Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10103 Қоғамдық денсаулық сақтау (1 жыл) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында кәсіби іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға қажетті психологиялық ғылым мен практиканың негіздері арқылы қазіргі ғылыми ақпараттарды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Психологияның пәні, салалары, әдістері, психикалық процестердің қызметі мен даму заңдылықтары, тұлғаның күйлері мен қасиеттері, қарым-қатынас, тиімді өзара әрекеттің негіздері және конфликтіні шешу, магистранттардың кәсіби және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетін есепке ала отырып өзін дамыту және презентациялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми жобаларды басқару
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – магистранттарда денсаулық сақтау саласындағы ғылыми жобаларды өз бетінше ұйымдастыру және басқару қабілетін қалыптастыру. Пән барысында келесі тақырыптар оқытылады: ғылыми зерттеулер; ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері; ғылыми жобаларды қаржыландыру; ғылыми ұйымдардағы фандрайзинг; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін Денсаулық сақтау практикасына практикалық беру механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биостатистика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарда қазіргі статистикалық концепцияларды қолдану қабілетін қалыптастыру, әлеуметтік және экономикалық жағдайларды ескере отырып, халықтың денсаулық жағдайының дамуына болжам жасау. Пән Статистика теориясының негізгі анықтамаларын, әдістерін, алгоритмдерін және статистикалық талдау құралдарын, эпидемиологиялық және статистикалық құжаттаманы оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: жаратылыстану, гуманитарлық және әлеуметтік мамандық саласында оқитын магистранттарды ауызекі сөйлесуде, тұрмыста күнделікті өмірде, өз мамандығы саласында, кәсіби қарым-қатынас жасауда шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларына үйрету. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: «Шет тілі (Кәсіби)» пәні магистранттардың бойында, мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқып аудару, терминологиялық сөздікті қалыптастыру, баяндамалар жазып, конференцияларда сөз сөйлеу, күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласында және т.б. үшін қажетті коммуникативтік құзыреттер мен дағдыларды дамытуды көздейді. ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. «Шет тілі (Кәсіби)» курсы магистранттарды шетел тілін мамандық саласында жүйелі білімін жетілдіру, тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде пайдалана білуге баулуға бағдарланған. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу және тілдік соның ішінде: айтылу, лексика, грамматика, баяндамалар жазып, конференцияларда сөз сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық экономикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарда Денсаулық сақтау мәселелерін шешуде экономикалық білімді қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау саласындағы микроэкономикалық теорияны және негізгі эмпирикалық зерттеулерді, медициналық сақтандырудың денсаулық сақтаудағы сұранысқа және оның бағасына әсерін, төлем моделдерінің тұтынылатын медициналық көмектің санына, сапасына және құнына әсерін, денсаулық сақтаудың негізгі нарығының жұмыс істеуін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттердің заманауи жағдайларда басқарудың теориялық негіздері мен қолданбалы аспектілері туралы жүйелі білімін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдық басқару құрылымдарын басқару және құру әдістерін білу; - кәсiби қызметте басқарудың әдiстерiн, құралдары мен әдiстерiн қолдануға; - ұйымдық басқару құрылымдарын талдау; - бөлімшенің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; - ұйымды басқарудағы негізгі тәсілдердің тиімділігін бағалау;Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Басқару теориясы мен практикасы мәселелері. Басқару тарихы; мектептер мен заманауи басқару ұғымдары. Кәсіпорын мен ұйымды басқарудың функциялары мен әдістері. Ұйымдастыру құрылымдарының түрлері. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы. Шешімдерді қабылдаудың модельдері мен әдістері. Жоспарлау, ынталандыру және бақылау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтауды ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты – магистранттарда денсаулық сақтаудағы ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен модельдерін қолдану, денсаулық сақтау саласындағы тиімді басқару қызметін жүзеге асыру, мемлекеттік және жеке медициналық қызметті ұйымдастыру мен басқаруды ажырату қабілетін қалыптастыру. Пән денсаулық сақтау органдарының қызметін, денсаулық сақтаудағы МЖC, денсаулық сақтаудағы қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, басқару теориясы мен жүйелерін, денсаулық сақтаудағы СМЖ-ны қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы эпидемиология және дәлелді әдістер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – магистранттарда себеп-салдар байланыстарын бағалау критерийлерін түсіну, зерттеуді жоспарлау және жүргізу және әртүрлі гипотезалар үшін ең қолайлы дизайнды таңдау, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде дәлелді медицина әдістерін қолдану, дәлелді медицина стандарттары бойынша ғылыми жарияланымдарды сыни бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән эпидемиологиядағы оның себептері мен әдістерін, зерттеу дизайнын, дәлелдердің иерархиясын, жүйелі шолулар мен мета-талдауды, эпидемиологиялық зерттеу әдістерінің статистикалық талдауын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Денсаулық сақтаудағы заңнама
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - магистранттарда азаматтардың денсаулығын сақтау және медициналық қызмет бойынша туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесінде білімді қолдану, медициналық құқық категориялары мен заңды түсініктерін еркін қолдана отырып, денсаулық сақтау саласындағы ҚР заңнамасының негіздерін меңгеру және медициналық мәселелер бойынша өз ұстанымын анық білдіру және дәлелдеу. Пән денсаулық сақтаудағы мемлекеттік реттеу әдістерін, медициналық қызметті заңнамалық санат ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON12

  Медициналық ұйымдар жұмысының сапасы мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау жүйесінде қабылданған нормативтік құжаттаманы пайдалана отырып, ақпараттық материалдар, хаттар, билік органдарына өтініштер және сауалдарға жауаптар дайындауға қабілетті болу.

 • Код ON6

  Денсаулық сақтау саласында басқарушылық шешімдер қабылдау үшін іс-шаралардың, бағдарламалардың және қызметтердің тиімділігіне қатысты деректерді сыни бағалау.

 • Код ON7

  Денсаулық ұйымдары мен әлеуметтік қызметтер қызметінің тиімділігін бағалау үшін ұйымдастырушылық, басқарушылық және қаржылық талдау жүргізу.

 • Код ON8

  Әртүрлі мақсаттармен әртүрлі жағдайларда ғаламдық медициналық-санитарлық іс-шараларды әзірлеу және бағалау.

 • Код ON11

  Денсаулық сақтаудың әртүрлі деңгейлеріндегі мәселелерді шешу үшін халықтың денсаулық бағдарламаларын әзірлеуге және оларды практикада іске асыруға қабілетті болу.

 • Код ON4

  Денсаулық сақтауда, әлеуметтік медициналық сақтандыру жағдайында бәсекеге қабілеттілік тұжырымдамаларын таңдау негізінде стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыруға және олардың нәтижелілігін айқындауға қабілетті болу.

 • Код ON2

  Дәлелдеме деңгейі жоғары медициналық ақпараттың әлемдік деректер базасын тарта отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмысты пайдалана отырып, жүйелі шолу дайындау.

 • Код ON3

  Денсаулықты нығайту бойынша бағдарламаларды құру мақсатында әлеуметтік-экономикалық орта, қоршаған орта факторлары және популяциялық денсаулық арасындағы байланысты зерттеу үшін қазіргі заманғы эпидемиологиялық және статистикалық тұжырымдамаларды талдауға қабілетті болу.

 • Код ON5

  Қаржыландыру көлемін жоспарлау үшін әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен қоршаған орта факторларын ескере отырып, тұтастай алғанда халықтың және оның халық топтарының денсаулық жағдайының даму болжамдарын жүргізу.

 • Код ON9

  Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы маманның жеке даму стратегиясын әзірлеу, серіктер мен пікірлестерді сәтті таңдау, өз жетістіктеріне жол жасау.

 • Код ON1

  Денсаулық детерминанттарын анықтау үшін халықтың белгілі бір топтарының денсаулық жағдайын, тәуекелдерін, қажеттіліктерін зерттеу хаттамасын құру.

 • Код ON10

  Менеджмент және маркетинг саласында зерттеулер жүргізу және денсаулық сақтау ұйымдарын басқару әдістерін жетілдіру үшін алынған нәтижелерді пайдалану.

Top