Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04101 Менеджмент в AlmaU

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру қызметінің қазақстандық және әлемдік нарығында басқару мен бизнес саласында бәсекеге қабілетті, күрделі зерттеу мәселелерін шешу барысында алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана алатын және өзіндік әдістемелерін жасай алатын, ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Ұйымның өмірлік циклын басқару
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың өмірлік циклдің әр түрлі кезеңдерінде кәсіпорынды басқару саласында базалық білімдерді, дағдылар мен біліктерді және өмірлік циклдің замануи теориялары туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді. Курс ұйымның өмірлік циклдерінің теориясын зерттеуге; ұйымның өмірлік циклінің талдауын және диагностикасын жүргізуге; ұйымның өмірлік циклін ескере отырып стратегияны әзірлеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам капиталын басқару
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың заманауи компаниялардағы персоналмен байланысты жұмысы туралы жүйелі түсінігін қалыптастыруға бағытталған. Курс басшы қызметінің психологиялық механизмдерін білуге негізделген қызметкерлерді тиімді басқару құралдарын меңгеруге, ұйымды барынша тиімді басқару әдістерін үйретуге; ұжымды басқару қабілетін дамытуға, сондай-ақ көптеген қызметкерлердің қызметін сауатты үйлестіруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • HR консалтинг
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың HR саласында аналитикалық және сараптамалық қызметті жүзеге асыру; адам ресурстарын басқару саласында өзіндік әдіснамаларды әзірлеу және/немесе заманауи әдіснамаларды пайдалану; HR саласында консалтингтік қызмет көрсету барысында жобалар мен өзгерістерді басқару дағдыларын қалыптастыруға ықпал етед

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджменттің негізгі модельдері
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың менеджменттегі негізгі модельдердің теориялық және практикалық салаларында білімдерін қалыптастыруға бағытталған, тыңдаушыларды қазіргі заманғы модельдермен таныстырады және осы модельдерді қолдану дағдыларын қалыптастырады. Курс менеджменттің базалық модельдері мен әдістерін, стратегиялық менеджменттің концептуалды модельдерін, басқару үрдісінің қазіргі заманғы модельдерін, функционалдық модельдерін, оптимизациялық типтегі модельдерін, имитациялық модельдерді, экономикалық құбылыстарды математикалық моделдеуді зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқарудың стратегиялық құралдары
  Несиелер: 5

  Курс менеджменттің стратегиялық модельдерін, әдістері мен құралдарын тұтас түсінуді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқыту нәтижесінде докторант стратегиялық менеджменттің қазіргі заманғы үлгілерінің мәні мен мазмұнын анықтаудың қазіргі заманғы тәсілдерін, оларды құрудың қазіргі әдістерін, отандық практикада шетелдік тәжірибені қолдану мүмкіндіктерін; басқарудың қазіргі заманғы модельдерін дайындау және іске асыру әдістерін қолдана білу; менеджменттің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарын, өзіндік зерттеу және басқару жұмыстарын қолдану дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымның өзгерістерін басқару
  Несиелер: 5

  Курс докторанттардың өзгерістерді басқару саласындағы қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған, оларға өзгерістерді тиімді жүргізуге және ұйымдағы өзгерістерге бейімделуге мүмкіндік береді. Курс білімді басқарудың қазіргі тәсілдерін зерттеуге, ұйымдағы өзгерістерді өткізуге қарсылық себептерін анықтауға мүмкіндік береді; жүргізілген өзгерістерге қарсылықты азайтуға мүмкіндік беретін әдістерге талдау жүргізуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зерттеулерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы жүйелі, тұтас түсініктерді қалыптастыруға, ғылыми-зерттеу қызметінің әдістерін таңдауға және жинақтауға, ғылыми зерттеуді жүргізу процесін ұйымдастыруға, ғылыми-зерттеу жұмысының түрі ретінде диссертациялық зерттеудің ерекшеліктері мен негізгі принциптерін зерделеуге, диссертацияны дайындау және қорғау рәсімін жоспарлауға және ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Деректерді талдау және визуалдаудың заманауи технологиялары (SPSS, R ,Gretl, Python)
  Несиелер: 5

  Курс докторанттарда ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қазіргі заманғы модельдер мен IT құралдарын қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді, соның ішінде деректерді талдау және визуализациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық процестерді моделдеу және болжау
  Несиелер: 5

  Курс экономикалық процестерді модельдеу мен болжаудың теориялық негіздерін түсінуді қалыптастыруға мүмкіндік береді; болжау мен модельдеудің ұғымдары мен әдістерін зерделеуге; Excel және Eviews-де болжау мен графикалық ұсыну әдістерін таңдауға; экспоненциалды тегістеудің, көпфакторлы регрессиялық және басқа да талдау түрлерінің әдістерін сәйкестендіруге; меншікті аналитикалық модельдерді құруға және оларды әртүрлі зерттеу есептерін шешуде қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  Ұйымның қызметінде туындайтын экономикалық мәселелерді шешу, мемлекеттік саясат және басқару үшін қазіргі заманғы зерттеу нәтижелерін бейімдеу мүмкіндігі

 • Код ON9

  Кәсіби және ғылыми коммуникацияға дайындық; ғылыми хатты дұрыс және қисынды ресімдеу; ғылыми зерттеулер процестерін жоспарлау, үйлестіру және іске асыру

 • Код ON2

  Тиісті ғылыми зерттеулер саласында қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгеру, зерттеу саласын жүйелі түсінуді көрсету қабілеті

 • Код ON3

  Процестерді модельдеу және болжау, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы білімді пайдалана отырып, тұтас жүйелік, ғылыми дүниетаным негізінде ғылыми-зерттеу қызметін, оның ішінде пәнаралық зерттеулерді дербес жобалау және жүзеге асыру қабілеті

 • Код ON10

  Ғылыми, ғылыми-білім беру және қолданбалы міндеттерді шешу бойынша қазақстандық және халықаралық зерттеу ұжымдарының жұмысына қатысуға дайындық; өз білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа хабарлау

 • Код ON7

  Кәсіби қызметте этикалық нормаларды, академиялық адалдық принциптері мен мәдениеттерін ұстану, жеке кәсіби және жеке даму міндеттерін жоспарлау және шешу қабілеті

 • Код ON8

  Дайындық бағытына сәйкес ғылыми саладағы зерттеу ұжымының жұмысын ұйымдастыруға дайындық

 • Код ON1

  Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдауға және бағалауға, зерттеулер мен практикалық мәселелерді шешуде жаңа идеяларды қалыптастыруға қабілеттілігі, оның ішінде пәнаралық бағыттарда

 • Код ON4

  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің негізгі білім бағдарламаларында кәсіптік пәндерді оқыту мақсатында қазіргі экономикалық зерттеулердің нәтижелерін бейімдеу және қорытындылау мүмкіндігі

 • Код ON6

  Зерттеу нәтижелерін пайдалану қабілеті, ұйымдастыру-экономикалық механизмдерді жетілдіру үшін заңдылықтар мен даму үрдістерін білу, басқару әдістері, кәсіпорындар, ұйымдар, сала кешендері қызметінің стратегияларын әзірлеу

8D04101 Менеджмент
Докторантура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04101 Агроөнеркәсіптік кешендегі менеджмент
Докторантура

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04101 Менеджмент
Докторантура

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04101 Менеджмент
Докторантура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
8D04101 Менеджмент
Докторантура

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top