Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 География в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан аумағының қалыптасуының негізгі кезеңдерін, табиғи жағдайлардың сипаттамасын, демографиялық үрдістерді, халықты орналастыру мен қоныстандыруды, еңбек ресурстарын, экономика салаларының даму ерекшеліктерін, сыртқы экономикалық байланысты, экономикалық-географиялық аудандастыруды, Қазақстанның экономикалық аудандарын зерттеуге бағытталған.

 • Жалпы физика курсы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді физиканың негізгі заңдарымен және олардың кейінгі кәсіби қызметінде пайда болатын есептерді шешуде қолдану мүмкіндіктерімен таныстыруға бағытталған.

 • Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Пән құрлықтар мен мұхиттар туралы ірі табиғи - аумақтық кешендер, олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық заңдылықтары, құрлықтар мен мұхиттардың физикалық-географиялық аудандастыру және кешенді сипаттама принциптері, мұхиттардың физикалық географиясы туралы білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлемнің жаһандық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы жаһандық мәселелер және олардың елдердің дамуына әсері туралы білімді қалыптастыруға, әлемнің жаһандану үдерістерін концептуалды түсіндіруге және жаһандық проблемалардың өсуіне, осы үдерістерді талдауға, оларды шешу жолдарын ұсынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ландшафтық картографиялаудағы ГАЖ
  Несиелер: 5

  Пән кеңістіктік-уақыттық ақпаратты жинау, сақтау, талдау және визуализациялау құралдары ретінде геоақпараттық технологияларды зерттеуге, ландшафттарды картографиялау үшін геоақпараттық жүйелерді пайдалануға, ландшафт элементтерін сандық форматта ұсыну ерекшеліктеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Пән қоршаған ортаның ластануының табиғаты, антропогендік әсердің сипаттамалары, сапалық және сандық сипаттамаларға негізделген табиғи кешендердің жағдайын талдау және бағалау үшін экологиялық проблемаларды шешудің принциптері, механизмдері мен тәсілдері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Геоақпараттық жүйелердегі мәлімет базалары
  Несиелер: 5

  Пән ГАЖ-технологиялар негізінде аумақтарды геоақпараттық қамтамасыз етуді, ГАЖ құрудың ақпараттық негізі ретінде мәліметтер базасын, кеңістіктік деректер қорының негізгі құрылымын және оларды іріктеу критерийлерін, жобалау кезеңдерін, басқару жүйелерін, ұйымдастыру ерекшеліктерін, сандық өңдеу, мәліметтерді сақтау және жүйелеу, ақпаратты формализациялау, географиялық модельдер, карталар, атластар, графикалық жұмыстар түрінде бейнелеуді зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Топонимика
  Несиелер: 5

  Пән географиялық атауларды, семантиканы, географиялық атаулардың этимологиясы мен этиологиясын,географиялық атаулардың шығу тегі мен эволюциясының заңдылықтарын, олардың елдің тарихи дамуының әр түрлі кезеңдеріндегі өзгерістерін, патриотизмнің пайда болуы мен әлеуметтік маңызы бар атауларды қолдануды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік шаруашылық географиясы
  Несиелер: 6

  Пән әлемдік шаруашылықтардың кеңістіктік ұйымдастырылуы туралы экономикалық-географиялық білімді қалыптастыруға, оның дамуының қазіргі тенденциялары, қалыптасу ерекшеліктері мен алғышарттарын анықтауға, салалар мен өндірістерді, тауарлар, қаржы құралдары мен әлемдік шаруашылық қызметтерінің ағындарын талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Географиялық деректер базасы
  Несиелер: 5

  Пән географиялық объектілер туралы мәліметтер қорын қалыптастыру ерекшеліктерін, олардың өзара байланысын, оларды деректер банкісінде сақтау мүмкіндігін, сандық технологиялар, картографиялық туындылар көмегімен тұрақты жаңартуды және бейнелеуді, деректер қорын басқару жүйесі арқылы ақпаратпен жұмыс істеу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тіршілік әрекетінің зиянсыз және қауіпсіз жағдайларын жасау үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған; жаңа техника мен технологиялық процестерді оларды пайдалану қауіпсіздігі бойынша қазіргі талаптарға сәйкес жобалау; табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлердің ықтимал салдарларынан халықты қорғау бойынша ТЖ жағдайында сауатты шешімдерді болжау және қабылдау; тіршілік циклінің барлық сатыларында адам қызметінің қолайлы жағдайлары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы білім.

  Селективті тәртіп
 • Web картографиялау
  Несиелер: 5

  Пән Интернет желісінде географиялық ақпараттық жүйелермен ұсынылатын карталарды құру және пайдалану процесін зерттеуге, түрлі ашық Веб-ГАЖ-мен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын, Веб-ГАЖ мүмкіндіктерін, деректер құрылымы мен модельдерін практикалық қолдануға, кеңістіктік деректерді талдауға, визуализация әдістері мен құралдарын, жобалау кезеңдері мен ережелерін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстандағы адами даму
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы адам дамуының мүмкіндіктерін, еңбек, демалыс және халықтың әлеуметтік қызмет жағдайларын, адам дамуының индексінің көрсеткіштері негізінде адамдардың өмір сүру сапасын жүйелі түрде жақсартуды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дендрология және гүл өсіру
  Несиелер: 5

  Пән дендрология, ғылыми-эксперименталды интродукциялық, селекциялық және табиғатты қорғау жұмыстарының маңызды бағыты ретінде гүл шаруашылығын дамыту ерекшеліктері, ландшафттық дизайнда қолданылатын өсімдіктердің, ағаштар мен бұталардың экологиялық және сәндік ерекшеліктері туралы түсініктерді, түсініктерді және білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ландшафт эстетикасы және дизайны
  Несиелер: 5

  Пән ландшафттың эстетикалық ерекшеліктері, оларды түрлендіру нұсқалары, табиғи және мәдени ландшафтардың ерекшеліктері, бақ-саябақ өнері нысандары, ландшафтық өнер және сәулет элементтері, сәндік бау-бақша шаруашылығы, ландшафтты эстетикалық қабылдау, табиғи объектілерді түрлендіру мүмкіндіктері, ландшафттық жоспарлаудағы эстетикалық тәсілдерді қолдану туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 6

  Пән географиялық ғылымның мазмұны мен құрылымы, экономикалық және әлеуметтік географияның теориялық негіздері, оның категориялары, шаруашылық құрылымы, халық географиясының негіздері, табиғи ресурстар және табиғат пайдалану, елтану, геосаясат және геоэкономика туралы білімді қалыптастыруға бағытталған; экономикалық-географиялық объектілердің типтік сипаттамаларын, географиялық зерттеулердің қазіргі әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
 • Географиялық қабық туралы ілім
  Несиелер: 5

  Пән географиялық қабық туралы білім алуға, біртұтас материалдық жүйе ретінде біздің ғаламшарымыздың табиғаты туралы түсінік алуға бағытталған, оның құрамдас бөліктері тығыз өзара әрекеттестікте және үздіксіз дамудағы, адам бірлігі мен табиғаттың түсінуі, географиялық қабықтың барлық құрауыштарының: атмосфера, гидрофера,литосфера, биосфера.

  Селективті тәртіп
 • Ландшафттық дизайн теориясы
  Несиелер: 5

  Пән ғылым мен өнердің мәдени ландшафттарды, сәулет құрылыстары мен коммуникацияларды құрудағы өзара байланысын, табиғи-антропогендік ландшафтардың ашық кеңістіктерінің архитектурасын, бақ-саябақ ландшафтары мен ландшафтық дизайн элементтерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Картография
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың картографиялық дүниетанымын қалыптастырады, кәсіби білім үшін картографияның мәнін анықтайды, картографияның теориялық негіздері, Қоршаған ортаны көрсету тәсілдері, кеңістіктік талдау және моделдеу туралы білім алуға бағытталған, карталар мен олардың түрлері туралы түсінік береді; карталардың математикалық негізі туралы білім алуға бағытталған; жергілікті жерде бағдар ала білуді дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Бақ-саябақ өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән бау-саябақ өнерінің даму тарихын, бақтардың негізгі стильдерін, декорация элементтерін және жобалау ерекшеліктерін, бау-бақша шаруашылығының негізгі аспектілері мен факторларын, Ежелгі дүние, орта ғасыр және қазіргі заманғы бау-саябақ өнерінің даму эволюциясын, бау-бақша шаруашылығының негізгі стильдерінің мазмұнын, Сәндік бау-бақша шаруашылығы саласында практикалық дағдылар мен іскерлікті меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Сандық картография
  Несиелер: 5

  Пән картографиялық материалдарды цифрлық өңдеудің негізгі әдістерін және карталарды автоматтандырылған түрде алу бойынша міндеттерді, картографиялаудың негізгі әдістерін және сандық картографиядағы геоақпараттық әдістердің рөлін, карталарды цифрлау негіздерін, қағаз тасығыштардан цифрлық картографиялық материалдарды алудың әдістері мен тәсілдерін және электронды карталарды жасауға арналған қазіргі заманғы құралдардың көмегімен зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Географиялық зерттеулердің заманауи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән географиялық объектілерді, құбылыстар мен процестерді зерттеуде қолданылатын географиялық дәстүрлі және жаңа әдістердің мазмұнын, қолданылуын және мәнін, экспедициялық және далалық зерттеу әдістерін, географиялық сараптама және болжау әдістерін, ГИС-технологияларды және географиялық зерттеулерде, сонымен қатар карталарды және ландшафтық дизайнды жобалауда қолданылатын басқа да жаңа әдістерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • ШҚО географиясы
  Несиелер: 6

  Пән ШҚО табиғи және шаруашылық кешенінің ерекшеліктері, табиғи-ресурстық әлеует, халық, өндірістік күштерді аумақтық ұйымдастыру, Қазақстан экономикасындағы облыстың рөлі мен орны, аймақтың қазіргі жағдайы мен даму үрдістері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

 • Академиялық жазу және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың академиялық жазудың теориясы мен тәжірибесін меңгеруге, академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға, академиялық және ғылыми мәтін жазу үшін қажетті ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамытуға, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми мәдениетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, алғашқы мәліметтерді жинау, ғылыми зерттеу және мәліметтерді өңдеу әдістерін қолдануға, зерттеу нәтижелерін практикаға апробациялауға, ресімдеуге және енгізуге бағытталған.

 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Геология
  Несиелер: 6

  Пән Жер, жер қыртысының заттық, минералды және петрографиялық құрамы, жер қойнауында пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтары туралы; жер қыртысының және органикалық әлемнің табиғи процесстерін талдау үшін қажетті даму тарихы туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

 • Математикалық картография
  Несиелер: 5

  Пән картографиялық проекциялар теориясын және олардың жіктелуін, карталар мен атластарды құрудағы математикалық және геодезиялық негіздерді, жер бетін жобалау тәсілдерін, картаның математикалық негізін таңдауда аумақтың тағайындалуы мен сипатының әсерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән гуманистік дүниетанымды, тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамуды, жеке психикалық және физикалық ерекшеліктерін, жеке тұлғалық қасиеттері мен сипаттамаларын, жеке тұлғаның тұтастығын, бірлігін және дамуын, студенттердің өзін-өзі тануын және өзін-өзі дамытуын қолдауды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Пән жердің географиялық қабықшасының жалпы заңдылықтары, оның заттық құрамы, құрылымы, дамуы және аумақтық бөлінуі, зат пен энергия айналымы, адам қоғамы мен табиғаттың өзара әрекеттесуі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-экономикалық объектілердің даму заңдылықтарын, экономиканың аумақтық және салалық құрылымын, шаруашылық салаларын орналастыру факторларын, қазіргі экономикалық дамудың модельдерін қалыптастыру ерекшеліктерін, географиялық ақпаратты талдау негізінде елдердің даму перспективаларын, кеңейтілген мәліметтер базасын бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Пән географиялық карталармен, атластармен және басқа да картографиялық туындылармен жұмыс істеу тәсілдері, картографиялық ғылым мен өндірістің даму перспективалары туралы білім алуға бағытталған; жергілікті жерде бағдарлануды және алынған білімді нақты өмірлік жағдайларда қолдана білуді дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің рөлі мен даму тенденцияларын ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, экономикалық білімді және экономикалық ғылымның түрлі өмір сүру салаларында әдістерін пайдалануға, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау қабілетіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы химия курсы
  Несиелер: 5

  Пән атомдық-молекулалық оқу негіздерін, атом құрылысы, периодтық заң мен периодиедік жүйенің атом ядросы, химиялық байланыс, химиялық байланыстың типтері мен теорияларын, химиялық реакциялардың, химиялық кинетиканың және тепе-теңдіктің негізгі заңдылықтарын, ерітінділердің жалпы қасиеттерін, электролиттердің су ерітінділерін, электролиттер ерітіндісіндегі алмасу реакцияларын, тотығу-қалпына келтіру реакцияларын терең зерттеуге ықпал етеді.

 • Жоғарғы математика
  Несиелер: 5

  Пән келесі бөлімдерді оқуға бағытталған: математиканың негізгі бөлімдері, аналитикалық геометрия элементтерімен сызықты және векторлық алгебра, математикалық талдаудың негізгі ұғымдары, сонымен қатар ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін.

 • Әлемнің физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Пән жоғары таксономиялық дәрежелі геожүйелерді, материктер мен мұхиттарды ірі табиғи - аумақтық кешендер ретінде кеңістіктік дифференциациялау және шаруашылық пайдалану, олардың қалыптасуы мен дамуының географиялық заңдылықтары, материктер мен мұхиттардың кешенді сипаттамасы және физикалық-географиялық аудандастыру принциптері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістің техникалық-экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың әртүрлі салаларының технологиясымен және технологиялық деңгейімен, өндірістік үрдістің ерекшеліктерімен, экономикалық-географиялық циклдің негізгі табиғатты қорғау және экологиялық түсініктерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Географиялық сараптама және болжам
  Несиелер: 6

  Пән географиялық сараптама мен болжамның мазмұны мен құрылымы, оларды ортаның қазіргі жағдайын бағалау үшін қолдану мүмкіндіктері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған; табиғи және әлеуметтік-экономикалық жүйелердің даму заңдылықтары, ортаның жағдайын диагностикалау, оның болашақ дамуын бағалау және анықтау, ғылыми зерттеулерде қолданылатын сараптама және болжау әдістері

 • Ландшафтық жоспарлау және жобалау
  Несиелер: 5

  Пән ландшафтық жоспарлау мен жобалаудың принциптері мен процедураларын, объектілердің геоэкологиялық негіздерін, Ландшафттардың эстетикалық қасиеттерін, қала және ауылдық қоныстардың түрленуін, ландшафтық дизайн құралдарын пайдалана отырып мәдени ландшафттарды жоспарлау мен жобалаудың алгоритмдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстан топонимикасы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның географиялық атауларын, топонимикалық әдістерді, семантиканы, географиялық атаулардың этимологиясы мен этиологиясын, әртүрлі тарихи оқиғалармен байланысты олардың эволюциясын, топонимдердің қазіргі түрленуінің ерекшеліктерін, бұрынғы атауларының қайтарылуын, карталардағы, соның ішінде электронды атаулардың қазақ жазуын түзету үшін кальканы қолдануды зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Қоғамдық өндірістің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың әртүрлі салаларының технологиясымен және технологиялық деңгейімен, өндірістік үрдістің ерекшеліктерімен, экономикалық-географиялық циклдің негізгі табиғатты қорғау және экологиялық түсініктерімен танысуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның табиғатының ерекшеліктерін, оның қалыптасуының негізгі заңдылықтарын, табиғат компоненттерінің ерекшеліктерін және олардың жай-күйінің мәселелерін, физикалық-географиялық елдер мен облыстарды зерттеуге, объектілерді, құбылыстар мен процестерді географиялық талдауды оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы физикалық география
  Несиелер: 7

  Пән материктер мен мұхиттар табиғатының жалпы заңдылықтары, олардың физикалық-географиялық сипаттамалары, ғаламдық мәселелер, антропогендік әсер ету ерекшеліктері туралы; тақырыптық карталар бойынша кешенді физикалық-географиялық сипаттама әдістері, ГАЖ электрондық карталары мен деректер базасын құрастыруда картографиялық материалмен жұмыс істей білу

 • Экономикалық және әлеуметтік географияның қазіргі мәселелері
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның дамуының негізгі тенденциялары туралы білімді қалыптастыруға бағытталған, проблемалы мәселелерді шешуде экономикалық географияның рөлін, орнын және мәнін анықтауға, ғылымның даму ерекшеліктерін, негізгі ережелерін, категорияларды, теорияларды, шаруашылық құрылымындағы өзгерістерді, халық географиясының, Табиғи ресурстар мен табиғатты пайдаланудың негіздерін, елтану, Геосаясат және геоэкономиканы, географиялық зерттеулердің жаңа әдістері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы экономикалық география
  Несиелер: 8

  Пән ғылымның мазмұны мен құрылымы, дамудың негізгі кезеңдері, экономикалық және әлеуметтік географияның теориялық негіздері, негізгі ережелері, санаттары, теориялары, шаруашылық құрылымы, халық географиясы, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану негіздері, елтану, әлеуметтік-экономикалық нысандарды талдау үшін қажетті білімді қалыптастыруға бағытталған

 • Қазақстанның табиғи кешендері
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның табиғи жағдайы мен ресурстарының алуан түрлілігін, аумақтың табиғи компоненттерінің даму заңдылықтарын, олардың дамуын, географиялық ақпарат негізінде құрылым мен таралуын кешенді зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 6

  Пән әлемдік шаруашылық салаларының дамуы мен орналасуының заңдылықтары, аймақтық ұйымдастыру , әлемдік қауымдастықтың негізгі даму тенденциялары туралы экономикалық-географиялық білімді қалыптастыруға бағытталған. Әлемнің қазіргі заманғы саяси-географиялық көрінісі, аймақтар мен жекелеген елдердің табиғи-ресурстық әлеуеті, халық пен еңбек ресурстары, әлемдік шаруашылықтың салалық, инфрақұрылымдық, ұйымдастырушылық және кеңістіктік аспектілері зерттелуде

  Селективті тәртіп
 • Карта мен атластарды жобалау
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандардың картографиялық дүниетанымын қалыптастыруға, картографиялық туындыларды жобалау әдістері, карталар мен атластарды жобалаудың кезеңдері мен ерекшеліктері, олардың арнайы мазмұны туралы мәліметтер мен білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON14

  табиғи және әлеуметтік-экономикалық объектілердің жай-күйі туралы деректерді пайдалана отырып, табиғатты қорғау, әлеуметтік және экономикалық проблемаларды шешу үшін қазіргі қоғамның географиялық білімдерге қажеттілігін бағалау

 • Код ON8

  әртүрлі бағдарламалық өнімдер құралдарының көмегімен сандық ортада кеңістіктік географиялық объектілерді ұсыну, оның ішінде ГАЖ-жобаларды әзірлеу кезінде

 • Код ON13

  Жер шарының табиғи кешендерінің, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің, әлемнің нақты елдерінің және экономика салаларының қазіргі заманғы жай-күйін, географиялық ақпаратты талдау негізінде даму үрдістерін бағалау

 • Код ON5

  Әлеуметтік-гуманитарлық дүниетаным, құқықтық мәдениет, қазіргі қоғамның даму ерекшеліктері тұрғысынан отбасына, ұжымға, қоғамға, туған елге қатысты өз құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін іске асыру

 • Код ON6

  географиялық зерттеулер жүргізу, деректерді іздеу, өңдеу және талдау, графикалық, картографиялық және цифрлық материалды ұсыну, электронды карталарды құру, ландшафтық дизайн жобаларын құру үшін географиялық әдістердің, қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық құралдардың, ГАЖ-технологиялардың үлкен арсеналымен жұмыс істеу

 • Код ON4

  кәсіби қызметте экономикалық, математикалық және физика-химиялық білімді қолдану

 • Код ON10

  қоршаған ортаға антропогендік әсерді төмендету мен жеке және қоғамдық қауіпсіздікті сақтау мақсатында өз тіршілігін ұйымдастыру

 • Код ON9

  арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып, табиғи ортаны өзгерту және мәдени ландшафттарды қалыптастыру үшін ландшафтық дизайн жобалар, сызбалар, макеттері және электрондық карталар жасау

 • Код ON12

  философиялық білім, тұлғаның психикалық және физикалық дамуының ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру және тұлғалық өсу негізінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту

 • Код ON3

  табиғи-ғылыми, картографиялық және статистикалық материалдар негізінде аумақтардың табиғи және әлеуметтік-экономикалық компоненттерінің даму заңдылықтарын, географиялық, экологиялық және экономикалық мазмұнның байланыстарын түсіндіру

 • Код ON15

  зерттеудің классикалық және заманауи әдістерін пайдалана отырып, география саласындағы зерттеу қызметін дәлелді түрде жүзеге асыру

 • Код ON7

  географиялық ақпараттың әртүрлі көздері негізінде табиғи, әлеуметтік-экономикалық кешендер мен олардың компоненттерінің дамуын, құрылымын және бөлінуін талдау

 • Код ON1

  қазіргі кезеңдегі географиялық объектілердің даму жағдайын, типтік географиялық сипаттамалар негізінде оларды қайта құру мүмкіндігін анықтау

 • Код ON11

  өз елінің тарихы мен дәстүрлерін құрметтей отырып, патриоттық, төзімділік, салауатты өмір салты, құқықтық нормалар, мінез-құлық мәдениеті тұрғысынан өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыру

 • Код ON2

  физикалық және экономикалық - географиялық объектілерді, процестер мен құбылыстарды талдау және бағалау үшін қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының негізгі географиялық заңдары мен заңдылықтарының мазмұнын түсіну

Top