Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02103 Web - дизайн в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория.
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік графика курсы сызба геометриясы мен техникалық сызу элементтерін қамтиды. Сызбаларды орындау, геометриялық құрылыстар, сызба геометриясы және проекциялық сызу бойынша қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеуге және ресімдеуге (бөлшектерді қосу түрлеріне, жалпы түрдегі сызбаларды оқуға, жұмыс сызбаларын орындауға және анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасауда) ерекше назар аударылды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция
  Несиелер: 4

  «Композиция» пәні студенттерге негізгі заңдар мен композициялық түсініктерді, дизайн және өнердегі нысандардың композициялық заңдарын, сондай-ақ жобаларды жасау кезінде композициялық заңдарды практикалық дағдыларын қолдануды ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизн��стегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерге графикалық бейнелерді дайындау және өңдеу, сондай-ақ анимациялық суреттер жасау үшін компьютерлік жүйенің аппараттық және бағдарламалық құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Векторлық және растрлық графиканың негіздерімен танысу, басып шығару үдерісіне дайындық, жұмыс және жобалау құжаттамаларын енгізу; Студенттерді AutoCAD, CorelDraw графикалық бағдарламаларының негізгі ұғымдары мен принциптерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сурет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты көлемді үшөлшемді пішіндерді жазықтықта орналастыру, жарық-көлеңке құралдары арқылы бейнеленген нысандардың көлемін моделдеу, сызықтық және ауа-кеңістік перспектива арқылы тереңдікті көрсету әдіс-тәсілдерін меңгеру, және де адамның пластикалық анатомиясымен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түстану
  Несиелер: 5

  "Түстану" пәні студенттерді түстердің үйлесу теориясының жалпы заңдылықтарымен таныстыруды және оларды практикада меңгеруді, колористикалық және түс-фактуралық композицияларды құрудың негізгі заңдары мен ережелерін қарастырады. Түстің контрасты, түстердің үйлесімділігінің негізгі тәсілдері мен дизайндағы түстің ерекшеліктерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Визуалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән С# негізгі түсінігімен таныстырады. Microsoft Visual Studio .NET ортасы. Айнымалылар, деректер түрлері, тұрақтылар. Си # ортасында арифметикалық және логикалық операциялар. Класс, массивтер, Класс List, Циклдер. break және continue операторлары foreach циклдық операторы. Си # Функция. Return операторы. Си-шарп ортасында жолдармен жұмыс. String операторы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Материалдық мәдениет және дизайн тарихы
  Несиелер: 5

  Курс материалдық мәдениеттің тарихы дамуын қарастырады, әр дәуірде болған ғылыми жаңалықтарын анықтай отырып, оның замануи дизайнға берген әсеріне сараптама беріледі. 20 ғасырға деінгі сәндік-қолданбалы өнердің дамуы,материалдық заттардың орындалу техникасмен таныстыру. 20 ғасырда дизайнның дамуы, стиль мен бағыттарға сипаттама беру, дизайнның теориктерінің үлесі, алғашқы дизайн мектептері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Ағылшын тілінде іскерлік келіссөздердің негізгі сатыларын меңгеру, сөйлеу жағдайында олардың негізгі сөздік деңгейін қолдану деңгейін белгілеу, кәсіби лексиканы және терминологияны пайдалану; мамандыққа байланысты әңгімелесуді жүргізу, диалог пен дауды талқылау, талқылау, арнайы мәтіндерді аудару дағдыларын меңгеру мүмкіндігі; өз салаларында әдебиеттерді талдау; кәсіптік іскерлік құжаттарды ресімдеу және орындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректерді басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән деректер қорын басқару жүйесінің теориялық ақпаратты зерттеу тәсілдерінде негізделген. Қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелер. Негізгі терминдер мен анықтамалар. ДБ жобалау принциптері. Жіктелуі деректер модельдері. Пәндік талдау әдістері облысының ДБ. ДБ жобалау мәселелері. Кезеңдері ДҚ жобалау. Тұжырымдамалық (инфологиялық) модель. ER-модель. ДБ тұтастығы .Тұтастық түрлері. Erwin тұтастығы. Сақталатын процедуралар. Курсорлар. Триггерлер. Транзакциялар және басқару транзакцияны.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жобалық графика
  Несиелер: 5

  Пән жобалық графиканың ерекшеліктері, түрлері мен құралдарын қарастырады. Жобалық графикада пайдаланатын айқын графикалық құралдары мен жабдықтар. Суретте текстуралық сипаттамаларын көрсете алу. Ортогоналды және аксонометриялық проекциялар. Сәулеттік графика. Құрылыс және сәулет сызбасы. Экстерьердің перспективті суреттері, қалалық орта элементтері және ландшафт элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайн негіздері
  Несиелер: 5

  «Дизайн негіздері» курсында студенттер графика жұмыстарын әр-түрлі техникамен орындау, мастерлердің туындаларының копиясын жасауға, сәулеттік дизайнерлік графика техникасымен танысып, өз жұмысын презентация жасауға үйренеді. Дизайн нысандарын жобалау типологиясының әдістемелік және теориялық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe Photoshop
  Несиелер: 5

  Пән растрлық графиканы өңдеу, қабаттардың эффектілері, маскалар, контурлар мен пішінді орналастыру, контурлардағы операциялар, түстік ерекшеліктері, фото монтаж. Фотосуреттерді пайдаланатын компьютерлік өңдеу әдістері, жарнамалық графикалық композициялардың автоматтандырылған көркемдік дизайнын жақсарту жолдары меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логографика
  Несиелер: 5

  Пән фирмалық белгі және оның құрылымымен таныстырады. Логотип. Логотиптің құрылымдылығы мен құрамы. Модульдік тор. Тарихи негіз. Нарықта логотиптің көрінісі мен логотип принциптері. Түс палитраларына арналған ұсыныстар. Логотиптің түсінің сәйкестік негіздері. Шрифтерді пайдалану шарттары. Логотипті рәсімдеу тәртібі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инфографика
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты ақпаратты немесе идеяларды визуализациялау Тәсілдерін меңгеру, және оның мақсаты аудиторияға күрделі ақпаратты тез және түсінікті түрде жеткізу болып табылады. Суреттерге қосымша инфографика құралдары графиктер, диаграммалар, блок- кестелер, карталарды, тізімдерді инфографика әдістерімен әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Графикалық редактор Adobe Illustrator
  Несиелер: 5

  Пән векторлық графиканы қолдану, бағдарламалық интерфейсті конфигурациялау, стандартты объектілерді құру, объектілерді таңдау және өзгерту, туралау және тарату, нұсқаулармен жұмыс жасау жолдарын қарастырады. Тор, түс үлгілері, Өзіндік түсті каталог құру, Үлгілер мен градиенттерді жасау, өңдеу және нығайту, нысан өлшемін модельдеу, ашық маскаларды пайдалану, Модульдік торлар, күрделі пішін нысандарын салу үшін логикалық операцияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Анимациялық графика
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік анимация туралы жалпы түсініктерімен таныстырады. Компьютерлік анимацияның пайда болу тарихы және эстетикалық принциптері. Компьютерлік анимацияны құру технологиясы. Компьютерлік анимация тәсілдері және қолдану саласы. Екі өлшемді және үш өлшемді анимацияның мақсаты мен мүмкіндіктері. Flash жұмыс ортасы. Файлдар, кинолента, кадрлар, қабаттар. Дыбыстық сүйемелдеуді анимациямен синхрондау. Анимациялық графикаларды дыбыстау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фотографика
  Несиелер: 5

  Пән жарнамалық графика дизайндағы замануи фотожурналистика, графикалық дизайндағы аналогты фотосурет технологиясы, байланыс және контактсыз баспа, жарнамалық фотографика әдістері, жарнамалық графикалық дизайнда фотографиканы қолдану, фотографиялық ақпараттарды компьютерде өңдеу принциптері мен әдістері, автоматтандырылған көркем дизайн жетілдіру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-жобалар визуалды дизайнының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты HTML құжатын жасау әдістерін меңгеру. Веб-дизайн әр түрлі мақсатта веб-сайттарды және блогтар орнату үшін, олардың барлық функцияларын автоматтандыру үшін пайдаланылады. Түстерді, қаріптерді және графиктерді таңдау, сондай-ақ сайттың құрылымын әзірлеу.Жобалау жұмысының негіздері, сайттың контентіне арналған өнім және сайтты басқару негіздері. Өнімнің стандартты браузерлермен үйлесімділігі, бағдарламалар мен құрылғылар міндеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Векторлы анимация негіздері
  Несиелер: 5

  Интерфейстік панельдер. Негізгі және қызметтік мәзірлер. Бастапқы түрдегі пішін. Таңбалар мен даналар. Графикалық сүзгілер. Shape Tween анимациясы. Shape сияқты қарабайыр графикалық элементтерге шолу, олардың мінез-құлқы, сызу және өңдеу ерекшеліктері. Motion Tween анимациясы. Анимацияға негізделген қозғалыс. Әрекеттер тақтасы. Синтаксис Сценарий түрлері. Бұл таңбаларды жасау, өңдеу және жасау сияқты Symbol типті Flash элементтеріне шолу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Иллюстративті графика
  Несиелер: 5

  Пән векторлық графика деректер модельдерін, графикалық ізденіс, түс кеңістігін, графикалық бейнелерді дайындауда түсті жүйелердің қолданылуын, иллюстрацияларды жасау, нысандарды ресімдеу және біріктіру әдістерін қарастырады. Көрнекі графиканың түрлері. Кітап иллюстрацияларының және графикасының жобалау ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электронды және веб-басылымдардың дизайны
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты CSS стилінің элементтеріне негізделген веб-дизайнды ұйымдастыру жолдарын меңгеру. Электрондық басылымдар үшін кадрлық құрылымды пайдалану. Веб-программалау тілі клиенттің JavaScript-де. Javascript тіліне негізделген динамикалық веб-дизайн. Сайтты басқаруды ұйымдастыру. Жеке клиенттік сұраулар үшін пайдаланушы интерфейсін бейімдеу және оңтайландыру. Мультимедиалық және анимациялық объектілерді электронды және веб-жарияланымдарда енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық архитектура және юзабилити
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты студенттерді бағдарламалық өнімдердің, веб-сайттардың, мультимедиялық қосымшалар мен мобильді құрылғылардың интерфейстерін жобалау және әзірлеудің негізгі идеяларымен және әдістерімен таныстыру. Пайдаланушы интерфейс стильдерінің эволюциясын, Эргономика негіздерін, оператор мен компьютер өзара әрекеттесу ерекшеліктерін, пайдаланушыға бағдарланған дизайнды құру ерекшеліктерін ескере отырып объектілі-бағытталған интерфейсті жобалау, әзірлеу және құру кезеңдерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көрнекі коммуникациялар негіздері
  Несиелер: 3

  Курс визуалды коммуникациялардың құрылымы мен типологиясы туралы базалық білімді меңгеруге, оларды оқу жобалау барысында қолдануға бағытталған. Визуалды коммуникациялық жүйелердің өзіндік формалық құраушы, ақпараттық және көркем мүмкіндіктерін ашу; - сәулеттік жобалаудың әртүрлі сатыларында пән барысында алынған дағдыларды қолдана отырып, жобалық шешімдерді жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java EE платформасында
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты студенттер замануи бағдарламау тілдерін қолдана отырып (веб-қызметтер, веб-сайттар, онлайн-ресурстар) интернетке бағдарланған бағдарламалық қамтамасыз етуді құрудың негізгі принциптерін меңгереді. Бағдарламалық модульдерді және веб-сайттарды HTML түзетулерінің тілін, бағдарламалық қамтамасыз етуді тиімді іске асырудың маңызды бөлігі болып табылатын PHP, Javascript бағдарламалау тілдерін қолдана отырып әзірлеу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • JavaScript сценарийлерді басқару тілі
  Несиелер: 4

  Пән JavaScript сценарийлерін құру, JavaScript негіздерін, тілдің негізгі элементтерін, операторларды бетте орналастыру, ақпаратты енгізу және шығару, JavaScript тілінің негізгі операторлары, web-сервистер, сайттар, онлайн – ресурстарды құрудың негізгі принциптерін зерттейді. Зертханалық сабақтарда қолданылатын бағдарламалық платформалардың ерекшеліктері, онлайн-ресурстарды құру тәсілдерін қарастыру. Стандартты JavaScript нысандары мен функциялары. Негізгі нысандардың қасиеттері мен әдістері. Window және frame Cookie нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Динамикалық беттерді жобалау
  Несиелер: 4

  Пән WWW технологиясының негізгі компоненттерін, Веб-сайттың архитектурасының бет дизайнын жасау принциптерін, Веб-серверлер және веб-браузерлерін URL құру принциптерін қарастырады. Http хаттамасы. HTTP сұрауы. HTTP жауап. Қарапайым HTMLқұжатты орындау. Дизайнның түрлі элементтерін жасау. Мәтінді, сілтемелерді, тізімдерді және пішін элементтерін жобалау үшін стильдер жасау. Кестелерге негізделген беттерді жобалау. HTML негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық редактор Adobe InDesing
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде студент бағдарламаның интерфейсімен танысып, баспада модульдік торды қолдану, AdobeInDesign әсерлері, құралдары, мүмкінщіліктерімен меңгереді. Қабаттармен, нөмірлеу беттерімен және бөлімдермен жұмыс істеу. Мерзімді басылым тұжырымдамасын әзірлеу. Пішімді таңдау, деректемелерді орналастыру заңдылықтарвы. Журналды қалпына келтіру құрамы. Мәтінмен кәсіби жұмыс. Шрифт және типтер, тақырыптар, субтитрлер. мұқаба. Басып шығару үшін мерзімді жоспар дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Айдентика
  Несиелер: 3

  Пән графикалық дизайндағы кескінді құру әдістері мен процестермен жұмыс жасау тәсңледерімен таныстырады. Визуалды айдентика әзірлеу кезінде алушуға психологиялық әсер ету әдістерін игеру, әртүрлі жарнама түрлерінің тіл ерекшеліктерін меңгеру; замануи қоғамдағы баспа және жарнамалық өнімдердің рөлі мен маңыздылығы туралы білу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Типографика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - баспаға арналған оригинал- макеттерді әзірлеу дағдыларды игеру және Adobe-ның басқа да графикалық дизайндағы бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы кешенді білімдерді меңгеру. Типографияда қолданылатын шаралар жүйесі. Жарияланым форматы және жолақ жиынтығы. Шрифтерді тағайындау және жіктеу. Баспа басылымының эстетикалық дизайны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сайттарды әзірлеу және дизайын жасау
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты веб-сайтты құрудың негізгі тұжырымдамаларын, веб-сайттың дизайны кезеңдерімен таныстырады; сайттар түрлері және оларды құру мақсаты; веб-дизайнның принциптері; электрондық түс сипаттары мен ерекшеліктері; HTML негіздері. Жоба тапсырмаларын орнату және талдау. Сайттың орналасуын және дизайнын дайындау; Бағдарламалау және орналастыру хостингке арналған сайт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобилді жүйе қолданушылардың интерфейстің юзабилити және дизайны
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты студенттер пайдаланушылық интерфейстерді дамытудағы жалпы тәсілдер мен стандарттармен; компьютерлік жүйелермен өзара қарым-қатынас сценарийлері және интерфейстің сапа критерийлерін, интерфейсті жобалау әдістері мен құралдары, визуалды интерфейс дизайн мәдениетін; қолайлылықты тексеру; әртүрлі пәндік бағыттардағы ыңғайлылықты талдау әдістерімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web-жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты мобильді платформаларға шолу, қолданыстағы мобильді платформалар, Google Android, iPhone OS, BlacckBerry OS, Windows Mobile, Bada Google Android платформасын зерттеу. Қолданбаларды құру. Интерфейстерді енгізу. Ресурстарды басқару. Ақпаратты сақтау. Аппараттық мүмкіндіктерге қол жеткізу. Бастапқы кодты қарау, қайта қарауға қойылатын талаптарды орнату

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық редактор 3D Max
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламаның интерфейсімен таныстырып, үш өлшемді компьютерлік графика әдістерімен таныстырады. 3DMax-дағы проекциялардың түрлері мен тұжырымалары, көрнекіліктерді көрсету жолдарын зерттейді. Жобаны басқару жүйесі. 3d макс бағдарламаның мүмкіндіктері мен мақсаттары. Командаларды өңдеу. Кәсіби индустрияға жақын тапсырмалар бойынша бағдарламалардың мүмкіндіктерін меңгеру, дизайнды жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика мен дизайнның қолданбалы бағдарламалық құралдары
  Несиелер: 5

  Дизайндағы замануи компьютерлік ақпараттық технологияларының негізгі аспектілерін оқыту. Ақпараттық құрамына берілетін негізгі талаптар. Компьютерлік технологиялардың қолданбалы мәселерімен таныстыру және оны дизайнерлік қызметінде қолдану. Ғылыми және өндірістік мәселелерді шешу кезінде замануи компьютерлік графиканы қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үш өлшемді модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты үш өлшемді модельдеу негіздерімен таныса отырып, нысандардың массивтерін жасау, жарық және көздер, көрнекілендіру (көрсету) тәсілдерін меңгеру. 3DМакс арқылы нысандардың текстуралық ерекшеліктерін көрсете алу. Нысанды жарықтандыру. Үшөлшемді анимация құру. Виртуалды камералар. Аяқталған көріністі визуализациялау. Пост әсерлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшалардың интерфейсі
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны - мобильді интерфейстердің визуалды дизайнын игеру. Көрнекі интерфейсті жобалаудың құрылыс блоктарын зерттеу. Басқару элементтері мен навигацияның дизайны. Командалық басқару элементтері. Таңдауды басқару. Кіру элементтері Дисплей басқару элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнама және маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән маркетинг және жарнама өзара байланысын анықтап, тауардың тұтынушы үшін қажеттілігі , тұтынушылар тобы, демографиялық факторлар, тұтынушыға әсер етелін факторларды қарастырады. Жарнама жұмысының тауардың өтімділігіне тигізетін әсері. Жарнама жұмыстарының шығармашылық кезеңдері. Жарнама-маркетингтік жұмыстарың маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Android базасында мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мазмұны қосымшаларды әзірлеу саласындағы базалық білім болып табылады. Android ОЖ қысқаша тарихы. Android үшін Intel: серіктестік және әзірлеуші құралы. Android үшін қосымшалардың архитектурасы. Қолданба ресурстары. Пайдаланушы интерфейсі. Android үшін қосымшаларды әзірлеу құралдары. Android негізіндегі типтік қосымшаны әзірлеу қадамдарын шолу. Эмуляторды қолдану арқылы әзірлеу ерекшеліктері. Кодты эмулятор мен нақты құрылғыларда баптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • WEB- қосымшаларды жасақтау
  Несиелер: 5

  Пән навигациялық шеберхананы құру, сызу және сайтты навигациялау, графикалық мәзірді құру бойынша білімдер мен дағдыларды қалыптастырады. Оқыту барысында студенттер web-сайттарды жасау үшін бірқатар Кәсіби бағдарламалық өнімдердің функционалдық мүмкіндіктерін, әртүрлі графикалық және мультимедиялық стандарттарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IOS базасында мобильді құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пән білімалушыларда қосымшаларды әзірлеу саласында туындайтын есептер түрлері туралы түсініктерді қалыптастырады. Apple iOS операциялық жүйесіне арналған мобильді қосымшаларды әзірлеудің аспаптық ортасы. IOS операциялық жүйесінің құрылымы. IOS қосымшасының құрылымы. IOS қосымшаларының интерфейсіне қойылатын негізгі талаптар. Мобильді операциялық жүйелердің қауіпсіздік мәселелері. Мобильді қосымшаларды таратудың Бизнес-модельдері. IOS экожүйесінің ерекшеліктері. Windows Phone қосымшаларын әзірлеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернет-маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің кәсіптік нарығын дамытуда интернет-технологияларды пайдаланудағы сенімді білімін жетілдіру, сондай-ақ маркетинг курсында алынған білімнің тәжірибелік қолданылуы, студенттердің кез-келген кәсiпорында маркетингтiк мамандар ретiнде табысты жұмыс жасау үшiн қажеттi дағдылар мен мүмкiндiктерге ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Дипломалды сараптама жүргізу әдістемесін меңгеру: диплом тақырыбына сәйкес дизайнды қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени, демографиялық, психологиялық, функционалдық және көркемдік негіздерін зерттеу (мысалы, дизайндағы қолданыстағы халықаралық тәжірибе). Дипломдық жобаны жазудың мақсаты. Тақырыптарды таңдау және дипломдық жобаны ұйымдастыру. Бастапқы деректерді жинау, жүйелеу және талдау. Дипломдық жобалау объектісінің замануи даму тенденциясын талдау. Дипломдық жобаның құрылымы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми жаратылыстану пәндері саласындағы базалық білімі бар, кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді

 • Код ON2

  Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдысы, кәсіби қызмет саласында қарым-қатынаста ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кәсіби тілдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын үйренеді, формалды логика ережелерін, аргументация теориясы мен практикасы, риторика ережелерін сақтау, кәсіпкерлік қызмет негіздерін білу

 • Код ON4

  Знать основные исторические периоды развития материальной культуры человечества, разбираться в видах и стилях искусства, знать этапы развития научно-технического прогресса в разных странах. Ориентироваться в исторических условиях и факторах, ведущих к изменению материальной формы и рождению новых форм и предметов в дизайне

 • Код ON5

  Бейнелеудің негізгі теориясы мен әдістерін, кескіндерді, көлемдерді, кеңістікті көрнекі қабылдау заңдарын білу

 • Код ON6

  Әзірлеу, құрастыру, жөндеу, тестілеу және құжаттау қабілетін меңгерген сандық және символдық ақпаратты өңдеу. Заманауи операциялық және бағдарламау ортасында қабілеті бар, есептерді шешу үшін зияткерлік қабілеті бар, әзірлеу әдістерін, аспаптық құралдарды меңгерген, ақпаратты өңдеу және басқару компьютерлік жүйелері мен сараптамалық жүйелерін іске асыру дағдыларын меңгерген

 • Код ON7

  Функционалдық, эстетикалық, құрылымдық-техникалық, экономикалық және басқа да іргелі талаптарға, нормативтік-құқықтық актілерге және заңнамаға сәйкес дизайнерлік жобаларды құрастыру; жобалық критерийлерге сәйкес жобаны тұжырымдамалық жобалаудан бастап толық жобалау мен бағалай білу

 • Код ON8

  Компьютерлік технологиялардың қазіргі даму үрдістерінде және оларды ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқару қызметінде қолдану жолдарын білу

 • Код ON9

  АЖ бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттерін тестілей алады, АЖ жүйелік талдауын, олардың өзара байланысын, жұмыс жобалауын, жобалау үшін бастапқы деректерді таңдауды, БҚ орнату және теңеу үшін ең тиімді ДББЖ таңдауды, пайдаланушы интерфейсін жобалауды криптографиялық алгоритмдерді бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру дағдыларын меңгерген

Top