесінің мәні мен құрылымын қалыптастыруға бағытталған. Ерте жастағы білім алушылардың психологиялық және физиологиялық ерекшеліктері, оқытуды ұйымдастыру мен жоспарлауда, оқу материалдарын әзірлеуде және бақылау жүргізуде осы ерекшеліктерді есепке алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ашық сөйлеу өнері
  Несиелер: 5

  Тәрбие қоғамдық сөйлеу дағдыларын, сыни ойлау дағдыларын нығайтады, сөйлеушінің сөзін дұрыс тыңдай білуге, білімді жеткізуге және әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, сөйлеуді ұйымдастыру мен құрылымдау дағдыларын дамытады, аудитория үшін тиісті лингвистикалық және лингвистикалық емес құралдарды қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі шет тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пән тіл білімінің бөлімі болып табылады. Мақсаты: шет тілді іс-әрекетке қажетті барлық төрт тілдік іс-әрекет түрлері бойынша студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Пән кәсіби аудармашының жан-жақты дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған, онда лингвистикалық, лингвистрантанушылық, коммуникативтік және аудармашылық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Студенттердің мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды жолға қоюға дайындығын тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен тәжірибесіне кіріспе
  Несиелер: 4

  Бұл пән тіл білімінің бөлімі болып табылады. Мақсаты: шет тілді іс-әрекетке қажетті барлық төрт тілдік іс-әрекет түрлері бойынша студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Пән кәсіби аудармашының жан-жақты дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған, онда лингвистикалық, лингвистрантанушылық, коммуникативтік және аудармашылық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Студенттердің мәдениетаралық және ғылыми байланыстарды жолға қоюға дайындығын тәрбиелеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кешенді оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің білім жүйесін мектеп оқушыларының интеграцияланған оқытуды ұйымдастыру саласында қалыптастыру болып табылады: интеграцияланған оқытутуралы жалпы және арнайы білім берудің ажырамас бөлігіретінде бір тұтастүсініктерді қалыптастыру; интеграцияланған Оқытудыңнормативтік-құқықтық негіздерін оқу; оқушыларды интеграцияланған оқытудың моделімен технологияларын қарастыру; балалардың жеке даму ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру бағдарламаларын бейімдеу технологиясын оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі теориялық курсы
  Несиелер: 5

  Екінші шет тілі теориясының негіздері бұл пән оқытылатын тілдің тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, оқытылатын тіл теориясының ұғымдық-категориялық аппаратын, оқытылатын тіл пәні мен объектісін, лингвистикалық зерттеулердің принциптерін, әдістері мен тәсілдерін, оқытылатын тіл теориясының қазіргі даму тенденцияларын және фонетика, лексика және грамматика саласындағы өзгерістердің негізгі үрдістерін үйретеді. Пәннің мақсаты - екінші шет тілін дамыту кезеңдерін оқыту, оқытылатын тіл жүйесінің қызмет етуі, көпғасырлық даму нәтижесінде қалыптасқан екінші шет тілінің қазіргі жүйесінің қызмет етуі негізінде лингвистикалық, лингвомәдени және теориялық-шығарм��шылық құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнде зерттелетін елдің әдебиетінің, әдеби бағыттардың, көркемдік әдістердің, стильдердің және олардың ұлттық ерекшеліктерінің дамуының негізгі кезеңдері зерттеледі, әдебиеттанулық және әдебиеттанулық әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады, өнер туындыларын тәуелсіз талдау дағдыларын қалыптастырады, олардың жанр ерекшелігі мен шығармашылық әдіс пен стилі ерекшеліктерін анықтайды. зерттелген тілдің елінің жазушылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді стилистикалық талдау және интерпретациялау
  Несиелер: 5

  Пән болашақ бакалаврларды мәтіннің әртүрлі түрлерін, жекелегентілдік, әдеби құбылыстарды және қазіргі ғылыми концепциялар жүйесіндегі үдерістерді ұйымдастыру негіздерімен таныстыруға арналған. Курстың құрылымы оқушылардың көркем мәтінді талдау және интерпретациялау тәсілдері туралы тұтастүсінігін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқылған тілдің елі әдебиеті мен мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пәнде зерттелетін елдің әдебиетінің, шығармадағы мәдениеттің көрінісі, әдеби бағыттардың, көркемдік әдістердің, стильдердің және олардың ұлттық ерекшеліктерінің дамуының негізгі кезеңдері зерттеледі, әдебиеттанулық және әдебиеттанулық әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады, өнер туындыларын тәуелсіз талдау дағдыларын қалыптастырады, олардың жанр ерекшелігі мен шығармашылық әдіс пен стилі ерекшеліктерін анықтайды. зерттелген тілдің елінің жазушылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттар үшін тіл
  Несиелер: 5

  Пән барлық шет тілдік дағдыларға - оқуға, тыңдауға және сөйлеуге қолданылатын шет тілін меңгеру деңгейін көтеруге бағытталған; Арнайы кәсіби қарым-қатынас жағдайында негізгі лингвистикалық және коммуникативті құзыреттерді қалыптастырады, табысты кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Критериалды бағалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс мақсаты: студенттерді оқытудың нәтижелерін бағалаудың заманауи технологияларымен (мониторинг, рейтинг, критериалды бағалау, тестілеу), бақылаудың әдіснамалық және теориялық негіздерімен таныстыру;студенттердің білімін тексеру үшін материалдың мазмұнын таңдау, оқыту нәтижелерін бағалаудың әдістерін, нысандары мен құралдарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көптілді оқытуда CLIL курсын әзірлеу негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнпәндік-тілдік кіріктірілген оқытуды (CLIL) қолдана отырып, ағылшын тілін оқытудың теориялық және практикалық аспектілерін сипаттайды, CLIL әдістемесін әртүрлі контекстерде енгізу және қолдану мәселелерін сипаттайды; ағылшын тілінің жаһандықауқымдар өлін баяндайды, сондай-ақ CLIL әдістемесінің негізгі ұғымдарын ашады ; CLIL әдістемесі бойынша сабақ жоспарларын құрастырудың негізгі мақсатын қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аналитикалық оқу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-әртүрлі функционалдық стильдерге жататын мәтіндерді лингвистикалық және стилистикалық талдаудағдыларын меңгеру; талдау мәтіндерінде ұсынылған тақырыптар бойынша студенттердің лексикалық қорынтолықтыру; мәтінді талдау үшін лексикалық-грамматикалық құрылымдарды қолдану дағдыларын, білімдерді қалыптастыру, көркем, газет және ғылыми мәтіннің әдебиеттік және лингвостилистикалық талдауының әдістерімен алгоритм дерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттар үшін шетел тілі
  Несиелер: 5

  Бұл пән тіл білімінің бөлімі болып табылады. Мақсаты: оқу құралы және ғылыми Академиялық қарым-қатынас негіздері ретінде шет тілін меңгеру дағдыларын қалыптастыру. Пән академиялық кәсіби қызмет пен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті коммуникативтік лингвистикалық және мәдениетаралық құзыреттілікті жетілдіру мен дамытуды қамтамасыз етуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-қазіргі кезеңде маманға қойылатын әлеуметтік педагогикалық талаптарға жауап беретін, екінші шет тілінің болашақ мұғалімінің кәсіби-курсдік дайындығының сапасын қамтамасыз ету. Курс соңында студент педагогикалық іс-әрекет үрдісінің түсінігін және білімін көрсетуге, оқыту әдістемесінің даму заңдылықтарын түсінуді қамтамасыз етумен байланысты оқылатын саладағы мәселелерді шеше білуге міндетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білімді бағалау және бақылау
  Несиелер: 5

  Курс игерудің мақсаты-білім беру ұйымдарында білім сапасын басқару жүйесін құрудағы қазіргі заманғы тәсілдер туралы студенттердің нақты түсініктерін қалыптастыру арқылы педагогикалық білім беру саласындағы бакалаврдың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, сонымен қатар студенттердің білімін бағалау критерийлері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  1.Фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйенің, емле және пунктуацияның, негізгі және арнайы лексиканың, фразеология және идиоматиканың, лингвистиканың дамуындағы заманауи үрдістерге негізделген ағылшын және екінші шет тілдерін стилистикалық және жанрлық саралаудың білімі мен түсінігін көрсету;

 • Код ON2

  2. педагогика және шет тілін оқыту әдістерін, әдістемелер мен тәсілдерді, білім берудің әртүрлі деңгейлерінде оқу үрдісін ұйымдастыру қағидалары мен тәсілдерін, жалпы және шет тіліндегі жалпы педагогикалық ғылымды дамытудағы ағымдық үрдістерге, ішінара шет тілін оқытуға негізделген жалпы және педагогикалық психология негіздерін білу және түсінуді көрсету.

 • Код ON3

  3. зерттелетін елдің тілін, тарихын, экономикасын, саяси жүйесі мен мәдениетін, мәдениетаралық коммуникациядағы заманауи зерттеулер мен үрдістерге негізделген ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің өкілдерінің ойлау және дүниетанымдық ерекшеліктерін білу және түсіну;

 • Код ON4

  4. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту мен қоғамды сандық бағалауда заманауи жетістіктерге негізделген ақпаратты іздестірудің, берудің және сақтаудың заманауи құралдарын білу және түсіну;

 • Код ON5

  5. фонетикалық, лексикалық және грамматикалық жүйелерді, емле және пунктуацияны, негізгі және арнайы лексиканы, фразеологияны және идиоматияны, кәсіби деңгейде ағылшын және екінші шет тілдерін стилистикалық мен жанрлық саралауды үйрену, күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста дәлелдерді қалыптастыру және әр түрлі жанрлық мәтіндегі мәтіндерді түсіндіруге қатысты мәселелерді шешу;

 • Код ON6

  6. педагогиканың принциптерін және шет тілін оқыту әдістемесін, зерттелетін тілдің тарихы мен мәдениетін білу мен түсінуді, ақпаратты іздеудің, таратудың және кәсіби деңгейде сақтаудың заманауи құралдарын, педагогикалық қызметтегі дәлелдерді қалыптастыруды және таңдау бойынша шет тілін оқыту мәселелерін шешетін білімді және түсінікті қолданады. шет тілін оқытудың мазмұнын, құралдары мен әдістерін және оқушылардың жетістіктерін бағалау;

 • Код ON7

  7. жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани және мәдени құндылықтарын қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу мақсатында ақпаратты жинау және түсіндіру;

 • Код ON8

  8. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, заманауи лингвистика және шет тілдерін оқыту әдістемесі саласында пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру;

 • Код ON9

  9. оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде) саладағы мамандарға да, маман еместерге да хабарлау;

 • Код ON10

  10. кәсіби қарым-қатынас, экологиялық, дене, этикалық, құқықтық,ақпараттық, экономикалық мәдениетті және ойлау мәдениетін қалыптастыруға, сондай- ақ кәсіби қызметте ары қарай білім алуды өзіндік жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары мен іскерлігі;

 • Код ON11

  11. Оқытылған аумақта қосымша білім алуды өз бетімен жалғастыру үшін қажетті ақпаратты, нормативтік және энциклопедиялық әдебиеттерді оқу, пайдалану, ақпарат іздеу және түсіндіру дағдылары.

Top