Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06111 5В070300 - Ақпараттық жүйелер в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Математика
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында жоғары математиканың негізгі ұғымдары қарастырылады.Курс классикалық математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын және теориясын зерттеуге бағытталған. Математикалық түйсікті дамытуға, математикалық мәдениетті тәрбиелеуге, белгілі бір есептерді шешуге арналған әдіс-тәсілдерді қолдану дағдысын шыңдауға, соңында - ғылыми дүниетанымның қалыптасуы мен логикалық ойлауын дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдер, мәліметтер структурасы және программалау
  Несиелер: 5

  Аталған курста есептеуіш үдерістерін алгоритмдеу негіздері, сілтемелдік мәліметтер типтері, олардың құрылымы және жадыда ұысмдастырылуы, сонымен қатар .NET платформасының консольді қосымшасында С# тілінде программалау негіздері, массивтерді өңдеу алгоритмдері және программалары, стек, кезек типті құрылымдарды пайдаланып программалау, графтарды өңдеу алгоритмдері және программалары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен теорияларын, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік-практикалық оқу тапсырмаларын шешу үшін физикалық зерттеулер әдістерін қолдану біліктіліктері мен дағдылары қалыптасады. «Физика» курсында классикалық физиканың негізгі бөлімдері қарастырылады: механика, молекулалық физика және термодинамика, электродинамика, магнетизм, оптика, кванттық физика, атом ядросы және элементар бөлшектер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика II
  Несиелер: 3

  Сызықтық алгебраның элементтері және аналитикалық геометрия. Матрицалар және детерминанттар. Сызықтық теңдеулер жүйесі және теңсіздіктер. Матрицалық талдаудың векторлық алгебрасының элементтері. Талдау үшін кіріспе. Шектеу және үздіксіздік. Бір және бірнеше айнымалы функциялардың дифференциалды есептелуі. Туынды. Дифференциалдық функция. Туынды қолданбалар. Функцияның интегралды есептелуі. Белгісіз және анық интеграл.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Java-дa объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында студенттер объектіге-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері, технологиясы, құрылымы мен моделдерін қарастырылады, сонымен қатар кроссплатформалық программаларды құру әдістері, принциптерімен танысады, Java программалау тілінде программа жазудың негізгі тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • C# бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Курс C# программалау тілінің көмегімен программалау технологияларын қарастырудан тұрады. Аталған курс программалауды оқыған студенттерге арналған, курс барысында студенттер C# программалау тілінің базалық қасиеттерімен және C# тілінде windows қосымшаларын жасаумен танысады. Курсты оқыту барысында операциялық жүйелерді жобалаудың іргелі қағидалары, қол жеткізілген технологиялық деңгейден негізгі тұжырымдар және нақтылы іске асырудың өзіндік талаптары, олардың осы саладағы әртүрлі инновациялармен, сондай-ақ операциялық жүйелердің дамытуының заманауи бағыттарымен өзара әрекеттесу мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика IIІ
  Несиелер: 4

  «Математика III» пәні бакалаврдың математикалық білімінің негізі, жоғарғы математика жалпы курсының келесі бөлімдерін қамтиды: сандық серия, функционалдық серия, күш сериясы, ықтималдықтар теориясы элементтері. Курстың барлық негізгі түсініктері «Математика III» жаратылыстану ғылымының, ғылым мен техниканың дамуына сәйкес пайда болды және дамыды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Курс барысында объектілі-бағытталған бағдарламалау, функционалдық бағдарламалау, оқиғаларға негізделген бағдарламалар сияқты маңызды тұжырымдамалар қарастырылады. Python көптеген платформалар үшін еркін қол жетімді және оған жазылған бағдарламалар әдетте өзгермейтін платформалар арасында тасымалданады. Бұл кез-келген қолжетімді аппараттық платформаны тілді үйренуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, маманның жалпы мәдени, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • С++-де объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында объектіге-бағытталған программалаудың негізгі түсініктері, технологиясы, құрылымы мен моделдеріқарастырылады, студенттерге С++ ортасында программалау принциптері туралы түсінік беріледі. Объектіге бағытталған бағдарламалау әдіснамасының негіздері, негізгі алгоритмдік құрылымдар, бағдарламалауға құрылымдық тәсілмен келу қарастырылады. Сондай-ақ, оқиғаларды басқарудыбағдарламалаудың негіздері, ерекше оқиғаларды өңдеу және визуальды бағдарламалаудың негіздері беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 3

  В курсе «Операционные системы» изучаются основополагающие принципы устройства операционных систем, возможности применения фундаментальных концепций от достигнутого технологического уровня и специфических требований к конкретной реализации, их взаимосвязь с различными новациями в этой области, а также с современными направлениями развития операционных систем

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы AЖ
  Несиелер: 3

  Курс операциялық жүйелердің жіктелуін, оларды орнату және конфигурациялауды, Linux операциялық жүйесінің мысалында операциялық жүйелердің негізгі ішкі жүйелерін және олардың жұмыс істеу принциптерін, операциялық жүйелердің қауіпсіздік моделін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • IT инфраструктура
  Несиелер: 5

  IT тұжырымдамасы - ұйымның инфрақұрылымы. АТ міндеттері мен маңыздылығы - инфрақұрылым. Әртүрлі бейіндегі ұйымдардың қызметіндегі ақпараттық технологиялар. Ұйымның бизнес архитектурасы және ақпараттық технология архитектурасы. Ұйымның АТ-инфрақұрылымын анықтайтын факторлар. Іскерлік процестер және АТ-инфрақұрылымын ұйымдастыру. Ұйымның АТ-инфрақұрылымын жетілдірудің қазіргі заманғы тәсілдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы мемлекеттің және заңның пайда болуының негізгі теориялары, конституциялық, әкімшілік, еңбек, азаматтық құқық, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық, бюджеттік және т.б. заңдардың ерекшеліктері, банк қызметі, Қазақстан Республикасының сақтандыру заңнамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Курс электротехника, электротехнология, сигнал және ақпарат беру мәселелерін зерттеуді, жұмыс істеудің физикалық негіздерін білуді, белсенді құрылғылардың негізгі түрлерінің үлгілерін, модельдерін, олардың жұмыс істеу режимдерін, микроэлектрондық өнімді өндіру технологиясының негіздерін және негізгі принциптерін білуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микроэлектроника
  Несиелер: 5

  Бұл курс микроэлектрониканың негізгі аспектілерін қамтиды: физикалық, техникалық және схемотехникалық. Курс барысында заманауи микроэлектроника деңгей, оның әдістері, құралдары, проблемалары және даму перспективалары туралы түсінік беріледі. Курс қазіргі микроэлектрониканың теориялық және тәжірибелік негіздеріне арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 3

  «Сандық әдістер» пәнін оқыту есептеу әдістері және оларды түрлі есептерді шешуде қолдануға байланысты білім негіздерін игеруге мүмкіндік береді. Есептеу техникасының құралдарын қолдана отырып оқытылатын әдістердің алгоритмдері іске асырылады және есептеу нәтижелері интрепретацияланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрылымдық кабель жүйесін жобалау
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында көлденең ішкі жүйе деңгейінде және магистральдық желі облысында құрылымдық кабельдік жүйелердің кабельдік желілерін құру және жобалау нұсқаларымен, сондай-ақ симметриялы және оптикалық ішкі жүйелердің кабельдік өнімдері мен түрлі коммутациялық құрылғыларымен танысу жүзеге асырылады. Стационарлы желілер мен кабельдік жолдарды құру және далалық сынау әдістері жеке қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Курстағы қолданыстағы еңбек заңнамасын, еңбекшілердің еңбек қатынастарын, еңбек құқығы әдістерін және жүйелерін, еңбек құқықтарының негізгі принциптерін, еңбек құқығы көздерін, еңбек құқығы субъектілерін, еңбек қатынастары тұжырымдамасын, еңбек ұжымын, кәсіподақтардың құқықтары мен рөлін, ұжымдық келісімнің тұжырымдамасын, келісім-шартты зерделеу кіреді. және оның түрлері, жұмыспен қамтуды құқықтық реттеу және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT саласындағы құқықтық реттеу
  Несиелер: 5

  Курс ақпараттық технологияларды интеграциялаудың негізгі аспектілерін, жалпы ақпараттық технологияларды құқықтық реттеудің жалпы мәселелерін зерттеу, жеке технологиялық салаларды құқықтық реттеудің ерекшеліктерін зерттеу, ақпараттық технологияларды реттеу саласында жергілікті ережелерді оқыту және талдау дағдыларын игеру. Ақпараттық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы заңнамалық және нормативтік мəселелерін қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарлау және ауысу негіздері (Cisco)
  Несиелер: 4

  Курсты мазмұнында желілік архитектураны құру қағидалары, арнайы желілік жабдықтар мен олардыңжелідегі қызметі, Cisco маршрутизаторларыменкоммутаторларының негізгі қызметтері қарастырылады. Студенттер динамикалық маршрутизаторлардыңхаттамаларының қалай жұмыс істейтінін, VLANs виртуалды жергілікті желілері қалай жұмыс істейтінін, 3 деңгейлі коммутаторлар қалай бапталатынын білетін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Есептеуіш математика
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді қателіктердің негізгі себептерімен, оларды бағалау және жою әдістерімен таныстырады, студенттер қолданбалы есептерді шешу кезінде қолданылатын есептеу әдістерін оқып үйренеді, сондай-ақ компьютерде жуықтап шешуге арналған алгоритмдер мен әдіс-тәсілдерді құру қағидаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында логиканың алгебрасыныңнегізгі теңсіздіктері мен теоремалары, аксиомалары; логикалық элементтер; интегралды сұлбалардың негізгі элементтері қарастырылады. Үлгілік комбинациялық тізбектер, тізбектік сұлбалар, ерікті санау модулі барсанауыш құру, тұрақты сақтау құрылғыларының түрлері мен олардың құрылу принциптеріжан-жақты оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық теориның негіздері
  Несиелер: 4

  Экономикалық теорияның дамуындағы орны мен рөлі. Әлеуметтік өндірістің негіздері. Факторлар нарығы және факторлардың пайда болуы. Ұлттық экономика - бұл жүйе. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Циклдық экономикалық даму макроэкономикалық модель ретінде. Жұмыссыздық және инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде. Ақша-несие жүйесі және ақша-кредит саясаты. Фискалдық жүйе және фискалдық саясат. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты, экономикалық өсу. Экономикалық теорияның халықаралық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында студенттер жазықтықта түрлі сызбалар салу теориялық негіздерімен танысады, сызуларды жетілдіруді үйренеді,AutoCAD жәнеКОМПАС графикалық жүйелерімен, олардың ерекшеліктерімен танысады. Бұл курс кеңістіктік ойлауды дамытады және болашақ мамандардың өз бетінше қызмет етуінің дамуына үлес қосады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  «Компьютерлік графика» пәні интерактивті графикалық жүйеге кіріспені, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыздануды, векторлық графиканы, растрлық графиканы, сатылықты жою әдістерін, геометриялық өзгерістерді, нысандарды түрлендіруді, компьютерлік графикадағы түстерді, көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастауды, материалдар мен OpenGL-де жарықтандыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Схемотехника негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер электроникада қолданылатын физикалық эффектілермен, жартылай өткізгіштік электронды құрылғылардың физикалық негіздерімен және олардың типтерімен, интегралды микросхемалардың базалық элементтерімен, аналогтық және сандық интегралды схемалардың негізгі типтерімен, ақпаратты өңдеудің аналогтық және сандық құрылғылардың схемотехника негіздерімен, микропроцессорлармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Digital маркетинг
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерде заманауи марткенигтік ойлау қалыптасады. Курста digital-маркетин ұғымы, мақсаты және перспективалары, онлайн-қарым-қатынас ерекшеліктері, digital-орта ұғымы, дәстүрлі және интенет-маркетинг айырмашылықтары, сайт аудиториясымен жұмыс істеудің негізгі ерекшеліктері, ҚР-ғы интернет-аудиторияның ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық оқулардың тарихы
  Несиелер: 4

  «Экономикалық ой-пікір тарихы» курсы қоғамдық ғылымдар жүйесінде ерекше орын алады және қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық қатынастардың эволюциясы барысында экономикалық теорияның қалыптасуы мен даму тарихын жүйелі түрде ұсынады. Ол болашақ экономистерді іргелі оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл курстың мазмұны, пәні мен таныстыру әдісі экономикалық профиль мамандарының кәсіби білімдерін қалыптастырудағы маңыздылығын анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT саласындағы салық ақпараты
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 5

  Курс жалпы ақпараттар жүйесін зерттеуге бағытталған. Курстың мазмұнында ақпараттық жүйелердің классификациясына, шешетін мәселелеріне, АЖ тұрғызу және жұмыс істеу принциптеріне, ақпараттық жүйелерде үздіксіз және сандық ақпараттың ұсынылуына, түрлендірілуіне, өңделуіне, ақпараттық жүйелерде ақпаратты тасымалдау үшін қолданылатын сигналдарды модельдеу ерекшеліктеріне және т.б. көңіл бөлінген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ІТ-персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Курс АТ бөлімінің тиімді жұмысын ұйымдастыруға және әрбір АТ маманының әлеуетін барынша тиімді пайдалануға арналған құралдарды ұсынады. Курста компанияның АТ персоналын ұйымдастыру мен басқаруды оңтайландыру үшін үздік әлемдік тәжірибелерді пайдалану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғау негіздері
  Несиелер: 5

  Курс деректер базасын құрудың негіздері, деректер бойынша негізгі операциялар, деректерді іздеу және өңдеуді ұйымдастыру әдістері, деректерді сипаттау және өңдеу үшін тілдік құралдар, базалық деректер модельдерін құрастыру принциптері және оларды заманауи дерекқорды басқару жүйелерінде пайдалану принциптерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР ЖОО-да антикоррупциялық мәдениетті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  Курс сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте сыбайлас жемқорлықтың жоғары деңгейі, саяси және құқықтық негіздері, қоғамның, бизнестің, БАҚ пен азаматтардың рөлін зерттеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамаға заңдық сараптама түрлерінің бірі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес құралы ретінде ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры
  Несиелер: 5

  Курс деректер базасын құрудың негіздері, деректер бойынша негізгі операциялар, деректерді іздеу және өңдеуді ұйымдастыру әдістері, ��еректерді сипаттау және өңдеу үшін тілдік құралдар, базалық деректер модельдерін құрастыру принциптері және оларды заманауи дерекқорды басқару жүйелерінде пайдалану принциптерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ІТ саласындағы авторлық және сабақтас құқық
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұнын авторлық құқық ұғымы және пәні, авторлық құқықтың азаматтық құқық жүйесіндегі орыны, авторлық құқық және интеллектуалдық жекеменшік құқығы, авторлық құқық көздері, халықаралық келісімдер және авторлық құқық жүйесіндегі конвенциялар, авторлық құқық объектілері, авторлық құқық объектілерінің жіктелуі мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым қатынас этикасы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  В курсе говорится о социальном воздействии, т.е. взаимоотношениях между людьми, о том, что необходимо знать о людях, с которыми приходится общаться и понимать мотивы их поступков. Знание теории поможет студентам совершенно иначе взглянуть на себя и найти свое место в мире людей и бизнеса.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дискретті математика
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында студенттер дискреттік математиканың негізгі бөлімдері бойынша терең теориялық білім меңгереді, экономика мен техниканың әртүрлі қолданбалы есептерін шешу үшін математикалық логиканы қолдануды үйренеді, шығармашылық математикалық ойлауын дамытады және болашақ мамандардың объективті дүниетанымдық көзқарасы қалыптасады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі мақсат - ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қажетті әдістермен дұрыс білім базасын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұйымдастырушылық мәдениет және өзгерістерді басқару (ағылшын)
  Несиелер: 4

  Курс қарым-қатынас тұжырымдамасын және басқа адамдармен сөйлесу қабілетін жақсартуға болатын тәсілдерді ұсынады. Оларға сіздің сыртқы көріністі қалай түзетуге болатындығы, қарым-қатынас процесінде дұрыс әрекет ету, ауызша сөйлеу дағдысын үйрену, сондай-ақ өз ойларыңызды қағазға дұрыс және дұрыс айқындау туралы білу жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарас пен студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Курс жемқорлыққа қарсы тұрудың шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жақсарту, жемқор мінез-құлықтың психологиялық ерекшеліктері, жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері туралы «сыбайлас жемқорлық» тұжырымдамасының теориялық және әдіснамалық негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  «Математикалық модельдеу» пәні модель және модельдеу , модельдеу әдістерінің жіктелуін зерттейді. Экономикалық үдерістерді модельдеу кезінде математикалық модельдеу әдістеріне және олардың ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінеді. Математикалық модельдеу көмегімен экономикалық үдерістерді зерттеудің негізгі кезеңдері сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сенсорлы-басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  «Сенсорлы-басқару жүйелері» пәнінің мазмұны қазіргі заманғы автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелерін техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық қамтамасыз етуді, ақпараттық сүйемелдеуді қамтиды; роботтарды сезіндіру үшін сенсорлы құрылғыларды зерттейді: техникалық көру, акустикалық датчиктер, тактильді сенсорлар, сондай-ақ роботтардың басқару бөлімі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  «Компьютерлік желілер» курсында желілік және Интернет технологиясының мүмкіндіктері оқытылады, компьютерлік желілерді құру принциптері, жергілікті желілердің аппараттық және бағдарламалық жасақтамалары туралы негізгі ақпарат беріледі. «Компьютерлік желілер» пәні студенттердің заманауи желілік технологияларының негізін игеруге және оларды практикалық жұмысында мақсатты пайдалану үшін дағдылар мен қабілеттерге ие болуынамүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эксперттік жүйелер
  Несиелер: 5

  «Эксперттік жүйелер» пәнінің негізгі мақсаты - білім берудің заманауи модельдерін жүйелі түрде сараптау, эксперттік жүйелерді құру принциптерін игеру және меңгеру, жасанды интеллект және шешімдерді қабылдау жүйелерін дамытудың перспективалық бағыттарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Java EE платформасында Web компоненттерді құру
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курс барысында Java Enterprise Edition 7 (Java EE7) платформасы Java EE 7 платформасының негізгі технологияларының функционалдық өзара әрекеттестігі қарастырылады. Көптеген мысалдар негізінде Java WEB программалау, MySQL деректер базасын пайдалану арқылы Web және EJB компоненттер негізінде Java EE 7 қосымшаларын әзірлеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Java EE платформасында бизнес компоненттерді құру
  Несиелер: 5

  Java EE бағдарламалаудың жаңа стандарттарын зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді: Context and Dependency Injection (CDI), JSF 2.2 Faces Flows, WEB Socket және Java Message Service 2.0 . Бұл технологияларды Java EE WEB және EJB қосымшаларын әзірлеу мысалы негізінде интеграциялау мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IOS-ке мобильдік қосымшаларды құрастыру
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер мобильді операциялық жүйелермен, мобильді құрылғыларға бағдарламалық қамтамаларды құру үшін қажет әртүрлі құрылғылармен, мобильді қосым��аларды программалаудың әдіс-тәсілдерімен, сәйкес программалау тілінің негізгі құрылымдарымен танысады, қарастырылған барлық принциптер, әдістер және құралдарды пайдаланып толық мобильді қосымша жасау бойынша практикалық дағдыға ие болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Робототехника
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттер робототехникалық құрылғыларды жобалау және құрастырудың негізгі принциптерімен, әртүрлі роботтардың құрылысымен, монтаждау және құрастырудың технологиялық негіздерімен, электроника және компьютерлік техниканың негіздерімен, ақпаратты көрсету құралдарымен, робототехниканың даму тарихы мен перспективасымен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Android-ке мобильдік қосымшаларды құрастыру
  Несиелер: 5

  Android үшін мобильді қосымшаларды әзірлеу Android платформасына арналған қосымшаларды әзірлеудің негізгі принциптерімен танысуға арналған. Біз мобильдік қосымшаларды жасауды қалайтындарға арналған курсты қызықтырады деп үміттенеміз, бірақ қай жағынан бастау керек екенін білмейміз. Онда ешқандай қолданба жасалмайтын негізгі нүктелер сипатталады. Курс кіріспеден тұрады және тек қана негізгі тақырыптарды қамтиды, бөлшектерге кірмей және компоненттердің жағдайларын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептеу кешендері және желілері
  Несиелер: 5

  «Есептеу кешендері және желілері» пәні жергілікті және ауқымды желілерді жобалаудың өзекті мәселелерінің бірінқарастырады. Пәннің мақсаты есептеу машиналарын, жүйелер мен компьютерлік желілерді ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптерін және ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару процесінде олардың өзара әрекеттесуін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Имитациялық модельдеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жас маманның келешекте ақпараттық үдерістер мен жүйелерді модельдеуді қажет ететін шешімдерді қабылдауды қолдау жүйелерін құруға, өндірістік үдерістерді автоматтандыруға арналған IT-жобаларға қатысуға мүмкіндік беретін, жүйелерді имитациялық модельдеу саласындағы білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нейрондық желілерге кіріспе
  Несиелер: 5

  «Нейрондық желілерге кіріспе» тақырыбы нейрондық желілер мәселесін жеке қолдану деңгейінен жаппай қолдану деңгейіне логикалық шешім қабылдау қажет болған барлық дерлік білім салаларында әкелуі мүмкін жалпыға ортақ тәсілді көрсету және іске асыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелерді басқару әдістері
  Несиелер: 4

  Курсты оқу барысында бөлінгіштік теңдеулермен, интегралдық теңдеулермен сипатталған, сондай-ақ жалпы функционалдық теңдеулермен, практикалық маңызы бар нақты техникалық нысандарға арналған басқару жүйелерін зерттеу мен дамытудың бөлінген параметрлері бар жүйелерді басқару әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәнінің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: Web -тораптың жұмыс істеуінің теориялық негіздері; негізгі стандарттар (HTTP, HTML, PHP, Javascript); Web -қосымшалар менWeb -қызметтер түсінігі; Web -қосымшаларды жасаудың негізгі тәсілдері; Web -қос��мшаларды әзірлеу технологиясы;Web -қосымшаларды жобалау жолдары; серверлік басқару элементтері; Web -қосымшалардыңқауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық желілерді жобалау
  Несиелер: 4

  «Ақпараттық желілерді жобалау» пәнін оқығанда, OSI моделінің әртүрлі деңгейлерінде деректерді беру технологиясының қағидалары түсіндіріледі. Серверлік және қарапайым желілік үлестірілген қосымшалардың жұмысы талданады. Курстың мақсаты – студенттердің желілік технологияларды меңгеру, желілік өзара әрекеттесудіңөзіндік хаттамаларын іске асырудың дағдыларын иелену және желі қауіпсіздігінің проблемалары туралы бастапқы түсініктіқалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • PL/SQL-де программалау
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесідей мәселелерді қамтиды:PL / SQL тілі Oracle-дан меншікті SQL кеңейтімі және елеулі бағдарламалау тілінің функционалдығын ұсынады. Оның негізгі артықшылықтарының бірі - бұл дерекқор��ағы процедуралар мен пакеттер сияқты бағдарламалық жасақтама бірліктерін пайдалануға мүмкіндік береді және сол арқылы кодтың және оның жұмысының қайталанатындығын арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 1С Кәсіпорын
  Несиелер: 4

  "1С-Кәсіпорын" бухгалтерлік бағдарламасы бухгалтерлік есепті жүргізуге, қаржылық есептілікті дайындауға және кәсіпорын қызметінің қаржылық талдауына арналған. "1С-Кәсіпорын" пәнін оқу студенттерді бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті жүргізуді автоматтандырудың барлық негізгі принциптерімен таныстыруға мүмкіндік береді. 1С: Кәсіпорын-бұл жалғыз емес, бірақ бухгалтердің жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік беретін өте кең таралған өнім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Oracle SQL негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесідей мәселелерді қамтиды: Деректер базасы. ДББЖ. SQL. Oracle SQL диалектісі. Кестелерді жасау, жою және құрылымды өзгерту. Өрнектер. Subqueries. Қосылыстардың түрлері. Кестелердегі деректерді жаңарту. Схеманың тұтастығы шектеулері. Ұсыныстар Oracle ішіндегі нысанның деректер түрлері. Мәмілелер және бұғаттау. Деректер базасын қалпына келтіру принциптері және ұйымдастыру. Деректерді қорғау Кіруді бақылау. рәсімдер. Триггерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web дизайн
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны келесідей мәселелерді қамтиды: WEB-дизайнның аппаратық құралдардың негіздерін, WEB-беттерді жасау үшін пайдаланылатын негізгі аспаптық құралдарды үйрену, WEB-беттердің негізгі элементтерін (мәтін, графикалық бейнелер, дыбыс, анимация) құру мүмкіндіктерімен, Интернет желісінде ақпараттық технологияларды қолдану мүмкіндіктерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Инновациялық маркетинг
  Несиелер: 4

  Инновациялық маркетинг - маркетингтік инновацияларға арналған негізгі маркетингтік құралдардың тұжырымдамасын, жаңа өнімдердің өндірісін ұйымдастыру және басқару әдістерін қарастырады, нарық жағдайында инновациялық жобалардың тиімділігін бағалаумен, сондай-ақ инновациялық менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамаларын, инновациялық маркетингтің ең тиімді технологияларын ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, тарих және психология бойынша алған білімді ескере отырып әртүрлі салалардағы тұлғаралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жағдайларын бағалай білу.

 • Код ON2

  . Қазақ, ағылшын және орыс тілін жоғары деңгейде білу, жұмысты құжаттандыру үшін және алынған нәтижені ұсыну үшін қарым-қатынасты жазбаша және ауызша жүргізе алу.

 • Код ON3

  Жарытылыстану-ғылыми, математикалық, және арнайы білімді көрсете алу және кәсіби іс-әрекет негізіндегі ғылыми принциптерді түсіну.

 • Код ON4

  Техникалық, қаржылық, адами факторларды ескере отырып басқару принциптерін және еңбекті ұйымдастырудың экономико-ұйымдастырушылық және құқықтық сұрақтарының негіздерін білу.

 • Код ON5

  Ақпараттық жүйелердің және оның элементтерінің ақпараттық, программалық, техникалық және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамаларын сүйемелдей білу. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану бойынша жобалық шешімдерді таңдай, негіздей білу.

 • Код ON6

  Кәсіби мәселелерді шешу барысында жаратылыстану пәндерінің әдістерін және негізгі ережелерін пайдалану, жаратылыстану-ғылыми үрдістерінің және құбылыстарының себеп-салдарлық байланысын анықтау қабілеті.

 • Код ON7

  Өмірлік циклдың барлық кезеңінде ақпараттық жүйелерді құру үрдісін құжаттандыру қабілеті, технологиялық және функционалдық стандарттарды, бағдарламалық құралдарды жобалау және отладка кезінде сапасын және беріктігін бағалаудың заманауи модельдерін және әдістерін білу.

 • Код ON8

  Мекемені зерттей білу, тұтынушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтай білу, ақпараттық ағымдарға және ақпараттық жүйелерге талаптар және спецификациялар қалыптастыра білу, бизнес-үрдістердің реинжирингісіне қатысып, интернет технологияларды мекеменің стратегиясына және маркетингісіне кірістіре алады.

 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдері мен құралдарының тиімділігін талдау және бағалау әдістерін білу және ақпараттық жүйелерді заманауи модельдерін жасау, жобалау және оның элементтерін нақты салаларға кірістіру.

 • Код ON10

  . Заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланып теориялық және қолданбалы есептерді шеше білу, алгоритмдердің күрделілігін бағалай, программаларды жазу және тестілей білу.

 • Код ON11

  Жобамен жұмыс істейтін жобалаушылар мен құрастырушылар командасын басқарудың көшбасшылық қабілетіне ие болу, командада әртүрлі рольдерді атқара білу және қойылған мақсатты орындау үшін қандай үлес қосатынын түсіну.

 • Код ON12

  Есептеуіш жүйелері мен желілерінің жүйелік, құралдық және қолданбалы бағдарламалық қамтамаларын баптай алу және қызмет көрсете білу, әртүрлі жүйелердің бағдарламалық өнімдерін сүйемелдей алу.

6B06111 Информатика
Бакалавриат

Баишев Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06111 Информатика және компьютерлік ғылымдар
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06111 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06111 Қаржы Математикасы
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06111 Компьютерлік ғылымдар және программалық инженерия
Бакалавриат

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top