Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05102 Биология - санитарлық эпидемиология в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Зоология
  Несиелер: 5

  Зоология болашақ маманның ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл базалық пән, онда Биология, Экология, табиғатты қорғау, Генетика, Селекция, Анатомия және т.б. пәндер құрылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән экологиялық дүниетанымды қалыптастыру-дың негізі болып табылады. Пәнді оқу экосфераны қорғау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар экологиялық ойлауға, студенттердің экология туралы ғылым ретінде білімін кеңейтуге және экосфераның тұрақты дамуындағы адамның рөліне бағытталған. Болашақ мамандар үшін экологиялық білім кешені Экологиялық императив жағдайында адам қызметін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән акмеологияны адамның жеке іс-әрекетінің барлық түрлерінде максималды жетілуге қол жеткізу заңдылықтары (жолдары) туралы ғылым ретінде зерттейді, сонымен қатар адамның жетілу сатысындағы даму заңдылықтары мен механизмдерін, әсіресе осы дамудағы жоғары деңгейге жеткенде зерттейді. Акмеология педагогтың ойлауының жаңа интегративті тәсілін қалыптастырады, адамның жеке бағдарламаларын жасауға, қазіргі әлемде өзін-өзі жүзеге асыру мен бейімделу моделін қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Зоология
  Несиелер: 3

  Зоология пәнінің мақсаты - студенттердің қазіргі зоология бойынша ғылыми білімін қалыптастыру. Бұл білімдер кешенін: жануарлардың морфофункционалды ұйымдастырылуы, олардың ортаға бейімделуі, жеке және тарихи даму заңдылықтары, олардың эволюция жолдары, алуан түрлілік пен жүйелеу, олардың табиғаттағы және адамның практикалық қызметіндегі рөлі құрайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Пәннің мазмұнында өсімдіктердің даму тарихы, міндеттері және құрылымын зерттеу әдістері зерттеледі. Өсімдік клеткасының құрылысы және оның саңырауқұлақтар мен жануарлар жасушаларынан ерекшеленетін ерекшеліктері үлкен орын алады. Өсімдік ұлпаларының жіктелу принциптері және олардың типизациясы егжей-тегжейлі қарастырылады. Әртүрлі вегетативтік және генеративтік органдардың сыртқы және ішкі құрылысы мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді. Анатомиялық және морфологиялық сипаттама бір жағынан жас ерекшелігіне байланысты, ал екінші жағынан өсімдіктің өмірлік түрінің ерекшелігіне байланысты. Қашу мен тамырдың әртүрлі түрі сипатталады, бұл өсімдіктерге ортаның қолданыстағы жағдайларына бейімделуге және ұзақ уақыт бойы белгілі бір аумақтарды алуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цитология
  Несиелер: 5

  «Цитология» курсы жалпы клетканың құрылыс ерекшеліктерін, клетканың әммепаптығын, клетканың тұтас жүйе екендігін, клетканың құрылыс функциялық ерекшеліктерін біліуі, қазіргі кездегі физика-химиялық және гистологиялық зерттеу әдістерін зерттейді. Қазіргі кезде цитология биологияның комплексті пәні болып әр түрлі клетканың құрылыс ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы гистология
  Несиелер: 5

  "Жалпы гистология" пәнін игерудің мақсаты – студенттерде қазіргі заманғы жаратылыстану – ғылыми дүниетанымдық ұстанымды қалыптастыру үшін биологияның соңғы жетістіктерін ескере отырып, адам ағзаларының, тіндерінің және адам ағзаларының микроскопиялық құрылымы туралы теориялық-практикалық білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  студенттердің көзқарасын,қазіргі заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру;студенттерге физиканың іргелі заңдарын классикалық теорияларын қазіргі заман физикасы білімін және оларды іс жүзінде қолдануда икемділіктерін қалыптастыру, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулердің әдістемелерін игеретін деңгейде білім беру.Классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, зандарын оларды ішкі өзара байланыстарын, бір тұтастығын т.б көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру,сондай ақ болашақ инженерлер үшін физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игеріп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  "Химия" пәні заттардың құрамы мен құрылымының өзгеруімен бірге болатын қасиеттері мен өзгеруін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  "Математика" оқу пәні жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді меңгеру үшін базалық білімді қалыптастыратын жаратылыстану ғылымдарының пәні болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Паразитология негіздері
  Несиелер: 5

  Паразитология биологиялық білім беру жүйесіндегі арнайы пәндердің бірі болып табылады. Паразитология курсы биологиялық мамандық студенттерін паразитологияның негізгі мәселелері мен бағыттарымен таныстырады,олар медициналық және ветеринарлық паразитология, сонымен қатар экология саласындағы міндеттерді шешудің теориялық негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ботаника
  Несиелер: 3

  Ботаника өсімдіктердің өмірін, олардың ішкі дамуын зерттейді". оның сыртқы құрылысы, жер шарының бетінде өсімдіктердің таралуы, өсімдіктердің қоршаған табиғатпен және бір-бірімен өзара байланысы. Бұл ғылымның атауы грек сөзінен ботанэ, "жасыл", "шөп", "өсімдіктер

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медициналық паразитология
  Несиелер: 5

  Модуль паразитизмнің биологиялық құбылысы және жануарлар әлеміндегі паразитизмнің пайда болуы, паразитизмге бейімделу формалары және тіршілік циклдерінің мәселелері, паразиттер мен орта арасындағы қарым-қатынас, паразиттер мен үй иесі арасындағы өзара қарым-қатынас формалары, паразиттердің түрі мен түрленуі мәселелерін қарастырады. Пән жануарлар мен өсімдіктер паразиттерінің жалпы теориялық және аймақтық ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдердің гигиенасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жас ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. Бұл ғылым Жеке даму процесінде ағзаның әртүрлі жүйелерінің және олардың жеке құрылымдық элементтерінің жалпы заңдылықтары мен ерекше ерекшеліктерін; ағзаның жас ерекшеліктері, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, балалар мекемелерін жабдықтау, жоспарлау және абаттандыру бойынша гигиеналық ұсыныстарды қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер экологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер экологиясы - өсімдіктер ағзалары арасындағы, сондай-ақ өсімдіктер мен олардың мекендеу ортасы арасындағы өзара тәуелділік пен өзара әрекеттесуді зерттейтін экология бөлімі. Пәнді меңгеру мақсаты: өсімдік организмдері мен жауынгерлік қоғамдастықтардың құрылысы мен тіршілік әрекетіне абиотикалық және биотикалық экологиялық факторлардың әсерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Коммуналдық гигиена
  Несиелер: 5

  Коммуналдық гигиена – гигиеналық ғылым саласы, ол адамға табиғи және антропогендік факторлардың әсерін зерттейді және осының негізінде халықтың денсаулығы мен өмір сүруінің қолайлы жағдайларын қамтамасыз ететін гигиеналық нормативтер мен санитарлық ережелерді әзірлейді. Демек, санитарлық-гигиеналық іс-шаралардың жүргізілуін санитарлық қадағалауды,халықтың аурушаңдығының алдын алуды жүзеге асыратын органдардың практикалық қызметінің ғылыми негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тамақтану гигиенасы
  Несиелер: 5

  Тамақтану гигиенасы - жүйелі ғылыми білім мен әдістемелерді қамтитын оқу пәні, дені сау және науқас адамның рационалды тамақтануын ұйымдастыру және азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін меңгеру. Гигиена бойынша субординатураның "Тамақтану гигиенасы" пәнінің оқу бағдарламасы тамақтану физиологиясы мен биохимиясының гигиеналық негіздерін оқыту бойынша жаңа ғылыми деректерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  "Кәсіби бағытталған шет тілі" (ағылшын) "болып табылады коммуникативтік талаптарға нақты қабылдауға және жазуға байланысты сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу құзыреттеріне дискурсты бұзу, өзара қарым-қатынас (диалогтық қарым-қатынас) және медитация (аударма мәтіндерді түсіну және түсіну).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам биологиясы
  Несиелер: 5

  Адам биологиясы – бұл адамның шығу тегі, эволюциясы, географиялық таралуы (антропогенез), адам популяциялары және олардың кеңістік пен уақыт ішіндегі құрылымы (расоведение), адам ағзасының жеке дамуы және оның морфологиялық вариабельділігі (антропометрия), Адам генетикасы, физиологиясы және экологиясы туралы мәліметтерді қамтитын пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экологиялық эпидемиология
  Несиелер: 5

  Экологиялық эпидемиология - қоршаған ортаның қолайсыз факторларының ересек және балалар денсаулығының әртүрлі көрсеткіштеріне әсерін зерттейтін ғылыми пән, мысалы, тыныс алу ағзалары мен жүрек-қантамыр жүйесі аурулары, репродуктивті денсаулық пен эндокриндік мәртебенің бұзылуы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Курста базалық ұғымдар мен терминология (химиялық, химия-технологиялық); сөйлеу деңгейіндегі прагматикалық бірліктер жүйесі; фондық білімді мамандық туралы энциклопедиялық және интеллектуалды-мәдени мәліметтермен байыту; мамандық бойынша оқу-ғылыми жұмыстарды жазу және қорғау; студенттердің диалогтік / монологиялық, ауызша / жазбаша түрдегі іскерлік және оқу-ғылыми сөйлеулері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Анатомия мүшелер мен жүйелердің сыртқы және ішкі құрылымын зерттейді. Оқыту нәтижелері анатомия әдістері мен білімдерін қолдану болып табылады. Денсаулық диагностикасының, салауатты өмір салтының және адамның жұмыс қабілеттілігінің функционалдық жағдайын болжаудың ғылыми негізі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аса қауіпті және табиғи-ошақтық аурулар
  Несиелер: 5

  Пән жан-жақты және кәсіби компетенцияларды қалыптастыруға қатысу арқылы дәрігер-эпидемиолог лауазымында кәсіби қызметті жүргізу үшін қажетті инфектологияның теориялық бөлімдерін игеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеудің эпидемиологиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеудің эпидемиологиялық әдістері – бұл халықтың аурушаңдығының себептерін, шарттары мен механизмін, оның аумақ бойынша, халықтың әр түрлі топтары арасында және уақыт бойынша таралу ерекшеліктерін талдау жолымен зерттейтін және осы деректерді аурулардың алдын алу тәсілдерін әзірлеу үшін пайдаланатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Клетка биологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің жоғары және төменгі тірі ағзалардың жасушаларының құрылымдық және функционалдық ұйымдастырылу заңдылықтары, өмір сүру үрдістерін реттеудің цитологиялық механизмдері және жасушалардың өлу заңдылықтары туралы қазіргі түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек гигиенасы
  Несиелер: 5

  Еңбек гигиенасы – еңбек жағдайлары мен сипатын, олардың адамның денсаулығы мен функционалдық жағдайына әсерін зерттейтін және өндірістік орта факторларының зиянды және қауіпті әсерінің алдын алуға бағытталған ғылыми негіздер мен практикалық шараларды әзірлейтін профилактикалық пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық биотехнология
  Несиелер: 5

  Тағам биотехнологиясы биотехнологияның негізгі салаларының бірі болып табылады, оған көптеген тамақ өнімдерін (қышқыл сүт өнімдері, шарап жасау, сыра қайнату, нан пісіру және т.б.) алуға байланысты өндірісті зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Микробиология ғылым ретінде микроорганизмдердің морфологиясын, систематикасын және физиологиялық ерекшеліктерін, олардың өмір сүру жағдайларын, қалыпты және патологиядағы адам өмірі мен табиғаттағы рөлін зерттейді. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандары үшін микроорганизмдер туралы білімдерді негізге ала отырып, нозологияға байланысты зертханалық диагностиканы, аурулардың алдын алуды зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гельминтология
  Несиелер: 5

  "Гельминтология" пәні гельминтоздар кезіндегі паразитизм формаларының жіктелуін, гельминтоздар мен гельминтоценоздар терапиясының кешенді диагностикалық әдістерін зерттейді. Студенттерді организмдердің табиғаттағы және бір-бірімен өзара қарым-қатынас формаларымен, Гельминттердің көбеюімен және олардың жануарлар мен адам ағзасына әсерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гигиена
  Несиелер: 5

  Гигиена – ағза мен қоршаған орта факторларының (табиғи және әлеуметтік) өзара әрекеттесуін зерттеу негізінде аурулардың алдын алуды қамтамасыз ететін, адамның тіршілік әрекеті мен көңіл-күйі үшін оңтайлы жағдай жасайтын нормативтер мен іс-шараларды әзірлейтін профилактикалық тәртіп.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Антропология
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін оқыту пәні – әлеуметтік жұмыс процесінде пайда болатын антропологиялық және мәдениеттанулық құбылыстар. Курстың мақсаты – студенттердің білімін меңгеру және олардың болашақ кәсіби қызметінде қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Вирусология негіздері
  Несиелер: 5

  Вирусология – вирустардың табиғатын және шығу тегін, олар тудыратын ауруларды зерттейтін ғылым. Жалпы вирусология вирустардың табиғатын және пайда болуын, құрылысы мен химиялық құрамын, физикалық-химиялық факторларға төзімділігін зерттейді, оның пәні вирус пен клеткалардың өзара әрекеттесуі, вирустардың генетикасы, вирустарға қарсы иммунитетті қалыптастыру ерекшеліктері, диагностика мен алдын алудың жалпы принциптері болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 5

  "Генетика" пәні жалпы генетика, физиология, биохимия, жалпы биология бойынша қажетті базалық білімге, материалды биометриялық өңдеуге, компьютерлік статистикалық бағдарламаларды меңгеруге бағытталған бейін пәндерін білдіреді. Генетика – тірі организмдердің тұқым қуалайтын берілуі және белгілерінің өзгергіштігі туралы ғылым. Генетика – тірі екі фундаменталды қасиеттерді зерттейтін интеграциялаушы биологиялық пән: тұқым қуалаушылық және өзгергіштік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зоонозды инфекциялар
  Несиелер: 5

  Зоонозды инфекциялар – бұл жануарлар (әдетте омыртқалы) мен адамдар арасында таралатын бактериялар, вирустар, паразиттер тудыратын жұқпалы аурулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эпидемиология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қоршаған орта факторларының, атап айтқанда адамдардың денсаулығына химиялық ластанудың әсерін зерттеу болып табылады. Әсер етуді анықтау әдістері, қоршаған ортаның химиялық ластануымен байланысты аурулардың ауыртпалығын бағалау және ауаның химиялық ластануымен байланысты аурулардың алдын алу бойынша алдын алу бағдарламаларын әзірлеу зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Радиобиология
  Несиелер: 5

  Радиобиология – иондаушы сәулеленудің адамға және жануарларға әсерін зерттейтін ғылыми пән. Радиобиологияның негізгі мақсаттары радиациялық этиология ауруларының алдын алу, тану және емдеу, сондай-ақ индивидуумдар мен олардың ұрпақтарының сәулеленуінің шалғай салдарын жою болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам физиологиясы – медициналық-биологиялық бейіндегі іргелі пәндердің бірі. Қазіргі физиология тірі организмдердің функциялары мен процестерін тануға мүмкіндік береді, функцияларды жүзеге асыру механизмдерін анықтаудың интегративті тәсілін көрсетеді және таным құбылыстарын тұтас ретінде қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геномика
  Несиелер: 5

  Геномика – тірі организмдердің геномы мен гендерін зерттеуге арналған молекулалық генетика бөлімі. Құрылымдық геномика – геномдық ақпараттың мазмұны мен ұйымдастырылуы. Функционалдылық – геномда жазылған ақпаратты геннен белгіге дейін реализациялау. Салыстырмалы геномика – әр түрлі организмдер геномдарының құрамы мен ұйымдастырылуын салыстырмалы зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  "Жануарлар физиологиясы" оқу пәнін меңгерудің мақсаты сүтқоректілер мен құстардың ағзасындағы физиологиялық үрдістер мен функциялар туралы, өнімді ауыл шаруашылығы жануарларының организмінің сапалық өзіндік ерекшеліктері туралы, іс-шараларды ғылыми негіздеу үшін бакалаврға қажетті зертханалық және кәсіптік білімді қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эпидемиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қоғамдық денсаулық сақтаудың өзекті мәселелерін анықтау, зерттеулердің басым бағыттарын анықтау және денсаулық сақтау бағдарламалары мен стратегияларын бағалау болып табылады. Әлеуметтік маңызы бар ауруларды анықтау үшін аурулардың таралуы мен ауырлығы, халық арасында қауіп-қатер топтарын анықтау, алдын алу және алдын алу бағдарламаларын құру үшін эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу және зерттеу нәтижелерінің қосымшасы зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Популяциялық генетика
  Несиелер: 5

  Популяциялық генетиканы білу студенттерге популяцияларда болып жатқан генетикалық процестер туралы анық түсінік беру үшін қажет, олар өз кезегінде түрлердің биологиялық эволюциясын қамтамасыз етеді. Курсты оқу барысында Харди-Вайнберг заңы, оның қазіргі популяциялық зерттеулерде қолданылуы егжей-тегжейлі талданады. Бұл пәнді оқытуды енгізу оның даусыз практикалық маңыздылығымен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Санитарлық микробиология
  Несиелер: 5

  Пән санитарлық микробиология тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне тікелей қатысы бар, өйткені қоршаған орта микроорганизмдерінің адам денсаулығына тікелей немесе жанама жағымсыз әсерін зерттейді. Санитарлық микробиология судың, ауаның, топырақтың, тамақ өнімдерінің және тұрмыстық заттардың санитарлық жағдайын бақылау әдістерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медициналық биология
  Несиелер: 5

  Медициналық биология – тірі материя мен адамның құрылымдық – функционалды ұйымдастырылуы туралы жүйеленген ғылыми білімді қамтитын оқу пәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке даму биологиясы
  Несиелер: 6

  Пән организмдердің онтогенетикалық даму заңдылықтарын, дамушы организмдерде өтетін макро - және микроморфологиялық, молекулярлық және генетикалық процестер туралы, сонымен қатар жануарлар мен өсімдік организмдерінің онтогенезінің барлық кезеңдерінде даму процестерін басқаратын факторлар туралы түсініктерді үйренеді. Пән организмдердің көбею және жеке даму заңдылықтарымен, өмірлік үрдістердің негізгі негізі ретінде танысудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хронобиология
  Несиелер: 5

  Хронобиология (от др.- греч. xnos - "уақыт"), немесе биоритмология-тірі ағзаларда тірі ағзалардың барлық деңгейлерінде өтетін периодтық құбылыстарды зерттеумен, сондай-ақ сыртқы ырғақтарға бейімделумен айналысатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Генетикалық инженерия
  Несиелер: 5

  Гендік инженерия – генетикалық материалдың жаңа комбинацияларын мақсатты жасауға байланысты молекулалық генетика бөлімі. Молекулалық биология – генетикалық ақпаратты сақтау, беру және іске асыру механизмдерін, жасушаны құрайтын, тұрақты емес биополимерлердің (белоктар мен нуклеин қышқылдары) құрылысы мен функцияларын зерттейтін биологиялық ғылымдар кешені.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық микробиологиясы
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылық микробиологиясы – топырақтың құнарлылығын қалыптастыруда-ғы, қоректендірудегі, өсімдіктер мен жануарларды қорғаудағы микроорганизмдер-дің рөлін зерттейтін микробиология бөлімі; ауыл шаруашылығы өндірісі үшін биопрепараттар құруда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Молекулалық генетика нуклеин қышқылдарының құрылысы мен функцияларын, тұқым қуалайтын ақпаратты іске асыру принциптері мен механизмдерін, сондай-ақ жасушалардың құрылымы мен функцияларының молекулалық негіздерін, өсу, даму, бөлу, ісік трансформациясы мен жасушалардың өлу процестерін зерттейді. Пәннің мазмұны кең ауқымды сұрақтарды, сонымен қатар қазіргі заманғы молекулалық-биологиялық әдістермен танысуды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микология
  Несиелер: 5

  "Микология" пәнін игерудің мақсаты: гетеротрофтардың ерекше тобы ретінде саңырауқұлақтар патшалығы туралы білімнің кешенді жүйесін қалыптастыру және оның адам ижизнасының биосферасындағы рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Адам мекендейтін және оның тіршілік әрекеті арасындағы орта факторларының қолайсыз әсерімен байланысты халық ауруларының алдын алу мақсатында мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыру. Елде халықтың денсаулығын сақтау, қолайлы санитарлық – эпидемиологиялық жағдайды қамтамасыз ету және тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі өткізілетін іс-шаралар санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы маманға қажетті мемлекеттік заңдарға сәйкес жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эмбриология негіздері
  Несиелер: 6

  Эмбриология – бұл жасушалардың, тіндердің және ұрық мүшелерінің даму заңдылықтары туралы ілім. Адам эмбриология ұрықтандырудан бастап туғанға дейін адамның даму процесін зерттейді. Адамның эмбриогенезі - бұл оның жеке дамуының бір бөлігі, ол прогенезбен – жыныстық жасушалардың пайда болуымен және ерте эмбрионалды дамумен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағамдық азықтарды санитарлық-эпидемиологиялық сараптау
  Несиелер: 5

  Дұрыс тамақтанудың стратегиялық маңыздылығы денсаулықты сақтау мен нығайтудың негізгі проблемаларының қатарында атап көрсетілген. Бұл басымдықта: инфекциялық емес аурулардың алдын алу, тамақтануды жақсарту. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі тамақ өнімдерінің дайындалуын, сақталуын және тәуекелдерін қарастырады. Пән тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қолданыстағы ұлттық нормативтік-құқықтық базаларды және халықаралық сапа стандарттарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жануарлар экологиясы
  Несиелер: 3

  "Жануарлар экологиясы" пәні болашақ бакалаврларды қоршаған ортамен ағзалардың өзара әрекеттесуімен таныстыру, жануарлар дүниесінің алуан түрлілігін зерттеу үшін арналған. Бұл пәнде тірі организмдердің дамуының, өмір сүруінің және қызмет етуінің барлық негізгі заңдары көрсетілген. Бұл пән тірі организмдер болып табылады. Курс барысында организмдер мен қоршаған ортаның өзара қарым-қатынасы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Иммунология
  Несиелер: 3

  Иммунология – гомеостазды, ағзаның құрылымдық және функционалдық тұтастығын, сондай-ақ биологиялық даралық пен түрлік айырмашылықтарды сақтау және қолдау мақсатында ағзаны генетикалық бөтен заттардан қорғаудың механизмдері мен тәсілдерін зерттейтін ғылым. Иммунология биология мен медицинадағы көптеген маңызды мәселелерді шешеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 5

  Молекулалық биология қазіргі клеткалық биологияға кіріспе зерттейді. Бұл курс жасушалардың негізгі ұйымдастырылуын, олардың күрделі құрылымдық-функционалдық интеграциясын атап көрсетеді. Эволюция процесінде сақталатын жасушалардың іргелі қасиеттері атап көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  -Флора мен фаунаның негізгі таксондары өкілдерінің географиялық таралу ерекшеліктерін және экологиясын бағалау; -Биологиялық нысандарды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, өсіру әдістерін қолдану. -Гомеостатикалық реттеу механизмдері мен биологиялық объектілердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптері туралы гипотезаны қалыптастыру; -Тірі жүйелердің жағдайын талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін анықтау. -Аймақтың ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне сәйкес тірі табиғатты қорғау және биоресурстарды қалпына келтіру бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру

 • Код ON2

  -Математиканың негізгі бөлімдерінің негізгі ұғымдарын білу және түсіну. -Жоғары математиканың базалық бөлімдері саласындағы білімді көрсете білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу, -Негізгі ғылыми фактілер, құбылыстар, заңдар, ұғымдар, іргелі теориялар мен идеялар, физикалық ғылымның эксперименттік және теориялық әдістері және оларды практикалық қолдану. -Әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және физиканың даму болашағы туралы түсінікке ие болу. -Заттардың негізгі химиялық заңдары мен ұғымдары, құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-қалпына келтіру процестерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері, кешенді қосылыстардың құрылысы, қасиеттері және қолданылуы. -Білім беру және практикалық қызметте химияның теориялық негіздерін қолдану, химиялық реакциялардың есебін жүргізу, эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON3

  -Қазақ (орыс) тілінің кәсіби коммуникациялық дағдыларын меңгеру -Шет тілінің кәсіби коммуникациялық дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  -Биологияның негізгі бөлімдерінің негізгі ұғымдарын білу және түсіну. -Биологияның базалық бөлімдері саласындағы білімді көрсете білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу. -Негізгі ғылыми фактілерді, құбылыстарды, заңдарды, ұғымдарды, іргелі теориялар мен идеяларды, биологиялық ғылымның эксперименталды және теориялық әдістерін және олардың практикалық қолданылуын білу. -Әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі және биологияның даму болашағы туралы түсінік алу. -Ұлпалардың жіктелуі мен құрылымын білу -Жасушаның құрылымы мен жұмыс істеу тәртібін түсіну -Медицинадағы паразиттердің рөлін білу -Тамақтану гигиенасы және оның болмауының теріс салдары туралы білу -Адам биологиясын түсіну

 • Код ON5

  -Жалпы және жеке гигиенамен таныс болу -Экологиялық эпидемиологиямен таныс болу -Өсімдіктер экологиясын білу -Балалар мен жасөспірімдер гигиенасын білу -Коммуналдық гигиенамен таныс болу -Еңбек гигиенасын білу

 • Код ON6

  -Биотехнологиялық зерттеулердің түрлерімен таныс болу -Биотехнологиялық зерттеу дағдыларын меңгеру -Гельминтология саласындағы білімді көрсете білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу. -Табиғи-ошақтық аурулар саласында білімдерін көрсете білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу. -Тағам биотехнологиясы саласындағы білімді көрсете білу және оларды кәсіби қызметте қолдана білу. -Зерттеудің эпидемиологиялық әдістерін білу

 • Код ON7

  -Тұқым қуалаушылық, өзгергіштік заңдылықтарымен және популяция генетикасының заңдарымен байланысты генетикалық міндеттерді шеше білу. -Эволюциялық үрдістің генетикалық негіздері бойынша мәліметтердің салыстырмалы талдауын жүргізу. -Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтарын танымал және ғылыми дұрыс түсіндіру. -Адам физиологиясын білу -Жануарлар физиологиясын білу -Тірі ұйымдасудың әртүрлі деңгейлерінде тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің пайда болу заңдылықтарын, өзгергіштік себептерін және оның биоалуандықты сақтаудағы рөлін, популяциялардың генетикалық құрылымын, эволюциялық процестің генетикалық негіздерін, кариотиптердің эволюциясының заңдылықтарын, адам геномының пайда болуы мен эволюциясын білу.

 • Код ON8

  -Қазіргі заманғы жетістіктер мен вирусология мәселелерінің іргелі негіздерін меңгеру -Зоонозды инфекциялардың биологиясы мен жүйесін білу

 • Код ON9

  -Микроағзаларды алу, өсіру және пайдалану әдістерін, микробиология, вирусология мәселелерін, іргелі негіздерді, қазіргі жетістіктері мен мәселелерін меңгеру. -Халықты гигиеналық тәрбиелеу мен оқытуды жүзеге асыру -Студенттердің денсаулық деңгейін сақтауға және арттыруға бағытталған позитивті уәждемесін қалыптастыру. -Салауатты өмір салты элементтерін енгізу уәждемесін қалыптастыру -Студенттерді сауықтыру сипатындағы негізгі гигиеналық іс-шараларға үйрету. -Гигиена және эпидемиология орталықтарында ортаның экстремалды факторларының халық денсаулығына әсер ету деңгейін бағалау және оларды оңтайландыру әдістерін әзірлеу үшін талдаушылар ретінде эксперимент жүргізу -Биологиялық объектілердің әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерді жасау. -Флора мен фаунаның негізгі таксондары өкілдерінің географиялық таралу ерекшеліктерін және экологиясын бағалау. -Биологиялық нысандарды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, өсіру әдістерін қолдану. -Гомеостатикалық реттеу механизмдері мен биологиялық объектілердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптері туралы гипотезаны қалыптастыру. -Тірі жүйелердің жағдайын талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін анықтау. -Аймақтың ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне сәйкес тірі табиғатты қорғау және биоресурстарды қалпына келтіру бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру.

 • Код ON10

  -Микроорганизмдердің таза жинақтаушы дақылдарын алу, қоректік орталарды дайындау және стерильдеу негіздерін білу. Микроағзалардың сандық есебі, микроскоптарды құру және қолдану принциптері. -Организмдерден азық-түлік бөлу және мәдениеттің тазалығын сақтау. -Микробиология, вирусология және иммунология мәселелерін, оларды алу әдістерін, іргелі негіздерді меңгеру. -Гендік инженерия, молекулалық биология және Вирусология негіздері туралы заманауи түсініктерді көрсету.

 • Код ON11

  -Адам биологиясы, адам, жануарлар физиологиясы, жоғары жүйке қызметінің физиологиясы, биомедицина негіздері туралы дағдылану. -Физико-химиялық, патологиялық анатомия әдістерін меңгеру және оларды зертханалық зерттеулерде қолдану. -Ағзаның жағдайын медициналық-биологиялық бақылауды жүзеге асыру

 • Код ON12

  -Өмір қауіпсіздігі негіздерімен таныс болу -Популяциялық генетика заңдылықтарын білу -Мемлекеттік санитарлы - эпидемиологиялық қадағалау туралы түсінігі болуы -Микология нысандарын білу. -Азық-түлік өнімдерін санитарлық-эпидемиологиялық сараптау дағдыларын меңгеру

 • Код ON13

  -Молекулалық биологияның іргелі заңдарын практикада жасау және қолдану. -Молекулалық биологияны ғылым ретінде дамытудың маңызды міндеттері мен негізгі бағыттарын білу, тірі ағзаның әртүрлі жүйелерінің биологиялық процестері мен физиологиялық механизмдерінің молекулалық негіздерін түсіндіру. -Генетикалық инженерия және молекулалық модельдеу негіздері туралы заманауи түсініктерді меңгеру. - Алынған зертханалық ақпаратты талдау және сараптамалық баға беру -Биология және медицина саласында зертханалық зерттеулерді орындау. -Биологиялық дүниетанымдағы эволюциялық идеяның негізгі заңдылықтары мен заманауи жетістіктері туралы, биологиялық объектілердің жеке дамуы мен қайта шығару заңдылықтары туралы негізгі білімді көрсету. -эмбрионалды объектілермен жұмыс істеу және алу әдістерін қолдану.

 • Код ON14

  Биологиялық дүниетанымдағы эволюциялық идеяның негізгі заңдылықтары мен заманауи жетістіктері туралы, биологиялық объектілердің жеке дамуы мен қайта шығару заңдылықтары туралы негізгі білімді көрсету. -Эмбрионалды объектілермен жұмыс істеу және алу әдістерін қолдану дағдысы болу

 • Код ON15

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивацияны меңгеруге қабілетті

Top