Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06119 Ақпараттық жүйелер в Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән мемлекеттік мекемелерде, коммерциялық кәсіпорындарда, білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін болашақ мамандарға арналған. "Экономика және кәсіпкерлік негіздері" курсының мазмұны таңдалған білім беру бағдарламасына сәйкес білім алушылардың құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пән кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда жоспарлау әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  "Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері" Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын зерделеуге ұсынылған курс. Курстың негізгі мақсаты-сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Діни және этникалық толеранттық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән мамандарды әлеуметтік-гуманитарлық дайындау бағдарламасына кіреді. Пәнді оқыту барысында мәдени аренадағы құндылықтарға, идеяларға шолу жасалады, әлемдік дін канондарына қатысты компаративистік көзқарас жүргізіледі,қазіргі діни-өркениетті динамикада тұлғаның рөлі талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және өмір тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Пән экологиялық қауіпсіздік негіздерін, Өндірістік үрдістер мен технологиялық жүйелерді, экологиялық тәуекел ұғымын, техногендік жүйелердің сенімділігін, экологиялық нормалаудың негізгі принциптерін зерделеуді көздейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Оқу бағдарламасы ағылшын тілін кешенді оқытуға негізделеді, бұл ретте материалмен жұмыс жасаудың әртүрлі аспектілерін (фонетика, грамматика, лексика) бөлу көзделеді. Бағдарлама оқу материалын біртіндеп күрделене отырып, оқу материалының, тақырыптың және материалмен жұмыс түрлерінің сабақтастығын көздейді, бұл студенттерден айтарлықтай шығармашылық жұмысты талап етеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық микроэлектроника негіздері
  Несиелер: 5

  Цифрлық техникада қолданылатын математикалық аппарат. Интегралды орындаудағы логикалық элементтердің негізгі түрлері, құрылымы, сипаттамалары. Комбинациялық сұлбалардың синтезі. Тізбекті сұлбалар, олардың түрлері және синтезі. ПЛИСКЕ цифрлық сұлбаларды синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 3d-Үш өлшемді графиканы модельдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  SDK DirectX9 платформасын инициялауды білу немесе оның ең сонғы аналогін, ортада визуалдық бағдарламалауды пайдаланудағы SDK DirectX9 қосу,өзіндік Windows қосымшаларын құрау , үш өлшемдік графиканы қолданатындар,жүйелілік қорын басқара білу, компьютердің аппараттық бөлшектермен өзара әрекеттесу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрлік тізбектер теориясы
  Несиелер: 5

  Электрлі сигналдардың әртүрлігі және олардың параметрлері; сигналдың спектрлық құрамын анықтау; электрлі тізбектердің элементтері; электрлі сызықты және сызықсыз тізбектерді талдау әдістері; бөлінген параметрдің электрлі тізбектері; синусты емес тоқ тізбектері мен оларды есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  "Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау" курсының негізгі міндеті студенттердің тіл негіздерін және бағдарламалау технологиясының берік және саналы меңгеруін қамтамасыз ету. Курста Turbo Pascal бағдарламалау тілінің мүмкіндіктері және бағдарламалау тілінің, түрлі қосымшалардың көмегімен құру қарастырылады. Оны одан әрі кәсіби қызметте қолдану.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелер негіздері
  Несиелер: 5

  Теоремаларды дәлелдеуді және осы бағдарламада қарастырылған формулаларды шығаруды, Ұсынылатын оқу әдебиеттерін пайдалануды, математикалық ұғымдарды сипаттау үшін формальды тілді меңгеруді, жиындарды орындау, комбинаторлық есептерді шешу, соңғы графтарда әртүрлі қасиеттерді тексеру машықтарын игеруді білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Пән математикалық талдауды, Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы, сандық әдістерді, компьютерлік цикл пәндерін және фундаменталды информатика және АТ дайындау бағытындағы пәндерді оқыту үшін базалық болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттың базалық ұғымы
  Несиелер: 5

  Осы Бағдарламада көзделген ақпараттың базалық түсінігін дәлелдеуді, Ұсынылатын оқу әдебиеттерін пайдалануды, математикалық ұғымдарды сипаттау үшін формальды тілді меңгеруді білу. Ақпаратпен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  алгоритмдерді құрудың маңызды тәсілдері мен әдістерін білу; деректер массивімен және объектілер массивімен жұмыс істеу; объектілі-бағытталған орталарда деректер файлдарымен жұмыс істеу; деректер базасымен жұмыс істеудің бағдарламалық жобаларын құру; объектілі-бағытталған жобалау мен талдаудың негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  алгоритмдерді құрудың маңызды тәсілдері мен әдістерін білу; деректер массивімен және объектілер массивімен жұмыс істеу; объектілі-бағытталған орталарда деректер файлдарымен жұмыс істеу; деректер базасымен жұмыс істеудің бағдарламалық жобаларын құру; объектілі-бағытталған жобалау мен талдаудың негіздерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  түсінігі болуы керек: - ғылым мен білімнің ақпараттық технологиялары туралы; білуі керек: - білім беруді ақпараттандыруға қатысты негізгі ұғымдарды, оларды тәжірибеде қолдана білу; меңгеруі керек: - алынған білімді нақты әлемде қолдана білу; - білімді тәжірибеде қолдана білу; - оқытумен байланысты мәселелерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  "Кәсіби қазақ/орыс тілі" пән болып табылады, оның мазмұнына: тіл жүйесі және тілдің негізгі функциялары; тіл формалары мен түрлерінің жалпы сипаттамасы; ауызша және жазбаша сөйлеудің лингвопсихологиялық сипаттамалары; ауызша коммуникацияның жетекші бірлігі ретінде мәтін; мәтіннің негізгі белгілері; тілдің функциялық-мағыналық типтерінің сипаттамасы; тілдің функционалдық стильдері және олардың жалпы сипаттамасы; тілдің ғылыми стилі және оның қызмет ету шарттары; мәтін және дискурс; мәтін мен дискурстың коммуникативтік міндеттері; Кәсіби саладағы ауызекі сөйлеу және сөйлеу мәдениеті; іскерлік қарым-қатынас түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электроника
  Несиелер: 5

  Өлшеуіш түрлендірудің түсінігі. Өлшеуіш түрлендіргіштердің классификациясы (ИП), сипаттамадан. ЖК құрылымдық сұлбасы. Өлшемдік өлшеуіш түрлендіргіштер: резистивті, сыйымды, индуктивті, кондуктометриялық, фотоэлектрлік. Генераторлық түрлендіргіштер: гальваникалық, пьезоэлектрлік, ионизациялық, Холл датчиктері. Температураны, Шығысты, қысымды және басқа да физикалық шамаларды түрлендіргіштер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйеге кіріспе
  Несиелер: 5

  түсінігі болуы керек: - ғылым мен білімнің ақпараттық технологиялары туралы; білуі керек: - білім беруді ақпараттандыруға қатысты негізгі ұғымдарды, оларды тәжірибеде қолдана білу; меңгеруі керек: - алынған білімді нақты әлемде қолдана білу; - білімді тәжірибеде қолдана білу; - оқытумен байланысты мәселелерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердегі деректер базасы
  Несиелер: 5

  ақпараттық жүйелердегі (АЖ) деректер қорын (ДБ) құрудың теориялық негіздерін, АЖ-дағы деректермен негізгі операцияларды, АЖ-дағы деректерді іздеу мен өңдеуді ұйымдастыру әдістерін, деректерді сипаттау мен манипуляциялаудың тілдік құралдарын, деректердің негізгі модельдерін құру принциптерін және оларды деректер қорын басқарудың қазіргі жүйелерінде (ДҚБЖ) пайдалануды зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аймақтық есептер
  Несиелер: 5

  бірінші тәртіптегі жеке туынды теңдеулер мен қарапайым дифференциалды теңдеулерді шешу әдістері мен олардың негізгі ұғымдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  бірінші тәртіптегі жеке туынды теңдеулер мен қарапайым дифференциалды теңдеулерді шешу әдістері мен олардың негізгі ұғымдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Студенттердің ғылыми ойлауы мен диалектикалық дүниетанымын, әртүрлі физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялардың қолданылу шекарасын дұрыс түсінуін және эксперименталды немесе математикалық әдістердің көмегімен алынған нәтижелердің нақтылық дәрежесін бағалай білуін қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық физика теңдеулері

  бірінші тәртіптегі жеке туынды теңдеулер мен қарапайым дифференциалды теңдеулерді шешу әдістері мен олардың негізгі ұғымдарын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Қазіргі қарастырылып отырған бағдарламамен, теоремаларды дәлелдеу және формуларды шығаруын білу, оқу әдебиетімен пайдалану, иелену, формалдық тілмен математикалық ұғымның сипаттамасы үшін, практикалық дағдырмалардың көпшілігінің операция орындауына ие болу, комбинаториялық есептерді шешу, соңғы бағандарда түрлі қасиеттерді тексеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпаратты техникалық қорғау
  Несиелер: 5

  студенттердің ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері мен әдістерін, құпия жүйелердің математикалық құрылымын, ақпаратты математикалық ұсынуды, ақпараттық сипаттамаларды талдау әдістерін және тілдік жүйелердің артық болуын, еркін мәтіндердің ақпараттық сипаттамаларын түзету мен қалпына келтірудің теориялық негіздерін қарастыру, ақпаратты қорғау жүйелерін құру, ақпаратты қорғаудың негізгі әдістері мен құралдарын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дискретная математика
  Несиелер: 5

  Қазіргі қарастырылып отырған бағдарламамен, теоремаларды дәлелдеу және формуларды шығаруын білу, оқу әдебиетімен пайдалану, иелену, формалдық тілмен математикалық ұғымның сипаттамасы үшін, практикалық дағдырмалардың көпшілігінің операция орындауына ие болу, комбинаториялық есептерді шешу, соңғы бағандарда түрлі қасиеттерді текксеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қисынсыз логика
  Несиелер: 5

  Қазіргі қарастырылып отырған бағдарламамен, теоремаларды дәлелдеу және формуларды шығаруын білу, оқу әдебиетімен пайдалану, иелену, формалдық тілмен математикалық ұғымның сипаттамасы үшін, практикалық дағдырмалардың көпшілігінің операция орындауына ие болу, комбинаториялық есептерді шешу, соңғы бағандарда түрлі қасиеттерді текксеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасы
  Несиелер: 5

  Нақты домен ақпараттық моделін жобалау мүмкіндігі болуы үшін деректер базасының жүйелерiн, деректер модельдерін, принциптерін білу, ақпаратты өңдеуге арналған қазіргі заманғы дерекқорды пайдалану, модельдердің түрлі арқылы ақпаратты ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сайто-құрылысы
  Несиелер: 5

  Тіл құралдарын пайдалана отырып, бағдарламалаудың таңдалған тілінде бағдарламаларды әзірлей білу және бағдарламаларды жазу, бағдарламалаудың қазіргі заманғы технологиялары негізінде бағдарламалық қосымшаларды жасай білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық менеджмент
  Несиелер: 5

  Ақпарат ұйым басшысының тұжырымдамалық ресурсы ретінде. Ақпараттық менеджменттің ақпараттық әдіснамасы. Менеджменттің ақпараттық жүйелерін талдау. Ашық жүйелер және оларға. Оларға арналған ақпараттық жүйелердің профильдері. Консалтинг және ақпараттық менеджмент. Корпоративтік ақпараттық жүйелерді жобалау. Корпоративтік ақпараттық жүйелер. КАЖ қамтамасыз ететін бөліктері. Ақпараттық менеджмент технологиялары. "Галактика"корпоративтік ақпараттық жүйесінің құрылымы. Корпоративтік ақпараттық жүйелердің жаңа жүйелік жобалауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбаларын әзірлей білу, бағдарламаларды ретке келтіру және сынақтан өткізу, сапалы бағдарламалық құжаттарды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бағдарламалар программалаудың таңдап алу тілінде мен игерушілік тілдің ақы-пұлдарының және жаз- бағдарламалар, жаса- бағдарламалық аддендумдерді бас негіз программалаудың қазіргі технологияларының өзірлеу білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламаны әзірлеудің аспаптық құралдары
  Несиелер: 5

  Әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбаларын әзірлей білу, бағдарламаларды ретке келтіру және сынақтан өткізу, сапалы бағдарламалық құжаттарды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криптология
  Несиелер: 5

  Шифрлеу және дешифрлеу әдістерімен танысу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді өңдеу әдістері мен жүйелері
  Несиелер: 5

  Сигналдар модельдері. Деректерді регрессиялық және корреляциялық талдау әдістерімен өңдеу. Экспериментті жоспарлаудың математикалық теориясы. Идентификация есебін шешудің итерациялық әдістері. Бейімделу әдістері. Деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • WEB-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бағдарламалар программалаудың таңдап алу тілінде мен игерушілік тілдің ақы-пұлдарының және жаз- бағдарламалар, жаса- бағдарламалық аддендумдерді бас негіз программалаудың қазіргі технологияларының өзірлеу білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің объектілі-бағытталған технологиялары
  Несиелер: 5

  Әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сұлбаларын әзірлей білу, бағдарламаларды ретке келтіру және сынақтан өткізу, сапалы бағдарламалық құжаттарды құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кешенді қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ақпараттық-талдау қызметі
  Несиелер: 5

  Ақпаратқа шабуыл жасау көздері мен нысандарын, қауіпсіздік модельдерін (оның ішінде негізгі операциялық жүйелерді), зиянды бағдарламалардың түрлерін, қорғаудың криптографиялық және әкімшілік әдістерін, корпоративтік және жергілікті желілерді әкімшілендіруді, желілер мен хаттамаларды қорғау әдістерін, пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдерін зерттеу және игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік ақпаратты қорғау технологиялары
  Несиелер: 5

  Ақпаратқа шабуыл жасау көздері мен нысандарын, қауіпсіздік модельдерін (оның ішінде негізгі операциялық жүйелерді), зиянды бағдарламалардың түрлерін, қорғаудың криптографиялық және әкімшілік әдістерін, корпоративтік және жергілікті желілерді әкімшілендіруді, желілер мен хаттамаларды қорғау әдістерін, пайдаланушыларды аутентификациялау алгоритмдерін зерттеу және игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құпия ақпаратты қорғау және өңдеу
  Несиелер: 5

  студент мәтіндерді талдай білуі және олардың артық болуын анықтай білуі, мәтіндердің ақпараттық-статистикалық сипаттамаларын трансформациялау жүйесін әзірлей білуі, ақпаратты қорғау жүйесін әзірлей білуі, ақпаратты қорғау әдістерін таңдай білуі және қолдана білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базасының жүйесі
  Несиелер: 5

  қазіргі заманғы ДБЖ салыстырмалы сипаттамалары; Дербес деректер базасын жобалау құралдары; "клиент-сервер" деректерді сақтау және өңдеу технологиясы; деректерді қорғау және тұтастық құралдары; деректерді көп өлшемді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • С++ бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  Бағдарламалауға кіріспе. Программалаудың әртүрлі тілдерінде деректерді енгізу және шығару. Бағдарламалау тілінде бағдарламалар мен кіші бағдарламаларды құру мүмкіндіктері с#, Java,. Net, PHP, динамикалық ОП. Объектілі-бағытталған программалау тілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Есептеу жүйелерінің параллель құрылымы. Микропроцессорлық жүйелер және параллельдеу тәсілдері. Атқарушы құрылғылар деңгейінде ӘК-де параллельдеу. Операцияларды конвейерлерді, векторлық конвейерлерді ұйымдастыру, шыныда операцияларды орындау. Көп функциялы арифметика-логикалық құрылғыдағы динамикалық параллельдеу принциптері. Процестерді оңтайлы бағдарламалау. Дәстүрлі емес архитектураның есептеу жүйелері. Симметриялы ӘК негізіндегі SPMD-технология. Логикалық қорытынды есептерін шешуге SPMD-технологиясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер қорының қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Деректер қорының жүйелерін құру принциптерін, деректерді ұсыну моделін білу, нақты пәндік саланың ақпараттық моделін жобалау, ақпаратты өңдеу үшін қазіргі заманғы деректер базасын пайдалану, ақпаратты түрлі модельдердің көмегімен ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілер және телекоммуникациялар
  Несиелер: 5

  "Желілер және телекоммуникациялар" пәні қазіргі дербес ЭЕМ мүмкіндіктерін зерттеу, деректерді өңдеуді автоматтандыру, жобалы�� және ғылыми-техникалық есептерді шешу құралы ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен әдістері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық әдістері:, бағдарламаларды көшіруден қорғау,ақпаратты бұзылудан қорғау,ақпаратты вирустардан қорғау,бағдарламаларды вирустардан қорғау, байланыс арналарын бағдарламалық қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Язык программирования Java
  Несиелер: 5

  Бағдарламалауға кіріспе. Программалаудың әртүрлі тілдерінде деректерді енгізу және шығару. Бағдарламалау тілінде бағдарламалар мен кіші бағдарламаларды құру мүмкіндіктері с#, Java,. Net, PHP, динамикалық ОП. Объектілі-бағытталған программалау тілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер қорының ақпаратын қорғаудың стеганографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Деректер қоры ақпаратын қорғаудың стеганографиялық әдістерін, деректерді ұсыну моделін білу, нақты пәндік аймақтың ақпараттық моделін жобалау, ақпаратты өңдеу үшін заманауи деректер базасын пайдалану, ақпаратты түрлі модельдердің көмегімен ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпарат беру желілері мен жүйелері
  Несиелер: 5

  Микропроцессорлық жүйелердің жіктелуі, мүмкіндіктері, қолданылуы. Микропроцессорлық құралдардың архитектурасы (МПС). Өңдеу, басқару, жады және енгізу-шығару кіші жүйелерін ұйымдастыру. МПС жобалаудың негізгі міндеттері. МПС перспективалық жобалары. Мультимикропроцессорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Есептеу машиналары жүйелер мен желілер
  Несиелер: 5

  Есептеу машиналарын құру принциптері мен негіздері, М компоненті мен құрамы, электронды-есептеу машиналарының элементтері мен түйіндерінің Схемотехника негіздері; ЭЕМ-ді бағдарламалық қамтамасыз ету. Бағдарламалау тілдерінің жалпы сипаттамасы, операциялық жүйелер және ЖМ қолданбалы бағдарламалары; көппроцессорлық есептеу жүйелерінің құрылымы, әдістері және ұйымдастыру құралдары: сәулет, құрылымдық схемалар және микропроцессорларды дамыту; Микропроцессорлық техника негізінде басқару жүйелерін буландыру принциптері; деректерді тарату тәсілдері бойынша желілерді жіктеу, әртүрлі типтегі желілердің салыстырмалы сипаттамасы; желілерді ұйымдастыру және жұмыс істеу негіздері; желілік операциялық жүйелер; негізгі желілік стандарттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  әртүрлі мақсаттағы қолданыстағы компьютерлік (автоматтандырылған) жүйелерді білу; өңдеу әдіснамасын білу; өндірістік есептерді шешуде компьютерлік жүйелерді қолдану; математикалық тілде өндірістік мәселені қалыптастыра білу, яғни есептің математикалық қойылымын алу; қойылған есепті шешудің тиімді алгоритмдерін таңдау, түрлендіру немесе әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT-инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  түрлі бейіндегі және ауқымдағы ұйымдардың IT-инфрақұрылымын басқару және дамыту саласында теорияны, әдістер мен технологияларды игеру, сондай-ақ IT-инфрақұрылымды тиімді әзірлеу мен жаңғыртуда практикалық дағдыларды алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Параллельді есептеу жүйелерінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Есептеу жүйелерінің параллель құрылымы. Микропроцессорлық жүйелер және параллельдеу тәсілдері. Атқарушы құрылғылар деңгейінде ӘК-де параллельдеу. Операцияларды конвейерлерді, векторлық конвейерлерді ұйымдастыру, шыныда операцияларды орындау. Көп функциялы арифметика-логикалық құрылғыдағы динамикалық параллельдеу принциптері. Процестерді оңтайлы бағдарламалау. Дәстүрлі емес архитектураның есептеу жүйелері. Симметриялы ӘК негізіндегі SPMD-технология. Логикалық қорытынды есептерін шешуге SPMD-технологиясын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  студенттердің теориялық және практикалық дайындығы әртүрлі ОЖ-да қолданылатын қажетті техникалық, алгоритмдік, бағдарламалық және технологиялық шешімдерді таңдай алуы, олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіре білуі және оларды дұрыс пайдалана білуі тиіс.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағдарламалаудың алғышарттық тілдері: C#, Java, .Net, PHP
  Несиелер: 5

  Маңызды тәсілдерді және и алгоритмдерді жасайтын әдістерді білу; негізгінің көпшілігімен жұмыс және көпшілік объектілік-бағыт бағдарлы ортадағы негізгі файлдармен жұмыс;негізгі деректермен бағдарламалық жобалау жұмысын құру;объектілік-бағыт бағдарлы жобалаудың негізін зертеу және талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық aқпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  АЖ құру негіздері. Бизнестегі ақпараттық қамтамасыз ету. Бизнес ААЖ ақпараттық қамтамасыз ету. Құжаттардың біріздендірілген жүйелері. Бизнес ААЖ бағдарламалық қамтамасыз ету. Бизнес ААЖ техникалық қамтамасыз ету. Бизнес ААЖ технологиялық қамтамасыз ету. Бизнестегі сараптамалық жүйелер. АЖД бизнесті құрудың жобалау және тиімділігі. Есептік және статистикалық ақпаратта ААЖ. Банктік қызметтегі ААЖ. Маркетинг ААЖ. Менеджмент ААЖ. Сыртқы экономикалық қызметтің ААЖ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғау экономикасы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз қол жеткізуден қорғаудың қарапайым экономикалық әдістерін (БҚ) іске асыру. Ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтаудың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. Ақпаратты қорғау жүйелерін модельдеу әдістерін талдау. Ақпаратты қорғаудың практикалық әдістері. Басқару, кедергілер, бүркемелеу, регламенттеу, мәжбүрлеу, мәжбүрлеу. Бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз кіруден қорғау. Пайдаланушының идентификациясы және аутентификациясы. ПЭВМ идентификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Управление проектом
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны жобаларды басқарудың кәсіби саласында басқарушылық шешімдерді дайындау мен қабылдаудың теориялық негіздері мен қолданбалы әдістерін меңгеру қажеттілігінен құралған. Жалпы курс жобаны басқару барысында қолданылатын жобаларды басқару аспектілеріне, Ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуге ерекше назар аудара отырып, қолданбалы бағытқа ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық құралдары
  Несиелер: 5

  Реализация простейших методов защиты программного обеспечения (ПО) от несанкционированного доступа (НСД). Защита информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и хранения информации. Методы и средства защиты информации. Теоретические методы защиты информации. Анализ методов моделирования систем защиты информации. Практические методы защиты информации. Управление, препятствия, маскировка, регламентация, побуждение, принуждение. Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа. Идентификация и аутентификация пользователя. Идентификация ПЭВМ.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың ақпараттық негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпаратты бағдарламалық қорғауды пайдаланудың негізгі бағыттары: ақпаратты ЖТС-дан қорғау, бағдарламаларды көшіруден қорғау,ақпаратты бұзылудан қорғау,ақпаратты вирустардан қорғау,бағдарламаларды вирустардан қорғау, байланыс арналарын бағдарламалық қорғау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Бірінші ретті жеке туындысы бар қарапайым дифференциалдық теңдеулер мен теңдеулерді шешудің негізгі түсініктері мен әдістерін білу Осы Бағдарламада көзделген теоремаларды дәлелдеуді және формулаларды шығаруды, Ұсынылатын оқу әдебиеттерін пайдалануды білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету бітірушінің келесі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған: ғылыми-техникалық ақпаратты жинау және талдау, кәсіби қызметте техника мен технологияны қолдану мен дамытудың қазіргі заманғы тенденцияларын есепке алу, студенттің қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және пайдалану әдістерін теория мен практиканы меңгеруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әр түрлі ақпаратты өңдеу технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің пәндік саласы. Ақпаратты алмасу және ақпаратты топтастыру. Деректерді түрлендіру. Визуалды ақпарат. Ақпаратты тазалау және алдын ала өңдеу. Ақпаратты іздеу және шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді өңдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің пәндік саласы. Ақпаратты алмасу және ақпаратты топтастыру. Деректерді түрлендіру. Визуалды ақпарат. Ақпаратты тазалау және алдын ала өңдеу. Ақпаратты іздеу және шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің сенімділігі
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар және техникалық жүйелерді (TС) сенімділігі теориясының анықтамалар. Сенімділік сандық сипаттамалары. Сенімділік теориясы ТК математикалық модельдері. Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестіру заңдары. Әдістері мен көрсеткіштері жобаланған жүйелерінің сенімділігін анықтау негізгі қадамдары. Резервтеу техникалық жүйелердің сенімділігін арттыру. Ақпараттық резервтеу және уақытша резервртеумен сенімділік ТК есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жобалар мен ресурстарды басқару
  Несиелер: 5

  Деректерді жинау және өңдеу алгоритмдері; бастапқы ақпаратты түрлендіру; ақпаратты интегралдау және орташалау. Енгізу/шығаруды ұйымдастыру. Интерфейстер және хаттамалар. Технологиялық процестерді басқару бағдарламаларының сапа көрсеткіштері. Қолданбалы бағдарламалардың аспаптық пакеттері. Объектілі-бағытталған тілдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғау бойынша стандарттар
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғаудың негізгі компоненттері аппараттық әдістер. Пайдаланушылар мен процестерді сәйкестендіру. Бағдарламалар мен деректерді криптографиялық қорғау. Симметриялы және симметриялы емес кілттер. Файлды көшіруден қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Техникалық құралдар мен жүйелердің сенімділігі туралы жалпы мәліметтер. Басқару жүйелері сенімділігінің сапалық критерийлері. Қалпына келтірілмейтін элементтер мен жүйелердің сенімділігінің сандық сипаттамалары. Сенімділік теориясында қолданылатын үлестірудің негізгі заңдары. Теориялық заңдармен нақты үлестірулердің аппроксимациясы. АБЖ құрылғыларының істен шығуын бағалау жүйелілігі сенімділіктің сипаттамасына сыртқы факторлардың әсерін есепке алу тәсілдері. Автоматты басқару жүйесі аппаратурасының сенімділігін есептеу әдістері. Регламенттік тексерулер мен профилактикалық жұмыстарды жоспарлау әдістері. Бағдарламалық қамтамасыз ету сенімділігінің гипотезасы және модельдері, бағдарламалық қамтамасыз етудің сенімділігінің функционалдық және сандық сипаттамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқарудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  курстың пәні мен міндеттері, нарықты қалыптастырудың теориялық негіздері, мәні және принциптері; нарықтың мәні, түсінігі және элементтері, нарық түрлері, нарықтың құрылымы мен функциялары; Аспап жасау кәсіпорнының негізгі қорлары; аспап жасаудағы айналым құралдары; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; кәсіпорын өніміне баға қалыптастыру; өндірістің табысы, пайдасы және рентабельділігі; кәсіпорынның қаржылық қызметі; ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдарын басқарудың компьютерлік жүйелерінің экономикалық тиімділігін бағалау; ғылыми-техникалық прогресті дамытудағы инвестициялардың рөлі;; кәсіпорынд��рдың сыртқы экономикалық қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Менеджмент и управление в IT
  Несиелер: 5

  инновацияның теориялық негіздері, инновациялық процесс инновациялық менеджментті басқару объектісі ретінде инновациялық процесс, инновациялық жобаларды басқару, ұйымның инновациялық әлеуетінің деңгейін анықтау, инновациялық қызметтегі тәуекелдер, инновациялық қызметті басқару және инновациялық өнімді құру әдістері, зияткерлік меншік объектілері ретінде инновацияларды басқару, инновациялық ұйымдарды басқару, инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу, Қазақстан Республикасында және шетелде ұлттық инновациялық жүйелер, инновациялық инфрақұрылым институттары, заманауи индустриалды-инновациялық Қазақстанның даму мәселелері мен перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздікті басқару
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны жобаларды басқарудың кәсіби саласында басқарушылық шешімдерді дайындау мен қабылдаудың теориялық негіздері мен қолданбалы әдістерін меңгеру қажеттілігінен құралған. Жалпы курс жобаны басқару барысында қолданылатын жобаларды басқару аспектілеріне, Ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуге ерекше назар аудара отырып, қолданбалы бағытқа ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласындағы базалық негіздер;

 • Код ON2

  қоғамның өмір сүру ортасы мен мәдениетін дамытудағы шығармашылық тұлғаның рөлі, табиғатқа, қоғамға, басқа адамдарға және өзіне қатысты құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді қабылдауға дайын болу, заманауи қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын ұғыну;

 • Код ON3

  мемлекеттік және шет тілдерін іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде еркін пайдалану, кәсіби коммуникацияларды және әлемдік мұраны зерделеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін деңгейде халықаралық қарым-қатынастың бір шет тілін білу;

 • Код ON4

  таңдаған мамандануына сәйкес ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуді жоспарлау, шешу және басқару, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін кәсіби ұсыну және негіздеу, оларды жобалау және іске асыру процесіне енгізу жолдарын әзірлеу, зияткерлік меншікті қорғаудың заңнамалық базасын пайдалану.

 • Код ON5

  контроллерлерді, IBM PC үйлесімді контроллерлерді, диспетчерлік станцияларды бағдарламалау құралдарының әдістерін меңгеру; ТП АБЖ, SCADA жүйелеріндегі желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;

 • Код ON6

  ақпараттық желілерде деректерді беру (беру әдістері, телекоммуникациялық және арна құраушы жабдықтар, ақпараттық желілердің түрлері, деректерді беру хаттамалары, ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, криптографиялық, криптоанализді ақпаратты қорғау әдістерін қолдану және есептерді шешу әдістерін меңгеру);

 • Код ON7

  кәсіби, кәсіпкерлік қызмет объектілері мен олардың құрауыштарының жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестерді модельдеу және зерттеу, модельдеу әдістерін меңгеру;

 • Код ON8

  білім беру ұйымдарының технологиялық инфрақұрылымы, Web– технологиялар, АКТ және оларды оқу үрдісінде қолдану,кәсіби қызмет объектілерін зерттеу және әзірлеу процесін ұйымдастыру кезінде технологияны, аспаптық бағдарламалық құралдар мен есептеу техникасы құралдарын таңдауды жасай білу;

 • Код ON9

  ЭЕМ архитектураларының, есептеу жүйелерінің, кешендер мен желілердің қазіргі жай-күйі мен даму үрдістеріне дайындық, ақпараттық жүйелердің сенімділігін жүйелік, аспаптық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді инсталляциялау, теңшеу және қызмет көрсету;

 • Код ON10

  кәсіби қызметтегі күрделі сандардың теориясын және оңтайландыру әдістерін зерттеу бойынша білімді пайдалану, оптимизациялау есептерін шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін, кәсіби қызмет объектілерін жобалау мен әзірлеуді анықтайтын стандарттарды, әдістемелік және нормативтік материалдарды қолдануда матрицалық ойындарды шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін білу және қазіргі операциялық орталарда және деректер қорын басқару орталарында бағдарламалау технологиясын таңдау;

 • Код ON11

  операциялық жүйелердің шарттарын талдау және компьютерлік өңдеу және басқару жүйелерінің құралдарын жобалау, дайындау және пайдалану сатысында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша техникалық және желілік ОЖ таңдау;

 • Код ON12

  ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қызметті реттейтін базалық халықаралық және ұлттық заңнамалық, ұйымдастырушылық және рәсімдік актілер және ақпараттық қауіпсіздік жүйесіндегі ақпаратты қорғау қызметінің орны мен рөлі, зерделенген құралдар мен технологияларды қолдана отырып, кроссплатфорлы сервистерді жобалау және әзірлеу.

Top