Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05201 География в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың педагогика мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері туралы, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие үрдісін басқару туралы іргелі білім алуға; кәсіби қызметте заманауи педагогика принциптері, дәстүрлі және инновациялық формалары, жұмыс әдістері, жоғары мектептің педагогикалық міндеттерін шешуде әдістемелік тәсілдер туралы білімді қолдану қабілетін дамытуға, сонымен қатар жоғары кәсіби білім беру мәселелерін шешуге, оның әрі қарай даму перспективаларын анықтауға; адам туралы ғылым жүйесіндегі және педагогтың практикалық қызметіндегі жоғары мектеп педагогикасының орнын, рөлі мен маңызын түсіндіруге бағытталған.

 • Физикалық-географиялық зерттеулер әдістері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды физика-географиялық зерттеу әдістерін, жаңартылған білім беру аясындағы инновациялық тәсілдерді, географияны оқыту мен білім берудің жаңа дидактикалық тәсілдерін меңгеруге және сыни ойлауды қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді игеру геоақпараттық технологияларды қолдануға, географиялық пәндерді оқыту нәтижелерін жиынтық бағалай білуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Туристік-рекреациялық қызмет, аумақтық ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 5

  Бұл пән рекреациялық-географиялық зерттеу әдістерін қолдану және талдау, рекреациялық-туристік саланы ұйымдастыру механизмдерін бағалау, оның тиімділік негіздерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік өркениет географиясы
  Несиелер: 5

  Пән әлемдік өркениеттің табиғаты мен экономикасының ерекшеліктері және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтары, табиғатты зерттеу тарихы, табиғат компоненттерінің ерекшеліктері, физикалық-географиялық елдер мен аймақтар, физикалық-географиялық аудандастыру принциптері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қоршаған ортаны қорғаудың сапасын бақылаудағы технологиялар және әдістер
  Несиелер: 5

  Пән сапа менеджменті және қоршаған ортаны қорғау технологиясының қағидалары мен ережелерін зерттеуге бағытталған. Курс магистранттарда қоршаған орта сапасын басқару әдістері жайлы атап айтсақ, әкімшілік, экономикалық, нарықтық әдістер, сонымен қатар қоршаған ортаның ластануы бойынша бақылау құралдары мен технологиялары туралы білімдерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қоршаған ортаның сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға қазіргі уақытта қалыптасқан экологиялық жағдайдың қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдаланудың шаруашылық механизмін талдауға мүмкіндік беретін теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экологиялық қауіпсіздігі және тәуекелді басқару
  Несиелер: 5

  Пән ғаламдық экожүйенің, атмосфераның, гидросфераның, литосфераның экологиялық қауіп-қатерін бағалауды және технологиялық нысандардың экологиялық қауіп-қатерін бағалауды, ықтимал апаттар мен олардың салдарын болжауды, сондай-ақ техногенді апаттардың алдын алу жолдарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып қоршаған ортаның мониторингі
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пайдаланудың жаратылыстану-ғылыми, экономикалық, құқықтық негіздерін, табиғатты пайдалануды басқару, жоспарлау мәселелерін зерттеуге, қоршаған ортаның ластануы бойынша бақылау технологиялары мен құралдары туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік шаруашылықтағы аумақтық және құрылымдық өзгерісте
  Несиелер: 5

  Пән әлемдік шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуы туралы экономикалық-географиялық білімді қалыптастыруға, әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының теориялық негіздері және оның дамуының қазіргі тенденциялары, әлемдік шаруашылықтың географиясының қалыптасу ерекшеліктері мен алғышарттарын анықтауға, әлемдік шаруашылықтың салалары мен өндірістерін, тауарлар, қаржы құралдары мен қызметтер ағындарының жүйелерін талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларды грамматиканы, лексикалық материалды, әртүрлі стильдегі мәтіндердің ерекшеліктерін (ресми-іскерлік, көркем, ғылыми-функционалдық), академиялық жазу нормаларын, оларды кәсіби және өзге де қызметте пайдалану мүмкіндіктерін оқу арқылы өзге тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Пән меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін; шет тіліндегі әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынас, презентациялар, хабарламалармен және баяндамалармен сөз сөйлеу, кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын; кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті жазбаша дағдыларын (іскерлік хат, хабар, кәсіби бағыттағы мәтіндерді талдау және т.б.); қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешу дағдыларын жүйелендіруге мүмкіндік береді.

 • Экологиялық фактор және экономика
  Несиелер: 5

  Пән табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық мәселелерін, сонымен қатар экономикалық жүйелердің дамуы мен қызмет етудегі табиғи (экологиялық) фактордың маңызы мен рөлін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлемдік шаруашылықтағы аумақтық және құрылымдық өзгерісте
  Несиелер: 5

  Пән әлемдік шаруашылықтың кеңістіктік ұйымдастырылуы туралы экономикалық-географиялық білімді қалыптастыруға, әлемдік шаруашылықтың қалыптасуының теориялық негіздері және оның дамуының қазіргі тенденциялары, әлемдік шаруашылықтың географиясының қалыптасу ерекшеліктері мен алғышарттарын анықтауға, әлемдік шаруашылықтың салалары мен өндірістерін, тауарлар, қаржы құралдары мен қызметтер ағындарының жүйелерін талдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Туристік-өлкетану қызметінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пән туристік-өлкетану қызметін дамытудың тарихи аспектілері туралы білімді, оның қоғам өміріндегі маңызын, қазіргі заманғы туристік қызмет көрсетудің негізгі түрлерін меңгеруді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық жазу тәжірибесі және ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру әдістері мен әдістемесін зерттеуге, зерттелетін процесс шарттарын қалыптастыру ерекшеліктері туралы білімді тереңдетуге, зерттелетін проблеманың құрылымдық-мазмұндық теориялық моделін әзірлеуге, зерттеудің теориялық және эмпирикалық әдістері негізінде тәжірибелік-эксперименталдық қызметті жүзеге асыруға, жаңа теориялық және практикалық ғылыми нәтижелерді алуға бағытталған. Пәнді оқу сондай-ақ білім алушылардың академиялық сауаттылығын дамытуға, олардың форматтары, өлшемдері, жанрлары, академиялық жазу стилінің ерекшеліктері туралы білімдерін тереңдетуге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда ғылыми, кәсіби, зерттеу мәтіндерін жазу, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, практикалық міндеттерді шешуде зерттеу әдістерін қолдану, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламаларын өз бетінше құру құзыреттілігі дамиды.

  Селективті тәртіп
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі әлеуметтік және тұлғалық болмыстың маңызды факторы ретінде Ғылым туралы жүйелік түсініктерді қалыптастыруға, тарихи дамудың негізгі тенденциялары мен негіздеріне, ғылымды зерттеуде негізгі ғылыми мәселелер мен пікірталас мәселелеріне, қазіргі ғылыми танымның әдіснамалық негіздеріне бағытталған. Курста ғылымның қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық, рухани процестерге ықпал ету мәселелері оқытылады.

 • Жер жүйесін басқаратын табиғи механизмдер мен процестер
  Несиелер: 5

  Пән жер жүйесін басқаратын негізгі табиғи механизмдер мен процестерді, ғаламшардың заттары мен энергиясының негізгі геохимиялық айналымдарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы климатология
  Несиелер: 5

  Пән адам мен халық шаруашылығы объектілеріне метеорологиялық жағдайлардың әсерін бағалау және зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздерін оқып білуге, халық шаруашылығы объектілерін тиімді жобалау және қызмет ету үшін климатологиялық болжам жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі басқару қызметінің психологиялық механизмдері және ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын басқару жүйесі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында магистранттар басқару психологиясын меңгереді, психологиялық жағдайларды талдауды жүзеге асырады, басқару ерекшеліктерін, психологиялық жағдайды диагностикалау мен болжауды, басқарудың ішкі жүйесінің өзгерістерін, бағынышты қызметтің бағдарламаларын қалыптастыруды, басқару қажеттіліктері мен қабілеттерін, диагностикалық құралдарды құру тәсілдерін, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеуді, консалтинг түрінде іс жүзінде іске асыруды зерделейді. Пән қоғамның қазіргі даму жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастырады.

 • География ғылымдарының тарихы және методологиясы
  Несиелер: 5

  Пән географиялық ғылымның қазіргі жағдайын, теориясын, методологиясын, географиялық зерттеу әдістерін зерттеуге бағытталған. Курс экономикалық және әлеуметтік географияның негіздерін, географиялық ойлаудың әдіснамалық, әлеуметтік-экономикалық және психологиялық негіздері туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Палеогеографиялық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән Жердің геологиялық, физикалық-географиялық жағдайын, географиялық қабықтың қазіргі жағдайын, даму тарихын зерттеуге бағытталған.Курс геология және география ғылымдарының негіздерін, палеогеографиялық зерттеулердің заманауи әдістері туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • География ғылымдарының теориясы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

 • Қоршаған ортаны моделдеу
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның болашақ мүдделерін және адамдардың денсаулығын қорғауды ескере отырып, экономикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыру кезінде табиғи-ресурстық әлеуетті сақтау және табиғи ортаны қорғауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Географиялық қабықтың құрылымы және оның даму кезеңдері
  Несиелер: 5

  Пән Жердің географиялық қабықшасының құрамы, құрылымы, динамикасы мен заңдылықтарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Аймақтың табиғи ресурстары
  Несиелер: 5

  Пән өлкенің тарихы, өлкенің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси сипаттамалары, топонимика, демография және тарихнама,туған өлкенің табиғаты, тарихы, мәдениеті, шаруашылығының ерекшеліктері туралы теориялық білім алуға, өлкені зерттеу мәселелері бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дамыту географиялық идеялар
  Несиелер: 5

  Пән география ғылымдарының жүйелерін және географияның дамуының негізгі кезеңдерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON8

  психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерін, ұстанымдары мен бағытын, олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің кәсіби қызметін жетілдіру

 • Код ON7

  Географиялық зерттеулер жүргізу үшін қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, деректерді өңдеу және материалды қолжетімді түрде ұсыну үшін әртүрлі компьютерлік бағдарламаларды меңгеру.

 • Код ON3

  Өңірдің ресурстық әлеуетін ұтымды пайдалану саласындағы негізгі бағыттарға қорытынды беру;

 • Код ON5

  to own a system of geographical methods for conducting research and drafting.

 • Код ON13

  табиғи-техногендік кешендердің салыстырмалы экономикалық-географиялық сипаттамасын құру.

 • Код ON2

  География және табиғатты пайдаланудың әртүрлі орта мен салаларында нысандардың сапалық және сандық көрсеткіштері мен типтік географиялық сипаттамаларын қолдану;

 • Код ON9

  өнеркәсіптік өндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерінің салдарын болжауды жүзеге асыру.

 • Код ON12

  өндірістің негізгі салаларын орналастыру үшін шешуші маңызы бар факторларды ажырату.

 • Код ON1

  Қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттестігі мен дамуының физика-географиялық және экономикалық-географиялық заңдылықтарын түсіну;

 • Код ON4

  Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылы мен дамуының түрлі аспектілері арасындағы байланыстарды ашу;

 • Код ON6

  географиялық білім мазмұнын жаңарту идеяларын ескере отырып, білім беру үдерісін бағалау;

 • Код ON11

  мәдениетке, негізгі ақыл-ой операцияларына ие болуды, өмір бойы оқуға ұмтылуды көрсету;

 • Код ON10

  отбасына, ұжымға, қоғамға, туған еліне қатысты өз құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін жүзеге асыру

Top