Жаңа білім беру бағдарламасы

8D06103 Бизнес үдерістерін моделдеу және оңтайландыру в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Әртүрлі оңтайландыру әдістерін қолдану бағыттарын анықтау және олардың тиімділігін бағалау, оңтайландырудың әртүрлі кластары үшін математикалық модельдерді құру және оларды шешудің ең лайықты алгоритмдерін таңдау, оңтайлы опцияларды іздестіру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, математикалық әдістерді және ақпараттық жүйелердің қолданбалы мәселелерін шешудің заманауи құралдарын қолдану.
  • Отандық және шетелдік зерттеушілердің ІТ-да бизнес-процестерді моделдеу және оңтайландыру саласындағы алған ғылыми нәтижелерін критикалық түрде бағалауға және бейімдеуге, кәсіпорындар мен ұйымдарды ақпараттандыруда халықаралық ақпараттық ресурстарды және стандарттарды пайдалану.
  • Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздемесін жүргізу, ақпараттық технологиялар мен жүйелердің проблемалары бойынша қорытындылар мен тұжырымдар жасау үшін заманауи зерттеу әдістерін қолдану, деректерді өңдеудің тиімді құралдарын таңдау, жіктеу және болжау міндеттерін тұжырымдауды, тәуелсіз ғылыми зерттеулерді жүргізген кезде заманауи ақпараттық технологияларды қолдану, талдау және таңдау жіктеу ережелерін құру әдістері білу.
  • Ішкі және сыртқы стандарттарға сәйкес өнеркәсіптік және ендірілген жүйелер үшін бағдарламалық жасақтама жобаларын әзірлеу, бағдарламалық қамтамасыз етудің тиімді іске асырылуын жүзеге асыру, тәуекелдерді бағалау және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, тестілеу және жүргізу, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және тестілеу, бизнес-процестерді жетілдірудің автоматтандырылған жүйесін анықтай алу.
  • Ұйымдастыру құрылымын модельдеу, талдау және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, ұйымның бизнес-процестерін зерттеу және талдау процесін ұйымдастыру, ұйымдағы қайта құрудың мүмкіндіктері мен перспективаларын болжау, бизнес-процестерді басқару бойынша басқару шешімдерін қабылдау процесінде аналитикалық және есептеу әдістерін енгізу, заманауи іскерлік процесті басқару бағдарламалық қамтамасыз ету.
  • Бизнес-процестер теориясы саласында негізгі түсініктерін, бизнес-процестердің түрлері мен олардың ерекшеліктерін анықтау, қазіргі заманғы құралдарды пайдалана отырып микроэкономикалық модельдеуді диагностикалау, инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесі мен әдістемесі бар, тәуелсіз ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмысы дағдылары.
  • Бизнес-процестердің АТ-процестерін талдау және жетілдіру, ұйымдастыру құрылымын үлгілеу және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, ақпараттық жүйелердің осалдықтары мен тәуекелдерін оңтайландыру және бағалау, ұйымдарда ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін жобалау, ақпараттық қауіпсіздік құралдарын орнату және баптау, кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының стратегиялық мақсаттарын жобалау және іске асыру және бизнес-процестерді жүргізу.
  • Шығармашылыққа және кәсіптік салада жаңа идеяларды табысты іске асыруға, сөйлеу дағдыларына ие болу, электронды құжаттарда графикалық объектілерді пайдалану.
Top