Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02101 Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы в Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ББ-ның негізгі мақсаты - вокалдық орындаушылық өнері саласында кәсіби құзіретті, толыққанды сапалы кәсіби білім алу жағдайын қамтамасыз ету болып табылады; жоғары білікті және бәсекеге қабілетті, білім беру, мәдениет, өнер саласында кәсіби қызметін тиімді жүргізе алатын, концерттік-орындаушылық және музыкалық-ағартушылық қызметтерді жоспарлау және жүзеге асыруға қабілетті мамандарды кәсіби тұрғыда даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B021 Орындаушылық өнер
 • Дайындық бағыты 6B021 Өнер
 • Дауыс қою және фортепиано
  Несиелер: 5

  Дауыс пен фортепиано өнімділігі - бұл орындаушының кәсіби дайындығын анықтайтын арнайы пән. Пән теориялық білімдерін вокал техникасы мен музыкалық өнімділік, музыкалық аспапта ойнау және ойнаудың практикалық дағдылары, сыныптардың техникалық және көркемдік бағдарлары, оқытудың жеке түрлері бойынша органикалық түрде біріктіреді. Мақсаты: студенттердің ән дауысымен сөйлеу және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, олардың ән мәдениетін қалыптастыру және вокалдық қызметке дайындық, студенттердің музыкалық және шығармашылық қабілеттерін фортепиано өнімділігі саласында алған білімдері мен дағдылары негізінде дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  "Академиялық хат" курсының мақсаты студенттердің академиялық жазудың негізгі жанрлары бойынша теориялық білімдерін және оқу және зерттеу академиялық мәтіндерін жазудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пән студенттерде реферат, эссе, Аннотация, әдебиетке шолу және т.б. сияқты академиялық мәтіндерді жазу дағдыларын қалыптастыруға, баяндамалар мен презентацияларды жасау және редакциялау дағдыларын және библиографиялық сипаттаманы дұрыс құрастыру дағдыларын қалыптастыруға арналған. Курсты оқу студенттерге ғылыми мәліметтер базасында ақпарат іздеуге, мәтіндерді талдауға және реферациялауға, академиялық жазудың әр түрлі жанрларымен жұмыс істеуге байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыканың теориялық білімдер негіздері
  Несиелер: 5

  «Музыканың теориялық білімдерінің негіздері» тақырыбының маңыздылығы - бұл пән теориялық циклдің барлық басқа пәндері үшін бастапқы нүкте болып табылады. Келешекте үйлесімділік, полифония және музыкалық шығармалардың талдауы одан басталады. «Музыкалық теориялық білімдердің негіздері» пәнінің міндеті музыкалық мәтіннің талдауы, музыкалық шығармалардың мазмұны контексіндегі экспрессивті құралдардың сипаттамасы; пəндерді зерттеу сонымен қатар музыкалық тілдің элементтерін пернетақтада жəне жазбаша түрде меңгеру дағдыларын меңзейді. Бұл пәннің мақсаты музыкалық тілдің элементтерін: музыкалық жұмыстар, қойма, текстураның және т.б. өзгермелі әдістер ������������етінде модальды санаттар, ауытқулар және модальдар ретінде дифракция және хроматика сияқты музыкалық тіл элементтерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыка теориясы
  Несиелер: 5

  Музыка теориясы музыкалық-теориялық пәндер цикліндегі алғашқы жүйелі курс болып табылады. Курстың мазмұны - музыкалық дыбыстарды, интервалдарды, ырғақты және басқаларды оқшаулауда және өзара әрекеттесуде негізгі мәнерлілік құралдарын оқу болып табылады. Мақсаты: білім алушыда курсты өту барысында және одан әрі музыкалық даму үшін қажетті музыкалық-теориялық дағдыларды қалыптастыру, оқушылардың музыкалық ойлауын қалыптастыру мен дамытуға көмектесу және аналитикалық қабілеттердің негізін қалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио
  Несиелер: 5

  Студенттердің кәсіби музыкалық есту қабілетін ұйымдастыру және оның дамуы, сонымен қатар көркем-шығармашылық және музыкалық-педагогикалық практикада есту қабілетін белсенді пайдалануға үйрету. Негізгі орындаушылық дағдыларын қалыптастыру (интонациялау, тыныс алу, дикция); аккомпанемент жасау, импровизациялау, ноталарды парақтан оқуды жүзеге асыру, хор партитураларын транспозициялау, әуенді сольфеджиялау; музыкасауатын оқыту әдістемесі, балалардың музыкалық-есту қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандық және фортепиано I
  Несиелер: 8

  "Мамандық және фортепиано І" пәні кәсіби орындаушылық шеберлік негіздерін практикалық меңгеруге, шығармалардың ойының ашылуына, әр түрлі стильдер, жанрлар, орындаушылық мектептер шығармаларының негізінде көркемдік талғам мен бейнелі-ассоциативті ойлауды дамытуға бағытталған. Сонымен қатар, білім алушылар шығармашылық қызмет тәжірибесін алады, әлемдік музыкалық мәдениеттің жоғары жетістіктерімен танысады. Курстың мақсаты: білім алушының аспаптық орындаушылық аясында білім мен дағдыларды алған негізінде музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ноталарды беттен оқу
  Несиелер: 5

  Пән негізгі білім беру бағдарламасының кәсіби циклінің вариативті бөлігіне жатады. Оның мазмұны осы «Гармония» циклінің мазмұнымен тығыз байланысты. Пәнді оқу барысында гармониялық логиканың мәнін құрайтын нақты құбылыстар мен музыкалық дамудың жалпы заңдылықтарын түсіну үшін қажетті практикалық дағдылар мен білімдер дамиды. Пәннің мақсаты: отандық және шетелдік композиторлардың әртүрлі шығармаларын өз бетінше қабылдауға, меңгеруге және бағалауға мүмкіндік беретін білім, білік және дағды кешенін қалыптастыру негізінде оқушының музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандық және фортепиано II
  Несиелер: 8

  "Мамандық және фортепиано ІІ" пәні ұлттық дәстүрлі орындаушылықтың орындаушылық шеберлігін қалыптастыруға, кәсіби оқытуды жалғастыру үшін қажетті орындаушылық тәсілдердің мәнерлі мәнін, білім алушының кәсіби және жеке қасиеттерін ұғынуға бағытталған. Курстың мақсаты орындаушылық шеберліктің негізін қалыптастыру арқылы халық ән салу саласындағы маманды дайындау болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қоршаған ортаға және табиғи ортаға жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейлерде олардың қызметінің салдарын алдын-ала болжай алатын, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіз өмір негіздерін иеленетін экологиялық таза білімді адамның қауіпсіз түрін қалыптастыру, заңнаманы, ұлттық құндылықтарды басшылыққа ала отырып жауапты таңдау жасау. мәдениет пен табиғат әлемінде өзін-өзі тану негізінде әлеуметтік әріптестікке, практикалық деуге болады қоғамның және табиғаттың орнықты дамуы мүддесінде қоршаған ортаны, адам денсаулығының, өмір сүру қауіпсіздігін сақтау және жақсарту туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нотаны парақтан оқу II
  Несиелер: 5

  Тәртіп негізгі білім беру бағдарламасының кәсіби циклінің айнымалы бөлігіне жатады. Оның мазмұны бірдей «Гармония» циклының мазмұнымен тығыз байланысты. Пәндерді зерделеуде практикалық дағдылар мен білімдер музыкалық дамудың жалпы заңдылықтарын және гармоникалық логиканың мәні болып табылатын нақты құбылыстарды түсіну үшін қажет. Тақырыптың мақсаты: студенттің музыкалық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, олар отандық және шетелдік композиторлардың әр түрлі шығармаларын өз бетімен қабылдауға, меңгеруге және бағалауға мүмкіндік беретін білімдер мен дағдылар кешенін қалыптастыруға негізделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негізі және ментор стартаптары
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің Қазақстандағы кәсіпкерлік принциптері туралы білімдерін қалыптастыру, жаңа идеяларды іздеу әдістерін енгізу, стартаптарды құру, студенттерді және басқа адамдарды кәсіпкерлікке тарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәнгілік ел идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ұлттың өзіндік ерекшелігін, ұлттық рухын, отансүйгіштік рухын, тарихи сана-сезімін және әлеуметтік есте сақтау қабілеті жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелері, жаңа буын мамандарын тәрбиелеу; басқа мәдениеттер өкілдерімен конструктивті диалог құруға қабілетті мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін және қауіпсіздігін сақтау үшін белсенді және шешуші әрекеттерге дайын кәсіби және бәсекеге қабілеттілік рухы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орындаушылық өнер тарихы
  Несиелер: 5

  Жоғары музыкалық оқу орны студентеріне ұлттық музыка аспабында ән орындау өнерінің қалыптасуын, дамуын қадағалау.Ғасырлар бойы қалыптасқан орындаушылық өнер тарихын тереңірек игеріп оқытудың және орындаушылық өнер тарихынан жан-жақты білігі бар, сол білім келешекте ұстаздық қызметінде мектеп оқушылрына жеткізе алатын, өз бетінше тарихи -музыкалық әдебиеттерді оқып игеретін жас мамандарды тәрбиелеу .

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сольфеджио II
  Несиелер: 5

  Сольфеджио II пәнін меңгеру музыкалық құлақты, тазалық пен мәнерлікті, ритмді, интонацияны және түрлі дүкендер мен стильдердің әуендерін зерттеуді қамтиды. Сольфеджио дыбыстық музыкалық шығармалардың ноталар фрагменттері мен керісінше жазу сияқты дағдыларды үйретеді - олардың дыбыстарын ноталарымен көрсету; музыкалық сөздің оқшауланған және ішіндегі есту элементтерін анықтау; әртүрлі стильдегі музыканың ерекшеліктерін ажырата білу және тану Мақсаты: студенттің музыкалық құлағын ұйымдастыру және оны дамыту, шығармашылық, тәжірибелік дағдыларды тыңдауды белсенді пайдалану, сондай-ақ практикалық дағдыларды дамыту (жазбалармен ән айту, таңдауды таңдау, транспозиция, импровизаци��, гармоникалық талдау) және теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қолдануға үйрету, басқа пәндер бойынша сабақтарда сабақтан тыс сабақтарда оқыды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандық және фортепиано ІІІ
  Несиелер: 6

  Оқуды жалғастыру Мамандық және фортепиано III, біз әншілермен әзірленетін мәтіндермен жұмыс жасай береміз: - негізгі ән айту дағдылары; - тыныс алу; - дауыс тегіс, тегіс, еркін дыбыс (кантилена); - жазбаларды тегістеу, өтпелі жазбаларды сақтау; - ұтқырлықты дамыту, дауыстың икемділігі; - ауқымды біртіндеп кеңейту; - дыбысталудың жоғары деңгейіне жету, дыбыстарды теңестіру. Вокализалар тек қана ән айтуда жақсы техниканы қолдануға арналған материал ғана емес, сонымен қатар дауыстың таймерлік ерекшеліктерін анықтау үшін негіз болып табылады. Мамандықтың пəні мен пианино-IIIІ студенттерін дамыту үшін «Сольфеджио», «Гармония» пәндерін оқып үйрену барысында қалыптасқан білім, д����ғдылар мен қабілеттерді пайдаланыңыз. Бұл пәнді оқу Кейінгі үшін қажетті негіз «Хор класс және хормен практикалық жұмыс», «Вокал ансамбль ». Пәндерді оқып-үйрену барысында дыбыстың динамикасын дауыста да, дыбыс динамикасын және сүйемелдеуде де қолдану мүмкіндігі бар. Болашақта бұл әншіге мәтінмен жұмыс жасаудың көркемдік және мәнерлеп ән айтуына әкеледі. Вокализдер ән айтуға және жоғалтуға көмектеседі, немесе олар түрлі дыбыстарды немесе дауыссыз дыбыстарды үнсіздікке ұшыратады. Студенттер дауыстың асқын кернеуіне жол бермеу үшін, дыбысталу ��ү��кіндігіне қарай, жұмысты ыңғайлы тонға айналдырып, сол арқылы ең тегін және тимбәтінді әдемі дыбысты табуға көмектеседі. Мақсаты: студенттердің музыкалық және ән мәдениетін қалыптастыру, вокалдық-педагогикалық жұмысқа дайындық, музыкалық білім беру және ән айту дауысын дамыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гармония
  Несиелер: 5

  Студенттерді әртүрлі тарихи дәуірлердегі музыканың дыбыстық ұйымдастырылуының заңдылықтары мен үйлесімді құрылымымен таныстыру. Меңгеруі керек: музыкалық тілдің компоненттеріне байланысты шығармалардың гармонияық талдауын жүзеге асыру, шығарма формаларымен драматургиясының заңдылықтары; толық гармониялық реттілікті есту арқылы талдау; әуенді өз бетінше үйлестіру; практикалық қызметте талдау нәтижелерін пайдалану. Музыкалық өнерді оқу және меңгеру, кәсіби оқу орындарына түсу үшін жеткілікті музыка саласындағы білімнің, іскерліктің және дағдылардың даму деңгейіне жету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хор класы
  Несиелер: 6

  Хор класы музыкалық білім жүйесінде өте маңызды орын алады. Хор әні балалардың көркемдік дәмін кеңейтеді, музыкалық көкжиектерін кеңейтеді және байытады. Олардың мәдени деңгейін көтеруге ықпал етеді. Хордағы сабақтар балаларды босатады, оларды шығармашылықпен айналысуға үйретеді. Әрбір баланың көркемдік рухында ашылады. Хор жұмыстарының формаларын жетілдіру және музыкалық көркемдік жарықтығы ғасырлар бойы жылтыратылды. Баланың музыкалық туындыларға деген сүйіспеншілігін арттыру үшін оны әмбебап мәдениетке таныстыру керек. Мақсаты: балалар музыкалық қабілеттерін жан-жақты дамыту үшін оларды әлемдік музыка мәдениетінің ең жақсы үлгілерімен таныстыру үшін жағдай жасау. Музыкалық мәдениетті жас ұрпақтың рухани әлеуетін дамытуда заманауи қоғамның мүдделерін барынша толық көрсететін оқушылардың рухани мәдениетін ажырамас бөлігі ретінде қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Хор партитурларын оқыту
  Несиелер: 6

  Хор ұпайларын оқып үйрену оқушыларға фортепианодың гармоникалық тізбегін қалай ойнауды үйренуге мүмкіндік береді; осы әуенді немесе бассты үйлестіруді жазу дағдысы болуы; Ақордада тұжырымдаманың ноонға қосылуы; музыкалық композицияның гармоникалық талдауы; ән әуенін хоронсыз дыбыстармен үйлестіру дағдысы, классикалық байланыс нормалары және текстуралық аккорд өңдеу әдістері. Мақсаты: хор бағасымен жұмыс істеу мүмкіндігі; фортепианоға баға қойыңыз; жұмыстарды жүргізудің өткізгіштерін талдауды орындау; өзіңіздің жұмысыңызды түсіндіруді жасаңыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әуенді гармонизациялау
  Несиелер: 5

  «Әуенді гармониялау»пәні кәсіби музыкалық есептерді шешуде музыкалық ғылымның теориялық және практикалық білімін жүйелендіруге үйретеді. Мақсаты: болашақ білікті мамандардың кәсіби музыкалық-педагогикалық қызметке қажетті гармониялық модельдерді құру және гармоникалық есептерді шешу үшін іс жүзінде маңызды білігі мен дағдысын қалыптастыру; кәсіби музыкалық-педагогикалық қызметтің негізгі заңдылықтары туралы түсінік беру. маңызды көркем-мәнерлі және формалық құрал ретінде баяндау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармаларды талдау
  Несиелер: 5

  Бірнеше әуендік дауыстардың ерекшеленген үйлесімділігі. Полифонияның үндестік қалыптастыру мен мәнерлік құралдары. Қатаң және еркін жазу полифониясы.Қосалқы, қарама-қарсылық және имитациялық полифония. Қазіргі музыкадағы полифонияның орны, қосалқы дауыстарды, әуендік тақырыпқа контрапункті түрде шығару және оны өңдеудің теориялық және практикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хор класы және хор дирижерлау I
  Несиелер: 6

  Мақсаты: әртүрлі дамыған музыканттар, жоғары білікті мамандар, ансамбльдің, кішкентай вокалдық топтың көшбасшысы ретінде одан әрі практикалық жұмыс үшін қажетті білім мен дағдыларды иелену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке ән салу және музыкалық сүйемелдеу I
  Несиелер: 8

  Тәртіптік ән мен музыкалық сүйемелдеу Мен өзімнің академиялық вокалды жеке оқытуға, фортепианода ойнауға, студенттің тұлғасын қалыптастыруға, көркемдік дәмді, есте сақтауды, көрнекі ойлауды, шеберлікті дамытады, қуаныш пен өмірлік сезімін дамытады, шығармашылық даралығын дамытады, денсаулықты нығайтады, сүйіспеншілікке тәрбиелейді. барлық жанрлар мен бағыттардың музыкасы. Бұл музыкалық шығармашылықтың барлық түрлерінде музыкамен шығармашылық қарым-қатынас жасау қажеттілігіне студенттердің дамуына негізделеді. Мәдениет және өнер саласындағы білім беру алдында қойылған міндеттерді шешу, яғни жас ұрпақтың эстетикалық тәрбиесі; тыңдаушылар мен көрермендерді қызықтыратын аудиторияны қалыптастыру, қоғамның көркемдік өмірін жандандыру; студенттерді ұлттық және шетелдік мәдени құндылықтарға, халық шығармашылығының үздік үлгілері, классикалық және қазіргі заманғы өнерге енгізу. Мақсаты: дауысты, музыкалық және вокалды естуді, есте сақтауды, бейнелі ойлауды және қиялды дамыту; шығармашылық қызығушылық, тәуелсіздік, бастамашылдық, еңбекқорлық, өзін-өзі тәрбиелеу, ортақ мәдениет.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық-эстетикалық мәдениет I
  Несиелер: 5

  «Ән педагогикасы I / Mузыкалық-эстетикалық мәдениет I мамандыққа кіріспе» пәндері болашақ мамандығы туралы студенттерді қалыптастыру, музыкалық өмір жүйесіндегі орны мен рөлі; Мамандыққа түсу барысында студенттерге көмек көрсету (меңгеру факультетте оқыған кезде алған кәсіби ақпарат); оқушыларды өзіндік ойлауды дамытуға ынталандыру зерттеу дағдылары. Мақсаты: студенттерді болашақ кәсіби жұмысына бағыттау, музыкалық мәдениет саласында маманның ықтимал бағыттарын түсіндіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ музыкасы тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ музыкасының тарихы ғылым ретінде қалыптасты ұзақ уақыт бойы. Қазақ тілінің дамуы мен даму жолын зерттеу музыкалық фольклор бүкіл Орталық-Азия музыкалық мәдениетінің бір бөлігі ретінде, қазақтардың көшпелі экономикасы жетекші орынға ие болған этномәдени бірлестіктердің тікелей мұрагері екенін ұмытпауымыз керек. Сондықтан осы мәдениеттің көптеген аспектілерінің бірегейлігін эстетикалық критерийлерге және ерекше заңдылықтарға ие көшпенділіктің әлеуметтік-тарихи талдауларына кері әсер етпей-ақ байқауға болады өнерді дамыту. Мақсаты: қазақ мәдениеті туралы білімді тереңдету және жүйелеу, оның әлемдік музыка үрдісіндегі рөлі мен орнын түсіну, қазақ музыкасы бой��нша барлық тарихи және теориялық материалдарды еркін иелену, оның үлгілерін талдау мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хормен жұмыс жасау практикумы I
  Несиелер: 6

  Хор шеберханасы мен осы диссертация аясында дирижердің қимылының дағдылары мен хормен жұмыс істеу дағдыларын зерттеуді және дамытуды қамтиды; сыни тұрғыдан ойлауға, жұмыстың негізгі принциптерін қолдануға, сондай-ақ ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу. Хор орындауы бойынша зерттеудің қазіргі жағдайы туралы тұжырымдаманы, хор ұжымы дайвинг саласында жинақталған тәжірибені бағалау және түсіндіру дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе I
  Несиелер: 5

  "Ән педагогикасы I / Mузыкалық-эстетикалық мәдениеті I мамандығына кіріспе» пәндері болашақ мамандығы туралы студенттерді қалыптастыру, музыкалық өмір жүйесіндегі орны мен рөлі; Мамандыққа түсу барысында студенттерге көмек көрсету (меңгеру факультетте оқыған кезде алған кәсіби ақпарат); оқушыларды өзіндік ойлауды дамытуға ынталандыру зерттеу дағдылары. Мақсаты: студенттерді болашақ кәсіби жұмысына бағыттау, музыкалық мәдениет саласында маманның ықтимал бағыттарын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрондық нота жазу технологиясы
  Несиелер: 6

  Электрондық ноталардың сандық жазбасы курсы студенттерді музыкалық өнер саласында компьютерлік технологиялардың жаңа жетістіктерін практикалық қолдануға үйретеді; Негізгі орындаушылық дағдыларын қалыптастыру (интонациялау, тыныс алу, дикция); аккомпанемент жасауу, импровизациялау, ноталарды парақтан оқуды жүзеге асыру, хор партитураларын транспозициялау, әуенді сольфеджиолау және жаттықтыру; музыкалық сауаттылықты оқыту әдістемесі, балаларда музыкалықесту түсініктерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыка формасы
  Несиелер: 5

  Кәсіби-техникалық мектептерде «Музыкалық пішін» пәнін енгізу классикалық-романтикалық формалар құрылымының негіздерін және Барок дәуірінің маңызды нысандары. Тиісінше, студенттер өздерінің барлық тонналы арсеналымен жұмыс істей алады (іс жүзінде және аналитикалық түрде) Гармония - жаңа музыкалық формалардың іргелі негізі Уақыт. Мақсаты: музыкалық формадағы ғылыми зерттеулерді, оның тарихи қалыптасуы мен дамуын, стилистикалық эволюциясын ескеру. жалпы мәдени және қоғамдық-саяси процестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық дыбысты цифрмен жазу
  Несиелер: 6

  -педагогикалық іс-әрекетке қажетті гармониялық модельдерді құру теориясы мен практикасы (жазбаша және компьютерде). Музыкалық репертуарды игерудің жеке кезеңдерін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру (танысу, жаттықтыру, үйрету, орындау). Мақсаты: компьютерді іс жүзінде меңгеруге үйрету, ноталық теру, сандық дыбыс жазу және электронды-музыкалық аспаптардың мүмкіндіктерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық педагогика I
  Несиелер: 5

  «Музыкалық педагогика» пәндері болашақ мамандығы туралы студенттерді қалыптастыру, музыкалық өмір жүйесіндегі орны мен рөлі; Мамандыққа түсу барысында студенттерге көмек көрсету (меңгеру факультетте оқыған кезде алған кәсіби ақпарат); оқушыларды өзіндік ойлауды дамытуға ынталандыру зерттеу дағдылары. Мақсаты: студенттерді болашақ кәсіби жұмысына бағыттау, музыкалық мәдениет саласында маманның ықтимал бағыттарын түсіндіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі» пәні - білім беру үрдісінің мәні мен мәдениет пен өнер саласында және әлеуметтік-мәдени қызмет саласындағы қазіргі заманғы білім беру технологиясының мәні туралы ғылыми түсінік. Мақсаты: студенттердің вокалдық қызмет саласындағы теориялық және практикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы білім беру мекемелеріндегі мәдени пәндерді оқыту мүмкіндігін беретін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлем музыкасы тарихы
  Несиелер: 5

  «Әлемдік музыка тарихы» пәні музыкалық мәдениеттің тарихи түрлерін гуманитарлық және өнер туындыларының жетістіктерін пайдалана отырып, музыкалық шығармалардың материалдары бойынша талдауға, сондай-ақ музыкалық өнердің бейнелері мен формаларында көркем шығармашылық ерекшеліктерін, сондай-ақ әлемдік музыканың көрнекті мысалдарының әсерін ашуға арналған. қоғамның рухани өміріндегі ұлы музыканттардың мәдениеті мен қызметі. Мақсаты: тарихи ойлау дағдылары бар мамандарды дайындау, түсіну олардың іс жүзінде қолдануға қабілетті шетелдік музыкалық мәдениеттің даму заңдылықтары курс барысында алынған білімді пайдалану бойынша іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • II хормен жұмыс практикумы
  Несиелер: 8

  Хормен жұмыс істеу практикумы хор партиясының мәнерлілігі мен интонациялық-дәл орындалуы туралы нақты түсінік береді. Мақсаты: дирижерлік қимыл дағдыларын бекіту және білім беру; хорды басқару үшін қажетті сипатты қалыптастыруға ықпал ету; хормен жұмыс істеу кезінде арнайы цикл пәндері бойынша алған дағдылар мен білімді пайдалануды үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық педагогика II
  Несиелер: 5

  Тәртіпке мамандығы мен білім берудің жалпы сипаттамасын түсіну және түсіндіру, сондай-ақ мамандыққа деген қызығушылықты ынталандыру, студенттерге бейімделуге көмектесу. олар үшін жаңа жағдай; Мақсаты: Кәсіптің мақсаттары мен міндеттерін және оқудың әрбір курсын оқу үдерісінде ұсынылатын барлық компоненттерін дұрыс түсінуді үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеке ән салу және музыкалық сүйемелдеу II
  Несиелер: 8

  Пәннің мазмұны соло ырғағының және музыкалық сүйемелдеудің II мазмұны музыкалық сезімдерді (әсіресе ән мен аспапты ойнау) дамыту арқылы оқушылардың түсінуге, сүйуге, өнер құбылыстарын бағалайтындығына, оларды қуантатынына, олардың қабілеттерінің барлығын жасауға мүмкіндік беретін көркемдік бағытқа ие. музыкалық және көркем шығармалардың шығармашылық мүмкіндіктері. Пәндерді оқып-үйрену барысында ән айту жиынтығын үнемі және жеке бақылау, ән айтудың негіздері, дауысты қою және таза интонацияны түзету жөніндегі жұмыс жүреді. Мақсаты: студенттердің музыкалық және ән мәдениетін қалыптастыру, жергілікті педагогиканы дайындау Өнімділік көрсеткіштері м��зыкалық білім беру, ән айту дауысын дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хор класыжәне Хор дирижерлау II
  Несиелер: 8

  Оқушылардың рухани, адамгершілік және эстетикалық тәрбиесінің тиімді құралы ретінде хор өнеріне оң көзқарасты қалыптастыру. Классикалық музыка мен музыкалық шығармашылыққа қызығушылықты дамыту; музыкалық қабілеттерді: есту, ырғақ, есте сақтау, музыкалық және әртістік қабілетін дамыту; хормен орындау шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру. Хормен жұмыс істеуге дайындау үшін Хор Дирижерлаудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе II
  Несиелер: 5

  Тәртіпке мамандығы мен білім берудің жалпы сипаттамасын түсіну және түсіндіру, сондай-ақ мамандыққа деген қызығушылықты ынталандыру, студенттерге бейімделуге көмектесу. олар үшін жаңа жағдай; Мақсаты: Кәсіптің мақсаттары мен міндеттерін және оқудың әрбір курсын оқу үдерісінде ұсынылатын барлық компоненттерін дұрыс түсінуді үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық-эстетикалық мәдениет II
  Несиелер: 5

  Тәртіпке мамандығы мен білім берудің жалпы сипаттамасын түсіну және түсіндіру, сондай-ақ мамандыққа деген қызығушылықты ынталандыру, студенттерге бейімделуге көмектесу. олар үшін жаңа жағдай; Мақсаты: Кәсіптің мақсаттары мен міндеттерін және оқудың әрбір курсын оқу үдерісінде ұсынылатын барлық компоненттерін дұрыс түсінуді үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Режиссура және aктер шеберлігі
  Несиелер: 5

  «Дирекция және актерлік шеберлілік» пәнін меңгеру мақсаты - оқып үйрену студенттердің кәсіптік дағдыларды және жеке құзыреттіліктерін практикалық игеру, бәсекеге қабілетті, театр саласындағы жоғары білікті және білікті мамандар, үнемі өзгеретін ортада өзін-өзі жетілдіруге және дамытуға қабілетті қоғамның рухани және мәдени өмірі, қалыптасқан азаматтық және тұлғаның адамгершілік қасиеттері. Мақсаты: бір мезгілде осындай дағдыларды дамыту және дамыту. (актер мен режиссер үшін қажет) ғарыш пен уақыт, қарқыны мен ырғағы, назар аудару, байқау, қиял мен қиял сезімі ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хореграфия
  Несиелер: 5

  Бидің тарихи негіздерін, би элементтерін және жаттығу жаттығуларын зерделеу әншінің жұмысы үшін қажетті хореографиялық дағдыларды және би қозғалыстарының пластмастарын дамытуға бағытталған. Түрлі стильдер мен би жанрларын, пластикалық формаларды игеру, сахналық қозғалыстың ерекшеліктері өнер саласында қажет. Мақсаты: Жеке пластикалық мәдениет пен кәсіби дағдыларды үйрену, жеке би қозғалыстары мен аяқталған хореографиялық композицияларды орындау кезеңінде жүзеге асыруға қажетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандықтың қазақ (орыс) тілінде терминологиясы
  Несиелер: 5

  «Қазақ (орыс) тілінің терминологиясы» курсы мамандық бойынша грамматика, фонетика, ғылыми мәтіндерді оқу сияқты ауызша және жазбаша қазақ (орыс) кәсіби сөздерін зерттеуді қамтиды. Қазақстан Республикасының сыртқы қатынастарын кеңейту және сапалы өзгерту жағдайында қазақ (орыс) тілін игеру қоғамның әлеуметтік-экономикалық, ғылыми, техникалық және жалпы мәдени дамуында тиімді фактор болып табылады. Осыған орай, қазақ (орыс) кәсіби тілін білетін мамандардың кең ауқымы үшін қайта құру қажеттілігі республикада қазақ (орыс) тілін қайта ұйымдастыруды ұйымдастыру мәселелерін шешудің тиісті деңгейін көтеруге бағытталған оқыту жүйесін жетілдірудің қиы��дықтарын айқындайды. білім беру құрылымы мен жаңа оқыту технологияларын енгізу. Мақсаты: монолог және диалогтық сөйлеуді дамыту, бағдарлама бойынша жазбаша дағдылар, қазақ (орыс) тілін кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалану мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хор класы және вокал ансамблі I
  Несиелер: 5

  «Хор класс және вокал ансамблі I» пәні студенттер үшін қосымша пән болып табылады және студенттерге хор ұпайында жұмыс істеу дағдыларын дамытуға, музыкалық көкжиектің қалыптасуына, эстетикалық кешенді дамуына ықпал етеді. дәмі, музыкалық қабілеті мен шығармашылығы. Мақсаты: хормен жұмыс істеудің негізгі әдістерімен таныстыру, практикада бекіту; студенттердің вокалдық-хорлық дағдыларын игеруі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп репертуарымен жұмыс практикумы I
  Несиелер: 5

  Семинар мектептің репертуарымен жұмыс істейді, бастауыш және негізгі мектептердегі студенттердің вокалды-хорлық дағдыларын дамыту үшін қажетті ән мен жаттығулар жүйесін дамыту; Мақсаты: түрлі жанрлар, стильдер мен бағыттардағы вокалды және хормен жұмыс істеу әдістерін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби мәдениетжәне тіл
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыту процесі келесі дағдыларды дамытуға бағытталған: мемлекеттік тілдің және мәдениеттің мәнін, сондай-ақ болашақ мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылығын көрсету, білімге студенттік көзқарасты енгізу және оқуға ынталандыру үшін студенттерді дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сахна қозғалысы негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқу процесі арнайы сахналық қабілеттерін дамытуға, студенттердің шығармашылық қызметтегі және жария сөйлеу тәжірибесіне ие болуына, моторлық және би билерін дамытуға, артистикаға ерекше назар аударуға бағытталған. Пәннің мақсаты - ойын-сауық пен ойын-сауықты анықтауда тәжірибелік және режиссерлік технологияларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәдени демалыс қызметі
  Несиелер: 5

  «Мәдени-тынығу жұмысы» пәні мәдени-тынығу қызметін ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Пән бағдарламасы бос уақыттың тарихы, теориясы мен әдістемесін зерттейді, мәдениет мекемелерінің ұйымдастыру-әдістемелік негіздерін, мәдени-сауық бағдарламаларын жасау технологиясын, сценарий негіздерін, экспрессивті құралдардың ерекшеліктерін, мәдени-сауық іс-әрекеттерін әдіснамалық қамтамасыз ету мәселелерін, мамандардың кәсіби дағдыларын көрсетеді. Мақсаты: массалық іс-шаралардың әртүрлі нысандарын ұйымдастыру және өткізу, сценарий жазу және әртүрлі театрлық іс-шараларды өткізу және пайдаланушының ақпараттық мәдениетін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актерлық шеберлік бойынша треннингтер
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі формалары лекциялар мен практикалық сабақтар, зертханалық және жеке тұлғалар болып табылады. Дәрістер сахна шығармашылығының объективті заңдарын зерделеуге бағытталған кәсіптік оқытудың теориялық негізін құруға арналған. Мұғалімдер үнемі белгілі бір тақырыптарға, жаңа жоғары сапалы материалға, бұрын қалыптасқан білімді тереңдетуге оралуға тиіс екенін есте ұстаған жөн. Мақсаты: ұжымдық шығармашылықтың этикалық қағидаларын құрметтейтін рөлі, актерлік өнердің заманауи талаптарын қанағаттандыратын театр, көрерменнің рухани әлемін өз өнерінің күші арқылы әсер ете алатын, ішкі және сыртқы жабдықтарға иелік ететін актердің тұлғасын тәрбиелеу және қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Камералық ән салу
  Несиелер: 5

  «Камералық ән айту - кәсіби вокалдық білім берудің ажырамас бөлігі». Бұл пән - әр түрлі жан-жақты дамыған әншіні қалыптастыруға арналған вокалдық өнердің ерекше түрі. Мақсаты: камералық-вокалдық шығармалардың көркемдік және техникалық ерекшеліктерін өздерінің орындау дағдыларын одан әрі жетілдіру үшін дербес талдау жасау мүмкіндігін қалыптастыру; көркемдік қабілеттерін дамыту, студенттердің шығармашылық бастамасы, музыкалық көкжиектерін кеңейту, жас вокалистердің эстетикалық дәмін тәрбиелеу

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектеп репертуарымен жұмыс практикумы II
  Несиелер: 8

  «Репертуар II семинар-практикумы» студенттердің жасына және деңгейіне және сабақтардың ұйымдастырылуына (сабақ, хор) байланысты жұмыс репертуарын таңдау, шығармашылық жұмыста техникалық және көркем мәселелерді шешу дағдыларын пайдалану және қолдану; Мақсаты: шығармашылық ұжымның көшбасшылық қасиеттерін толық иелену қабілетін көрсету мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орындаушының жеке концерттік репертуары
  Несиелер: 5

  «Орындаушының жеке концерттік репертуары» пәні музыкалық аспапқа ие жоғары білікті вокалистерді даярлауға арналған және әртүрлі дәуірлерден, стильдерден және жанрлардан музыканы орындауда практикалық дағдыға ие, ол концерттік бағдарламаны композициялық түрде құрастырып, оны сенімді орындауға қабілетті. Курс оқыту барысында жинақталған білімдер мен дағдыларды жүйелеу және жинақтау арқылы жоғарыда аталған қасиеттерді қалыптастыруға ықпал етеді

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Хор класы және вокал ансамблі II
  Несиелер: 8

  Хор класындағы басқа да арнайы пәндермен сабақтармен тығыз қарым-қатынас (өткізу, әдіснама, вокалдық ансамбль, солофеджио, дауыс) дирижерді тәрбиелеудің міндетті шарты болып табылады. Бұл пән жүйелі вокалды-хор ансамблінің нұсқасын ұсынады. Пәндерді оқу барысында музыка, композиторлар, музыка туралы идеялар мен білім ауқымы көркемдік стильдер, ансамбль өнімділігі туралы. Пәннің мақсаты - студенттің жеке және музыкалық-эстетикалық дамуы, хор мен ансамбльде ән айту арқылы шығармашылық білдіруге қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON9

  - студенттердің бойында көркемдік қажеттіліктер мен көркемдік талғамды қалыптастыру; психологиялық-педагогикалық ғылымның проблемалық саласын түсіне білу және оның қазіргі заманғы жетістіктерімен музыкалық өнер саласында білім беру сапасын қамтамасыз ету мақсатында жетекшілік ете білу

 • Код ON2

  философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология және академиялық адалдық қағидаттарының базалық білімін ескере отырып, тұлға аралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың, экологиялық ойлаудың, кәсіпкерлік дағдылардың әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалау

 • Код ON5

  - ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды дәстүрлі музыкалық өнер саласында қолдану; арнайы әдебиеттермен жұмыс жасау, кәсіби ұғымдар мен терминологияны қолдану; болашақ мамандығыңыздың табиғаты мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну

 • Код ON6

  - өз іс-әрекеттерін ұйымдастырып, кәсіби міндеттерді шешуге арналған стандартты әдістерді таңдай білу, кәсіби міндеттерді көтере біліп, оларды шеше білуге және кәсіби әрітұлғалық дамытуға қажетті ақпаратты іздеу және пайдалану

 • Код ON3

  тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға түсу

 • Код ON10

  - ішінде орындаушылық қызметпен тікелей байланысы жоқ бағыттарда жаңа білім мен дағдыларды игеру үшін танымның, оқытудың және өзін-өзі бақылаудың әдістерімен тәсілдерін өзбетінше қолдана білу қабілеттілігі

 • Код ON7

  -интеграция, білім мен оқытудың жаңғырту мәселелері бойынша педагогикалық идеялар мен білімдерді өздігінен көрсете білу

 • Код ON11

  - кәсіби қызметті оның мақсаты, мазмұны, технологиялар өзгеруінің жаңару жағдайында жүзеге асыру; білім беруді жаңарту, оқыту және білім беру интеграциясы мен тәрбие беру мәселелеріне байланысты жағдайларды шеше білу

 • Код ON8

  - оқыту үдерісіндетүрлі шығармашылық жағдайларда дамыған қарым-қатынас пен адаптивті жеке қасиеттерін көрсете отырып жұмыс істеу, қарым-қатынас жасау

 • Код ON1

  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету

 • Код ON4

  жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу бойынша бұлтты және мобильді сервистерді сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша

Top