Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06104 6B06104-Математикалық және компьютерлік моделдеу в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Математикалық талдау 1
  Несиелер: 6

  Математикалықталдау - математикалық және жаратылыстану-ғылыми білімнің негізін құрайтын математикалықғылым. Пәнкелесі тақырыптардықамтиды: нақты сандар және жиындар теориясы. Тізімдер теориясы. Функцияның шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Дифференциалдық есептеулер. Дифференциалдық есептеулердің негізгі теоремалары және олардың қолданыстары. Функцияны туынды көмегімен зерттеу, анықталмаған интеграл,анықталған интеграл және оның қолданыстары, сандық, функционалдық тізімдер және қатарлар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Өріс теориясында Лагранжевтік формализм. Скалярлық өріс. Скалярлық өріспен электродинамик. Локальдық және жаһандық калибрлық инварианттілік.Дирактың магниттік монополь . Диракты кванттау шарты. Абельдік калибрлік симметрияны кенеттен бұзылуы. Лидің топтары мен алгебрасы. Неабелев калибрлік теориясы. Жаһандық калибрлік симметрияны кенеттен бұзылуы. Голдстоун теоремасы. Дирак теңдеулері. Классикалық электродинамика. Өара құрдымдар. Гравитациялық коллапста бөлшектердің пайда болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 5

  Матрицалар және детерминанттар, сызықтық алгебралық теңдеулержүйесі, күрделі сандар, дәрежедегі полиномдар, векторлық алгебра, жазықтықтағы сызықтың теңдеуі, 2-ші ретті сызықтар, сызықтар мен кеңістіктегі жазықтық.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық физика
  Несиелер: 5

  Кинематика. Динамика. Молекулярлық - кинетикалық теориясы. Максвелл, Больцман таралымы. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы. Тасымалдау құбылыстары. Газдар. Сұйықтықтар. Қатты денелер. Электростатикалық өріс. Магниттік өріс. Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері. Жарықтың интерференция, дифракция және поляризациясы. Фотоэффект. Атомның ядролық құрылымы. Толқындар мен бөлшектер. Шредингер теңдеуі. Спин. Атомдық ядроның құрылымы мен сипаттамасы. Радиоактивтілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау 2
  Несиелер: 5

  Нақты сандар және жиындар теориясы. Сандық тізімдер.Нақты айнымалыдан тәуелді функциялар. Нақты айнымалыдан тәуелдіфункциясының шегі. Үзіліссіздік және үзілу нүктесінің жіктелуі. Туынды және дифференциал. Жоғары дәрежелі туынды және дифференциалдар. Туындының геометриялық және физикалық қосымшалары. Функцияны туынды көмегімен зерттеу; функцияның экстремумы. Графиктің дөңес және ойыс нүктесі.Асимптоталар. Анықталмаған интеграл. Бөліктеп интегралдау әдісі, айнымалы ауыстыру. Тригонометриялық, рационал және ир

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютер архитектурасы және операциялық жүйелер
  Несиелер: 6

  ЭЕМ мен құрылғылардың классификациясы және олардың қызметтері. Операциялық жүйелерге кіріспе. Компьютердің аппараттық қамсыздандыру бөлігіне шолу. ЭЕМ-де ақпарат ұсыну. Арифметикалық және логикалық нгеіздер. ЭЕМ-нің функционалдық түйіндері. Жедел жад. Жадты және сыртқы құрылғыларды басқару. Үзіктерді ұйымдастыру принциптері. Приоритеттер. Үрдістерді басқару. Бірін-бірі жоққа шығарату және синхронизация. Енгізу/шығаруды ұйымдастыру. Интерфейстер, енгізу/шығарудың кеңейту шиналары. Көппроцессорлы жүйелер. Фай

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Программалауға кіріспе
  Несиелер: 4

  Программалау технологиясы. Python интеграцияланған жобалау ортасы. Python тіліндегі арифметикалық операциялар және конструкциялар. Деректер түрлері. Шартты оператор. Python функциялары мен процедуралары. Python тіліндегі тізімдер. Python тіліндегі жолдар. Матрицалар (екі өлшемді массив). Жиындар. Python-да файлдарымен жұмыс істеу. Python-ның графикалық мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Динамикалық жүйелерді компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Динамикалық үрдіс, динамикалық жүйе түсінігі. Динамикалық үрдістердің жалпы сипаттамасы, табиғи ортадағы динамикалық үрдістердің параметрлері. Динамикалық жүйелердің математикалық модельдерінің мысалдары, олардың қасиеттерін талдау. Осы модельдерді компьютерде орындау ерекшеліктері. Математикалық модельдеу пакеттерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Үш өлшемді графиканың және анимацияның компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Графикалық ортамен жұмыс жасау негіздері: интерфейс ерекшеліктері, үш өлшемді кеңістіктің бейнеленуі, модельдеу нақтылығының қамтамасыз етілуі, файлдармен жұмыс, сахнаның геометриялық моделін құру, объектілерді редакциялау және модификациялау, материалдарды жасау және қолдану, сахна анимациясы және визуализациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулер: негізгі анықтамалар мен ұғымдар, дифференциалдық теңдеулердің геометриялық және физикалық мағынасы және оларды шешу. Коши есебі. Коши есебін шешудің бар және жалғыз болу теоремасы. Изоклиндар, Изогональдық траекториясы. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер, оларды шешу әдістері. Туындыға қатысты шешілмеген теңдеулер. Жоғары ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер:негізгі анықтамалары мен түсініктері. Жоғары ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Эйлер әдісі. Жоғары ретті бір

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және программалау
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Алгоритм және оның қасиеттері. Программалау парадигмалары. С программалау тілінің жалпы сипаттамасы. Программа құрылымы. Тілдегі типтердің жүйесі. Енгізу/шығаруды ұйымдастыру. C операторлары. Шартты оператор. Циклдерді ұйымдастыру. Құрылымдық түрлер. Массивтер. Матрицаларды өңдеудің негізгі алгоритмдері. Жолдарды өңдеу. Файлдармен жұмыс істеу. Өзіндік функцияларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі адам қызметінің барлық салаларына қызмет көрсететін тәртіптік феномен ретінде. Компьютерлік бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету, желілік технологиялар және Интернет, жобаны басқару технологиясы мен әдіснамасы бойынша ағылшын тіліндегі қазіргі лексика және терминологиясы. Ғылымда, техника мен бизнесте арнайы терминологияны, ағылшын тілінің лексикасын қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 4

  Статика пәні және оның негізгі міндеттері. Күштің әртүрлі жүйелерінің әрекеті кезіндегі абсолютті қатты дененің тепе-теңдік шарттары. Нүкте кинематикасы. Қатты дененің кинематикасы. Механика заңдары. Динамиканың міндеттері. Материалдық нүкте динамикасының және механикалық жүйенің негізгі теоремалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Робототехника
  Несиелер: 6

  Робототехника негіздерінің негізгі ұғымдары мен терминологиясы. Роботтардың міндеті бойынша жіктелуі. Басқару тәсілдері мен деңгейлері. Басқару жүйесі. Роботтар датчиктерінің құрылымын зерттеу. Роботтандырылған құрастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 4

  Техникалық объектілерді жобалау негіздері. Механизмдердің негізгі түрлері, олардың кинетикалық және динамикалық сипаттамаларын зерттеу және есептеу әдістері. Әртүрлі конструкциялардың типтік элементтерінің беріктігі мен қаттылығын есептеу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • С++ тілінде программалау
  Несиелер: 5

  С++ программалау тілінің негізгі құрылымы: кірістірілген деректер түрлері, басқару құрылымдары, массивтер және жолдармен жұмыс қарастырылады. Объектілі-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері мен оны C++ тілінде іске асыру. Класстың негізгі элементтері,класстың түрлерімен танысу және олардың өзара әрекеттестігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің түрлері. Негізгі топологиялары. Деректерді беру түрлері. Желілердің аппараттық және программалық қамтамасы. OSI желісінің моделі. Деректерді желі арқылы жіберу. Деректер пакетінің құрылымы. Ethernet, Token Ring желісінің архитектурасы. ARP, RARP, TCP, UDP хаттамалары.DNS қалыптастыру қызметі. Ғаламдық компьютерлік желілердің типтері мен функциялары. Ғаламдық желілерде деректерді беру. Пакеттер коммутациясы бар желілер. Аналогтық және сандық бөлінген желілер. Таңдалған арнаға қо

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Cандық әдістер
  Несиелер: 5

  Алгебраның, геометрияның және математикалық талдау, математкалық физика есептері. Функцияларды интерполяциялау. Сандық интегралдау. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістері. Сызықтық емес теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web-қосымшаларды құру тілдері мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Интернет технологиялар. Веб-қосымшалардың классификациясы және түрлері. Веб-қосымшаларды әзірлеу құралдары: HTML5, CSS3; JavaScript және jQuery кітапханалары; Web Matrix әзірлеу ортасының негізгі құралдары. Клиент-сервер өзара әрекеттесуі. Клиент-серверлік қосымшаларды әзірлеу. Веб-дизайн.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 4

  Екінші реттік жеке туындыларды канондық түрге келтіру. Сипаттаммалар әдісі. Коши есебі. Коши-Ковалевская теоремасы. Шекаралық есептерді шешу әдістері. Штурм-Лиувилл есебі. Гиперболалық және параболикалық типтегі толқындық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешу үшін айнымалыларды бөлу әдісі. Пуассон формуласы. Эллиптикалық типті теңдеулер. Негізгі шекаралық есептерді қойылымы. Шеңберге арналған бірінші және екінші шекаралық есептер. Теңдеудің фундаменталдық шешімі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу негіздері
  Несиелер: 6

  Технологиялық үрдістерді модельдеу және моделдерді классификациялау. Физикалық модельдеу. Математикалық модельдеу. Математикалық модельдерді құру. Математикалық модельдерді алгоритмизациялау. Сандық талдау негіздері және модульдік программалау. Әртүрлі өндірістік және технологиялық қызметтегі есептерді компьютерлік модельдеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • С# тілінде программалау
  Несиелер: 5

  .NET платформасының ұғымдары мен негізгі компоненттері.Тілдің құрамы және деректер түрлері. Құрылымдық программалаудың негізгі құрылымдары. Әдістерді жариялау және шақыру. Массивтер.Жолдар. Санап шығу.Құрылымдар. Ерекшеліктерді өңдеу. Файл жүйесімен жұмыс істеу. Объектілік-бағытталған программалау. Класстар. Класстар иерархиясы.Мұрагерлік. Абстрактілі класстар. Жинақтар және жалпыланған типтер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі Web-технологияға кіріспе. HTML гипермәтіндік белгілеу тілі және CSS стильдерінің каскадтық кестелері. Web-сайт редакторлары. PHP, JavaScript скрипті тілдерінің негіздері. CMS мазмұнын басқару жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тиімді стратегиялардың математикалық модельдеуі
  Несиелер: 5

  Экономикадағы тиімдеу есептеріндегі математикалық модельдер мен әдістер. Экономикалық есептерді шешу үшін тиімді стратегияларды модельдеу. Сызықтық емес программалау есептерін шешудің графикалық және аналитикалық әдістері. Тиімділіктің қажеттілік шарты, Лагранж көбейіткіштер әдісі және Кун-Такер теоремасы, есептерді шешудің бірқатар итерациялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тиімдеу есептерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Тиімдеу есебінің қойылымы. Тиімдеу есептерінің математикалық модельдерін құру. Шешімдер стратегиясы. Бір айнымалылы функцияны минимизациялау. Дөңес талдау элементтері. Шартсыз экстремум есептерін шешудің сандық әдістері. Шартты экстремум есептерін шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Роботталған жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Робототехникалық жүйелердің негізгі ұғымдары. Робототехника заңдары. Роботтарды жобалау, құру және қолдану принциптері. Робототехникалық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету. Роботты қашықтықтан басқару. Графикалық пакеттерді визуализациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер базалар жүйесі
  Несиелер: 5

  Деректер қорларының компоненттері. Деректер қорларын басқару жүйелері. Негізгі функциялар. Сәулеттік шешімдер. Модельдер және деректер түрлері. Реляциялық алгебра. Деректер қорларын жобалаудың негізгі кезеңдері. Тұжырымдамалық модельдеу. ER диаграммасы. SQL тілі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеу объектісі ретінде АЖ түрлі кластарының құрамы мен құрылымы. АЖ үлгілеудің заманауи технологиялары және оларды қолдану тиімділігін негіздеу әдістемесі. АЖ жобалау кезеңдері мен кезеңдерінің мазмұны. Модельдеудің түрлі технологияларын қолдану ерекшеліктері. Қазіргі CASE - құралдардың жіктелуі және жалпы сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тиімді басқару теориясы
  Несиелер: 5

  Тиімді басқару теориясы есебінің қойылымы. Тиімді басқару теориясының математикалық модельдерін құру. Шешімдер стратегиясы. Функционалдарды минимизациялау әдістері. Вариациялық есептеулер есебі. Шартсыз экстремум есебін шешудің сандық әдістері. Шартты экстремум есебін шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машиналық графика
  Несиелер: 5

  Машина графигіне кіріспе. Графикалық форматтар. Графикалық форматтармен жұмыс кітапханалары. Растрлық және векторлық графиканың пакеттері. Компьютерлік анимация. Дискретті графика алгоритмдерін жүзеге асыру. Графикалық деректер форматтарымен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операцияларды зерттеу есептерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Әртүрлі шектеулері бар сызықтық программалау есептерін модельдеу. Үлестіру түрінде есептердің қойылымы және математикалық моделі. Әртүрлі шектеулері бар үлестіру есептерінің тіреулік және тиімді шешімдерін анықтау әдістері. Бірқатар дискреттік программалау есептерінің қойылымы, математикалық моделі және шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептеу математикасының есептерін модельдеу
  Несиелер: 5

  Модель түсінігі. Есептеу математикасының есептерін модельдеу. Сызықтық және сызықтық емес алгебраның классикалық есептерін сандық әдістермен шешу, функцияларды аппроксимациялау, сандық дифференциалдау және интегралдау, кәдімгі дифференциальдық теңдеулердің және дербес туындылы теңдеулердің бастапқы және шектік есептерін сандық шешу, интегралдық теңдеулер есептерін сандық шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи математикалық әдістер және программалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Инженерлік және қолданбалы математикалық есептерді шешу әдістерінің графикалық және аналитикалық әдістерінің негізі (MATHCAD, MATLAB). Компьютерлік графика үшөлшемді және анимация - AUTO CAD жүйелерін оқыту. Курста AUTO CAD жүйесімен жұмыс істеу негіздері қарастырылады: интерфейс ерекшеліктері, үш өлшемді кеңістіктің көрінісі, модельдеу дәлдігін қамтамасыз ету, файлдармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ережелері. Ақпараттық қауіпсіздік қатерлерін талдау. Ақпаратты қорғау принциптері.Ақпаратты қорғаудың практикалық әдістері. Вирустардан қорғаудың программалық құралдары. Программалық қамтаманы рұқсатсыз кіру мен зерттеулерден қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Желілердегі ақпаратты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Үлкен деректерді анықтау. Үлкен деректерді сақтау технологиясы. Үлкен деректерді талдау үрдісі. Үлкен деректерді талдау технологиясы. Үлкен деректер саласындағы ғылыми мәселелер. Болжау әдістері. SAS Enterprise Miner ақпаратты өңдеу бағдарламасы. Шешім ағашын пайдаланатын болжамды модель. Болжамдық модельдеу: регрессиялық модельдермен жұмыс. Болжамдық модельдеу: нейрондық желілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • BigData негіздері
  Несиелер: 5

  Big Data Ұғымы. Үлкен массивтерді жинау, сақтау, өңдеу және талдау ерекшеліктері. Үлкен деректер көздері. Ғылымда, бизнесте, мемлекеттік басқаруда үлкен деректерді пайдалану. Таратылған ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу әдістері. Таратылған деректер қоры негізінде қосымшаларды әзірлеу және пайдалану. NoSQL деректерқоры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаратылыстану-ғылыми процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Жаратылыстану-ғылыми үрдістерді модельдеу және моделдерді классификациялау. Физикалық модельдеу. Математикалық модельдеу. Математикалық модельдерді құру. Математикалық модельдерді алгоритмизациялау. Сандық талдау негіздері және модульдік программалау. Әртүрлі жаратылыстану-ғылыми процесстерді компьютерлік модельдеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды нейрондық желілер негіздері
  Несиелер: 5

  Жасанды нейрондық желі. Классикалық архитектурасы. Нейрондық желі түрлері. Желінің қолдануы. Жасанды нейрондық желіні құру үшін қолданылатын математикалық модельдер. Симуляцияның кейбір сұрақтары. Нейрондық желімен жұмыс жасауда қолданылатын арнайы жеке программалық қамтама. Нейрондық желі негізінде бейнені тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маршруттау және коммутация негіздері
  Несиелер: 2

  Маршруттау принциптері. VLAN арасындағы маршруттау. Статикалық маршруттау. Динамикалық маршруттау. Бір облыстық OSPF. Кіруді бақылау тізімі. DHCP. IPv4 желілік адрестерін тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бейнелерді тану
  Несиелер: 5

  Бейнені тану есебі. Жасанды нейрондық желі. Желінің классикалық архитектурасы. Нейрондық желі түрлері. Желінің қолдануы. Жасанды нейрондық желіні құру үшін қолданылатын математикалық модельдер. Модельдеудің кейбір сұрақтары. Нейрондық желімен жұмыс жасауда қолданылатын арнайым программалық қамтамасыз етілу. Нейрондық желі негізінде бейнені тану. Классификациясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мультимедиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  ДК – дің дыбыстық жүйелері. Компьютерлік аудио технологиялар құралдары. Компьютерлік видеотехнологиялар. Цифрлық видеоақпаратты өңдеу ерекшеліктері. Видеоақпарат және роликтегі дыбыс туралы мәлімет. Мультимедиалық жобаларды жүзеге асыру. Мультимедиа-қосымшаларды жасау құралдары. Macromedia FlashMX программа ортасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілерді құру және қолдау
  Несиелер: 2

  Желілерді жобалау концепциясына кіріспе. Желіге қойылатын талаптарды анықтау. Бар желіні сипаттау. Қосымшалардың желі жобасына әсерін анықтау. Желі жобасын құру. Желі жобасында IP-адрестеуді қолдану. Ғимараттар кешені үшін желі прототипін құру. WAN желісінің прототипінде сынау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптология негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Криптоалгоритмдердің жіктелуі. Симметриялық криптоалгоритмдер. Асимметриялық криптоалгоритмдер. Электрондық цифрлық қолтаңба технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика негіздері. Векторлық графиканың графикалық редакторы. Растрлық графиканың графикалық редакторы. Жүйелерді модельдеуге кіріспе; объектілер, объектілер қасиеттері және классификациясы; модельдер анықтамасыжәне модельдеу; модельдер қасиеттері; модельдеу мақсаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам туралы білімді біртұтас жүйе және адам ретінде қолданады, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі туралы, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері туралы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары туралы, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімдерді қолданады.

 • Код ON2

  Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтарының басымдықтарында өзінің азаматтық ұстанымын бекітеді.

 • Код ON3

  Физика-математикалық практикалық-бағытталған есептерді шешу үшін процестер мен физикалық құбылыстардың математикалық модельдерін әзірлеу әдістерін меңгерген.

 • Код ON4

  Математикалық модельдерді аналитикалық және сандық зерттеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін, тиімді басқару саласында алгоритмдерді әзірлеудің математикалық әдістерін қолданады.

 • Код ON5

  Мехатронды және робототехникалық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз етуді құру үшін қазіргі заманғы әзірлеу ортасын пайдаланады.

 • Код ON6

  Бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, қолданбалы есептерді шешу үшін алгоритмдер мен бағдарламалау технологияларын қолданады.

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы құрал-саймандардың көмегімен кросс-платформалық қосымшаларды әзірлейді.

 • Код ON8

  Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен графикалық объектілерді өңдеу және модельдеу әдістерін қолданады.

 • Код ON9

  Кәсіби-бағытталған, оның ішінде ғылыми-техникалық сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндердің функционалдық ерекшеліктерін түсіну деңгейінде ағылшын тілін және аударма техникасын меңгерген

 • Код ON10

  Есептеу жүйелері мен желілер архитектурасының компоненттерін талдайды, коммуникациялық жабдықтарды қолдана отырып компьютерлік желілерді жобалайды және конфигурациялайды

 • Код ON11

  Есептеу жүйесінің компоненттерін тиімді пайдалану мақсатында операциялық жүйені негізді түрде таңдайды

 • Код ON12

  Ақпараттық жүйелерде деректер қорын жобалау және әзірлеу, сондай-ақ үлкен деректерді сақтау жүйелерін талдау әдістерін қолданады

 • Код ON13

  Жаратылыстану-ғылыми үдерістер үшін математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін қолданады

 • Код ON14

  Динамикалық жүйелерді, нейрондық желілерді және бейнелерді тануды зерттеу және моделдеудің математикалық әдістерін қолданады

 • Код ON15

  Киберқауіпсіздік талаптарын ескере отырып, BigData техникалық, ақпараттық және алгоритмдік қамтамасыз етуін әзірлеу әдістерін меңгерген

Top