Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01506 География в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Білім берудегі сапа менеджменті
  Несиелер: 5

  Оқу орындары арасында бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталған бейіндік білім берудегі сапа менеджменті туралы түсінік қалыптастыру. Білім беру сапасы менеджментінің негізгі бағыттарын атап көрсету. Жас мамандарға сұранысы бар тұтынушылар нарығының және жұмыс беруші ұйымдардың жалпы көрінісін анықтау. Білім беру сапасын арттыруға бағытталған оқу орындарының маңызы мен беделін анықтау. Мамандар нарығының конъюнктурасына бағытталған сапа менеджментін, оның ақпараттылығын көрсету. Білім беру сапасы менеджменті жүйесін, Қазақстандағы білім беру сапасын қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін қарастыру. Түсініктерді, оның интерпретациясының негізгі тәсілдерін, сапа менеджменті жүйесінің модельдерін сипаттау. Білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы негізгі үрдістерді атап ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физикалық география және ландшафттану
  Несиелер: 3

  Курстың негізгі терминдері мен ұғымдарына анықтама беру. Географиялық қабық, ландшафт түрлері туралы түсінік қалыптастыру. Географиялық ғылымдар жүйесіндегі физикалық география мен ландшафттанудың рөлі мен маңызын көрсету. Физикалық география мен ландшафттанудың басқа жаратылыстану-ғылым бағыттармен байланысын көрсету. Физикалық-география ғылымын зерттеудің негізгі нысандарын қарастыру. Әртүрлі ландшафттардың қалыптасу, даму және қазіргі жай-күйін сипаттау. Географиялық жағдайға байланысты қалыптасқан өзара байланысты табиғи компоненттердің үйлесімі ретінде ландшафтық аймақтарды немесе жеке ландшафттарды қарастыру. Физикалық география мен ландшафттанудың дамуының қазіргі мәселелеріне мысалдак келтіру. Физикалық география, ландшафттану, картография, геоэкология, табиғатты қорғау және тиімді пайдалану салалары бойынша білімді практикалық міндеттерді шешуде пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО және ОAО географияны оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Дүниежүзілік білім және ақпараттық жүйесінде географиялық білім аса қажет. Жалпы білім орта мектепте географиялық білім негіздері арнайы орта және ЖОО-да қалыптасып дамыды. Сондықтан казіргі таңда сапалы географиялық білім беруде жаңа оқыту технологияларын қолдану маңызды. Оқыту технологиясының теориялық-әдіснамалық негіздері. Оқыту әдістері.Орта мектепте, орта мектепте, ЖОО-да географияны оқыту тарихы. Географияны оқыту технологиясының ерекшеліктерімен қолдану тиимділігі анықтау теориялық-әдіснамалық маселелеріның бірі. Сын турғыдан ойлау, цифраландыру оқытудың заманауи әдістерін қодану жұмыстары жургізілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Шет тілін (кәсіби) оқытудың мақсаты шет тілін оқытудың алдыңғы кезеңдерінде алынған лингвистикалық,коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті жетілдіру және осы негізде магистранттардың іскерлік және кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қажетті шет тілді кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты болып келетін ғылым тарихы мен философиясынан білім беру. Философия және әдістеме ғылымдарының философиялық білімнің саласы ретіндегі маңызы, өркениет пен мәдениеттегі ғылым секілді тақырыптар қарастырылады. Ғылымның пайда болуы және ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері терең оқытылады. Ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революция (төңкеріс), ғылыми рационалдық машылады. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері мен қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы гуманитарлық ғылымдар орны ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиялық білімдегі заманауи тенденциялар
  Несиелер: 5

  Жер туралы ғылымның бірі география туралы түсінік қалыптастыру. Географияны табиғат, шаруашылық және жер шарының халқын зерттейтін кешенді ғылым түрінде көрсету. Географиядағы негізгі ұғымдар мен ілімдерді қарастыру. Орта мектепте, сонымен қатар бакалавриат - магистратура - докторантура жүйесінде географиялық білімнің маңызы мен рөлін көрсету. Жоғары оқу орнындағы және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің қалыптасуы мен дамуындағы өзекті мәселелерді анықтау. Қазіргі географиялық білім берудің негізгі тенденцияларын сипаттау. Геоэкология негіздері, табиғатты тиімді пайдалану, адамзаттың жаһандық проблемалары, экономиканы салалық және аумақтық ұйымдастыру туралы білімді кеңінен қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Берілген курс магистранттарда басқару психологиясы туралы теориялық білімді қалыптастыру мақсатын қояды. "Басқару психологиясы" пәні адамның өзара қарым-қатынасы мен басқару жағдайы тұрғысынан өз араіс-қимыл мәселелерін талдауға бағытталған: жекетұлға, еңбек процесінде. Өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзідамыту, сонымен қатар басқару қызметін және оны психологиялық тиімділік тұрғысынан ұйымдастыруды, еңбек ұжымындағы топтық процестерді және олардың реттелуін қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ЖОО географиялық білім
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орнындағы географиялық білімнің рөлі мен маңызын көрсету. Жоғары оқу орнындағы географиялық білімнің құрылымы мен мазмұны туралы түсінік қалыптастыру. Жер мен қоғамның қалыптасуы мен дамуына байланысты географияның негізгі ұғымдары туралы білім беру. Географияның дамуын жаратылыстану, қоғамдық, экономикалық ғылымдармен өзара байланыста көрсету. Білім беруде география ғылымының жетістіктерін қолдану. Географиялық пәндер циклі бойынша білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға қолайлы жағдай жасау. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының дамуына ықпал ету. Бакалавриат - магистратура - докторантура жүйесінде географиялық білім берудің даму бағыттарын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  "Жоғары мектеп педагогикасы" пәнін меңгеру мақсаты: – теориялық негіздері туралы білім беру. Педагогикалық шеберлік теориясы мен жоғары мектепте оқыту процесін ұйымдастыру туралы түсінік беру. педагогиканың негізгі санаттары, педагогиканың орны, рөлі мен маңызы туралы адам туралы ғылым жүйесінде және практикалық қызметте жоғары мектеп педагогтың қалыптастыру, түсіну базалық қағидаттары туралы қазіргі заманғы педагогикалық міндеттерді шешуге әдістемелік тәсілдер жоғары мектеп.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік географияның жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Адамдардың өмірін ұйымдастырудың кеңістіктік процестері мен формаларын сипаттау. Қазіргі қоғамның қалыптасуы мен дамуын салыстыру. Әлеуметтік географияны дамытудың негізгі тармақтары: халықтар географиясы, тұтыну географиясы, қызмет көрсету саласының географиясы, рекреациялық география туралы мәлімет беру. Әлеуметтік географияны зерттеудің негізгі бағыттарын сипаттау. Қоғамның аумақтық ұйымы, өндірістік емес сала, туризм, мәдениет және т. б. ұғымдарға анықтама беру. Практикалық тапсырмаларды шешуде әлеуметтік география бойынша білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географияның тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Адамзат дамуының кезеңдерімен байланысты пайда болған ежелгі ғылымдардың бірі география туралы түсінік қалыптастыру. Ежелгі, Орта ғасырлардағы, Ұлы географиялық ашылулар дәуіріндегі, 18-19 ғ.және 20-21 ғғ. географияның даму ерекшеліктерін ажырату. Географиялық ғылымның дамуындағы кеңестік және еуропалық ғалымдардың үлесін анықтау. Белгілі ғалымдардың ғылыми еңбектерін қарастыру (Н. Н. Колосовский, Н. Н. Баранский, И. Григорьева және т.б.). Ұғымдық-терминологиялық аппаратпен, геосфера туралы, табиғат аймақтары, географиялық жағдайы, еңбектің аумақтық бөлінісі туралы ілімдермен танысу. Географиялық ғылымның тарихы мен әдіснамасы бойынша білімді оқу, ғылыми мақсаттарда, практикада қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физикалық-географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  География бойынша ғылыми зерттеулердің дәстүрлі және жаңа әдістерін сипаттау. Табиғат объектілері мен процестерін жан-жақты зерттеу үшін физикалық-географиялық зерттеулердің әдістерін қолдану. Картаның рөлі мен мәнін қарастыру. Белгілі бір аумақты зерттеу кезінде физикалық-географиялық аудандастыру әдісін қолдану. Физикалық географияда болжау, модельдеу, ГАЖ технологиясын қолданудың мәнін анықтау. Білім алушылардың іскерліктері мен дағдыларын дамытуға бағытталған оқу-дала практикасының мазмұны мен маңызын қарастыру. Табиғат процестеріне бақылау жүргізу. Оқу-дала практикасы кезеңінде қажетті жұмыс түрлерін жүргізу. География бойынша оқу-дала жұмыстарын жүргізудің ұйымдастырушылық, негізгі және қорытынды кезеңдері туралы түсінікті меңгеру. Қойылған мақсатқа байланысты физикалық-географиялық зерттеулер жүргізу әдістемесін анықтау. Болашақ кәсіби қызметінде физикалық-географиялық зерттеу әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоурбандалу
  Несиелер: 4

  Геоурбанистика процесі және халықтың географиясының өзара байланысын көрсету. Халықтар географиясының даму ерекшеліктерін анықтау. Қалалар географиясы мен геоурбанистиканың негізгі ұғымдары мен терминдерімен танысу. Қалалардың қалыптасуы мен дамуының шарттары мен факторларын анықтау. Қалалардың типтерін ажырату. Қалалардың жүйелік сипаттамаларын көрсету. Қаланың орналасу жүйесін қарастыру. Қазақстандағы урбанизация ерекшеліктерін анықтау. Қалалық саясат негіздері бойынша білімді пайдалану. Қалалардың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуге қатысу. Қалалардың даму перспективаларын анықтау. Қалалардың экологиялық мәселелерін сипаттау. Қаланы экожүйе ретінде қарастыру. Қалалық жүйенің қоршаған ортаға әсерін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саяси география геосаясат негіздерімен
  Несиелер: 5

  Саяси географияның дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінік қалыптастыру. Географиялық мемлекеттанудың зерттеу бағыттарын көрсету. Мемлекеттердің шекарасын, шекаралық қақтығыстарды, дауларды анықтау. Қазіргі әлемнің саяси-аумақтық құрылымы, оның динамикасы мен барлық құрлықтар бойынша жаңа трансформациялары туралы түсініктерді қалыптастыру. Әлемнің саяси картасын қалыптастырудың негізгі кезеңдерін сипаттау. Саяси карта және әлем аймақтарының географиясы туралы білімді қалыптастыру. Аймақтық интеграция бойынша білімді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тұрақты даму
  Несиелер: 4

  Тұрақты дамудың жалпы проблемалары туралы түсінік беру. Тұрақты дамуды зерттеудің әдіснамалық мәселелерін қарастыру. Қазақстанның тұрақты дамуының проблемалары мен перспективаларын анықтау. Тұрақты дамудың негізгі индикаторларын атап көрсету. Тұрақты дамудың әртүрлі мәселелерінің маңыздылық критерийлерін негіздеу. Тұрақты дамуды қамтамасыз ету тетіктерін анықтау.Тұрақты дамуының негізгі көрсеткіштерін және олардың динамикасын атап көрсету. Тұрақты дамуды қамтамасыз етудің ықтимал уақыт кезеңдерінің шынайылығын, сыни проблемаларын бағалау. Жаһандық деңгейде тұрақты дамудың қазіргі көрсеткіштерін талдау. Жергілікті деңгейде тұрақты дамудың қазіргі көрсеткіштерін талдау. Тұрақты даму индикаторларының меншікті жүйелерін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық практиканың мақсаты - магистранттарды педагогикалық дағдылары мен қабілеттерін дамыту және оларды болашақта кәсіби қызметте қолдану. Педагогикалық тәжірибе кезінде магистратураның оқу үрдісінде магистранттардың алған білімдері мен дағдыларын нығайту; сабақтың түрлі әдістерін дайындау және өткізу, игеру, талдау біліктілігі қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық-географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Экономикалық, әлеуметтік және саяси географиядағы жалпы географиялық және арнайы зерттеу әдістерін сипаттау. Экономикалық, әлеуметтік және саяси география бойынша ақпарат көздерін анықтау. Белгілі бір аумақты зерттеу кезінде экономикалық-географиялық аудандастыру әдісін қолдану. Қойылған мақсатқа байланысты экономикалық-географиялық зерттеулер жүргізу әдістемесін анықтау. Географиялық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық-географиялық зерттеулер әдістерінің рөлі мен мазмұнын анықтау. Геоэкология, геоинтеграция, урбанизация, жаһандану мәселелерін қарастыру кезінде экономикалық-географиялық зерттеулер әдістерін қолдану. Практикада салыстырмалы-географиялық, экономикалық-географиялық аудандастыру, бақылау, теңгерімдік, модельдеу, болжау әдістерін қолдану. Болашақ кәсіби қызметте, ғылымда экономикалық-географиялық зерттеулер әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Елтану және халықаралық туризм
  Несиелер: 5

  Елтану мен халықаралық туризмді зерттеу объектілері туралы түсінік қалыптастыру. Курстың негізгі терминдері мен ұғымдарымен таныстыру. Демалыс пен туризмді дамытуда туристік-рекреациялық ресурстардың рөлі мен маңызын көрсету. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи мұра объектілерін сипаттау. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік тарихи-мәдени мұра объектілерін сипаттау. Қалалардың туристік орталықтар ретіндегі маңыздылығын көрсету. Әлемнің туристік аймақтарын сипаттау: Еуропалық, Азиялық, Африкалық, Американдық туристік макроайондар; Австралия, Океания, Антарктида және Арктика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Туристік елтану
  Несиелер: 5

  Туристік елтанудың зерттеу объектілері туралы түсінік қалыптастыру. Туристік елтанудағы табиғаттың маңызын анықтау. Саяси, демографиялық, тарихи елтану туралы білімді қолдану. Елдің мәдениетін, экономикасын оқытудың әдістемелік негіздерін қарастыру. Әлем елдері бойынша туристік объектілерді анықтау. Елдің табиғи және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктерін зерттеудің әдістемелік негіздерін қарастыру. Әлем өңірлерінің табиғи туристік-рекреациялық ресурстарын сипаттау (аймақтар бойынша). Әлемнің әлеуметтік-экономикалық туристік-рекреациялық ресурстарын сипаттау (аймақтар бойынша).Мұражайларды, театрларды туризм ресурсы ретінде көрсету. ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра объектілерін сипаттау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әлемдік ақпараттық кеңістіктегі географиялық білімнің рөлін анықтау. ЖОО-да географияны оқыту әдістемесі туралы жалпы мәлімет беру. Географияны оқыту әдістемесінің негізгі бағыттарын, оның географиялық білім берудегі рөлі мен маңызын анықтау. ЖОО-да географиябакалаврын, магистрлерді және докторанттарды даярлау туралы түсінік қалыптастыру. Оқытудың заманауи құралдарын, оқытудың жаңа инновациялық, ақпараттық әдістерін, географиялық және педагогикалық ғылымның жетістіктерін қолдану. ЖОО-дағы физикалық, экономикалық және әлеуметтік географияны оқу кезінде электрондық білім беру ресурстарын қолдану.Аймақтарда географияны оқытуда қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі әлемдік білім беру кеңістігіндегі географиялық білімнің рөлін көрсету. ЖОО-да географияны оқытуда жаңа инновациялық технологияларды қолдану. ЖОО-да оқытудың интерактивті әдістерін, электронды оқулықтарды қолдану. Географияны оқытуды цифрландыру туралы түсінікті қалыптастыру. Географиялық пәндерді оқытуда оқытудың инновациялық технологиялары туралы түсінік қалыптастыру. География бакалаврларын дайындауда қашықтықтан оқыту әдістерін қолдану. Географияны оқытуда проблемалық оқыту технологиясын пайдалану. Қашықтықтан оқыту тьюторларын дайындау туралы түсінікті меңгеру. ЖОО-да дуальды оқыту технологиясын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономикалық география және аймақтық даму
  Несиелер: 5

  Өндіріс пен аймақтың территориялық ұйымдасуының заңдылықтары мен процестеріне, формаларына сипаттама беру. Өндірістік аумақтық жүйелердің құрылымы мен дамуын көрсету. Материалдық өндіріс салаларының географиясы: өнеркәсіп географиясы, табиғи ресурстар географиясы, ауыл шаруашылық географиясы, көлік географиясы, экономикалық байланыстар бойынша білім беру. Еңбектің географиялық бөлінісі, аумақтық-өндірістік кешен (АӨК), энергия өндіру циклы (ЭӨЦ), аймақтық даму ұғымдарын сипаттау. Аймақтың қалыптасу және даму факторларын анықтау. Аймақтың қазіргі жай-күйін, проблемалары мен даму перспективаларын сипаттау. Аймақтық даму бойынша практикалық міндеттерді шешуде экономикалық география бойынша білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның аймақтық дамуының өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Аймақтану, экономикалық география бойынша негізгі ұғымдар мен терминдер туралы білімді қалыптастыру. Аймақтың қалыптасуы мен дамуындағы әлеуметтік-экономикалық факторларды анықтау. Аймақтың қазіргі жай-күйін, проблемалары мен даму перспективаларын сипаттау. Қазақстандағы аймақтық дамудың өзекті мәселелерін анықтау. Аймақтық проблемалардың туындау себептерін анықтау: жұмыссыздық, автомобиль жолдарының сапасы, газдандырудың жеткіліксіз деңгейі, тұщы сумен қамтамасыз ету, ИНTЕРНЕТТІҢ қолжетімділігі, шалғайдағы ауылдардың проблемалары. Қазақстанның аймақтық дамуының өзекті мәселелерін шешу жолдарын әзірлеуге қатысу. Практикалық міндеттерді шешуде аймақтық даму бойынша білімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Географиялық ғылымның заманауи проблемалары
  Несиелер: 5

  Географияның көп салалы және кешенді ғылым екендігі туралы түсінік қалыптастыру. Географиялық ғылымның басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау. Географиялық ғылымның дамуының негізгі тенденцияларын анықтау.ТМД елдеріндегі географиялық ғылым салаларының дамуының негізгі процестерін анықтау. Отандық ғылыми мектептердің жұмыстарымен танысу. Физикалық география және геоэкология мәселелерін қарастыру. Табиғи ландшафтар, табиғатты қорғау және ұтымды пайдалану, экономикалық-географиялық кешендер мәселелерін зерттеу бағытында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Адамзаттың жаһандық проблемаларымен байланысты қазіргі заманғы экономикалық-географиялық зерттеулер жүргізу. Геосаясат, интеграция, геоурбанистика, рекреация мәселелерін қарастыру. Географиялық ғылымның даму болжамын жүргізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON6

  Маманданған салада және басқа салаларда ақпараттарды, идеяларды, тұжырымдарды, проблемаларды шешу жолдарын нақты және анық жеткізе білу

 • Код ON11

  Күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада білімді жалғастыруға қажетті білімді кеңейту және тереңдету

 • Код ON3

  Инновациялық жобаларды әзірлеу және білім беру процесіне енгізу әдістемелерін меңгеру

 • Код ON8

  Қолданыстағы тұжырымдар, теориялар мен үрдістерді сараптай отырып, сыни талдау жасайды

 • Код ON2

  Зерттеу аясындағы идеяларды дамытуда немесе қолдануда осы саладағы озық білімге негізделе отырып, білім мен түсінушілікті дамытуды көрсету

 • Код ON12

  Жоғары оқу орындарында география ғылымы, ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекеттерде жаңа технологияларды пайдалану

 • Код ON5

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру

 • Код ON10

  Жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуде креативті ойлар мен шығармашылық іс-әрекеттерді пайдалану

 • Код ON4

  Өздерінің білімін, түсінігін және мүмкіндіктерін жаңа ортадағы мәселелерді шешуде пәнаралық контекстіде кең көлемде қолдана білу

 • Код ON9

  Түрлі пәндерден алған білімді интеграциялауды жаңа жағдайларда зерттеу мәселелерін шеше алады

 • Код ON1

  7M01506 - География ББ саласында ғылыми зерттеулер әдіснамасын түсіну

 • Код ON7

  7M01506-География ББ бойынша өз бетінше білімін толықтыру дағдысын (жобалау, модельдеу, әртүрлі өндірістерде эксперименталды өңдеу, жабдықтарды өндіру және техникалық қызмет көрсету, аспаптарды жөндеу және қызмет көрсетуді ұйымдастыру, өндірістік кәсіпорындардың логистикасы және IT саласынада) меңгереді

7M01506 География
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01506 География
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M015 География педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top