Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01503 Математика в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау
  Несиелер: 5

  Пән әдістемелік тәсілдер негізінде электронды басылымдарды әзірлеу кезінде бағдарламалау процесін оқытады. Пән білім беру электронды басылымдарының мәні мен ерекшелігін, электрондық басылымдарды біріздендіруді, электрондық білім беру басылымын әзірлеу және сараптау технологиясын, білім беру электронды басылымдарының қасиеттерін жүзеге асыру үшін бағдарламалау; бақылау бағдарламаларын әзірлеу, дыбыстық үзінділерді цифрлау, дайындық бейіні бойынша оқу-әдістемелік құралдар жасау үшін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Математикалық физика есептерін шешудің сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән сандық алгоритмдерді құру принциптерімен, Математикалық физика теңдеулерін шешудің сандық әдістерінің негіздерімен, сандық әдістердің көмегімен Математикалық физиканың негізгі есептерін шешу әдістерімен, параболалық, гиперболалық, эллиптикалық типтердің теңдеулері үшін айырымдық схемалармен, Вариациялық және вариациялық-айырымдық әдістермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Үйлесімдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі салаларда (экономикалық, техникалық және т.б.) пайда болатын, математикалық тұжырымдалған оптимизациялық есептер түрінде операциялардың математикалық модельдерін жасауды қарастыра отырып, оңтайлы басқару теориясымен, негізгі формулалармен және олардың дәлелдемелерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Экологиядағы математикалық тәсілдер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Пән агроэкожүйелер өнімділігінің экологиялық, Имитациялық-модельдеуші кешендерін модельдеу саласында білім алуға, теориялық және қолданбалы сипаттағы әртүрлі зерттеулерде математикалық модельдеудің әдістерін қолдана білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Стандарттық бағдарламадан тыс есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 5

  Пән мектеп курсының математикалық есептерін шешудің стандартты және стандартты емес әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі басқару қызметінің психологиялық механизмдері және ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын басқару жүйесі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында магистранттар басқару психологиясын меңгереді, психологиялық жағдайларды талдауды жүзеге асырады, басқару ерекшеліктерін, психологиялық жағдайды диагностикалау мен болжауды, басқарудың ішкі жүйесінің өзгерістерін, бағынышты қызметтің бағдарламаларын қалыптастыруды, басқару қажеттіліктері мен қабілеттерін, диагностикалық құралдарды құру тәсілдерін, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеуді, консалтинг түрінде іс жүзінде іске асыруды зерделейді. Пән қоғамның қазіргі даму жағдайында басқару процесінің психологиялық мазмұнының теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастырады.

 • Интегралдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Пән интегралды теңдеулер теориясымен, Фредгольм мен Вольтерр интегралды теңдеулерді шешу әдістерімен және қасиеттерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық жазу тәжірибесі және ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру әдістері мен әдістемесін зерттеуге, зерттелетін процесс шарттарын қалыптастыру ерекшеліктері туралы білімді тереңдетуге, зерттелетін проблеманың құрылымдық-мазмұндық теориялық моделін әзірлеуге, зерттеудің теориялық және эмпирикалық әдістері негізінде тәжірибелік-эксперименталдық қызметті жүзеге асыруға, жаңа теориялық және практикалық ғылыми нәтижелерді алуға бағытталған. Пәнді оқу сондай-ақ білім алушылардың академиялық сауаттылығын дамытуға, олардың форматтары, өлшемдері, жанрлары, академиялық жазу стилінің ерекшеліктері туралы білімдерін тереңдетуге ықпал етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттарда ғылыми, кәсіби, зерттеу мәтіндерін жазу, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, практикалық міндеттерді шешуде зерттеу әдістерін қолдану, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламаларын өз бетінше құру құзыреттілігі дамиды.

  Селективті тәртіп
 • Вариациалдық тәсілдер
  Несиелер: 5

  Пән вариациялық есептеудің теориялық және практикалық негіздерімен, квадраттық функционалдардың минимумы, шеттік есептер туралы есептерді шешу әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән магистранттардың педагогика мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері туралы, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие үрдісін басқару туралы іргелі білім алуға; кәсіби қызметте заманауи педагогика принциптері, дәстүрлі және инновациялық формалары, жұмыс әдістері, жоғары мектептің педагогикалық міндеттерін шешуде әдістемелік тәсілдер туралы білімді қолдану қабілетін дамытуға, сонымен қатар жоғары кәсіби білім беру мәселелерін шешуге, оның әрі қарай даму перспективаларын анықтауға; адам туралы ғылым жүйесіндегі және педагогтың практикалық қызметіндегі жоғары мектеп педагогикасының орнын, рөлі мен маңызын түсіндіруге бағытталған.

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі әлеуметтік және тұлғалық болмыстың маңызды факторы ретінде Ғылым туралы жүйелік түсініктерді қалыптастыруға, тарихи дамудың негізгі тенденциялары мен негіздеріне, ғылымды зерттеуде негізгі ғылыми мәселелер мен пікірталас мәселелеріне, қазіргі ғылыми танымның әдіснамалық негіздеріне бағытталған. Курста ғылымның қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық, рухани процестерге ықпал ету мәселелері оқытылады.

 • Бұлтты есептеу үлгілері
  Несиелер: 5

  Пәндер бұлттық технологиялар туралы ұғымдарды есептеуіш ресурстарға барлық жерде және ыңғайлы желілік қатынауды ұсынудың заманауи құралы ретінде ашады, бұлттық есептеулердің мүмкіндіктері мен артықшылықтарын, бұлтты өрістету процесін, SaaS, PaaS технологияларын дамыту бағыттарын; Google Apps, Google App Engine және Windows Azure платформаларымен жұмыс істеу процесін, бұлттық провайдерлер ұсынатын әзірлеудің аспаптық құралдарын зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Ықтималдықтар теориясының мектеп курсын оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді ықтималдықтар теориясының есептерін шешу әдістерімен, мектеп бағдарламасының математикалық статистикасын таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Қолданбалы бағдарламалар бумасы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі математикалық бағдарламалық қамтамасыз етуді: негізгі түрлерін, мүмкіндіктерін, қолдану аясын; арнайы және әмбебап математикалық пакеттерді; компьютерлік алгебра жүйелерін және сандық есептеулердің әмбебап жүйелерін (Mathematica, Maple, Matlab, Mathcad) оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесінің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді оқушылардың математикалық оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың формалары мен әдістері туралы жалпы ережелермен таныстырады,мектеп математикасын оқыту әдістері, Математиканы оқыту әдістемесінің философиямен, математикамен, психологиямен, педагогикамен байланысы туралы білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Математика және информатика тарихы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста математиканың даму тарихы, жалпы және оның маңызды бағыттарының бірі – қолданбалы математика баяндалады. Өркениеттің даму тарихындағы математика мен информатиканың рөлі көрсетіледі,аса көрнекті ғалымдардың ғылыми шығармашылығына сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу және бағдарламалық жасақтама
  Несиелер: 5

  Пән жоспарлы зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, кәсіби-педагогикалық қызметтің тиімділігін тексеру бойынша нәтижелерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пән білім сапасын диагностикалық бағалау нәтижелерін өңдеудің бағдарламалық құралдарының мүмкіндіктерін, ЖОО web-ресурстарының, энциклопедиялардың, ғылыми-көпшілік журналдардың ақпараттық әлеуетін, жариялау тәсілдерін, виртуалды бағдарламалық қамтамасыз етуді, Google сервистерін, Skype бағдарламаларын, вебинарларды жобалау қызметінде пайдалану процесін айқындайды.

  Селективті тәртіп
 • Алгебра, геометрия және логиканың маңызды мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты мен міндеті: «Алгебра, геометрия және логиканың маңызды мәселелері» пәні- оқу жоспарының негізгі пәндерінің бірі. Топологиялық кеңістік, сақина теориясының және үзіліссіздік бейнелеудің математиканың әртүрлі саласында маңызды рөл атқарады. Курстың мақсаты: магистранттарды коммутативті сақина теориясымен және әртүрлі кеңістікті топологиялық әдістерімен зерттеу негізімен таныстыру. Курстың міндеті: магистранттарды коммутативті сақина теориясымен және әртүрлі кеңістікті топологиялық зерттеу әдістерін меңгерту, сақина факторы, топологиялық толықтылық түсініктерімен таныстыру.

 • Дифференциалдық теңдеулер мен есептеу математикасының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән қарапайым дифференциалдық, интегро-дифференциалдық теңдеулер мен математикалық физика теңдеулерінің әртүрлі заманауи мәселелерімен, сонымен қатар оларды шешу әдістерімен және нақты физикалық және табиғи-техникалық есептермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Интегралдаудың сандық әдістері
  Несиелер: 5

  Пән интегралдарды сандық әдістер арқылы есептеу туралы білім алуға бағытталған. Курста квадраттық формулалар, меншікті мәндер және меншікті функциялар, интегралды теңдеулерді шешудің сандық әдістері, ең кіші квадраттар әдістері, трапеция формуласы, Симпсон формуласы оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 5

  Курс білім алушыларды грамматиканы, лексикалық материалды, әртүрлі стильдегі мәтіндердің ерекшеліктерін (ресми-іскерлік, көркем, ғылыми-функционалдық), академиялық жазу нормаларын, оларды кәсіби және өзге де қызметте пайдалану мүмкіндіктерін оқу арқылы өзге тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Пән меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін; шет тіліндегі әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынас, презентациялар, хабарламалармен және баяндамалармен сөз сөйлеу, кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын; кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті жазбаша дағдыларын (іскерлік хат, хабар, кәсіби бағыттағы мәтіндерді талдау және т.б.); қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешу дағдыларын жүйелендіруге мүмкіндік береді.

 • Дербес туындыдан тәуелді теңдеулерің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Пән теңдеулер классификациясының функционалдық анализі туралы білім алуға бағытталған. Эллиптикалық типтегі теңдеулердің қасиеттері, Дирихле есебі, Вариациялық тәсіл, гиперболалық теңдеулер (2 тәуелсіз айнымалылар жағдайы), параболалық теңдеулер оқытылады.

  Селективті тәртіп
 • Анализдің маңызды мәселелері
  Несиелер: 5

  Аталған курс математикалық талдау негіздерімен, жиындар теориясымен, сандық тізбектермен, функциялармен, функционалдық тізбектермен және қатармен, Риман мен Лебег интегралдарымен және функционалдық талдау элементтерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер
  Несиелер: 5

  Пән дербес туынды теңдеулерді шешу әдістерімен таныстырады, екінші ретті дербес туынды дифференциалдық теңдеулердің жіктелуін береді, жоғары ретті дербес туынды дифференциалдық теңдеулер теориясы объектілерімен жұмыс істей білуді дамытады.

  Селективті тәртіп
 • Жобалық қызметті ұйымдастырудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларымен және ғылыми жобаларды ұйымдастыру және басқару іскерлігімен, сондай-ақ ақпарат көздерін, деректерді жинау және талдау тәсілдерін, нәтижелерді ұсыну нұсқаларын анықтаумен таныстырады. Жобалау қызметінің нәтижелері мен процесін бағалау процедурасы мен критерийлерін белгілеу, команда мүшелері арасында міндеттерді бөлу анықтайды.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін математикалық пәндер (ғылымдар) саласында базалық білімді қолдану

 • Код ON2

  Оқыту үрдісінде білім алушылардың өзін-өзі оң бағалауын, тілдерді үйренуді уәждемесін, азаматтық сәйкестілікті және лингвистикалық төзімділікті, тұлғалық өзін-өзі жетілдіруді және басқа да маңызды тұлғалық қасиеттерін дамыту әдістерін қолдану

 • Код ON3

  Академиялық және кәсіби ортада ғылыми пікірталастарға қатысу, сондай-ақ зерттеудің бастапқы нәтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық басылымдарда жариялау

 • Код ON4

  Оқу үрдісінде жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, білім алушылар психологиясын, математика саласындағы жаңа жетістіктерді қолдану

 • Код ON5

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып әзірленген және бекітілген әдістемелік нұсқаулардың талаптарын ескере отырып, семинарлық, практикалық, зертханалық сабақтар өткізу

 • Код ON6

  Оқушылардың білім беру процесін, мотивациялық, диагностикалық, түзету, коммуникативтік, әдістемелік, зерттеу жұмыстарын жобалаумен және басқарумен айналысу

 • Код ON7

  Мемлекеттік және басқа тілдерде табысты және жағымды іскерлік қарым-қатынас жасау қабілетін көрсету.

 • Код ON8

  Зерттеу міндеттерін қою және шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану, зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізу

 • Код ON9

  Математика саласындағы зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, оның ішінде әріптестерімен бірлесіп алынған нәтижелерді коммерцияландыру мақсатында

 • Код ON10

  Әріптестермен бірге тәжірибені жетілдіру үшін психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында зерттеулерді жоспарлау және жүргізу

7M01503 Математика 1
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Математика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Математика. Білім беру үдерісін басқару
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Математика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01503 Математика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01503 Математика
Магистратура

Мардан Сапарбаев институты (Mardan Saparbaev Instityty)

БББТ: M010 Математика педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top