Жаңа білім беру бағдарламасы

6B06104 Есептеу техникасы және ақпараттық жүйелер в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, қоршаған орта құқығы. Бизнестің экономикамен, саясатпен, заңнамамен байланысы. Қазақстандағы экологиялық мүдделерді ескере отырып, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық және құқықтық нысандары. Кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу. Бизнес жүйесіндегі бәсекелестік. Инновациялық кәсіпкерлік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Үдемелі қозғалыс кинематикасы. Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс динамикасы. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Жұмыс, қуат және энергия. Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. Толқындар. Молекулалық физика. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. Максвелланың таралу заңы. Больцманның таралу заңы. Құбылыс көшіру. Нақты газдар. Термодинамика заңдары. Циклдер. Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлық құбылыстар. Электростатика. Тұрақты электр тогы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі ұғымдары, Алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдерді талдау. Бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары. Сызықтық, тармақталатын және циклдық типтегі алгоритмдер. Массивтерді өңдеу. Жолдарды өңдеу алгоритмдері. Рекурсивті алгоритмдер. Сұрыптау алгоритмдері. Іздеу алгоритм-дері. Жолдарды өңдеу алгоритмдері. Ақпаратты ішкі сұрыптаудың әртүрлі алгоритмдері және іздеу есептері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдер және бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 4

  Бағдарламалау тілдерінің эволюциясы мен жіктелуі. Компьютерлерде есептерді шешу кезеңдері. Объектілі-бағытталған бағдарла-малау. Құрылымдық, модульдік, объектіге бағытталған бағдарламалау. Бағдарлама-ларды енгізу және орындау ортасының негізгі ұғымдары мен механизмдері. Базалық деректер типі. Бағдарламаны ұйымдастыру және құрылымдаудың негізгі принциптері. Негізгі ұғымдар және бағдарламалық объектілерді сипаттаудың тілдік құралдары. Операторлар. Бағдарламалық интерфейсті ұйымдастыру-дың негізгі принциптері мен құралдары. Функциялары. Интегрирациялық ортаны бағдарламалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіршілік қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. «Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Республикалық азаматтық қорғаныс қызметінің ұйымдық құрылымы, негізгі міндеттері мен рөлі. Адамның қоршаған ортаға қауіптілігі. Еңбекті қорғау жүйесі. Еңбек жағдайлары және олардың пайда болу факторлары. Кәсіпорын нысандарын орнатуға қойылатын санитарлық талаптар. Жұмыс ортасының метеорологиялық жағдайлары. Ауадағы зиянды заттардан қорғау. Өндірістік үй-жайларды желдету. Өндірістік жарықтандыру. Өндірістік шу, діріл, ультра және инфрақызылдан қорғау. Электр қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электрондық коммерция
  Несиелер: 5

  Кіріспе, курс мақсаты. Электрондық коммерцияның теориясы мен практикасы. Электрондық коммерцияның негізгі технологиялары. Электрондық коммерция- дағы бизнес және монетизация модельдері. Электрондық коммерциядағы пайдаланушы тәжірибесі. Электрондық коммерциядағы маркетингтің рөлі. Электрондық коммерциядағы өнімнің рөлі. Интернет-маркетинг. Әлеуметтік коммерция. Мобильді коммерция.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Логика және цифрлы схематехника негіздері. Логикалық алгебраның негізгі ұғымдары. Логикалық элементтер. Логикалық алгебраның негізгі заңдары. Комбинациялы сұлбалар. Шифраторлар және дешифраторлар. Мультиплексорлар және демультиплексорлар. Сумматорлар. Компараторлар. Триггерлі құрылғылар. Асинхронды және синхронды триггерлер. Регистрлер. Жады регистрлері. Реверсивті регистрлер. Әмбебап регистрлер. Санағыштар. Реверсивті санағыштар. Цифрлы есте сақтау құрылғылары. Есте сақтау құрылғыларының параметрлері және классификациясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 3

  Операциялық жүйелердің даму тенденциялары. Операциялық жүйелердің архитектурасы.Операциялық жүйелердiң классификациясы. Енгiзу-шығарумен басқару. Басқару жүйелерiнiң тағайындау және функциялары. Программалау. Көп қолданушы жұмыс тәртiбi. Әмбебап басқару жүйелерi. БЖ және олардың тасымалданғыштығының құрастыруын модулдiк құрылым. Процессормен басқару. Файл жүйесi. Жадты басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оңтайландыру әдістері және операцияларды зерттеу
  Несиелер: 3

  Кіріспе. Оптимизациялау әдістерінің қалыптасу тарихы және даму перспективалары. «Оңтайландыру әдіс-тері және операцияларды зерттеу» пәнінің мәні, тарихы және даму болашағы. «Оңтайландыру әдістері және операцияларды зерттеу» пәнінің негізгі ұғымдары. Сызықты бағдарламалау. Бүтін санды бағдарлама-лау. Сызықты емес бағдарламалау. Динамикалық бағдарламалау. Шешім қабылдау теориясының әдіснамалық негіздері. Желілік жоспарлау. Ойын теориясының элементтері. Бір өлшемді оңтайландыру есептерін шешудің сандық әдістері. Көптеген айнымалылардың функциясын сөзсіз азайту әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютер сәулеті
  Несиелер: 5

  ЭЕМ ұйымдастыру негіздері. Есептеу машиналарының даму кезеңдері. Компьютерлік жүйе элементтерінің құрамы мен белгіленуі. ЭЕМ классификациясы. ЭЕМ архитектурасы, құрылымы және интерфейстері. ЭЕМ есте сақтау құрылғылары. ЭЕМ процессорлары. Орталық басқару құрылғысы. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Есептеу кешендері. Мультипроцессорлық компьютерлік жүйелер. Дербес ЭЕМ архитектурасының негіздері. Процессорлар модельдері. Микропроцессордың құрылымы. Интерфейс шиналары және жадыны ұйымдастыру. Көп процессорлы архитектура.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеу кешендерінің операциялық жүйелері
  Несиелер: 5

  ОЖ даму тенденциялары. Операциялық жүйелердің архитектурасы. Операция -лық жүйелердің жіктелуі. Енгізу-шығаруды басқару. Операциялық жүйелердің қызметі. Операциялық жүйелер, олардың жұмыс процесінде шешілетін міндеттер. Мультипро-граммалау. Бірнеше жұмыс режимі. Әмбебап операциялық жүйелер. ОЖ құрудың модульдік құрылымы және олардың төзімділігі. Процессорды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Қызметтік қамтамасыз ету. Операциялық жүйелерді орнату және баптау. Операциялық жүйелердегі қауіпсіздік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын – экономиканың негізгі буыны. Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның ииновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Басқару модельдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Модель. Модель туралы түсінік. Модельдерге талап. Модельдеу теориясының негізгі түсініктері. Модельдеу түрлерінің классификациясы. Модельдеудің матемаикалық моделі. Регрессивті анализді қолданумен полиноминальді модельдерді құру. Математикалық бағдарламалаудың есеп классификациясы және қаулысы. Бағытталған және бағытталмаған графтар теориясы. Операцияларды зерттеудің негізгі ұғымдары, принциптері мен құралдары, операциялар модельдері, модель түрлері. Ойын теориясының әдістері. Модельдің толық емес жағдайында операцияларды зерттеу ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелердің (ОЖ) функциялары және ұйымдастырылуы; қазіргі ОЖ шолу. Жүйелік бағдарламалар: утилиттер, макроассем-блерлер, компиляторлар, интерпрета-торлар, жөндегіштер. Файлдық жүйе, енгізуді/шығаруды басқару, ОЖ ядросы құрылымының нұсқалары. Үрдістер, үрдістерге операциялар. Процестер мен жіптер, процестерді идентификациялау және топтау. Процестер мен ресурстардың жіктелуі, синхрондау есептері, синхрондаудың семафорлық техникасы, тұйықтар, пайда болу жағдайлары, алдын алу және аралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • IT инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның АТ инфрақұрылымының негізгі ұғымдары. Ат архитектурасы. Кәсіпорынның ат архитектурасын әзірлеу процесі: аппараттық-бағдарламалық платаларды таңдау-пішіндер,өнімділікті бағалау, желіні жобалау, жүйелік қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау, ДББЖ, корпоративтік қосымшаларды таңдау /құру, корпоративтік ақпаратты қорғау, басқарудың интеграцияланған жүйесін құру, енгізілген технологиялардың кезеңдері мен тәсілдерін жоспарлау. Кәсіпорынның ат стратегиясы. Кәсіпорынның инфрақұрылымымен ат жобаларын талдау және әзірлеу теориясы мен практикасымен байланысты мәселелер шеңберін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелердің негіздері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйе басқару жүйесінің негізгі бөлігі ретінде. Жүйелер теориясының есептері. Ақпараттық жүйелердің өмірлік циклі. Ақпараттық жүйелерді әзірлеудің әдістемесі мен технологиясы. Ақпараттық жүйелерді талдау және синтездеу. Деректер базасы-ақпараттық жүйенің ақпарат қоймасы. Ақпараттық процестер-ақпараттық жүйелердің негізі. Ақпараттық желілер. Ашық жүйелердің өзара әрекеттесу моделі және алмасу хаттамалары. Ақпаратты беруді бақылау. Деректерді кодтау және сығу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жүйелік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Жүйелік бағдарламалаудың мақсаты мен міндеттері. ОЖ құрудың қысқаша тарихы. Үрдістер және ағындарды басқару. Үрдіс және ағын түсініктері. Үрдіс деректерінің басқарылушы құрылымдары. Ағын қүйлері. Үрдістердің және ағындардың синхронизациясы Жадыны басқару жүйелері. Әртүрлі операциялық орталарда виртуальды жадының ұйымдастырылуы. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйелердің функциялары Жадыға бейнеленетін файлдар. Динамикалық байланысатын кітапханалар. Windows жүйесінде қауіпсіздікті басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Web-сайтты өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  WEB технология туралы түсінік. WEB технология типтерін қарау. WEB технологиялардық қолданылу ортасы. Интернетте клиент-серверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технология. ISP, POP, NAP, «соңғы миля» түсініктері. TCP/IP протоколдар стегі. WEB технология негіз-дері. Статистикалық және динамикалық WEB- беттер. WEB сервер жұмысының механизмі. WEB қосымшалардағы графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорының технологиясы
  Несиелер: 5

  Деректер қорына кіріспе. ДҚ классификациясы. Деректерді ұсыну деңгейлері: сыртқы, концептуалды, ішкі. Деректер базасында қолданылатын негізгі операциялар: іздеу, сұрыптау. Деректер модельдері. Деректердің реляциялық моделі. Қарым-қатынастарды қалыпқа келтіру. Реляциялық деректердің тұтастығы. Деректер қоры және ДҚБЖ. Деректер базасын құру қазіргі заманғы ДҚБЖ. ДҚБЖ MS Access: тағайындалуы, ерекшеліктері: негізгі объектілері, жұмыс жасау принциптері. SQL сұраныс тілі. Негізгі құрылымдары, пайдалану мысалдары. Деректер қорын қорғау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АЖ-да ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтаудың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау. Қорғау объектілерінің жіктелуі. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғау жүйелерін моделдеу әдістерін жіктеу және жалпы талдау. Ақпаратты қорғаудың практикалық әдістері. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз кіруден қорғау. Ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бұлтты технологиялар
  Несиелер: 5

  Жоғары өнімді есептеулердің негізгі түрлерінің тарихы, заманауи инфрақұрылымдық шешімдердің даму тенденциялары. Виртуализация. Сервистер. Дамудың негізгі бағыттары. Бұлттық есептеулер ұғымына кіріспе. Бұлтты есептеу экономикасы. Бұлттық есептеулердің артықшылықтары мен кемшіліктері. Қолданыстағы сервистерге шолу. Бар платформаларды шолу. Бұлтты есептеу технологиялары. Стандартты ортадан бұлтты қолданбаларға көшу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеу жүйелерін және желілерін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  ЭЕМ, жүйелерін, есептеу тораптарын құру және ұйымдастыру принциптері. ЭЕМ сұлбатехникалық негіздері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. ЭЕМ логикалық жобалаудың негіздері. Автоматтарды матрицалық ҮШС-те жобалау. ЭЕМ жады. ЭЕМ ішкі жадын ұйымдастыру: жедел, аса жедел, тұрақты, аралық және ФЛЭ жады. Процессорлар. Арифметикалық процессорлар құрылымы. Есептеу кешендері мен тораптарын ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильді операциялық жүйелер үшін қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Мобильді құрылғылар мен түрлі платформаларға арналған платформаларды шолу. Android-тарих, iOS-тарих әзірлеушілерінің институты, ОЖ архитектурасы, құрылымы және қосымшалар компонттері. Мобильді қосымшаларды әзірлеуге кіріспе. Android үшін қосымшалардың архитектурасы. Пайдаланушы интерфейсі. Android үшін қосымшаларды әзірлеу құралдары: Android Studio, Android NDK. Android-қосымшалардың негізгі түрлері. Қосымша архитектурасы, негізгі компоненттер: Activities, Services, Content Providers, Broadcast Receivers. Android деректер базасымен, графикамен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Ақпаратты қорғау Ақпарат қауіпсіздігі. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық және аппараттық платформасын талдау. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Қорғау және қауіпсіздік жүйелерін практикалық іске асыру мысалдары. Қорғалған ақпараттық жүйенің негізгі сипаттамалары. Ақпараттық қорғаудың әдептілік әдіснамасы. Ақпаратты қорғау шаралары. Қорғау процестерін оңтайлы басқару. Қорғау жүйесін бағалау. Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Ақпараттарды компьютерлік жүйелерде қорғаудың пәні. Компьютерлік жүйелердегі ақпараттарды қорғау объектілері мен субъектілері. Ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары. Ақпаратты қорғау жүйелерін моделдеу әдістерін жіктеу және жалпы талдау. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Ақпаратты қорғаудың практикалық әдістері. Компьютерлік желілердегі ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді рұқсатсыз кіруден қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қоры
  Несиелер: 5

  Деректер қоры және ДББЖ. Деректер банкін пайдаланатын жүйелер. Деректер банкінде қолданылатын тілдер: деректерді сипаттау тілі, деректерді тасымалдау тілі. Деректерді ұсыну деңгейлері: сыртқы, концептуалды, ішкі. Деректер базасында қолданылатын негізгі операциялар: іздеу, сұрыптау. Деректер моделі. Деректер базасын құру қазіргі заманғы ДББЖ. Деректер банкінің пайдаланушылары. Деректер банкіндегі сұраныстарды өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер базасын жобалау және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Теорияның негіздері деректер қорын жобалау; негізгі ұғымдар мен анықтамалар; деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық; деректерді ұйымдастыру тәсілдерін одан әрі дамыту; деректерден кейінгі модельдер; атрибуттар мен кілттер; қатынастарды нормалау; реляциялық алгебра; деректер қорын жобалау; жобалаудың негізгі принциптері; деректер қорын сипаттау; деректер қорының логикалық және физикалық құрылымы; деректердің қарама-қайшы еместігін және тұтастығын қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәліметтер қорын жобалау
  Несиелер: 5

  Деректер қорын жобалау теориясының негіздері. Деректер модельдері: иерархиялық, желілік және реляциялық. ДҚБЖ классификациясы және салыстырмалы сипаттамасы. Деректер қорын жобалау. Жобалаудың негізгі принциптері; деректер қорының сипаттамасы. Деректер қорының логикалық және физикалық құрылымы.Қамтамасыз ету қайшылықсыз және деректер тұтастығын. Деректер қорының құрылымдарын жобалау құралдары. SQL және QBE сұраныстарының тілдері. SQL сұраулар. SQL тілінде деректерді өңдеу операторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графиканың негізгі ұғымдары мен теориялық негіздері. Компьютерлік графиканың негізгі құрылғылары. Графикалық деректер туралы түсінік. Компьютерлік графикадағы түс модельдері. Түс түсінігі және оның сипаттамалары. Компьютерлік графика түрлері. Corel DRAW, AdobePhotoshop, 3DMAX графикалық редакторларының мүмкіндіктері. Болжамдарға шолу және олардың салыстырмалы талдауы. Corel DRAW, AdobePhotoshop графикалық редакторларының интерфейсі. Графикалық бейнелердің әртүрлі түрлерін жасау үшін құралдарды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 5

  WEB технологиялар туралы түсінік. WEB технологиялар типтеріне шолу. WEB технологияларды қолдану ортасы. Ғаламтордағы Клиентсерверлік архитектура. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технологиялар. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" ұғымдары. TCP / IP протоколдарының стегі. WEB технологиялар негіздері. SI моделінің қолданбалы деңгейінің хаттамалары. WEB қосымшаларды құру технологиялары. Статикалық және динамикалық WEBбеттер. WEB сервердің жұмыс механизмі. WEB қосымшалардағы Графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Visual Studio пайдаланып командалық өңдеу негіздері
  Несиелер: 5

  ДК бағдарламалық құралдары. Программалауды автоматтандыру әдістері. Алгоритмдік тілдер. Бағдарлама-лау әдіснамасы. Бағдарламаларды әзірлеу кезеңдері мен деңгейлері. Бағдарламалау технологиясының негіздері. С++тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, деректер түрлері, операциялар, C++тілінің операторлары. С++тілінде күрделі типтерді қолдану. Стандартты C тілі кітапханасы. Стандартты кітапханамен жұмыс. Енгізу/шығару ағыны. Контейнерлер. Итераторы. Итератор-лардың түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимедиа технология
  Несиелер: 5

  Мультимедиа туралы негізгі түсінік. Оптикалық дисктер: жұмыс істеу принциптері, құрылғылар, перспективалары. MP3- және MD-плеерлары. Дыбыстық карталар. Видеоконференциялар. Графикалық ақпаратты өңдеу технологиясы. Қазіргі заманғы графикалық акселаторлар. Позицияланатын 3D дыбысты құру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Компьютерлік желілер. Негізгі ұғымдар. Компьютерлік желілердің жіктелуі. Компьютерлік желілерді құру негіздері. Желілік модель түсінігі. OSI желілік моделі. Стандарттар және хаттамалар. TCP / IP хаттамаларының жанұясы. Компьютерлік желілердің аппараттық құралдары. Желіге қатынау әдістері. Жергілікті желілерді құру және жұмыс істеу технологиялары. Жаһандық желі. Халықаралық Internet желісі. Ethernet технологиясы. Жергілікті желілердің технологиялары. Token Ring стандарты. FDDI, CDDI стандарты. 100VG-AnyLAN стандарты. ARCnet, TCNS стандарты. Token Bus, Local Talk. Сети ISDN стандарты. X.25 желісі. Frame Relay желілері. TDM технологиясы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің интерфейстері
  Несиелер: 5

  Оператордың есептеу жүйесімен өзара байланыс интерфейсін инженерлік - психологиялық жобалау. Қолданушы интерфейсін жетілдіру принциптері. WIMP және SILK компоненттері негізінде қолданушы интерфейстерін классификациялау. Диалогтi өзара әрекеттесудiң түрлерi. Компьютерлiк жүйелердiң интерфейстерiнiң кешендi жобалауы. Компьютерлiк жүйелердегi қолданбалы, аппаратты және программалық интерфейстерiнiң өзара байланысы. Клиент ұғым - серверлiк компьютерлiк жүйелер. Компьютерлiк жүйелердегi өзара әрекеттесудiң интерфейстерiнiң дамытуының перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АЖ-дегі графикалық құралдар
  Несиелер: 5

  Нүктенің проекциялары. Аксонометриялық проекциялар. Тікелей. Жазықтық. Көп қырлы қиылыстар. Айналу әдісі. Многогранники. Жазықтықты өзгерту әдісі. Қисық сызықтар. Қисық беттер. Развертка беттерін. Беттердің өзара қиылысуы. Граафикалық ақпаратты дұрыс қабылдау, қайта өңдеу және жаңғырту қабілетін қалыптастыратын жалпы геометриялық және графикалық дайындықты беру. Координаттар мен жазықтықтың салыстырмалы жүйесінің еркін өзара орналасуы кезіндегі объектілердің аксонометриялық бейнелері чертежа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлiк графика
  Несиелер: 5

  Негізгі геометриялық примитивтер мысалында екі өлшемді және үш өлшемді объектілерді салу. Кеңістіктегі объектілерді түрлендіру. Бояу үлгілерінің тапсырмасы. Текстураны салу. Техникалық бейнелерді құру. Нақты геометриялық объектілердің кешенді сызбаларын құру. Стандартты аксонометриялық бейнелер. Айналу осіне жалпы нүктесі бар конустық беттердің қиылысуы. Геометриялық модельдеудің осьтік қималары мен қималары.3D нысандарын жасау. Геометриялық модельдерді түрлендіру негіздері. Негізгі анимация. Байланыс және кері кинематика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Деректер, Ақпарат және білім ұғымдары. Модельдер және моделдеу. Жалпы анықтамалар. Модельдеудің принциптері мен ережелері. Сахнаның үш өлшемді анимациясы және визуализация. Жарық көздерінің геометриясы және моделдеуі. 3D Мах негізгі нысандары. Жарықтандыру. Камералар. Материал-дар. Карта текстурасын пайдалану. Көрсету (Proecïyalaw). Растрлық сурет (растрлық карта). Координаттар диапазоны (координаттар). Анимациялар. Визуализация және арнайы әсерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 3D модельдеу
  Несиелер: 5

  3D модельдеу. 3D модель және Виртуалды шындық түсінігі. Қолдану саласы және тағайындалуы. Заманауи мүмкіндіктер. 3D технология негіздері. 3D модельдерін жобалау құралдары. Жазық фигураларды салу. Жазық элементтерден 3Д үлгілерді құрастыру. Модельдерді көлемді сурет салу. Жаңа 3D нысандарын импорттау. 3D принтердің архитектурасы. Адам қызметінің түрлі салаларында 3D-принтерлерді қолдану. 3D үлгілерін басып шығаруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Repetier Host және Cura бағдарламасымен танысу. 3D-принтерлермен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 3D-принтер "Альфа".

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • РНР тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Модель және модельдеу ұғымдары. Математикалық және сызықтық бағдарламалау. Сызықты бағдарламалау-дың арнайы есептері. Сызықты емес бағдарламалау есептері. Вариациялық қатынасы. Математикалық есептер ойындарының теориясы. Экспериментті жоспарлау модельдері. Жүйелерді моделдеудегі тақ жиындар теориясының әдістері. Шешім қабылдау модельдері. Дифференциалдық теңдеулер түріндегі басқару жүйелерінің модельдерінің мысалдары. Дифференциалдық теңдеулер түріндегі басқару жүйелерінің модельдерінің мысалдары. Басқару ақпаратын беру жүйелерін имитациялық модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 5

  Бағдарламаларды өңдеудін аспаптық құралдарының даму тарихы. Қазіргі заман жабдықтық құралдарының негізгі ерекшеліктері және классификациясы. Бағдарламаның компиляциясы мен үйлесімделуі. Қазіргі заман талабына сай CASE – технологиялар. CASE – құралдарының сипаттамасы және классификациясы. Құрылымдық түрдегі CASE – жүйелер (BPWin, ERWin). Ұғымдарды анықтау: бағдарлама, бағдарламалаудың деңгейлері және категориялары, жабдықтары және бағдарламаларды өңдеу. Өңдеу тәртібі. BPWin құралының көмегімен бизнес - үдерістері моделдеу. Унифицирленген моделдеу тілі UML. Тілдің кілттік аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпарат теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпарат теориясының негізгі ұғымдары. Ақпарат теориясының негізгі терминдері мен пәні. Ақпарат теориясының іргелі ережелері. Ақпараттың сандық өлшемі. Энтропия. Энтропияның қасиеттері. Дискретті және үздіксіз хабарламалар энтропиясы ұғымы. Үздіксіз ақпаратты беру. є – энтропия. Тура және кері Теоремалар. Үздіксіз кездейсоқ шамалар. Комбинаторика және ықтималдықтар теориясы элементтері. Артық ақпараттық шектері. Дискретті байланыс арналарына арналған Шеннон теоремалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web интерфейстер дизайны
  Несиелер: 5

  WEB технологиялар туралы түсінік. WEB технологиялар типтеріне шолу. WEB технологияларды қолдану ортасы. Клиент серверлік архитектура Интернет. Әртүрлі деңгейдегі желілердегі WEB технологиялар. ISP, POP, NAP, "соңғы миля" ұғымдары. TCP / IP протоколдарының стегі. WEB технологиялар негіздері. SI моделінің қолданбалы деңгейдегі протоколдары. WEB қосымшаларды құру технологиялары. Статикалық және динамикалық WEB беттер. WEB сервердің жұмыс механизмі. WEB қосымшалардағы графика

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Графикалық дизайн және мультимедиа
  Несиелер: 5

  Web-жүйелердің негізгі элементтері. Web-браузерлердің қызметі және қызметі. Сайт құрылымы. Web-жүйелердің құрылымы. Http хаттамасы. URL ұғымы. Сайтты әзірлеу процесі. Мәтінді белгілеу тілдері. HTML белгілеу тілі. HTML-құжат құрылымы. HTML-құжаттың тақырыбы. HTML мәтінді белгілеу. HTML тізімдері. HTML кестелері. HTML формалар. CSS мақсаты. CSS орналастыру нұсқалары. CSS пайдалану басымдығы. CSS селекторларының түрлері. CSS мәтінінің стильдері. CSS өлшем бірліктері. CSS-ға түс беру. Box моделі CSS. Фреймворки CSS. JavaScript бағдарламалау тілі. XML, XPATH, XSLT ұғымдары. XML құжат ішінде шарлау. XML құжатында атау кеңістігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Сервистер (Services). Контент-провай-дерлер (Content Providers). Кең таратылатын хабарламаларды қабылдағыштар (Broadcast Receivers). Қосымшаның манифесі. Ресурстар. Қосымшаларды әзірлеудің негізгі кезеңдері. Мобильді қосымшалардың интерфейстерін әзірлеу негіздері. Визуалды интерфейстер дизайны. Графикалық дизайн және пайдаланушы интерфейстері.Визуалды ақпараттық дизайн . Визуалды дизайнның құрылыс блоктары. Көп терезе қосымшаларын әзірлеу негіздері. Көп терезелік қосымшалар. Диалог терезелерімен жұмыс.Диалог терезелері. Dialog класын пайдалану.Хабарлама. Қалқымалы кеңестер.Бірнеше белсенділігі бар қосымшаны әзірлеу ерекшеліктері. Көшіру (Swipe).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web сервистерді әзірлеу және мобильді қосымшалардың кезеңдері
  Несиелер: 4

  Мобильді қосымшаларды әзірлеуге кіріспе. Кіріспе, тарих.Android платформасының құрылғысы. Бағдар-ламалау ортасына шолу. Эмуляторлар .Эмуляция. Стандартты Android эмуляторы. Баламалы эмуляторлар.Нақты құрылғыларда жөндеу мүмкіндіктері. Қосымшалар мысалдары. Қосымша-лардың түрлері және олардың құрылымы.Android-қосымшалардың негізгі түрлері. Қауіпсіздік.Сәулет қосымшасының негізгі компонент-тері.(Activities). Визуалды интерфейс дизайны * Графикалық дизайн және пайдаланушы интерфейстері * визуалды ақпараттық дизайн * визуалды дизайн құрылыс блоктары o пішіні O өлшемі o

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кодтау теориясы
  Несиелер: 3

  Кодтау және декодтау түсінігі. Кодтау түрлері. Кодтаудың тиімді әдістері. Статистикалық кодтау. Шеннон-Фанды Кодтау. Хаффман бойынша кодтау. Ең аз артық кодтар. Ең төменгі кодтарды құру алгоритмі. Криптографияның негізгі ұғымдары. Ашық кілтті криптожүйелер. Ең аз артық кодтарды құру Хаффмен алгоритмін қолдануға арналған есептерді шешу. Шифрлеу технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 3D технологиясы
  Несиелер: 3

  Негізгі геометриялық примитивтер мысалында екі өлшемді және үш өлшемді объектілерді салу. Кеңістіктегі объектілерді түрлендіру. Текстураны салу. Техникалық бейнелерді құру. Нақты геометриялық объектілердің кешенді сызбаларын құру. Стандартты аксонометриялық суреттер. Айналу осіне жалпы нүктесі бар конустық беттердің қиылысуы. Геометриялық модельдеу негіздері. 3D нысандарын жасау. Геометриялық модельдерді түрлендіру негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • С# тілінде қосымшалар-ды өңдеу
  Несиелер: 4

  ДК бағдарламалық құралдары. Бағдарламалаудың автоматизация әдісі. Алгоритмдік тілдері. Бағдарламалау методологиясы. Бағдарламаны өңдеудің деңгейлері мен этаптары. Бағдарламалау технология негіздері. С# тілінде бағдарламалау. Тіл элементтері, мәліметтер типтері, операциялар, С# тілінің операторлары. С# тілінде бағдарламалау. С# тілінде күрделі типтердің қолданылуы. Стандартты тіл кітапханасы C#. Стандартты кітапханамен жұмыс. Енгізу/шығару ағыны. Контейнерлер.. Итераторы. Итераторлардың түрлері. Массивтер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нысанаға бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Объектілі-бағытталған тәсілдің концепциясы мен ерекшеліктері. Объектілік модельдің фундаментальды әдістері мен қасиеттері, оның артықшылықтары. Кластар мен объектілер. Объект элементтеріне кіруді ұйымдастыру және инкапсуляция әдістері мен механизмдері. Полиморфизм, оның негізгі көріністері, пайдалану механизмдері. Delphi программалаудың визуалды ортасы. Delphi бағдарламалау ортасындағы басқару панелі мен құралдар панелі. Delphi тілінің басқару құрылымы. Процедуралар мен функциялар. Массивтер. Таңбалар мен жолдар. Мультимедиа Delphi мүмкіндіктері. Delphi графикалық мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Java тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Java тілінде бағдарламалау негіздері. Java тілінің синтаксисі. Пайдаланушының графикалық интерфейсі. Апплеттер. Сервлеттер. Java Server Pages (JSP) технологиясы. Желілік мүмкіндіктер. Деректер базасына кіру. JavaBeans Технологиясы. Java тілінің озық технологияларын шолу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Үшөлшемді сахналарды модель-деу, Анимация және визуализациялау. Геометрия жасау немесе модельдеу жарық көздері. Басқару Элементтері. Объектілер бойынша командалар және операциялар. Негізгі объектілер Мах. Жарықтандыру және камералар. Жарық Кадрда. Негізгі Жарық Көздері. Текстуралық Карталар. Текстуралық Карталар. 2D Maps. Анимация. Қозғалыстағы үш өлшемді сахна. Анимацияның негізгі сипаттамалары. Визуализация және арнайы әсерлер. Визуализация және арнайы әсерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  - әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; тұлғалық және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену

 • Код ON2

  - ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу, кәсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын қолдану.

 • Код ON3

  - компьютерлік жүйелердің аппараттық, бағдарламалық және бағдарламалық-аппараттық құралдарының архитектурасын және жұмыс істеу принциптерін, компьютерлік моделдеу негіздерін және сандық құрылғылардың базалық логикалық элементтерін білу, компьютерлік жүйелер мен желілердің әр түрлі архитектураларын жобалау үшін элементтік базаны таңдау дағдыларын меңгеру, жергілікті желілерді конфигурациялау, бағдарламалық құралдардың көмегімен желілік хаттамаларды іске асыру дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  - ақпаратты кодтау және қорғау әдістерінің негіздерін білу, деректер қорын өңдеу үшін қазіргі заманғы ДББЖ қолдана білу, деректер қорын тұжырымдамалық жобалау кезеңдері мен принциптерін, АЖ-де деректер моделін, SQL сұраныстар тілінің негіздерін және оны қосымшаларда қолдануды, сұраныстарды оңтайландыру, деректер қорын әзірлеу әдістері мен деректер қорын қорғау жүйелерін білу

 • Код ON5

  - операциялық жүйелерді жобалау принциптерін білу және әр түрлі операциялық жүйелермен және оларды әкімшілендірумен жұмыс істеу, мобильді қосымшаларды әзірлеу әдістерін білу, мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық қосымшаларды жасай білу, ЭЕМ және әр түрлі сәулетті жүйелер үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жасай білу, бағдарламалық өнімдерді жобалау, құрастыру және тестілеу, сондай-ақ бағдарламалық қамтамасыз етуді құрастырудың формальды әдістерін моделдеу, талдау және қолдана білу

 • Код ON6

  - әр түрлі алгоритмдерді жасау дағдыларын меңгеру, әр түрлі бағдарламалау тілдерін таңдау, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің қазіргі заманғы аспаптық құралдарын, программалау тілдері мен технологияларын пайдалану, ақпараттық жүйенің көп табыстылығын жүзеге асыру үшін бағдарламалау тілдерінің құралдарын пайдалану

 • Код ON7

  - операциялық жүйелерді, желілік технологияларды, бағдарламалық интерфейсті әзірлеу құралдарын, компьютерлік және инженерлік графиканы қолдану, жоғары деңгейлі тілдер мен формальды ерекшеліктердің әдістерін қолдана алу, деректер базасының бағдарламалық теориясының архитектурасын жасай білу, ДББЖ-ның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

 • Код ON8

  - әртүрлі бағдарламалық және аппараттық қорғау құралдарын пайдалана отырып, желілік қауіпсіздіктің бұзылуына қарсы әрекет ету шараларын жүзеге асыру, ақпаратты техникалық қорғау және есептеу жүйелеріндегі шабуылдардан қорғау, аспаптық мониторинг жүргізуді, кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының компоненттерін жобалау және енгізуді білу

 • Код ON9

  - -операцияларды зерттеу кезінде модельдеу әдістерін меңгеру және оңтайландырудың қолданбалы әдістерін қолдана білу, аппараттық - бағдарламалық кешендерді құру кезінде сандық схематехниканы, микропроцессорлық құралдарды, ақпараттық процестерді модельдеу принциптерін білу, сондай-ақ графикалық ақпаратты өңдеу әдістерін және 3D-модельдеу технологиясын меңгеру

 • Код ON10

  - компьютерлік желіні жобалау негіздерін пайдалану, ақпараттық жүйенің жұмысы үшін қажетті жергілікті компьютерлік желілер мен серверлік жабдықтардың конфигурациясына қойылатын талаптар, өзінің кәсіби қызметінде қазіргі заманғы интернет технологияларын пайдалана білу, жергілікті және корпоративтік жүйелер мен желілерді құру және әкімшілендіру

 • Код ON11

  - ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу, Сандық технологиялар көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын жасау, Web-сайттар мен қосымшаларды әзірлеудің қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарын пайдалану

6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтасыз ету
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top