Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Информатика в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Математикалық талдау
  Несиелер: 6

  Нақты сандар және жиынтық теория. Бірізділік теориясы. Лимит функциясы. Функцияның үздіксіздігі. Дифференциалды есептеу. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары және оларды қолдану. Функцияны туынды арқылы зерттеу, анықталмаған интеграл, анықталған интеграл және олардың қосымшалары, сандық, функционалды тізбектер мен жолдар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра және геометрия
  Несиелер: 5

  Матрицалар мен анықтамалар, алгебралық теңдіктердің сызықтық жүйелері, кешенді сандар, n дәрежесінің көпмүшелілігі, векторлық алгебра, жазықтықтағы түзу сызықтың теңдігі, 2-реттіліктің қисындысы, кеңістіктегі түзу сызық пен жазықтық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Кинематика. Динамика. Молекулярлық - кинетикалық теориясы. Максвелл, Больцман үлестіріліуі. Термодинамиканың бірініші және екінші бастауы. Көшіру құбылысы. Газдар. Сұйықтықтар. Қатты денелер. Электростатикалық өріс. Магниттық өріс. Электромагниттік индукция. Максвелл теңдігі. Жарықтың интерференциясы, дифракциясы және поляризациясы. Фотоэффект. Атомның ядролық құрылымы. Толқындыр мен бөлшектер. Шредингер теңдігі. Спин. Атомдық ядроның құрылымы мен сипаттамасы. Радиоактивтілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Теориялық физика
  Несиелер: 5

  Өріс теориясының лагранж формализмі. Скалярлық өріс. Скалярлық өрістегі электродинамика. Локальдық және жаһандық калибрлік инварианттілік. Дирак магниттік монополь. Дирактың кванттау шарты. Абелдік калибрлік симметрияны оқыс бұзу. Ли топтары мен алгебрасы. Неабелев калибрлік теориясы. Янг-Миллс өрісі. Жаһандық калибрлік симметрияны оқыс бұзу. Голдстоун теоремасы. Дирак теңдігі. Классикалық электродинамика. Қара құрдымдар. Гравитациялық коллапс кезінде бөлшектердің туындауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 3

  Бірінші және жоғары сатылардағы дифференциалдық теңдеулер, оларды шешу әдістері. Сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесі, бірінші реттік дербес туындылары бар сызықтық дифференциалдық теңдеулер. Қолданбалы есептер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру робототехникасы
  Несиелер: 6

  Білім беру робототехникасына кіріспе. LEGO Mindstorms EV3 кешені. EV3 программалық қамтамасыздандыру. EV3 датчиктерімен танысу және оларға деген операциялрды жүргізу. EV3-де программалау. Жобалық қызмет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеу математикасының есептерін модельдеу
  Несиелер: 4

  Модель түсінігі. Есептеу математикасының есептерін модельдеу. Сызықтық және сызықтық емес алгебраның классикалық есептерін сандық әдістермен шешу, функцияларды аппроксимациялау, сандық дифференциалдау және интегралдау, қарапайым дифференциалдық теңдеулердің және дербес туындылы теңдеулердің бастапқы және шектік есептерін сандық шешу, интегралдық теңдеулер есептерін сандық шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тілдер және программалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Программалау тілдерінің жалпы сипаттамасы. Типтер мен деректер құрылымдары. Алгоритмдер. Қазіргі заманғы программалау тілдерінің негізгі жобалары. Программалаудың әдістері, технологиялары және құралдары. Деректерді тиімді сақтау және өңдеу жолдары. Объектілі-бағытталған программалау әдістемесі. Программалық жасақтама жасау. Қолданушы интерфейсі. Программалардың сенімділігі. Верификация. Компиляция. Программалық қамтамасыз етуді тестілеу. Қолданбалы есептерді программалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Кәсіби педагогикалық қызметтің мәні туралы, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығы, оның қоғамдағы орны мен қызметі туралы білімді; ресейлік және әлемдік білім беру жүйесінің бай мазмұны туралы ғылыми түсініктерді және оның тарихи дамуындағы педагогикалық ойдың, классикалық үлгілердің, көрнекті педагогтердің еңбектерінің, олардың педагогикалық ғылымның дамуына қосқан үлесін түсінудің қалыптасуын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелерге кіріспе. Компьютердің аппараттық қамсыздандыруына шолу. Процестерді басқару. Өзара алып тастау және синхрондау. Жадыны басқару. Енгізу/шығаруды басқару. Файлдық жүйелер. Қауіпсіздікті басқару. Виртуалды машиналар. Бөлінген жүйелер. Нақты мысалдарды меңгеру: Windows және Linux операциялық жүйелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мехатроника және робототехника
  Несиелер: 6

  Мехатроника және робототехниканың негізгі ұғымдары. Роботтар құрылғысы. Робототехникалық жүйелерді жобалау, құрастыру және басқару принциптері. Мехатрондық құрылғылар, модульдер, жүйелер құрудың әдістемелік негіздері және принциптері. Өнеркәсіптік роботтардың, манипуляторлардың құрылғысы және жұмыс істеу принциптері. Мехатрондық модульдерді, роботтарды және манипуляторларды жіктеу, олардың негізгі техникалық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Компьютердің моделі. Алгоритмдер. Алгоритмдерді талдау принциптері. Типтер мен деректер құрылымдары. Тізбектерді өңдеу алгоритмдері. Ішкі сұрыптау алгоритмдері. Жиындар. Хеш кестелері. Алгоритмдерді іздеу. Динамикалық программалау. Графтармен жұмыс істеу алгоритмдері. Қолданбалы есептерді программалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • С++ тілінде программалау
  Несиелер: 6

  С++ программалау тілінің негізгі құрылымдары: құрылымдық типтер, басқару құрылымдары, массивтер және жолдар. Объектілі-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері және оны С++ тілінде іске асыру. Негізгі класстардың түрлері мен олардың арақатынасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы web-технологияларға кіріспе. HTML гипермәтінді белгілеу тілі және CSS каскадты стиль кестелері. Веб-сайт редакторлары. JavaScript сценарий тілінің негіздері. CMS мазмұнды басқару жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адамның компьютермен өзара байланысы
  Несиелер: 5

  Программалық өнімдерді жасауда өзара әрекеттесуді жобалау процессі және кезеңдері. Пайдаланушы интерфейсі туралы түсінік. Пайдаланушы интерфейсін жобалау үшін халықаралық және отандық стандарттар. Өзара әрекеттесудің негіздері және пайдаланушы интерфейсі. Өзара әрекеттесуді жобалау модельдері. Юзабилитиді тестілеу. Интерфейстің компоненттері және оларды стандарттау. Пайдаланушы интерфейсін жобалаудағы техникалық және психологиялық аспектілер. Адам-машина интерфейсінің мәселелері мен даму тенденциялары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Python тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Python программалау тіліне кіріспе. Түрлі типтердегі ақпаратты өңдеу бойынша Python тілінің мүмкіндіктері. Басқару құрылымдары. Циклдар. Тізімдер, кортеждер, жиындар, сөздіктер. Python-ның негізгі стандартты модульдері. Функционалды программалау. Объектілі-бағытталған программалау. Веб-қосымшаларды құру. Роботтарды программалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мультимедиялық технологиялар және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Графикалық ақпарат пен мультимедиялық технологиялардың негізгі ұғымдары. Мультимедиалық қосымшалардың сипаттамасы, мүмкіндіктері және қолданылу саласы. Мультимедиялық технологиялардың аппараттық құралдары. Мультимедиялық технологиялардағы компьютерлік графиканың ерекшеліктері. Графикалық файл пішімдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Программалық қосымшаларды құру
  Несиелер: 5

  Программалық қосымшаларды құру технологиясына кіріспе. Программалық құралдардың өмірлік циклі. Программалық құралдарды құрудың жеке кезендерінің мазмұны. Прогаммалық құралдын өмірлік циклінің стандарттауы. Программалық қосымшаларды құру. Программалық құралдарды жобалау және жүйелік талдау. Программалық құралдарға талаптарды құру және талдау. Программалық құралдарды жобалауды автоматтандыру құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • С# тілінде программалау
  Несиелер: 5

  .NET платформасының ұғымдары мен негізгі компоненттері. Тілдің құрамы және деректер түрлері. Құрылымдық программалаудың негізгі құрылымдары. Әдістерді жариялау және шақыру. Массивтер. Жолдар. Санап шығу. Құрылымдар. Ерекшеліктерді өңдеу. Файл жүйесімен жұмыс істеу. Объектілі-бағытталған программалау. Класстар. Класстар иерархиясы. Мұрагерлік. Абстрактілі класстар. Жинақтар және жалпыланған типтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Параллельді есептеулер жүйесінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Параллельді есептеу жүйелерін жіктеу. Мультипроцессорлы жүйелердің өзара қосылған желілері (interconnectionnetwork). Өзара қосылған желілердің өнімділігін талдау мен метрикасы. Мультипроцессорлы жүйелер үшін есептеу моделдері. Ортақ жад мультипроцессорларының жіктелуі. Параллель программалау: шолу, өнімділігі. Workload-Driven архитектурасын бағалау. Snoop негізінде мультипроцессорларды жобалау. Үлестірілген жады бар масштабталатын жоғары өнімді жүйелер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Технологиялық процесстерді модельдеу және моделдерді классификациялау. Физикалық модельдеу. Математикалық модельдеу. Математикалық модельдерді құру. Математикалық модельдерді алгоритмизациялау. Сандық талдау негіздері және модульдік программалау. Әртүрлі өндірістік және технологиялық қызметтегі есептерді компьютерлік модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үшөлшемді графиканың және анимацияның компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Графикалық ортамен жұмыс істеу негіздері: интерфейстің ерекшеліктері, үш өлшемді кеңістікті бейнелеу, модельдеу дәлдігін қамтамасыз ету, файлдармен жұмыс істеу, сахнаның геометриялық моделін құру, Нысандарды редакциялау және түрлендіру, материалдарды жасау және тағайындау, сахнаны визуализациялау және анимациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеу математикасына кіріспе
  Несиелер: 5

  Қателіктер теориясы. Сандық есептеулерде туындайтын қателіктерді талдау. Функцияларды интерполяциялау. Квадратуралық формулалар көмегімен анықталған интегралды есептеу. Матрицалар алгебрасы. Сызықтық және сызықтық емес теңдеулерді шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 5

  Екінші реттік дербес туындыда теңдеулердің канондық түріне келтіру. Әдістің сипаттамасы. Коши мәселесі. Коши-Ковалевская теоремасы. Шекаралық есептерді шешу әдістері. Штурм-Лиувиллдің есебі. Гиперболалық және параболикалық типтердің толқындық теңдеулерінің шекаралық есептерін шешу үшін айнымалыларды бөлу әдісі. Пуассон формуласы. Эллиптикалық типті теңдеулер. Негізгі шекаралық есептер қойылымы. Шеңберге арналған бірінші және екінші шекаралық есептер. Теңдеудің негізгі шешімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Алгебраның, геометрияның және математикалық талдау, математикалық физиканың есептері. Функцияларды интерполяциялау. Сандық интегралдау. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің сандық әдістері. Сызықтық емес теңдеулерді шешудің сандық әдістері. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • .Net-қосымшаларды құруға кіріспе
  Несиелер: 5

  ASP NET MVC-ге кіріспе. ASP NET MVC қосымшасын жасау. Контроллер. Қойылымдар. Модельдер. Маршрутизация. Метамәліметтер және олардың валидациясы. Фильтрлер. Моделдерді жалғау. JavaScript және AJAX. MVC-дағы авторизация мен аутентификация. Бандлдар мен минификация. ASP.NET MVC-дегі Bootstrap. Қосымшаның өмірлік циклын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорының теориясы
  Несиелер: 5

  Деректер қорларының компоненттері. Деректер қорларын басқару жүйелері. Негізгі функциялар. Архитектуралық шешімдер. Модельдер және деректер түрлері. Реляциялық алгебра. Деректер қорларын жобалаудың негізгі кезеңдері. Тұжырымдамалық модельдеу. ER диаграмма. SQL тілі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың базалық теория бөлімдері; тәуелсіз сынақтардың реттіліктері: Бернулли сызбасы, Муавр-Лаплас локалды және интегралды теоремасы, Пуассон жуықтауы; кездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары: математикалық күту, дисперсия, бастапқы және орталық сәттер; кездейсоқ шамаларды тарату, үлкен сандар заңы; математикалық статистика элементтері, кездейсоқ процесстер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java тілінде программалау
  Несиелер: 5

  Мәліметтердің қарапайым типтері, Java тілінің негізгі алгоритмдік конструкциясы. Мәліметтердің құрылымдық типтері. Массивтер. Символдар және жолдар. ОБП негізгі принциптері және негізгі түсініктері. Апплеттер және графика. Файлдық енгізу және шығару. Графикалық интерфейске кіріспе. Қосымшаларды жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды құру
  Несиелер: 5

  Android қосымшаларын құруға кіріспе. Android қосымшаларында қолданушы интерфейстерін құру және басқару элементтерін пайдалану. Android қосымшаларында құру және қолдану қызметтерін пайдалану. Android Marketпен жұмыс істеу. Android қосымшаларын тиімдеу және іске қосу үшін арналған Intel құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шешімдерді қабылдау теориясы
  Несиелер: 5

  Шешім қабылдау есептерінің қойылымы. Шешім қабылдау есептерінің классификациясы. Есепті шешу кезеңдері. Басқару және шешім қабылдау мәселелері бойынша тиімдестірілген тәсілдер. Мүмкін болатын жиындар және мақсатты функция. Математикалық программалау есептерінің жазылу үлгілері. Математикалық программалау есептерінің классификациясы және оларды шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тиімдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Тиімдеу есебінің қойылымы. Тиімдеу есептерінің математикалық моделін құру. Шешімдер стратегиясы. Бір айнымалы функцияның минимизациялау әдістері. Дөңес талдау элементтері. Шартсыз экстремум есебін шешудің сандық әдістері. Шартты эстремум есептерін шешудің сандық әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілердің түрлері. Негізгі топология. Деректерді беру түрлері. Аппараттық және бағдарламалық желілер. OSI желілік моделі. Деректерді желі арқылы жіберу. Ethernet, Token Ring желілік архитектуралары. DNS қалыптастыру қызметі. Ғаламдық компьютерлік желілердің типтері мен функциялары. Ғаламдық желілерде деректерді жіберу. Пакеттер коммутациясы бар желілер. Аналогтық және сандық бөлінген желілер. Желі өнімділігін басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операцияларды зерттеу
  Несиелер: 5

  Тиімді басқару есептері және оларды шешу әдістері. Әртүрлі шектеулері бар сызықтық программалау есептері. Үлестіру түрінде есептердің қойылымы және математикалық моделі. Әртүрлі шектеулері бар үлестіру есептерінің тіреулік және тимді шешімдерін анықтау әдістері. Бірқатар дискреттік программалау есептерінің қойылымы, математикалық моделі және сандық алгоритмдік шешімі мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Клиент-сервер қосымшаларын құру
  Несиелер: 5

  .NET тұжырымдамасына кіріспе. Программалау тілдері. Типтердің стандартты жүйелері. Жобаларды құру. Объектілі-бағытталған программалау. Класс иерархиясы. Пайдаланушылық оқиғалар. Оқиға өңдегіштері. Пайдаланушы интерфейсінің дизайны. Мәзірлер мен құралдар тақталары, басқару элементтері. ADO NET деректеріне қолжетімділік мүмкіндіктері. Web -қосымшаларды құру. Web -қызметтерді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптология негіздері
  Несиелер: 6

  Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Криптоалгоритмдердің жіктелуі. Симметриялы криптоалгоритмдер. Асимметриялық криптоалгоритмдер. Электрондық цифрлық қолтаңба технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Big Data
  Несиелер: 5

  BigData ұғымы. Үлкен деректер массивтерін жинау, сақтау, өңдеу және талдау ерекшеліктері. Үлкен деректер көздері. Ғылымда, бизнесте, үкіметте үлкен деректерді пайдалану. Бөлінген ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу әдістері. Бөлінген дерекқорлар негізінде қосымшаларды әзірлеу және қолдану. NoSQL дерекқоры.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телекоммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық жүйелердің жіктелуі (ТЖ). ТЖ негізгі сипаттамалары, құрылымдық сұлбалар және желілік топология. Жалпы стандарттар мен хаттамалар. Ашық жүйелердің өзара әрекеттесуі. Хабарламаларды, сигналдарды және бөгеуілдерді ұсыну және түрлендіру әдістері. Арналарды тығыздау тәсілдері. Ақпаратты берудің сандық жүйелері. Телекоммуникациялық желілерге қатынау әдістері. Коммутация тәсілдері. Желілердегі ақпараттық ағындарды басқару. ТЖ ақпарат жіберу кезіндегі синхрондау. Байланыс желілері мен арналарынд

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы программалар пакеттері
  Несиелер: 4

  Қолданбалы программалар пакеттерін (ҚПП) жобалаудың және әзірлеудің теориялық негіздері. Қолданбалы программалардың офистік және коммуникациялық пакеттері. Әдістемелік-бағытталған ҚПП. Ғылыми графиканың ҚПП. Инженерлік графиканың ҚПП.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Компьютерлік графика негіздері. Векторлық және растрлық графикамен жұмыс жасауға арналған редакторлар. Жүйелерді модельдеуге кіріспе; объектілер, объектілер қасиеттері және классификациясы; модельдер анықтамасы; модельдер қасиеттері; модельдеу мақсаты. Компьютерлік модельдеу пакеттері.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 6

  Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ережелері. Ақпараттық қауіпсіздік қауіпін талдау. Ақпаратты қорғау принциптері. Ақпаратты қорғаудың тәжірибелік әдістері. Вирустардан қорғаудың программалық құралдары. Рұқсатсыз кіру мен зерттеуден программалық қамсыздандыруды қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары. Желілерде ақпаратты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Информатика және математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Информатика және математика - білім беру салалары. Білім беруді басқаратын құжаттар. Информатика және математика бойынша мектеп білімінің мазмұны мен құрылымы. Дидактикалық принциптер және оқыту әдістері. Оқудан тыс және сыныптан тыс жұмыс. Кабинеттегі студенттердің жұмысын ұйымдастыру. Информатика мен математиканың негізгі ұғымдары және оларды зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маршруттау және коммутация негіздері
  Несиелер: 5

  Бағдарлау принциптері. VLAN арасындағы маршруттау. Статикалық бағдарлау. Динамикалық бағдарлау. Бір облыстық OSPF. Қолжетімділікті бақылау тізімі. DHCP. IPv4 желілік адрестерінің трансляциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ІТ-жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Жобаны басқаруға кіріспе. Жобаны жоспарлау. Жобалар санаттары мен көпжобалық бағдарламаларды жіктеу. IT-жобалардың өмірлік циклдері. Жобаларды басқарудың компьютерлік ақпараттық жүйелері. Internet-технологиялар мен жобаларды басқарудың бағдарламалық пакеттері. Жобаның процесін/мазмұнын, кестені, ресурстарды, шығындарды, коммуникацияларды басқаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Сапаны басқару әдістері. Жобаның тобы және кілттік басқару факторлары. Тәуекелдерді басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық модельдеу пакеттері
  Несиелер: 4

  Инженерлік және қолданбалы математикалық есептерді шешудің графикалық және аналитикалық әдістерінің негіздері (MATHCAD, MATLAB). Компьютерлік графика, үшөлшемді модельдеу және анимация жүйелерін оқу - AUTOCAD. AUTOCAD жүйесімен жұмыс істеу негіздері, интерфейстің ерекшеліктері, үш өлшемді кеңістікті бейнелеу, модельдеудің дәлдігін қамтамасыз ету, файлдармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімді қолданады

 • Код ON2

  Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтары басымдықтарындағы өзінің азаматтық ұстанымын бекітеді

 • Код ON3

  Мехатронды және робототехникалық жүйелерді құрастыру, жобалау және құру үшін қазіргі заманғы әзірлемелер ортасын пайдаланады

 • Код ON4

  Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және жоспарлау тәсілдерін, сонымен қатар информатика мен математиканы оқыту әдістемесін меңгереді

 • Код ON5

  Математикалық және компьютерлік модельдеу алгоритмдерін, әдістерін, математикалық модельдерді, процестер мен құбылыстарды өңдеу, визуализациялау үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолданады

 • Код ON6

  Физика-математикалық білім мен іскерлікті пайдалана отырып, қолданбалы есептерді шешуге жоғары математика әдістерін қолданады

 • Код ON7

  Қолданбалы есептерді шешу және IT-жобаларды құру үшін программалаудың, тестілеудің, қорғаудың және құжаттаудың қазіргі заманғы технологияларын қолданады

 • Код ON8

  Есептеу жүйесінің компоненттерін тиімді пайдалану мақсатында операциялық жүйені таңдайды, коммуникациялық жабдықтарды қолдана отырып компьютерлік желілерді жобалайды және конфигурациялайды

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйелерде деректер қорын жобалау және әзірлеу, сондай-ақ үлкен деректерді сақтау жүйелерін талдау әдістерін қолданады.

 • Код ON10

  Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес заманауи инструменталдық құралдардың көмегімен мультимедиялық, кросс-платформалық қосымшаларды әзірлейді

6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика және Web-дизайн
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Қолданбалы информатика
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Агроинформатика
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top