Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01404 Музыкалық білім в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Музыка өнеріне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән болашақ педагогтарда жалпыадамзаттық құбылыс ретінде музыка туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған., оның адам өміріндегі маңызы мен рөлі, музыка арқылы коммуникация түрлері туралы айтылған. Пәнді оқу кезінде негізгі назар музыкалық-эстетикалық тәрбиенің ерекшелігіне, музыкалық мазмұны және музыкалық тіліне, музыкалық жанрларына, музыка типологиясына аударылады, бұл студенттердің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Педагогтың сандық сауаттылығы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны педагогтың оқу және әдістемелік жұмысын ұйымдастыруында қажетті компьютерлік технологияларын көрсетіп тәжірибелік нәтижелерге бағыттау болып көзделген. Пән жоспарында электрондық оқу ресустарын әзірлеу, топтық жұмыс ұйымдастыруда желілік қоғамдастық ортасын қалыптастыру, қашықтықтан білім беру технологияларын белсенді қолдану бөлімдері қарастырылған. Пән меңгеру барысында ақпараттық сауаттылық, желілік мәдениет сұрақтары талданады. Пәннің практикалық маңыздылығы педагогтың жұмысын жетілдіріп кеңейтуге мақсатталған технологиялық құралдармен қамту болып келеді.

  Селективті тәртіп
 • Біртұтас педагогикалық үрдістің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Пән тәрбие жұмысының негізгі теориялары мен әдістемелерімен, заманауи мектепте білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында кәсіби міндеттерді шешу тәсілдерімен танысуға және алған білімдерін педагогикалық процесті жобалауда қолдануға, білім беру процесінің субъектілерімен өзара іс-әрекет жасауға үйретуге бағытталған.

 • Музыкалық туындыларға талдау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің музыкалық мазмұны туралы, музыкалық мәнерліліктің маңызды құралдарының бірі ретінде нысаны туралы түсініктерін, музыкалық шығармаларды тұтас талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курста типтік музыкалық формалар және олардың мәнерлі мүмкіндіктері оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тіршілік әрекетінің зиянсыз және қауіпсіз жағдайларын жасау үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған; жаңа техника мен технологиялық процестерді оларды пайдалану қауіпсіздігі бойынша қазіргі талаптарға сәйкес жобалау; табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлердің ықтимал салдарларынан халықты қорғау бойынша ТЖ жағдайында сауатты шешімдерді болжау және қабылдау; тіршілік циклінің барлық сатыларында адам қызметінің қолайлы жағдайлары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы білім.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қосымша музыкалық аспап немесе жалпы фортепиано
  Несиелер: 5

  Пән оқушылардың әртүрлі жанрлар мен стильдердің музыкалық аспаптарында жоғары көркемдік орындаудағы кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу кезінде оқушылардың музыкалық-эстетикалық дамуына; музыкалық ой-өрісін кеңейту; заманауи талаптарға сәйкес музыкалық шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру; өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыру және дамыту - аспаптың мәнерлі мүмкіндіктерінің барлық байлығын меңгеруге басты назар аударылады.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі заманғы музыкалық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән музыка сабағында заманауи музыкалық-компьютерлік технологияларды қолдануға, фонограмманы дауыспен және дауыссыз жазуға, фонограмманы редакциялауға, аналогты форматтан сандық форматқа көшіруге, компьютерде ноталық мәтін теруге, CD-дисктерді жазуға үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Орындаушылық шеберлік
  Несиелер: 5

  Курс аспаптық орындаушылық және хор дирижерлау саласындағы болашақ музыка мұғалімінің музыкалық-орындаушылық дағдыларын жетілдіруге бағытталған оның музыкалық шығарманың идеялық–көркемдік құндылығын, оның фактуралық – стилистикалық ерекшеліктерін бере білуі; педагогикалық және концерттік репертуармен өзіндік жұмыс істей білуі.

 • Оркестрлік сынып
  Несиелер: 6

  Пән халық оркестрінің музыкалық аспаптарында ойнау және мектеп оркестрлік ұжымының жетекшісі ретінде жұмысқа дайындалу үшін арнайы дағдыларды меңгергісі келетін студенттерге арналған. Бұл сабақты меңгеру барысында халықтық аспаптар оркестріне арналған аспапты, педагогикалық және концерттік репертуармен өз бетінше жұмыс істеу, оркестрлік партитураларды оқу, оркестр аспаптарын баптау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Қашықтықтан оқыту жағдайындағы бағалау қызметі
  Несиелер: 5

  Пән қашықтықтан оқыту жағдайында бағалаудың және бақылаудың заманауи әдістерін, құралдарын, формаларын меңгеруге бағытталған; объективті бағалауды қамтамасыз ететін болашақ педагогтардың кәсіби тұлғалық мәнді қасиеттерін дамыту; оқыту нәтижесін бақылау, өлшеу және қашықтықтан оқыту жағдайында оқу үрдісінің тиімді қажеттіліктері мен ақпараттандырудың жалпы әдістерімен таныстыру, сондай-ақ сабақтан тыс, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-басқару әрекетімен таныстыру; болашақ мұғалімдерді білім беру саласындағы ақпараттандыру құралдарын қолданудың тәжірибелік стратегияларына оқыту.

  Селективті тәртіп
 • Фольклорлық-эстрадалық ансамбль
  Несиелер: 6

  Пән ұжымдық музыкалық орындаушылық дағдыларын меңгеруге және мектепте фольклорлық және эстрадалық ансамбльдің жетекшісі ретінде жұмысқа істеуге ниет білдірген студенттерге арналған. Курста балалар вокалдық және аспаптық ұжымдармен жұмыс істеу әдістемесі мен музыка сабағында және сыныптан тыс жұмыс істеу үшін оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Сольфеджио
  Несиелер: 6

  Пән болашақ музыка мұғалімінің музыкалық есту, музыкалық ойлау және есте сақтау, ноталарды парақтан нақты интонирлеу және оқу дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Гармония
  Несиелер: 5

  Пән музыканың маңызды мәнерлі құралдарының бірі ретінде музыкалық форманың негізгі тоналды-гармониялық дамудың ерекшеліктері туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Курстың негізгі мақсаты-студенттерді үйлесімділік заңдылықтары мен ережелері негізінде күрделі емес вокалдық әуендерге аккомпанементті таңдауға үйрету.

 • Қазақ музыкасының тарихы
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің қазақ музыкасының қалыптасу ерекшеліктері мен үрдістері туралы түсінік алуына бағытталған. Курстың негізгі мақсаты студенттердің алған білімдерін мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында қолдану, олардың педагогикалық ойлау тұрғысынан отандық музыканың үздік үлгілерін талдай білу қабілетін қалыптастыру болып табылады.

 • Академиялық жазу және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың академиялық жазудың теориясы мен тәжірибесін меңгеруге, академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға, академиялық және ғылыми мәтін жазу үшін қажетті ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамытуға, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми мәдениетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, алғашқы мәліметтерді жинау, ғылыми зерттеу және мәліметтерді өңдеу әдістерін қолдануға, зерттеу нәтижелерін практикаға апробациялауға, ресімдеуге және енгізуге бағытталған.

 • Музыканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пән болашақ педагог–музыканттың музыкалық - педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған және мұғалімнің кәсіби дайындығының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Пәнді оқу барысында студенттер мектепте білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында әртүрлі үлгідегі оқу орындарында және оқудан тыс қызметте музыканы оқытудың жалпы принциптері, формалары, әдістері мен жеке тәсілдері жүйесін меңгереді.

 • Эстрадалық ән айту
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу студенттерге әлемдік және отандық эстрадалық өнер саласындағы үздік жетістіктерді меңгеруге мүмкіндік береді. Курста танымал музыканың түрлі жанрларына тән арнайы тәсілдерді меңгеру дағдылары қалыптасады; фонограммамен, микрофонмен, вокалды – күшейткіш аппаратурамен және т. б. жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
 • Орындаушылық дайындық негіздері 2
  Несиелер: 6

  Пән кешенді болып табылады және ол өз кезегінде Музыкалық аспап, Хор дирижерлау және Дауыс қою бөлімдерін қамтиды. Ол студенттердің аспаптық орындаушылық, хор дирижерлау, академиялық ән салу саласындағы музыкалық-орындаушылық дағдыларын тереңдетіп игеруге бағытталған және мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жұмыс істеу үшін қажет.

  Селективті тәртіп
 • Хорды дирижерлеу
  Несиелер: 6

  Пән болашақ мұғалімдердің балалар хорымен жұмыс істеуге дайындауға бағытталған: хор партитурасымен жұмыс істеуге, мектеп әндеріне аннотациялар мен көрнекі материалдарды құрастыруға, дирижерлау техникасын меңгеруге; дирижерлік қозғалыстар мен т. б. принциптерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өнер теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Пән өнер табиғатының мәселелерін, оның қоғам және әр адам өміріндегі орнын, көркем бейненің мәні мен ерекшелігін, өнердің әлеуметтік функцияларын, әлемдік классиканың әр түрлі өнер және т. б. туындыларының үздік үлгілерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Инклюзивтті білім беру
  Несиелер: 6

  Пән білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқушыларды тәрбиелеу және дамыту туралы, ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды оқыту және диагностикалау әдістері мен технологиялары туралы түсініктерді алуға бағытталған, ұйымдастыру-басқару, оқу-тәрбие, әлеуметтік-педагогикалық, мәдени-ағартушылық іскерліктерін қалыптастырады.

 • Синтезаторда ойнаудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерге YAMAHA, KORG синтезаторлары сияқты заманауи электронды музыкалық аспаптарды меңгеруге мүмкіндік береді. Курста музыкадағы мектеп бағдарламасының әуендері, аккомпанементтері, әндері мен музыкалық шығармаларын тыңдау арқылы таңдау жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
 • Педагогтың электрондық портфолиосы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұнында орта білім беру бағдарламасын қамтитын таңдалған пәнге қатысты біртұтас сандық ресурс қалыптастыру көзделген. Пән құрылымында мектеп бағдарламасының таңдалған пәнінің қысқамерзімдік, ортамерзімдік және ұзақмерзімдік жоспарларын қамтитін ресурстарды әзірлеп апробациядан өткізу, қолданылған әдіс тәсілдерді талдау, тәжірибелік нәтижелерді көрнекі форматта біріктіру сұрақтары қарастырылған. Пән меңгеру барысында педагогтың өзіндік даму траекториясы жинақтаған портфолиосы арқылы талқыланады. Пәннің практикалық маңыздылығы үздік педагогикалық тәжірибелерді насихаттау, кеңінен тарату болып келеді.

  Селективті тәртіп
 • Шетел музыка әдебиеті
  Несиелер: 6

  Пән музыкалық-тарихи цикл пәндеріне жатады. Ол шетел композиторларының шығармашылығы туралы студенттердің көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер музыкалық тілдің мазмұны мен ерекшеліктерін, шетел композиторларының музыкалық шығармаларының жанрлық-стильдік ерекшеліктерін анықтауды, оларға көркемдік-эстетикалық баға беруді үйренеді; клавирмен, партитурамен, анықтамалық музыкалық әдебиетпен жұмыс істеу, әр түрлі дереккөздерді оқу негізінде материалдарды жинақтау, аудиторияның алдында баяндама жасау дағдыларын меңгереді

  Селективті тәртіп
 • Хор сыныбы
  Несиелер: 5

  Бұл пән музыкант педагог-хормейстердің біліктілігін кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған, оқушылар вокалдық-хор тәрбиесі мен музыкалық-эстетикалық даму әдістерін меңгереді. Музыкалық білім беру әдістемелерінің интеграциясы мен бағдарламаларының варианттылығы жағдайында балалар вокалдық-хор ұжымымен жұмыс істеу әдістемелерінің ғылыми жетістіктерін шығармашылықпен қолдана алады. Пәннің мазмұны вокалдық-хор жұмысының және хорды басқарудың білім жүйесін, әдістері мен тәсілдерін қалыптастыру болып табылады.

 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің рөлі мен даму тенденцияларын ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, экономикалық білімді және экономикалық ғылымның түрлі өмір сүру салаларында әдістерін пайдалануға, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау қабілетіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 6

  Пән болашақ педагогтарды оқыту мен тәрбиелеуді талдау, жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, субъект - субъективті өзара әрекеттесудің коммуникативтік технологияларымен, сонымен қатар білім берудің жаңартылған мазмұнының принциптерін ескере отырып, оларды мектептің білім беру үдерісінде практикалық қолданумен таныстыруға бағытталған.

 • Компьютерде ән өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пән музыкалық-компьютерлік бағдарламалар және Sound Forge, Nuendo бағдарламаларында және осыған ұқсас Audio және Midi редакторларында жұмыс істей алатын олардың мүмкіндіктері туралы түсінігі бар қазіргі заманғы музыка мұғалімін қалыптастыруға бағытталған. Курс бағдарламасына редакциялау, тасымалдау, микширлеу, бүлінген фонограммаларды қалпына келтіру, өз минусовкаларды жазу кіреді.

  Селективті тәртіп
 • Эстрадалық-жаз өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу студенттерге әлемдік және отандық эстрадалық өнер саласындағы үздік жетістіктерді меңгеруге, дәуірдің тарихи өзгерулері контекстінде эстрадалық-джаз өнерін дамытуға, Қазақстанның американдық, еуропалық, кеңестік музыкалық эстрадасы мен музыкалық эстрадасының ерекшеліктеріне мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Музыкалық психология
  Несиелер: 5

  Пән музыкалық өнер мен педагогиканың психологиялық ерекшеліктері мәселелеріне қызығушылық танытатын студенттерге арналған. Курс студенттердің музыкалық-педагогикалық практикада қолдану арқылы музыкалық психологияның заманауи концепцияларын жинақтауға мүмкіндік беретін дағдыларын қалыптастыруға, музыкалық қабілеттерінің мәселелері және олардың қалыптасуы, музыка мұғалімінің музыкалық-терапиялық қызметі және т. б. туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Вокал сыныбы
  Несиелер: 5

  Пән академиялық ән айту дағдыларын жетілдіруге мүдделі студенттерге арналған, әлемдік және отандық вокалдық мәдениет құндылықтарын шығармашылық меңгеруге бағытталған және студенттерге қазіргі заманғы және классикалық репертуардың вокалдық шығармаларын орындауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Орындаушылық дайындық негіздері 1
  Несиелер: 5

  Пән кешенді болып табылады және ол өз кезегінде музыкалық аспап, хор дирижерлау, дауыс қою бөлімдерінен тұрады. Ол студенттердің мектептегі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында жұмыс істеу үшін қажет және музыкалық орындаушылық дағдыларды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қазіргі заманғы музыка мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән 20-21 ғасыр музыкалық шығармашылықтарын зерттеуге, қазіргі заманғы музыкалық мәдениет құбылыстарын талдау тәсілдеріне және оның ең жарқын өкілдерінің шығармаларының педагогикалық әлеуетін талдай білуге, жастар арасында маңызды музыканы насихаттай білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Хорды жүргізу
  Несиелер: 5

  Пән хор өнерін дамыту тарихы мен теориясын, дирижерлау техникасын, хор ұжымы қызметінің принциптері мен формаларын, дауыс аппаратының құрылымы мен жұмыс принциптерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді музыка сабағында және сыныптан тыс жұмыста әр түрлі іс-әрекеттерде музыкалық аспаптарды еркін пайдалануға, сонымен қатар жалпы білім беретін мектептегі өзіндік вокалдық-хор қызметіне дайындауға бағытталған.,

  Селективті тәртіп
 • Әлем музыкасының тарихы
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің музыкалық-тарихи ойлауын қалыптастыруға, олардың әлеуметтік-тарихи үрдіспен тығыз байланысты біртұтас, тарихи даму құбылысы ретінде музыкалық өнер туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Курста классикалық музыканың әртүрлі жанрларының қалыптасуы, дамуы және әлеуметтік шартталуының тарихи заңдылықтары; классикалық музыкаға жастарды эстетикалық тәрбиелеу үшін аса құнды үлгілері оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 2
  Несиелер: 6

  Пән болашақ музыка мұғалімдерінің вокалдық-хор шеберлігін қалыптастыруға бағытталған: олардың хор ұжымында шығармаларды кәсіби, вокалдық және көркемдік сапалы орындау, ансамбльдік хормен ән айту мәдениетін меңгеру, ән салудың вокалдық-хор тәсілдерін, хор репертуарын, хормен жұмыс істеу дағдысы мен іскерліктерін меңгеру, соның ішінде өзіндік талдау, хор шығармаларын түсіндіру және үйрету.

  Селективті тәртіп
 • Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 3
  Несиелер: 5

  Пән болашақ музыка мұғалімдерінің вокалдық-хор шеберлігін қалыптастыруға бағытталған: олардың хор ұжымында шығармаларды кәсіби, вокалдық және көркемдік сапалы орындау, ансамбльдік хормен ән айту мәдениетін меңгеру, ән салудың вокалдық-хор тәсілдерін, хор репертуарын, хормен жұмыс істеу дағдысы мен іскерліктерін меңгеру, соның ішінде өзіндік талдау, хор шығармаларын түсіндіру және үйрету.

  Селективті тәртіп
 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән гуманистік дүниетанымды, тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамуды, жеке психикалық және физикалық ерекшеліктерін, жеке тұлғалық қасиеттері мен сипаттамаларын, жеке тұлғаның тұтастығын, бірлігін және дамуын, студенттердің өзін-өзі тануын және өзін-өзі дамытуын қолдауды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • . Орындаушылық оқыту
  Несиелер: 5

  Пән болашақ музыка мұғалімінің кәсіби дайындығына, оның музыкалық аспапта ойнау әдістері мен тәсілдеріне және хорды басқаруға үйретуге, дирижерлау және музыкалық аспапта ойнау барысында музыкалық шығарманың идеялық – көркемдік құндылығын, оның фактуралық–стилистикалық ерекшеліктерін бере білуді қамтамасыз ететін дағды кешенін қалыптастыруға бағытталған.

 • Негізгі музыкалық аспап
  Несиелер: 5

  Пән кең білімді музыканттарды дайындауға бағытталған, музыкалық аспапта (фортепиано, домбыра, қобыз, баян, аккордеон – студенттің таңдауы бойынша) ойын дағдыларын еркін меңгеруі мүмкін және практикалық педагогикалық және орындаушылық іс-әрекетке дайын болады. Пәнді оқу кезінде көркемдік ойлауды дамытуға басты назар аударылады; музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту; Аспаптық орындаушылық туралы шығармашылық қызмет түрінде түсінік қалыптастыру; студенттердің музыкалық шығармалармен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын дамыту.; орындау сапасын талдау қабілетін дамыту; музыкалық шығармаға ауызша түсінік беру; сахналық орындаушылық дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Хор класы және хормен жұмыс жасау практикумы 1
  Несиелер: 5

  Пән болашақ музыка мұғалімдерінің практикалық вокалдық-хор дағдыларын жетілдіруге және хор өнерінің теориялық білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттерді вокалдық-хор жұмысының әртүрлі әдістемелерімен, ансамбльмен, дикциямен, басқа да вокалдық-хор дағдыларымен жұмыс жасау тәсілдерін қалыптастырады. Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді: орындауды талдау, оның дыбысталу нұсқаларын және өзгерту тәсілдерін табу, шығарманы өз бетінше түсіндіру.

 • Музыка теориясы
  Несиелер: 5

  Пән болашақ музыка мұғалімдеріне музыкалық мәнерлілік элементтері және оларды бес күндік ладово-абсолюттік нотация тәсілінде бекіту саласында жүйелендірілген білім береді. Пәнді оқыту нәтижесінде студент дыбыстың интервалдарын, дыбыстан және лададан аккордтарды құра білуі керек; музыканың негізгі элементтерінің музыкалық аспапта ойнауы және олардың дыбыстан үйлесуі, музыкалық-мәнерлі құралдарды талдау, әр түрлі музыкалық құралдарды қолдана отырып шағын шығармаларды шығару дағдылары болуы керек.

  Селективті тәртіп
 • Мектептегі жұмыс практикумы
  Несиелер: 6

  Пән болашақ музыка мұғалімінің заманауи жағдайда мектепте жұмыс істеуге практикалық дайындығын шешуге бағытталған. Курсты оқу барысында студенттер сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастыруды, мектеп репертуарының шығармаларын орындауды, сүйемелдеуді, есту бойынша таңдауды, транспонациялауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
 • Сандық білім беру ортасы: қашықтықтан оқыту жағдайында педагогтың жаңа құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктерін қашықтықтан оқыту жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдану саласында қалыптастыру және дамытуға бағытталған; білім беру үрдісін желілік бөлу, виртуалды педагогикалық мақсатты үлгілеу, модульдеу және дербестендіру үшін сандық технологиялар мүмкіндіктерін қолдану негізінде қашықтықтан оқыту үдерісін ұйымдастыру әдістемесі мен әдіснамасымен танысу; оқытудың қойылған мақсаттарына жету үшін сандық технологиялардың дидактикалық мүмкіндіктерін қолдануын қамтамасыз ететін оқыту әдістері, ұйымдастыру түрлері мен технологияларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
 • Код ON8

  Балалар хор ұжымын басқару

 • Код ON11

  Музыкалық-эстетикалық қызметтің әр түрлі түрлері мен нәтижелерінің тәрбиелік әлеуетін бағалау

 • Код ON5

  Білім алушылардың жеке және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, оның ішінде инклюзивті білім беру кеңістігінде ерекше білім беру қажеттілігі бар музыкалық-эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру

 • Код ON12

  Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында музыкалық-шығармашылық ұжымдар мен солисттердің сыныптан тыс музыкалық жұмысын және қызметін ұйымдастыр

 • Код ON9

  Жеке музыкалық-сандық білім беру ресурстарын дербес құру және педагогикалық репертуардың шығармаларын аранжировкалау

 • Код ON13

  Музыкалық білім беру саласында ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін қолдану

 • Код ON2

  Өзге мәдениетке, өзге де өмір салтына төзімді қарым-қатынасты қалыптастыру

 • Код ON10

  Педагогикалық репертуардың музыкалық шығармаларын олардың мазмұны мен формаларының бірлігі тұрғысынан талдау

 • Код ON1

  Практикада білім алушылардың коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, экологиялық, экономикалық, кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру принциптері мен әдістерін білу

 • Код ON3

  Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып оқу процесін құрастыру

 • Код ON14

  музыкалық педагогика саласында оқушылардың жобалау-зерттеу қызметіне басшылықты жүзеге асыру

 • Код ON7

  Вокалдық, хор және аспаптық жанрлардың педагогикалық репертуарының шығармаларын орындау

 • Код ON4

  Музыкалық-педагогикалық қызметте ақпараттық, инновациялық, соның ішінде қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану

 • Код ON6

  Музыканы жалпыадамзаттық құбылыс ретінде ұғыну, оның адам өміріндегі маңызы мен рөлі, оның басқа өнер түрлері арасындағы орны, музыка арқылы коммуникация түрлері негізінде оқу-тәрбие қызметін құру

Top