Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05109 Биотехнология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • өндірістің тиімділігін арттыру және оңтайландыру мақсатында кәсіби қызметте әлеуметтік басқарудың жалпы психологиялық аспектілерін пайдаланады.
  • ақпаратты тұжырымдайды және талдайды, кәсіби терминологияны иеленеді және биотехнология саласында шет тілінде тиісті қорытындылар мен қорытындылар жасайды.
  • биотехнологиялық процестердің барлық объектілерінің жұмыс істеуінің теориялық, қолданбалы аспектілерін және қызметін түсінеді және талдайды, биотехнологиялық процестерді модельдейді және практикада іске асырады, оларды биоөнімдерді өндіруге және қойылған мақсатқа қол жеткізуге мақсатты орнатумен жүзеге асырады; сараптамалық-аналитикалық,кәсіби қызметтің кешенді құралдарын және қазіргі заманғы биотехнологиялық әдістерді меңгерген, өндірістің түрлі салаларында биотехнологиялық міндеттерді шешуге бағытталған іргелі зерттеулер мен ғылыми-тәжірибелік инновациялық әзірлемелерді жинақтайды
  • базалық биологиялық пәндер саласында білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын меңгерген, оларды зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда және ұжымды басқаруда практикада қолдану үшін бейіндеуші биотехнологиялық пәндерді оқу кезінде пайдалану мақсатында, экологиялық биотехнологияны қолдану саласын біледі; технологиялық биоэнергетиканың басымдықтарын біледі. биотехнологиялық зерттеулер контекстіндегі мәселелерді дәйекті және сауатты шешеді, экологиялық проблемаларды анықтайды.
  • әлеуметтік - философиялық және дүниежүзілік-тарихи даму заңдылықтарын жинақтайды және нормативтік құқықтық базаның, халықаралық практиканың өзгерістерін, ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, әлеуметтік және кәсіби биотехнологиялық міндеттерді шешу кезінде Гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар білімін пайдаланады;
  • қоғамның қажеттілігін ескере отырып, зерттеу жұмысын ұйымдастырудың қазіргі заманғы тәсілдерін, ғылыми-өндірістік және білім беру ортасында кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген; ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың принциптері мен заңдылықтарын және мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді.
  • жоғары кәсіптік білім мазмұнын талдайды, жоғары білім берудің негізгі компоненттерін, оқытуды ұйымдастырудың технологияларын, әдістері мен формаларын біледі, Жоғары мектептегі білім мазмұнына қойылатын талаптарды сақтайды.
  • қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, оқу үдерісін ұйымдастырады, ұжымның психологиялық климатын және білім беру ортасындағы өзара қарым-қатынасты анықтау әдістерін меңгерген.
Top