Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04107 Ұйым менеджменті в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 8

  «Экономикадағы математика» пәні экономикалық және басқару мәселелерін шешуге заманауи математикалық аппаратты қолдануды, студенттердің теориялық білімдерін игеруін және экономикадағы математикалық модельдерді қалыптастырудағы қарапайым практикалық дағдыларды меңгеруін, оларды талдау және басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 8

  Пән математикалық және статистикалық әдістер мен модельдер көмегімен сандық және сапалық экономикалық қатынастарды зерттейді. Теориялық эконометрика бағалау мен сынақтардың статистикалық қасиеттерін қарастырады, ал қолданбалы эконометрика экономикалық теорияларды бағалау үшін эконометрикалық әдістерді қолданумен айналысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқаруға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән басқару саласында кәсіптіқ қызметті жузеге асырудың негізгі алғышарттарын зерттейді.Негізгі мәселелер ретінде студенттердің кәсіптік қызметінің сипаттамаларын және қазіргі заманғы кәсіпорындарда басқару процесінің негізгі объектілері мен ерекшеліктерін ескереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент ғылымының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән келесі бағыттарды қамтиды: басқару функциялары теориясын және практикасын дамыту, басқарушылық персоналдың ерекшеліктерімен қызметі, нарықтағы ұйымдағы менеджердің рөлі. Басқару ғылымы өз теориясына ие, оның мазмұны басқару процесінде адамдардың мақсатты қызметінің заңдары мен заңдылықтары, принциптері мен функциялары, нысандары мен әдістері болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән қоғамның экономикалық өмірінің процестері мен құбылыстарын зерттейді және түсіндіреді, жүйелі, ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, білімнің түрлі салаларының түйіскен жерінде тұрған салалық ғылымдардың, функционалдық ғылымдардың және бірқатар экономикалық ғылымның теориялық негізі ретінде әрекет етеді. Экономикалық теория Экономикалық процестер мен құбылыстарды басқаратын заңдарды тану негізінде көрсетеді, шаруашылық жүргізу механизмі, оның құрылымы мен элементтері, нарықтық экономика субъектілеріне белсенді әсер ететін және олардың орынды мінез-құлқын анықтайтын. Экономикалық теория экономиканың дамуын ғылыми болжамдау, қоғамдық дамудың болашағын анықтау дағдыларын береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ұйымдардағы ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаны және ұйымды ұйымдастыру тұжырымдамасын, ЕП-ның мәні мен бағыттарын, ұйымдардағы жеке мінез-құлық теориясын, ұйымдардағы социализация мен рөлдердің мінез-құлқын, ұйымдардағы ынталылық пен тиімділікті, ұйымдардағы топтық мінез-құлықты қалыптастыру үдерісін, жұмыс орнындағы топтық жанжалдар мен стресстен арылту әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорындағы кәсіпкерлік шешімдерді әзірлеу және қабылдау процесіне байланысты экономикалық негіздерді және білімді қалыптастырады. Бұл пән кәсіпорын экономикасы саласындағы теориялық білімнің негіздерін ашады,олар өндірістік ресурстардың параметрлерін, экономикалық шығындар мен кәсіпорын қызметінің нәтижелерін есептеудің практикалық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорындарда кәсіби қызмет атқару бойынша кәсіби дағдыларды қалыптастыруды қарастырады, әзірленген шешімдердің тиімділігін анықтауға және оларды жүзеге асырудың оңтайлы жолдарын анықтау қабілетіліктерін дамытуға бағытталған. Бұл пән материалдық, ақпараттық және адам ағындарын басқаруды, оларды оңтайландыру (шығындарды азайту) мақсатында анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоба менеджменті
  Несиелер: 8

  Әлеуметтік-экономикалық жобаларды (даму бағдарламаларын) дамыту, экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайларды және бағдарламаларды жүзеге асырудың нәтижелерін бағалауды қарастырады. Бұл пән жобада берілген нәтижелерге жету үшін басқарудың заманауи әдістері мен техникасын қолдану арқылы жобаның өмірлік циклі бойында адам және материалдық ресурстарды басқару және үйлестіру өнерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқару этикасы және психология
  Несиелер: 5

  Іскерлік қатынастар және басқару саласында этикалық білім негіздерін оқытады. Келесі сұрақтар қарастырылады: этиканың табиғаты мен мәні, заманауи қоғамда бизнес этикасының орны мен рөлі, бизнес және басқарудағы мінез-құлықтың адамгершілік нормалары және т.б

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Кәсіпкерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні кәсіби маңызды жағдайдағы риторикалық қызметтің технологиясын игеруге бағытталған. Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, оратор және аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес үдерістерді басқару
  Несиелер: 8

  Пән, компанияның мақсаттары мен іскерлік стратегиясына қол жеткізу үшін автоматтандырылған және автоматтандырылмаған процестерді көрсету, жобалау, орындау, құжаттау, өлшеу, бақылау және бақылау үшін жүйелі тәсілдерді зерттейді. Тура процестерді тиісті ұйымдастыру арқылы клиенттердің күтулері мен қажеттіліктерімен ұйымның стратегиясы мен мақсаттарын байланыстыратын басқару тұжырымдамасы. BPM стратегияны, мақсаттарды, мәдениетті және ұйымдық құрылымды, рөлдерді, саясатты, нормативтерді, әдіснаманы және бағдарламалық құралдарды біріктіреді: а) өтпелі процестерді талдау, жобалау, енгізу, басқару және үздіксіз жақсарту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық экономиканы басқару
  Несиелер: 5

  Өңірлік ғылым-бұл аймақтар туралы ғылым, өңірлер ретінде кеңістіктік ареалдар қарастырылады, оларды дамытудағы проблемалар өңірлік ғылым шешуге көмектесуі тиіс. Өңірлердің экономикасының қүрылымдың бағытын зерттейді өндіріс және өнімді өтізудің үтымды өнімдері нарығындағы мәселелерге назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын қызметін жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Бәсекелік және инновациялық экономика жағдайларында кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін ұйымдастыру және жоспарлаудың теориялары мен әдістерін қарастырады. Ұйымның қызметін жоспарлау әрбір бөлімнің және жалпы ұйымның ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану мүмкіндіктерін ескере отырып, нақты мақсаттарға қол жеткізудің дәйектілігін айқындайтын іс-шаралар кешенін әзірлеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Операциялық менеджмент компанияның операциялық жүйесін жүргізумен байланысты білімнің ерекше саласы және менеджменттің ерекше функционалдық сферасы ретінде көрінеді. Пән негізін заманауи тәжірибеде жалпы қабылданған басқарудың операциялық және процестік тәсілдері құрайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқару шешімдерін әзірлеу
  Несиелер: 5

  Басқару жүйесін құру «Басқару шешімдерін әзірлеу» пәнінде өз орнын табатын шешім қабылдау теорияларын қолдану сұрақтарын оқымай, тиімді шешімдерді іздеу және өндірістік операцияларды модельдеусіз, басқару объектілерін жүйелік талдау әдістерінсіз мүмкін емес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржы нарығы және делдалдар
  Несиелер: 5

  Қазақстанның қаржы нарығының жұмыс істеу ерекшеліктерін, қаржы институттарының және қор нарығының қатысушыларының қызметін, сондай-ақ олардың бағалы қағаздар нарығындағы қызметін қарастырады. Қаржы нарықтары және оның кәсіби қатысушылары уақытша бос ақша қаражаты мен капиталды, ішкі және сыртқы инвесторлардың тартылған қаражатын экономиканың басым және жоғары табысты салаларына құю функцияларын орындайды, экономиканың халықаралық қоғамдастықтарға кірігуіне ықпал етед.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мемлекет және бизнес
  Несиелер: 5

  Мемлекет және бизнестің өзара қарым-қатынасының негізгі аспектілерін оқытады, мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық жүйесіндегі бизнестің рөлі мен маңызын анықтайды, Қазақстан жағдайындағы бизнестің дамуын қолдаудың негізгі бағдарламаларына ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән ұйымдағы менеджменттің тұжырымдамасын, кезеңдері мен қызметтерін, ұйым жетістігінің белгілерін ашып көрсетеді. Студент ұйымның микро және макро ортасының факторларымен, еңбекті ынталандыру критерииларымен, ынталандырудың мазмұнды және процессуалдық теориясымен танысады. Кәсіпорын тәуекелін, басқарудың объектісі ретінде қарастырады, менеджменттің психологиясы, әдебі және әлеуметтік жауапкершілігімен танысады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экологиялық менеджмент
  Несиелер: 8

  Экологиялық білімді, экологиялық қауіпсіздікті жүзеге асыруды, өндірісті басқарудың жаңа әдістерінің көмегімен қоршаған ортаны қорғау процесін жетілдірудің шынайы мүмкіндіктері мен қажеттілігін сезіну мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Инновациялық процессті инновацияны игеру процесіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар, басқару объектісі, оның мазмұны, құрылымы ретінде оқытады. Ерекше назар ұйымдардағы инновациялық қызметті болжау және жоспарлау, инновациялық бағдарламаларды қаржыландыруды ұйымдастыру сұрақтарына қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйымдағы көшбасшылық
  Несиелер: 6

  Көшбасшылықтың қазіргі заманғы теориясының негізгі ұғымдарын, билік пен оның әсерін зерттеу, менеджердің басқару қасиеттерін қалыптастырады. Ұйымның даму стратегиясы мен көшбасшылықтың тиімділігі көшбасшының объективті және субъективті мүмкіндіктерімен, оның қабілетіне, біріншіден, коалицияларды басқаруға, екіншіден, ұйымдармен ынтымақтастық пен әріптестік қарым-қатынасын құруға және нығайтуға байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнесті басқару және ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Пән бизнестегі ұйымдастырушылық және өндірістік-шаруашылық қатынастарды, іс жүзінде ғылыми тәсілдерді қолдану мүмкіндігін, сондай-ақ бизнесті ұйымдастыру, жеке кәсіпкерлік саласында кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша басқару шешімдерін қабылдау механизмін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 8

  Нақты жағдайлардағы өмір сүру тұжырымдамаларын, ұйымдағы болашақта қандай болуы қажеттігі туралы нақты түсінік береді: қандай жағдайда жұмыс жасайды, нарықта қандай позицияны ұстанады, бәсекелік артықшылықтар қандай болуы қажет, ұйымда қандай өзгерістерді жүзеге асыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тайм – менеджмент
  Несиелер: 6

  Тайм-менеджмент-уақытты басқару техникасы, ол адамға өз уақытын дұрыс ұйымдастыруға және кез келген істе барынша тиімділікке қол жеткізуге көмектесетін ережелер мен принциптерді қамтиды. Тайм-менеджменттің көмегімен адам өз жұмысының немесе демалыстың тиімділігі мен өнімділігін арттыра отырып, әр түрлі қызмет түрлеріне жұмсайтын уақытты өзі саналы түрде бақылай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Пән қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыруды жақсарту, қызметкерлерді кәсіби дамыту бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру, олардың тиімділігін бағалау, тәуекелдерді бағалау, персоналды басқаруда қабылданған шешімдердің әлеуметтік-экономикалық тиімділігі қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Брендті басқару
  Несиелер: 5

  Брендті құру, имидждік стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру, бренд саясатын іске асыру және басқару әдістерін оқытады. Ұзақ мерзімді сатып алу артықшылығын құру процесі сатып алушыға тауардың немесе қызметтің қадір-қасиетін, ұсынылатын ұқсас тауарлармен немесе қызметтермен салыстырғанда олардың ерекшеліктерін ұсыну, тұтынушылардың санасында тұрақты қауымдастықтарды, осы тауарға, оның маркасына байланысты әсерлерді қалыптастыру жөніндегі қызмет ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын және орта бизнесті басқару
  Несиелер: 5

  Тәртіп менеджмент, экономикалық және өнеркәсіптік мәселелерді түсінуге, тәуекелдерді қабылдаудың бастамасы мен қабілеттілігін ескере отырып, шағын және орта бизнесті басқарудағы әдістемелік оқытуды және дағдылар мен дағдылардың кең ауқымын пайдалануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АӨК басқару
  Несиелер: 7

  Заманауи ғылым мен тәжірибе менеджменті ережелерін, оның даму тенденциясын анықтайды. Агроөнеркәсіптік кешендегі басқару сипаттамаларын ескере отырып, басқару құрылымының әдіснамалық негіздері, ұйымдық құрылымдардың құрылу және жұмыс істеу әдістері, шешім қабылдау, тәуекелдерді талдау, қаржылық басқару және инновациялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес пен менеджменттегі халықаралық коммуникация
  Несиелер: 7

  Пән келіссөздер тиімділігін арттыру үшін, сондай-ақ көп мәдениетті ұйымдарда қызметкерлерді басқару және тәжірибеде жинақталған білімді қолдану үшін қазіргі жаһандану жағдайында бизнесті жүргізудің кросс-мәдени тәсілін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджменттің заманауи тұжырымдамалары
  Несиелер: 5

  Тұжырымдама ғылыми көзқарасты қалыптастырудың негізі болып табылады – белгілі бір өзара байланысты ғылыми көзқарастарды, зерттеу әдістерін, эксперименттер тәсілдерін және объективті құбылыстар мен процестерді түсіндірудің синтезі. Менеджмент ғылымында тұжырымдалған тұжырымдамалар менеджмент теориясында жетекші ғылыми тәсілдерді: үдерістік, жүйелік және жағдайлық бөліп алудың негізі болды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп менеджменті
  Несиелер: 8

  Өнеркәсіптік менеджмент, оның неғұрлым толық аспектісінде, кәсіпорын қызметінің барлық бағыттарын, әсіресе, ғылыми менеджмент ретінде белгілі өндіріс тиімділігін бастапқы зерттеу жүйелендірілген басқару болып табылады. Өнеркәсіптік революция өндіріс тәсілдерін қол еңбегінен жаппай өндіріс пен автоматтандыруға дейін күрт өзгертеді, бұл қызметкерлердің еңбегін жеңілдетуге және оның өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT-менеджмент
  Несиелер: 8

  АТ-менеджмент ұйымның басымдықтары мен қажеттіліктеріне сәйкес ақпараттық ресурстар мен технологияларды басқару процесі болып табылады. Бұл ресурстар желілік жабдықты, компьютерлік техниканы, бағдарламалық қамтамасыз етуді, деректерді, соның ішінде деректерді өңдеу орталығын, сондай - ақ АТ-бөлімінің жұмысын қамтамасыз ететін қызметкерлерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 7

  Пән менеджерлерді өз бағынатын және серіктестерінің мінез-құлқының ұлттық-мәдени сипаттамаларының әртүрлі деңгейлерінде, сондай-ақ олардың бизнесі жүзеге асырылатын елдердің сипаттамаларын ескере отырып, бизнесті басқарудың тиімділігін арттыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономика салаларындағы бизнес модельдер
  Несиелер: 5

  Қазіргі бизнес-жоспарлаудың теориялық аспектілерін және бизнес-жоспарлардың әртүрлі типтерін дайындау әдіснамасы бойынша тәжірибелік ұсыныстарды, сондай-ақ типтік және арнайы бизнес-жоспарлардың жекелеген бөлімдерін (нақты мақсаттарға арналған) қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекел менеджменті
  Несиелер: 6

  Кәсіпкерлік қызметті жүргізу ерекшелігін және әлемдік тәжірибені ескере отырып, бизнестегі тәуекелді басқару категориялары мен процедуралары, қағидалары туралы кешенді түсінік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 6

  Белгілі бір нарықтағы өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін зерттеу, өндірістік қызметті ұйымдастырудың теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пәндер оқушыларға кәсіпорынның инвестициялық басқару саласында білім алуға, инвестициялардың тиімділігін бағалаудың негізгі әдістері мен әдістерін меңгеруге, инвестициялық портфельді қалыптастыруға және табысты кәсіби қызметке дағдылануға мүмкіндік береді және әдістемелік негіздерді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономиканың бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 6

  Ұлттық экономика мен қызмет саласының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің негізгі сұрақтарын , технологиялар мен өндірістік қатынастар дамуының заманауи жағдайларында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сапа менеджменті
  Несиелер: 6

  Сапаны басқару теориясы мен практикасын, бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету негіздерін құрайтын өнімнің өмірлік циклының барлық кезеңдеріндегі тұтынушылық тауардың сапасын басқару негіздерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративті менеджмент
  Несиелер: 6

  Заманауи жағдайда корпоративтік басқару ерекшеліктерін, корпоративтік басқаруды оқыту аясында ірі интеграцияланған шаруашылық құрылымдардағы басқару функцияларын жүргізу сұрақтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдағы қауіпсіздікті басқару
  Несиелер: 6

  Ақпараттық қауіпсіздіктің заманауи тұжырымдамаларын, санкцияланбаған ақпараттарды қорғау әдістерін компьютерлік ақпаратты қорғауды қамтамасыз етудің негізгі құралдары ретінде криптографиялық құралдарды қолдануды оқытады. Ерекше назар ұйым немесе кәсіпорынның қауіпсіздігін басқару сұрақтарына қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кызмет көрсету саласындағы менеджмент
  Несиелер: 7

  Қызмет көрсету (сауда) саласында басқару процесстерін талдау және модельдеуді, қызмет көрсету саласында басқару шешімдерін дайындау және қабылдау үшін ақпараттарды іздеуді, талдау және бағалау әдістерін, ұйымдарды, бөлімшелерді, қызметкерлер топтарын және т.б. басқаруды оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  Экономика мен Бизнестегі басқару мәселелерін шешуде теориялық және практикалық білімді қолдану,қойылған мақсаттарға жетуді ұйымдастыру бойынша дұрыс басқару шешімдерін қабылдау.

 • Код ON7

  персоналды басқару әдістерін және құралдарын біледі, кәсіпорынның еңбек ресурстарын реттеуге және олардың қызметін ынталандыру дағдыларына ие болады

 • Код ON8

  кәсіпорынның өндірістік процесін ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, ұйымның даму бизнес-жобаларын әзірлеу, өндірістік циклдің үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында өндірістік ресурстарды тиімді бөле білу.

 • Код ON9

  кәсіпорынның өндірістік қызметінде жүзеге асырылатын операциялық үрдістердің ерекшеліктерін білу, менеджерлерді қолдану нарықтың қазіргі жағдайында кәсіпорынның экономикалық талдауын жүргізу кезінде басқару дағдыларын.

 • Код ON10

  кәсіпорынның инновациялық қызметінде ұйымдастыру стратегиясын, инновациялық жобалар тұжырымдамасын әзірлеу, инвестициялық жобаларды бағалау, оны болжау және экономикалық міндеттерді шешу үшін кәсіпорындарды, қаржылық ресурстарды бағалаудың қазіргі заманғы үлгілерін қолдану.

6B04107 Онлай-сату менеджменті
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Экономика және бизнес
Бакалавриат

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04107 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қазақ технология және бизнес университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Менеджмент
Бакалавриат

Каспий қоғамдық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Менеджмент/ Hotel Management
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04107 Әлеуметтік саладағы мемлекеттік басқару
Бакалавриат

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Экономика және басқару
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Менеджмент
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top