Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6М050600 "Экономика" білім беру бағдарламасының мақсаты-еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдармен сұранысқа ие, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті экономикалық бейіндегі мамандарды дайындау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Халықаралық бизнес (ағылшын тілде)
  Несиелер: 5

  Пән Халықаралық бизнес заңдылықтарын, оған қатысушы фирмалар бар артықшылықтарды анықтауды, оның елдің экономикалық дамуына және оның әлемдік экономикадағы жағдайына әсер ететінін зерттейді. Курс шет елдердегі нарықтық экономикада шаруашылықтың табысты жүргізуінің мысалдарымен таныстырады, бизнес-шындыққа қатысты оң халықаралық тәжірибені пайдалану мүмкіндіктері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика теориясы мен практикасының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты-магистрлердің экономикалық ғылымның қазіргі мәселелерінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы білімдерін байыту және дамыту, магистрлерде қазіргі теориялық және қолданбалы экономиканың аса маңызды бағыттары саласында ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағды қалыптастыру, ғылыми ізденістерге тұрақты қажеттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" курсы бойынша магистранттарды оқыту – менеджменттің әртүрлі деңгейлерінде қазіргі ұйымды басқару үшін қажетті білім, білік және практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру және ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін оларды барабар және тиімді пайдалануға қабілеттілігі мен дайындығын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестегі есептеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бизнес-статистика саласында білім алу, соның ішінде статистикалық деректерді жинау, өңдеу, есептеу және талдау әдістерінің теориясы мен практикасын зерттеу, бизнес саласындағы жаппай құбылыстар мен процестердің заңдылықтары мен үрдістерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу. Нарық жағдайында бизнесте болып жатқан процестерді терең талдай алатын және оңтайлы шешімдер қабылдай алатын мамандар қажет. Бизнес саласында бизнестегі сандық әдістер сияқты тәртіп маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық кәсіпкерлік (ағылшын тілде)
  Несиелер: 5

  Пән аналитикалық және сыни ойлауды, жаңаға ұмтылуды, үнемі өзін-өзі оқытуға қабілеттілікті, ақылға қонымды тәуекелге дайындықты, креативтілік пен іскерлік, жоғары бәсекелі ортада жұмыс істеуге дайындығын қоса алғанда, инновациялық қызметке қажетті және жеткілікті практикалық дағдыларды, жалпы біліктерді, білім мен түсініктерді қалыптастыруға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 2

  Бұл пән жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түріндегі шетел тілінде ауызша байланыс жасау, мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және қоғамдық-саяси бағытындағы мақалаларды оқу және соңынан өңдеп, алынған ақпаратты өз түсінігінің пайдалавну дағдыларын ары қарай дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Іскерлік коммуникациялар және қақтығыстарды басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты тыңдаушылардың іскерлік коммуникация және қақтығыстарды басқару саласындағы білім негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету болып табылады. Пәнді оқытудың міндеттері оның пәнінің мазмұны мен ерекшелігімен анықталады және кәсіби қызмет және т. б. барысында іскерлік қарым-қатынасқа байланысты негізгі мәселелерді зерттеумен шектеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  "Басқару психологиясы" пәнін оқу тыңдаушылардың теориялық білімдері мен еңбек ұжымын басқару мәселелерін шешуге қатысы бар адамдардың психикалық процестерін зерделеуге қазіргі заманғы психологиялық әдіснаманы қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнестегі ақпараттық жүйелер және технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты: болашақ мамандарды экономикадағы жүйелерді ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен жүйелерді құру және пайдалану үшін қажетті теориялық біліммен және практикалық дағдылармен қамтамасыз ету, сондай-ақ өзін-өзі оқыту және үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру; болашақ мамандарды қолданбалы міндеттерді автоматты түрде шешуге дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 2

  Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемалары тек мемлекеттің ғана емес, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтің әрбір субъектісінің қызметін де қозғайды. Бұл курсты енгізу қажеттілігі нарықтық құрылымдардың көптеген басшылары, әсіресе өз ісін бастаған, қалыпты қызмет ету үшін оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын іс жүзінде меңгере алмауымен байланысты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 2

  Магистранттарды ресурс тиімділігі мен энергия тиімділігіне бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдарда процестерді басқаруға дайындау; ұйымдағы бизнес-процестерді басқарудағы жобалау-ұйымдастыру қызметі шеңберінде мақсатқа бағытталған басқару қызметіне дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Институционалдық экономика (ілгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу экономикалық теориядағы институционалдық тәсілдің теориялық және әдіснамалық ерекшеліктерін жүйелендіріп баяндауға бағытталған. Қазіргі уақытта қоғамның экономикалық қызметі туралы жалпы түсінік қалыптастырудың ажырамас бөлігі болып табылады. Экономикалық жүйелердің институционалдық құраушысын зерттемей-ақ экономикалық болмысты түсіну мүмкін емес

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру теориясы және ұйымдастыру тәртібі
  Несиелер: 2

  Пән екі дербес, бірақ өзара байланысты кәсіби білім салаларын біріктіреді, онда ұйымның феноменімен байланысты ғылыми ізденістер мен арнайы зерттеулер кеңінен жүргізіледі, ұйымдардың адамдардың өмірі мен мінез-құлқына әсері, ұйымның дамуы, олардың қайта құрылуы және менеджерлер мен қызметкерлердің қызметін тиісінше өзгерту бойынша нақты материалдар жинақталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 2

  Пәннің пәні – қазіргі басқару үлгілерінің мысалында корпорацияны басқарудың қазіргі тәжірибесімен танысу. Пәнді оқытудың мақсаты-корпоративтік басқару жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру, сондай-ақ практикалық қызмет үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобалар мен бағдарламаларды басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-жобаларды басқарудың қазіргі заманғы технологиясы туралы түсінік беру және магистранттарды болашақ кәсіби қызметінің міндеттерінде жобалық басқару принциптерімен таныстыру. Пәнді игеру жобаларды басқару проблематикасына кіріспе және жобаларды басқару әдіснамасын зерттеу, магистранттарды жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаларды басқару құралдары мен әдістерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес процестерді басқару және модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән басқаруда үдерістік тәсілді енгізуге, компанияны басқару процесінің тиімділігін арттыруға, компанияның бизнес-мақсаттарына қол жеткізуге, компанияның жаңа бәсекелестік артықшылықтарын құруға арналған теориялық негіздер мен практикалық әдістердің, барлық тәсілдер мен құралдардың кешені болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде коммуникацияға дайындық

 • Код ON2

  Дерексіз ойлау, талдау, синтездеу қабілеті; әлеуметтік, этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіби қызметі саласында ұжымды басқаруға, және ұйымдастыру-басқару шешімдерін қабылдауға дайын болу

 • Код ON3

  Әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдарда, мемлекеттік және жергілікті билік органдарында экономикалық қызметтер мен бөлімшелерді басқару қабілеті; сәйкес әдістемелік және нормативтік құжаттарды, сондай-ақ әзірленген жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу

 • Код ON4

  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің салық жүктемесін жоспарлау және ішкі бақылау мақсатында қаржылық, салықтық және бухгалтерлік есептілік көрсеткіштерін талдау және болжау қабілеті

 • Код ON5

  Кәсіпкерлік қызмет субъектілерін құруды жүзеге асыру, бизнес-процестерді жоспарлау және басқару, әртүрлі меншік нысандары мен түрлі қызмет түрлерінің Шаруашылық субъектілерінің тәуекелдерін бағалау қабілеті

 • Код ON6

  Экономикалық дамудың теориясын, принциптерін және факторларын түсіну, сондай-ақ оларды ел, аймақ экономикасының даму стратегиясын әзірлеу кезінде қолдана білу

 • Код ON7

  Экономикалық дамуға талдау жүргізу, басқарушылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және оларды әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдері негізінде таңдауды негіздеу

 • Код ON8

  Кәсіпорын, сала, аймақ және жалпы экономика қызметінің негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің болжамын құру қабілеті; экономикалық есептерді жүргізу үшін әр түрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану

 • Код ON9

  Белгісіздік факторын ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау, әртүрлі нарықтарда экономикалық агенттердің мінез-құлық стратегиясын әзірлеу қабілеті

 • Код ON10

  Өзіндік зерттеулер жүргізу, ғылыми зерттеудің, жобаның таңдалған тақырыбының өзектілігі мен практикалық маңыздылығын негіздеу қабілеті

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top