Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M11102 Туристік жобалау в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қазіргі заманғы туризм технологиялар ілімінің негізінде туристік қызметті дамытудың аймақтық және республикалық ғылыми негізделген бағдарламаларын әзірлей алатын және де туристік кәсіпорындар деңгейінде қызмет көрсетулерді дайындап, жылжытатын үрдісті басқаруға мүмкіндігі бар магистрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M147 Туризм
 • Білім беру саласы 7M11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 7M111 Қызмет көрсету саласы
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бәсекеге қабілетті кластерлерді қалыптастырудың теориялық және әдістемелік аспектілерін, кластерлерді дамытудағы әлемдік тәжірибесін; туристік кластердің мәнін, құрылымын, картасын, жіктелуін; мемлекеттік саясаттың негізі ретінде және инновацияны ынталандыру үшін негіз ретінде мемлекет, аймақ, өнеркәсіп салаларының бәсекеге қабілеттілігін талдауда кластердің рөлі; сонымен бірге Қазақстанның туристік кластерін дамыту перспективалары және Қазақстанның аймақтарында туризмді дамытудың бас жоспарын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризмдегі статистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Туризмдегі басқарушылық шешімдердің тиімді жүзеге асуы мен қабылдануы статистикалық талдаудың дұрыс жүргізілуіне байланысты. Талдауды дұрыс жасаудың ең маңызды мақсаты туризмнің аймақтар бойынша дамуының әдістемелік-ұйымдастырушылық мәселелерін жекелей зерттеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтық деңгейде туристік бизнес үрдістерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты болып бизнес-процесстер үлгілерінің теориялық негіздерін меңгеру, сондай-ақ процесті бизнестік басқару саласы бойынша білім алу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туристік қызметті картографиялық жобалау
  Несиелер: 5

  «Туристік қызметті картографиялық жобалау» оқу курсы жоспарлаудың, кәсіби туристік қызметті іске асыруды және жобалау мен ұйымдастырушылық-басқарудың негізін оқудағы басты бөлім болып табылады. Басты назарда туризмді дамытудың заманауи жағдайларына талдау жасалады; туристік индустрияның мәселелері мен даму болашағына, туристік қызметтің дамуына, ұйымның нормативті- құқықтық базасына мән беріледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризмдегі өнімдерді әзірлеу және инновациялар
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу туризмдегі инновациялық қызметтің теориялық негіздері, жалпы қағидаттары, факторлары мен үрдістері туралы толық түсінік береді, сондай-ақ туризмді дамытудың инновациялық аспектілерін Қазақстандағы тұрақты туризмді дамыту факторы ретінде жан-жақты талдауға мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм индустриясындағы франчайзингтік қатынастар
  Несиелер: 5

  Туристік индустриядағы франчайзингтік қатынастар» пәнінің негізгі мазмұны негізгі ұғымдар мен категориялар негіздерінің мәні, ерекшеліктері, Қазақстандағы туризм саласының серпінді дамуын айқындайтын, әрі кәсіпкерліктің маңызды түрі ретіндегі венчурлік кәсіпкерлік пен франчайзингтер дамуының динамикасы, оның даму бағыттарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда практикалық және ғылыми жоспарда Менеджменттің дамуы туралы, ұйымдастырушылық менеджмент, оның түрлері мен қазіргі тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру және магистранттарда үдерістік, жүйелік және жағдайлық негізде заманауи ұйымдық менеджменттің принциптерін, әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдануға жалпы көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туризм индустриясын зерттеудің кеңістіктік әдістері
  Несиелер: 5

  Курс кеңістік әлеуметтік-экономикалық құбылысты жүйелі және жан-жақты зерттейтін туризм жөніндегі бастапқы ғылыми пән болып табылады және туризм индустриясының дамуындағы әдіснама мен теорияның маңызын, туризм индустриясы мәселелерінің ғылыми зерттелуінің теориясы мен әдіснамасын, ішкі және сыртқы байланыстарды анықтаудың жүйелік тәсілін, әлемдік туризм индустриясының қалыптасу механизмдерінің орнығуын зерттеудің әдістемелік негізін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Туристика және туристік дестинацияларды жобалау
  Несиелер: 5

  Пән «Туристік дестинация» түсінігі туралы және туристік дестинация маркетингі тұжырымдамасы төңірегіндегі негізгі түсініктер туралы, олардың типологиясы және туристік дестинациялардың қызмет етуі мен басқарудың ерекшеліктері жайлы ұғым қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау және кәсіби қызметте пайдалана білу

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды меңгеру және коммуникативтік мүмкіндіктерді игеру

 • Код ON3

  Туристік қызметті әзірлеу мен жобалау шеңберіндегі ақпаратты іздестіру мен басқарудың заманауи тәсілдерін меңгеру

 • Код ON4

  Туристік дестинациялар дамуына болжам жасау және модельдеу

 • Код ON5

  Инновациялық, аймақтық және республикалық деңгейде туристік жобаларды әзірлей алу

Top