Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04109 5В051100-Маркетинг в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • IT технологиясы және цифрлау
  Несиелер: 4

  «IT-технологиялар мен цифрландыру» пәні ақпараттық және компьютерлік технологияларды құру, тарату, сақтау және қабылдау, сондай-ақ ақпараттық жүйелер (ақпараттық жүйенің концепциясы), автоматтандырылған ақпараттық жүйе (ААЖ), автоматтандырылған ақпараттық жүйенің пәндік аймағын, ААЖ құрылымын, AАЖ классификациясын, AАЖ пайдаланушыларының санаттарын, ақпараттық жүйелерді пайдаланудың негізгі бағыттарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  «Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар» пәні оқу жоспарының базалық пәндер бөлігіне жатады және келесі бөлімдерден тұрады: Ақпараттық технологияларды енгізу, ақпараттық технологияларды ұйымдастыру және құралдары, құжаттарды қолдау үшін ақпараттық технологиялар, интеграцияланған бағдарламалық өнімдерді пайдалану, компьютерлік ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру, басқару шешімдерін интеллектуалды қолдау үшін компьютерлік технологиялар, жұмыс нәтижелерін бағалау және инновациялық даму бағыттары

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Экономикалық теория экономика негіздерін,қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму эволюциясын,жеке меншіктік өндірудің заңдық құқықтарын,ұлттық экономика деңгейін, мезоэкономика мен әлемдік экономиканың қалыптасу ерекшеліктерін,қоғамдық шаруашылық формаларын,меншік қатынастары мен оның экономикадағы ролін,нарықтың экономикалық жүйе ретінде қарастырылуын,капиталды және т.б. мәселелерді қарастырады .

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика нарық құрылымы талдамының келесі тақырыптарын : монополиялар, олигополия, монополиялық бәсекелестік, бәсекелес ортада тиімді ұстанымдарды сақтаудағы мінсіз бәсекелестік, нарықтық құрылымдарды талдауды қамтиды. Бұдан басқа, мемлекеттік қызметтегі нарықтық қатынастардың кемшіліктерін жою үшін,сыртқы әсерлерді реттеу құралдарын, асимметриялық ақпаратты жою шараларын, қоғамдық тауарларды жеткізу жолдарын қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Экономикадағы математика келесі мәселелерді: сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері, матрицалар және детерминанттар, сызықтық теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесі, матрицалық талдаудың векторлық алгебра элементтері, бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі, ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі элементтері және т.б. қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика экономикалық жүйенің заңды тұрғыда қалыптасуын жалпылама түрде оқытатын экономикалық теорияның бір бөлігі. Ол экономиканың тұтас алғанда қалай жұмыс істейтініне, бір мемлекеттің ұлттық экономикасының даму жағдайларына, факторларына және нәтижелерін талдауға негізделген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетинг жаңа өнімдер мен қызметтерді дамыту, баға белгілеу саясатын әзірлеу, тұтынушыларға өнімдерді ілгерілету және жеке тұлғалар мен ұйымдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған дайын өнімдер мен қызметтерді сатуға арналған жоспарлау және басқару қызметін зерттеу және зерттеу жұмыстарын қарастырады және оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Менеджмент кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі қағидаттары мен әдістерінің бірі бола отырып, кәсіпорындарды басқарудың теориясы мен тәжірибиесі негіздерін, менеджменттегі шешімдерді қабылдау үдерістерін басқарудың негіздері мен принциптерін қарастырады, нарықтың экономикалық қатынастарын қалыптастыру үшін жаңа білімді, мамандар даярлауды талап етеді. Сонымен қатар,түбегейлі жаңа міндеттерді шешу үшін заманауи құралдарға сүйенеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көрсетілім шеберлігі мен шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Көрсетілім шеберлігі мен шешендік өнер оратор мен аудитория арасындағы өзара қарым-қатынастың психологиялық механизмдері кіреді. Оратордың аудиториядағы сөйлеу мәнері.Оның ережелері мен қабылдау тиімділігі факторлары. Ауызша және ауызша емес сөйлеу әсері.Оратордың сырт келбеті,коммуникативтік және мінез-құлық имиджі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  «Бухгалтерлік есеп» пәні бухгалтерлік есептің басқа түрлерінің арасында, оның субъектісі, әдісі, кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру сияқты нақты орынды анықтайды. Қаржылық есеп беру стандарттарын, бухгалтерлік қызметтің мазмұнын, оның әдістемелері мен тәсілдерін, оны жүзеге асыру мақсаттары мен әдістерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес әдебі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржы
  Несиелер: 5

  «Қаржы» пәні табиғи, қаржылық функцияларды, олардың басқа да экономикалық санаттармен өзара әрекеттесуін логикалық және дәйекті түрде қарастырады, қаржы қатынастарын ұйымдастырудың формалары мен әдістерімен көрініс механизмін, дамушы нарықтық экономиканы реттеудегі қаржыны пайдалану мүмкіндігін көрсетеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауарлар мен қызметтердің статистикасы
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің статистикалық талдаудың негізгі әдістерін игерудегі және нарықтық жағдайды болжаудың теориялық білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыруды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 4

  Пән статистиканы ұйымдастырудың ғылыми принциптерін, статистикалық деректерді жинау әдістемесін, негізгі класси��икацияларды, топтамаларды және статистикалық ақпаратты зерттеу әдістерін зерттейді; статистикалық көрсеткіштерді құруға арналған теориялық негіздер; абсолютті, салыстырмалы және орташа мәндер; вариационды серияларды талдау; экономикалық көрсеткіштер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы математикалық модельдеу
  Несиелер: 4

  Экономикадағы математикалық модельдеу - экономикалық құбылыстарды математикалық модельдер арқылы білдіру үдерісі. Ол экономикалық объектілерді зерттеу, экономикалық болжау, бизнес-үдерістерді дамытуды болжау қағидаттарына негізделген

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері – мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы ұсыныстарды қалыптастыруға ықпал ететін негізгі заң оқу пәні.Бұл пәнді оқытуға мемлекет және құқықтың пайда болуы, дамуы мен жұмыс істеу заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салалардың негізгі ережелері кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқару психология
  Несиелер: 5

  Басқару психологиясы басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын жоғарылату мақсатында, басқарушылық қызметтің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдауды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  Жобаны басқару - бұл адамдарды ұйымдастыру және басқару, уақыт, шығындар мен ресурстар арқылы жобаны логикалық тұжырымға енгізу жәнетолықтыру. Жоғарыда айтылғандай, әрбір жобада,өзін ерекшелендіретін айрықша белгілері болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психология - әлеуметтік топтарға енуіне байланысты, адамдардың мінез-құлқының және іс-әрекеттерінің заңдылықтарын зерттейтін психологияның бір тармағы болып табылады, сондай-ақ топтардың өздерінің психологиялық сипаттамасын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтіқ жоспарлау
  Несиелер: 5

  Фирмаішілік жоспарлау компания мақсаттарына, оның қызметінің нәтижелеріне, мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті жолдар мен ресурстарды болжауға байланысты маңызды басқару функциясы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кызмет көрсету маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетингік қызмет маркетингтің бір саласы ретінде тұтынушылық сұранысты,нақты нарықты, бәсекеге қабілетті қызметті құруға және осы қызметті тұтынушыға жеткізуге бағытталған кешенді қызмет ретінде қарастырылады. Қазіргі заманғы нарық үлкен сұранысқа ие қызметтердің көптігімен қаныққан. Қызметтер әртүрлі мақсатты аудиторияларға арналған, түрлі нысандарға бағытталуы мүмкін, сұраныстың әртүрлі баға серпімділігіне ие және әртүрлі деңгейде ерекшеленуі мүмкін. Сондықтан қызмет көрсетудегі ең бастысы - қызметкерлер мен тұтынушылар арасындағы сапалы қызмет көрсету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық салада құқық бұзушылық
  Несиелер: 5

  Экономикалық саладағы құқық бұзушылық экономикалық іс-әрекет саласындағы құқық бұзушылық негіздерін және қылмыстық-құқық сипа��тамаларын қарастырады. Сонымен қатар, қылмыстық жаза қолдану үшін жазаны тағайындаудың түрлері мен тәртібін, қылмыстық жауаптылықтан босату тәртібін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын экономикасы кәсіпорынның нарықтық экономикадағы экономикалық механизмін зерттеу негізінде, студенттерде экономикалық ойлауды дамытудағы бағыт болып табылады. Осы курсты зерттеу, студенттерге Қазақстан экономикасын одан әрі жаңғырту мен әртараптандыруды ескере отырып, қолданыстағы құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортадағы кәсіпорынның жұмыс істеуінің жаңа тетігін білуіне мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Енбеқ құқұғы
  Несиелер: 5

  Еңбек туралы заң Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасының теориялық мәселелерін, жалдамалы жұмыс тәжірибесін ұйымдастыруды терең зерттеуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шығындарды басқару
  Несиелер: 5

  Шығындарды басқару өндіріс процесінің барлық кезеңдерінде компания ресурстарын үнемдеуді және олардың пайдасын барынша арттыру жолдарын қарастырады. Компаниядағы шығындарды басқару процесі - шығынды тану, оларды есепке алу, топтастыру, тарату және оларды кейіннен талдау бойынша бекітіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Маркетингтік зерттеулер тұтынушылардың, делдалдардың, жеткізушілердің, бәсекелестердің және тұтастай алғанда нарық конъюктурасын зерттеу қажеттілігін алдын ала анықтайды. Маркетингтік зерттеулердің сенімді нәтижелері корпоративті (портфолио, өсу, бәсекеге қабілетті), функционалдық және аспаптық стратегияларды негізге ала отырып, тәуекелділікті төмендетуге мүмкіндік береді. Маркетингтік зерттеулердің негізгі мақсаты - нарық қатысушыларының бәсекелестік артықшылықтарын арттыра отырып,объективті ақпаратпен және талдау материалдарымен қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 3

  Маркетингті басқару кәсіпорындағы маркетинг тұжырымдамасын жүзеге асыра отырып (нарықтық мүмкіндіктерді талдау,жалпылама нарықтың дамуын анықтау,маркетингтік стратегияны қалыптастыру),іс-әрекеттер процессін қарастырады.Кәсіпорындағы маркетингті басқару материалдық, қаржылық және басқа ресурстардың барынша тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азық -түлік және азық-түлік емес тауарларды тауарлық зерттеу
  Несиелер: 3

  Сауда-саттық заманауи сауда жағдайындағы коммерциялық жұмысқа қажетті азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар ассортиментін қарастырады. Тауарлардың ассортиментін талдауда, тауар түрлерін қалыптастыруда сауда мамандары қажет ететін маңызды тауар топтары туралы ақпараттар беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауартану негіздері
  Несиелер: 3

  Сауда-саттық негіздері – негізгі сауда-саттық түсінігін,сауда-саттық қызметінің объектілері,субъектілерін және әдістерін;сауда-саттық сипатының қалыптасуы және тауарлардың сақталуы фактроларын қарастырады. Өнім туралы ақпарат құралдарына: тауарға ілеспе құжаттар мен таңбалау, оның ішінде ақпараттық белгілерге ерекше назар аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын
  Несиелер: 5

  Іскерлік ағылшын тілі кеңседе, келіссөздер үстелінде,жұмысқа қабылдау кезінде тиімді іскерлік қарым-қатынас курсы болып табылады. Бұл курс интерактивті оқыту саласындағы соңғы жетістіктермен кәсіби ағылшын тілін оқытудың

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жанжалды басқару
  Несиелер: 5

  Шиеленістерді басқару- ең алдымен кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, адам өмірін, мәдениетаралық қарым-қатынастарда өзара әрекеттесуді басқару үшін гуманитарлық технологияларды дамытуға арналған бағыт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес негіздері экономикалық жүйенің өзіндік санаты бола отырып,ұйымның тұтастай алғанда жалпы қасиетін зерттейді. Сипаттаманың тіліне (экономикалық, құқықтық, әлеуметтік, техникалық және т.б.) қарай, ұйымның басқару нысаны ретінде ұйымның басқа көрінісін алуға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік кәсіпкерлік қызметтің теориялық аспектілерін, ұйымдық формаларын, кәсіпкерлік функцияларын, бизнес-жоспарлаудың қағидалары мен принциптерін, компанияның бизнес-жоспарын құрастыру әдістемесін және т.б.үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтік логистика
  Несиелер: 5

  Маркетингтік логистика- маркетинг және логистика қағидалары негізінде, сыртқы және ішкі ортаны ескере отырып әрекет ететін кәсіпорынның интеграцияланған қызметін зерттеуге байланысты бірқатар мәселелерді: мақсатты маркетингтік стратегия мен тактиканы енгізу; маркетингтік қоспалар мен басқару элементтерін; кәсіби қызметте маркетинг және логистикалық құралдарды пайдалану мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас пен студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Курс жемқорлыққа қарсы тұрудың шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жақсарту, жемқор мінез-құлықтың психологиялық ерекшеліктері, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері туралы «сыбайлас жемқорлық» тұжырымдамасының теориялық және әдіснамалық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджментік логистика
  Несиелер: 5

  Фирманың логистикалық менеджменті - қарапайым және кешенді. логистикалық белсенді әрекеттермен негізгі басқару функцияларының (ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу, үйлестіру, бақылау, есеп және талдау) синергиясы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Стратегиялық маркетинг тұжырымдамалық түрде ұзақ мерзімді маркетингтік күш ретінде ұсынылып, нарықтық қажеттіліктерді үнемі және жүйелі түрде талдау болып табылады, бұл тұтынушылардың нақты топтары үшін әзірленген тиімді өнімдерді әзірлеуге және бәсекелестердің өнімдерінен ерекшеленетін арнайы қасиеттерге ие болуға және өндіруші үшін тұрақты бәсекелестік артықшылығын қалыптастыруға мүмкіндік береді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Маркетингті жоспарлау маркетингтік жоспарлау деңгейін қарастырады: операциялық және стратегиялық. Маркетингтік жоспарлаудың негізгі кезеңдері, маркетингтік жоспарлауға дайындық, маркетингтік қызметтің негізгі принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәжірибелік маркетинг
  Несиелер: 5

  Тәжірибиелік маркетинг түрлі салалардағы кәсіпорындардың теориясы мен тәжірибесінде маркетингтің негізгі элементтерін зерттеуді. Маркетингтік қызметтің принциптері мен әдістерінің сипаттамасы тәжірибиелік бағдарға ие және өнімдер мен қызметтерді өндіру, сатудың барлық салаларында пайдалануға мүмкіндік береді. Фирмалардың қызметінде тәжірибиелік маркетингті пайдалану- тиімді баға белгілеуге, өнім саясатын жүргізуге және нарықта өз қызметтерін ілгерілетуге көмектеседі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік коммуникация
  Несиелер: 5

  Маркетингтік коммуникация маркетингтік коммуникацияның негізгі құралдарын:қоғамдық қатынастармен байланысты жарнама,тұрмысты ынталандыру,тікелей маркетинг, мерчендайзинг, тұрмыстық маркетинг және т.б.қарастырады. Коммуникациялық маркетингтік бағдарламаларды қаржыландыру саласындағы шешімді қабылдау үшін база құру және оны талдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджмент-жаңа өнімнің (қызметтің) өндірісін немесе дамуын жақсарту, сондай-ақ оның өндіріс әдістерін, ұйымдастырылуын және мәдениетін арттыру мақсатында қоғам қызметкерлерінің ғылыми, ғылыми-техникалық, өндірістік қызметі мен интеллектуалдық әлеуетін басқаруды қарастырады;соның негізінде қоғамның бәсекеге қабілетті өнімге деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағыт береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Халықаралық маркетинг халықаралық нарықтық субъектілердің серіктестік қарым-қатынастарының өсуі мен кеңеюі, өндірістік мүмкіндіктердің өсуі, өнім түрлерінің жылдам жаңартылуы мен нарықтық сұраныс құрылымы сияқты процестерге жауап болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тактикалық маркетинг
  Несиелер: 5

  Тактикалық маркетинг маркетингтік қызметтің ертеде қалыптасқан,қысқа мерзімді(жақын арадағы 1-1,5 жылға) мақсаттарына жету арқылы кешенді шаралар ұйымдастыруымен байланысты.Стратегиялық маркетинг бизнес-жоспарлаудың барлық аспектілерін қамти отырып, кәсіпорынның басты бағытын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандық маркетинг
  Несиелер: 5

  Жаһандық маркетинг халықаралық маркетинг тұжырымдамаларының бірі ретінде қарастырылады. Әлемдік маркетингтік стратегия әртүрлі елдердің нарықтарының сипаттамаларының ұқсастығына негізделген. Осының арқасында маркетингтік қоспаларды стандарттау мүмкін болады, бұл шығындардың айтарлықтай төмендеуіне ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Инновациялық маркетинг - маркетингтік инновацияларға арналған негізгі маркетингтік құралдардың тұжырымдамасын, жаңа өнімдердің өндірісін ұйымдастыру және басқару әдістерін қарастырады, нарық жағдайында инновациялық жобалардың тиімділігін бағалаумен, сондай-ақ инновациялық менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамаларын, инновациялық маркетингтің ең тиімді технологияларын ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтегі PR
  Несиелер: 5

  ««Маркетингтегі РR» осы ұйымның табысын қалыптастыру мүмкіндігі бар,ұйым мен қоғам арасындағы екі жаққа тиімді тығыз байланысты орнатуға бағытталған басқару іс-әрекетін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нейромаркетинг
  Несиелер: 3

  Нейромаркетинг тұтынушылардың өздері туралы ақпарат алудың субъективті әдістерін пайдаланбай, тұтынушылық талғамының объективті жолдарын іздейді, сондай-ақ, тұтынушы тауарды сатып алғанға дейін оларды іске асыруға ынталандырады және өз ойын жарнамалық хабарламалар арқылы қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 3

  Тұтынушының мінез-құлқы тұтынушының дұрыс пікірін тексереді. Тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ету. Тұтынушылар туралы ақпарат және оларды қорғау. Постмодерндік позициялар. Тұтынушыларды түсінудің негізгі принциптері. Мінез-құлық ғылымдарын дамыту: Екінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы кезең; соғыстан кейінгі кезең; E. Фрейдтің әсері; мінез-құлық ғылымының қазіргі жағдайы. Нарықты сегменттеу. Өзгерістерді жоспарлау және демографиялық талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Индустриалдық маркетинг
  Несиелер: 4

  Индустриалды маркетинг ұйымдарда шаруашылық операцияларды кеңейту үшін,нарықта ілгерлету және пайда табу үшін қажет. Қазіргі жағдайда кәсіпорындар өнеркәсіптік нарықтардағы тәуелсіз шаруашылық субъектілері бола отырып, әртүрлі өндіріс тұтынушылыры мен олардың қажеттіліктері үшін өнімді сатады және сатып алады. Кәсіпорын сатып алушы және сатушы ретінде, жеткізіп берушілерді таңдау, тауарлардың сапасы, жеткізілім көлемі, сақтау шарттары, қорлардың деңгейі туралы көптеген шешімдер қабылдауға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Маркетинг жүйесіндегі жарнама
  Несиелер: 5

  «Маркетинг жүйесіндегі жарнама» насихаттау,алға жылжу элементі ретінде қарастырылады. Жарнаманы басқа элементтермен байланыстыру қажеттілігі туындайды. Маркетингтік коммуникациялар жүйесіндегі жарнама ақпарат функциясыны ғана емес, сонымен қатар коммуникативті жүйені атқарады. Осылайша, өнімнің «кері байланыс» нарығын қамту және жарнамаға жататын,тауарлар қозғалысын барынша бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Маркетингті бақылау
  Несиелер: 4

  «Маркетингтегі бақылау (контролинг)» маркетингтік қызметтің нәтижелерін өлшеуді және бағалауды, бақылауға алынатын жоспарланған мақсаттарды белгілеуді, бақылау нәтижелерін (пайда, сату және т.б.), маркетингтік тексеруді оқытады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Коммерциялық маркетинг
  Несиелер: 4

  Коммерциялық маркетинг маркетинг арнасының қатысушыларымен (тарату тізбегі) өндірушілерден өнімдерді сатып алушыға дейін өзара әрекеттесу тиімділігін арттыруға бағытталған бірқатар шараларды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  кәсіби істі меңгеру үшін өз тілдінде еркін сөйлеуге мүмкіндік бере отырып, шет тілдерінде қарым-қатынасты ұйымдастыра білу;

 • Код ON2

  кең ой-өріс пен ойлау мәдениетінде тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді отырып, жаратылыстану пәні ғылымдарының негізін білу.

 • Код ON3

  өмірдің түрлі салаларында құқықтық және экономикалық білім негіздерінің мәнін білу;

 • Код ON4

  нарық үдерістері мен экономиканың даму дағдарысын (инфляция деңгейі мен пайыздық мөлшерлемеде бағаның ауытқуы) лайықты бағдарлау және ШОК экономикалық құрылым мен субъектілер тұрақтылығын қамтамассыз ету үшін осы параметрлерді қолдана отырып,базалық білімді игеру

 • Код ON5

  маркетинг саласындағы серпінді өзгеретін құбылыстар мен үрдістерге бейімделетін және заманау ақпарат ағымдарына бағдарлана білетін жетістіктерді қолдана білу

 • Код ON6

  Қазақстанның нормативтік-құқықтық базасын кәсіптік деңгейде түсіндіру.

 • Код ON7

  ұйымдардың маркетингтік қызметінің стратегиясы мен тактикасын дайындай отырып,экономикалық заң шаралары туралы;маркетингтік талдау, бизнес-жобаларды дамыту, маркетингтік қызметтерді қалыптастыру және маркетингтік саясат туралы білім негіздерін білу .

 • Код ON8

  өнімнің жаңа түрлерін игеру үшін қаржыландыру көздерін игеру және қолдана білу; маркетингтік қатынастарды дамыту перспективаларын және олардың кәсіби қызметінің перспективаларын көре білу, кәсіпорынның маркетингтік құрылымын оңтайландыру жөніндегі шараларды қабылдай білу.

 • Код ON9

  ақпараттық өзара іс-қимылдың негізгі жолдары мен құралдарын меңгеру, ақпарат алу, сақтау, өңдеу, түсіндіру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, заманауи ақпараттық бағдарламалар мен корпоративтік ақпараттық жүйелерге бағдарлау дағдыларын ,яғни 1 Бухгалтерлік есеп, Audit Expert, BestProfi, Microsoft Project, MS Excel, Project Expert және Prime Expert қолдана білу.

 • Код ON10

  маркетингтік қызметте,халықаралық маркетингте,индустриалды маркетингте басқарудың маркетингтік технологияларын игеру; маркетингтік жоспарлауда нарықты сегменттеу технологияларын,өнімді орналастыру,бенчмаркетинг және бәсекелестік артықшылықтарды қолдана білу.

 • Код ON11

  Қазақстанда және халықаралық нарықта жұмыс істейтін жетекші компаниялардың маркетингтік және маркетингтік қызметін дамытудың заманауи бағыттарын білу, жарнамалық және PR әрекеттерін ұйымдастыру, өткізу, кәсіптік сату, ынталандыру әдістерін қолдану, кәсіптік сатылымды ұйымдастыру дағдыларын қолдана білу.

Top