Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01303 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Еуразия гуманитарлық институты

 • Экономика мен құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Экономика мен құқық негіздері» курсының мақсаты құқықтың және мемлекеттің, мемлекет типтерінің, формаларының және қызметтерінің шығу теориясының негізін, құқықтың жеке және қоғамдық салаларға бөлінуінің жалпы ерекшеліктерін және олардың өзара байланысын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ/орыс тілінің негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқу тілдің орфоэпиялық нормаларын меңгеру, орыс тілінің орфографиялық ережелерін меңгеру және түсіну ��шін қажетті база болып табылады, сондай-ақ оның лексикалық жүйесін терең меңгеруге ықпал етеді, морфемика, сөзжасам, морфология, синтаксис және т. б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейінін аудару, педагогикалық үдерісті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруды педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. Сонымен қатар, педагогикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды, мектептегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды, студент мектепте педагогикалық дағдылану қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқыту барысында, талқылауға шығару, идеяларын бағалай білу және жасаған қорытындыларын қалыптастыру қабілеттілігі: Ауызша және жазбаша логикалық, аргументті дәлелдеу сөзді дұрыс және анық құрау,жеке жетістіктерімен жетіспеушіліктерін сынай бағалауды білу. Психология - жалпы және психологиялық мәдениетті жетілдіру, әлеуметтік- психологиялық заңдылық тарының негізін білу, кәсіби мамандыққа бағыттау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дидактика
  Несиелер: 5

  Оқытудың бұл курсы тұтас теориялық және нормативтік-қолданбалы ғылым ретінде интегративтік курс болып табылады. Антикалықтан бүгінгі күнге дейінгі дидактикалық білімнің іргелі негіздері (физиологиялық, әлеуметтік-мәдени, ақпараттық, нормативтік) және қалыптасу генезисі баяндалады. Қазіргі дидактиканың психологиялық, педагогикалық, технологиялық және жас ерекшеліктері мәселелерінің кең ауқымы ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастауыш мектеп жасындағы балалардың психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл пән 1-4 сынып оқушыларының когнитивтік, нормативтік және әлеуметтік-коммуникативтік салаларының негізгі параметрлері бойынша дамуының динамикасы ұсынылған; жасөспірім студенттің ішкі ұстанымын қалыптастыруды қарастырды. Векторларға және бастауыш мектеп жасындағы даму тәуекелдеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Оқытудың бұл курсы педагогикалық ойдың негізгі кезеңдерімен және даму жолдарымен таныстырады, әлемдік тарихи-педагогикалық үдерістің мәнін, басты беталыстары мен қарама-қайшылықтарын, негізгі педагогикалық категориялардың пайда болу жағдайларын ашады, әлемде кеңінен таралған Білім беру жүйелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жаратылыстану негіздері
  Несиелер: 5

  Курста қазіргі жаратылыстану ұғымының негізгі концепциялары, ұғымдары, анықтамалары, заңдары талдау, синтез, салыстыру, бағалау, дедукция, индукция және кәсіби қызмет міндеттерін орындау кезінде ғылыми әдісті қолдану тәжірибесін меңгеру үшін алғышарттар жасау қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында математиканың логикалық және теориялық-көпше негіздері, мәселелік оқыту және оқыту идеяларын есептер арқылы жүзеге асыру қарастырылады. Курстың мазмұны: сандар ұғымын енгізу, сандармен арифметикалық әрекеттер, мәтіндік есептер және оларды шешу, кіші мектеп оқушыларының шамалары және оларды өлшеу туралы түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік тілді кәсіби меңгеру, сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде; кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс тәрбие теориясының жалпы мәселелері және әдістеменің жеке аспектілері бойынш�� материалдарды; эстетикалық, экологиялық, экономикалық, адамгершілік, патриоттық, отбасылық тәрбиені қамтиды. Отандық тәрбие жүйелеріне тарихи шолу жасалды, олардың тиімділігін сандық және сапалы бағалау өлшемдері қарастырылды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеру; кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесі (Рухани жаңғыру)
  Несиелер: 3

  Бұл курс кіші мектеп жасындағы балалардың рухани-адамгершілік тәрбиесін ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық парадигмаларымен, кіші мектеп оқушыларының рухани-адамгершілік тәрбиесінің мазмұнын, әдістері мен формаларын жобалаудың заманауи тәсілдерімен, кіші мектеп оқушыларына арналған арнайы тәрбие бағдарламаларымен танысуды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сауат ашу негіздері
  Несиелер: 3

  Пән ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс құру қабілетін қалыптастыруға; алғашқы оқу мен жазуды меңгеру барысында тәрбие міндеттерін шешу қабілеті; алғашқы оқу мен жазуды меңгеру барысында заманауи әдістер мен технологияларды қолдануға дайын болуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілінің оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс бастауыш сынып оқушыларының грамматиканы, оқуды, әдебиетті, орфографияны және тіл дамыту әдістемелерін қамтиды. Онда соңғы жылдардағы білім берудегі шындық көрініс тапты: дамытушы оқытудың заманауи әдістеріне, әртүрлі деңгейлі білім берудің ұйымдастырушылық формаларын оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Оқытудың бұл курсы қазіргі заманғы білім беру менеджментінің теориялық-әдіснамалық негіздерімен танысуды, ҚР және шетелдердегі қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесінің даму тенденциялары және стратегияларымен, білім беру ұйымын басқарудың нормативтік-құқықтық негіздерін, білім беру ұйымдарындағы өзгерістерді басқарудың жалпы принциптерін, маркетингтік қызметті ұйымдастыру, педагогикалық ұжымды басқару мәселелерін болжайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты діннің мәндік анықтамаларын, шығу алғышарттарын, қоғамда алатын орны мен ролін, оның құрылымы мен әлеуметтік қызметтерін зерделеу. Студенттердің діннің шығу және таралау тарихымен таныстыру, діннің қоғамда алтын орны мен атқаратын қызметтерін анықтау, діннің тарихи формаларын, әлемдік діндерді және олардың даму эволюциясын зерттеу болып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Озін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарының, өзін-өзі тану және адамның қалыптасуы үшін өзін-өзі дамытудың маңыздылығын түсінуі мен білімін болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән сыни ойлауды және математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің мәселелеріне деген берік қызығушылықты дамытуға; оның міндеттерінің диалективтілігін түсіну; математиканы оқытудың теориялық негіздерін меңгеру; оқытудың жаңа технологияларымен танысуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 3

  Пән туған өлкенің табиғатын, халқын, шаруашылығын, тарихын, мәдениеті мен тұрмыс-салтын зерттейді. Өлкетану пәнінің мақсаты – өскелең ұрпақтың құндылықтық және тәжірибелік бағдарына ықпал жасайтын, өмірге деген сүйіспеншілікке, қоршаған ортаға деген ізгілікті қарым-қатынасқа тәрбиелейтін өмірлік кеңістіктің белгілі бір бөлігін жан-жақты зерттеу болып табылады. Ақпараттар мен әдістерді таңдау білім алушылардың жас және танымдық ерекшеліктеріне тәуелді болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әдәби оқуды үйрету әдістемесі
  Несиелер: 3

  Әдеби оқуды бастау әдістемесі курсы әдістемелік ғылымның негіздерін жүйелі түрде пысықтауға, сондай-ақ бастауыш мектептегі әдеби білімнің мазмұны мен ұйымдастырылуының жекелеген өзекті мәселелерін анықтауға арналған. Әдеби оқуға оқытудың мазмұны мен технологияларыпрактикум, сұрақтар мен тапсырмаларды алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Дүниетану" оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс бастауыш мектепте курсты оқытудың қалыптасқан тәжірибесін ескере отырып, «Дүниетану» пәнін оқытудың заманауи тәсілдері негізінде әзірленген. Оқыту технологиялары, әдістері, формалары мен құралдары, ерекшеліктері ақпараттық-білім беру ортасы жағдайында курсты оқытуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем еңбекті оқыту теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында жалпы білім берудің қазіргі жүйесіндегі технология сабақтарының маңызы ашылады, көркем еңбекті оқытудың мазмұны мен әдістемесіне ғылыми көзқарас баяндалады, оқушылардың жалпы дамуы мен тәрбиелеудегі мүмкіндіктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Бұл курсты оқып-үйрену білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын меңгеруге, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың қазіргі заманғы үлгілерін қолдана білуге, білім алушылардың критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыруға, оны жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін, формалары мен құралдарын, психологиялық-педагогикалық қызметтің мақсаттары мен мазмұнына сәйкес бағалау құралдарын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу сыни ойлауды дамытудың заманауи педагогикалық технологиясына мүмкіндік береді. Рационалды таным формаларымен және тәсілдерімен таныстырады. Кәсіби қызмет саласында қолданылатын логикалық әдістер мен тәсілдер туралы жалпы түсінік жасауға, ұтымды және тиімді ойлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу Қазақстандағы және әлемдегі педагогика мен білім беруді салыстырмалы тұрғыда игеруге және талдауға бағытталған. Педагогикалық идеялар, тұжырымдамалар мен теориялар, жалпы және жоғары білімді реформалау бағыттары қарастырылған. Жаһандану жағдайында туындайтын сұрақтарға теориялық және практикалық жауаптар берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Өзін-өзі тану" оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс адамның рухани әлемін дамытуға және байытуға көмектеседі. Өзінің бірегейлігі мен мақсатын ұғынуына ықпал етеді, құндылықты бағдарлардың жеке және кәсіби жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түзету психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән бар теориялық ережелерді жүзеге асырудың негізгі бағыттарын меңгеруге бағытталған. Қазақстанда арнайы білім беру құрылымы және дамуында келе��і ауытқулары бар балаларды оқыту ерекшеліктері ұсынылған: ұсталған, бұрмаланған, зақымдалған, тапшы, дисгармониялық даму және дамымау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш сыныптарда АКТ оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пән бастауыш мектепте АКТ-ны қолдану дағдылары мен іскерлігін дамытуды болжайды, АКТ-ның мазмұнымен және білім бе��у тәжірибесінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалану ерекшеліктерімен таныстырады; қолданылатын технологияға сәйкес педагогикалық әсерді жобалау, болжау және бағалау мақсаттарына байланысты АКТ-ны таңдау іскерлігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • "Жаратылыстану" оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс жаратылыстануды оқыту әдістемесін меңгеруді көздейді. Жаратылыстану ұғымдарының мазмұны, әдістемелік ерекшеліктері, көрнекі құралдар, оқыту әдістері және жаратылыстану жеке бөлімдерін оқытудың арнайы әдістемелік тәсілдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Когнитивті оқыту технологиясы
  Несиелер: 3

  Курста оқушылардың оқу есептерін шешу кезінде қолданатын танымдық тиімді когнитивті құралдарына сипаттама беріледі. Педагогикалық оқыту ортасының аспаптық саласы қарастырылады. Компьютерлік технологияларды қолдану мүмкіндіктері қарастырылды. Оқыту ортасының жұмыс істеу процесінде компьютердің негізгі функциялары өзіндік ұйымдасатын бірлік ретінде бөлінген.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикалық психологияның тарихын, пәнін, міндеттерін, құрылымы, әдістерін зерделеуді көздейді. Білім берудің, педагог пен оқушының субъект ретінде, оқу- педагогикалық қызметтің, оқу-педагогикалық ынтымақтастық пен қарым-қатынастың негізгі мәселелері қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивтік білім беру
  Несиелер: 3

  Пәнді оқып-үйрену білім беру жүйесінде мүмкіндігі шектеулі және мүгедек тұлғаларды оқытуды ұйымдастыру мәселелерін зерделеуге бағытталған. Инклюзивті білім беруді жүзеге асырудың түрлі аспектілері: тарихи даму, философиялық және нормативтік-құқықтық негіздер, ұғымдық аппарат және білім беру инклюзиясының халықаралық модельдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиа білім беру негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу курсында медиабілім тарихы, теориясы және әдістемесі (яғни бұқаралық коммуникация құралдары материалдарында – теледидар, баспасөз, радио, кинематограф, бейне, интернет және т.б. білім беру) мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 5

  Бұл курс балалар әдебиеті туралы бекітілген көптеген мысалдармен және теориялық пікірлермен толық түсінік береді. Курс аясында Ежелгі аңыздар, мифтер мен ертегілер, балалар оқылымдарындағы халық ауыз әдебиеті, қазіргі балалар әдебиеті және балалар әдебиетінің даму тенденциялары талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультимедиялық оқыту технологиялары
  Несиелер: 3

  Бұл курсты игеру оқытудың мультимедиалық технологияларын қолдану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Оқыту құралдарының мультимедиасын пайдалану ақпаратты меңгерудің қисынды және бейнелі тәсілдерінің үйлесімі мен көрнекілігін күшейту есебінен оқыту процесін жандандыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыны оқу барысынды қиындықтар
  Несиелер: 5

  Курс бастауыш сынып оқушыларын оқытудағы қиындықтар туралы теориялық білімді меңгеруді, мектептегі жетілу түсінігі мен оқыту қиындықтарының пайда болу себептеріне талдау жасауды және оқыту қиындықтары бар балаларға көмек көрсетуді ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерін меңгертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикалық қызмет және педагогикалық шеберлік, педагогикалық шеберлікке қол жеткізу жолдары, педагогикалық техника, педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі туралы жалпы түсінік береді, оқу-тәрбие процесін басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін ашады; болашақ маманның әдіснамалық мәдениетін қалыптастыруға, педагогикалық жұмыстың теориясы мен практикасы саласында студенттердің білімі мен іскерлігін кеңейтуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психологиялық-педагогикалық тренинг
  Несиелер: 5

  Пән топаралық және тұлғааралық өзара әрекеттесуді талдау тәсілінде кәсіби ойлауды қалыптастыруға бағытталған. Психологиялық-педагогикалық тренингтің теориялық негіздері, психологиядағы оның даму заңдылықтары мен тұлғасын түсінудің негізгі тәсілдері, сонымен қатар тренингті ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық инновациялар
  Несиелер: 3

  Пән білім беру инновациясының қажеттілігі мен оларды мектепте қазіргі жағдайда енгізу себептерін ашатын материалды қамтиды; негізгі ұғымдардың, теориялар мен тұжырымдамалардың мазмұнын; педагогикалық инновациялардың мәні мен заңдылықтарын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми педагогикалық зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс педагогикалық зерттеу әдіснамасын, сондай-ақ педагогтердің қолданатын және нақты әдістемелік шешімдерді таңдауға әсер ететін теориялық түсіндірудің кең ауқымды зерттеу перспективасы мен модельдері контексіндегі зерттеу процесін зерделеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шағын комплектілі мектептегі педагогикалық процестің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Пән ШЖМ жағдайында оқыту ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. ШЖМ-де педагогикалық үдерісті дәстүрлі басқару ерекшеліктері қарастырылады; Сыныптарды бөлу және жинақтау; ШЖМ-да педагогикалық процесті ұйымдастырудың тұжырымдамалық негіздері( жеке тұлғаға бағытталған педагогикалық процесс); шағын жинақты мектеп жағдайында өзіндік жұмысты ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұғалімнін зерттеушілік мәдениеті
  Несиелер: 3

  Бұл курс жаңа педагогикалық парадигманың дамуы жағдайында білім беруді түсіну құралы ретінде мұғалімнің зерттеу мәдениетінің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеуді көздейді. Курс аясында мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастыру концепциясы мен әдістемесі ұсынылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш мектептегі әлеуметтік жетімдікке жол бермеу
  Несиелер: 3

  Пән әлеуметтік жетімдіктің алдын алу бойынша тәуекел тобындағы отбасылармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған. Курс жақын қоршаған ортаның ресурстарын ескере отырып, баланы әлеуметтік қорғау шараларын ұсыну барысында әлеуметтік серіктестердің функцияларын саралауға және бөлуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалардың мектепке дайындығы
  Несиелер: 3

  Бұл курс баланың мектепте оқуға психологиялық дайындығының негізгі теориялық концепциялары мен мәселелерін зерделеуді көздейді, оқушыларды�� психикалық денсаулығының түрлі аспектілері ұсынылған. Баланың мектепке келгенде, отбасының психологиялық қолдауының рөлі көрсетілді. Психологиялық дайындық компоненттерін қарауға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасы тәрбиесі
  Несиелер: 3

  Курс отбасылық тәрбиенің заманауи теорияларымен таныстырады. Отбасы тәрбиесінің негіздері, принциптері, ерекшеліктері мен мазмұны, әдістемесі, тактикасы, модельдері; отбасы, неке, отбасылық тәрбие, отбасының тәрбие әлеуеті және т.б.; отбасымен психологиялық-педагогикалық қарым-қатынас бағыттары мен формалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі қоғамдағы жанжалды түсінудің дүниетанымдық және идеологиялық негіздерін меңгеруге бағытталған. Қақтығыстың негізгі классикалық және заманауи теорияларын баяндайды. Жаһандық перспективада қазіргі заманғы әлеуметтік, тұлғааралық жанжалдың көрінісін ұсынады және жаһандық жанжалдың негізгі тұжырымдамаларын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 3

  Бұл курс түзету психологиясының тарихы, пәні, міндеттері мен құрылымын зерделеуді көздейді. Түзету психологиясының негізгі әдістері, психикалық даму үдерісіндегі бастапқы және қайра бұзылулар, мектеп жасына дейінгі балалардың оқу мен жазу бұзылыстарын түзету, дамуында мәселе бар балаларды кіріктіріп оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 3

  Пән этнопедагогиканың ғылым ретінде ұғымдарын меңгеруге бағытталған. Қазіргі өмір мен дәстүрлі мәдениеттегі тәрбие үрдісі салыстырылады, этнопедагогиканың оң жетістіктеріне ерекше көңіл бөлінеді. Курсты жақсы меңгеру үшін келесі материалдар келтірілген: шығармашылық тапсырмалар т.б. ұйымдастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру контексіндегі бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарын психологиялық-педагогикалық қолдау
  Несиелер: 3

  Курс мектеп пен отбасының өзара іс-қимылының негізгі кезеңдері мен бағыттарын, педагогтар мен ата-аналардың бірлескен қызметін, Ата-аналармен жұмыстың мазмұны, нысандары мен әдістерін, отбасын педагогикалық қолдау бойынша жұмыс түрлерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру контекстіндегі бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарымен жұмыс жүргізу
  Несиелер: 3

  Курс білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында бастауыш мектептің ата-ана��арымен жұмыстың негізгі формалары мен әдістерімен таныстырады. Курс ата-аналар мен педагогтер арасындағы қарым-қатынасты қалыптастыруды қамтамасыз ететін бастауыш мектеп мұғалімдері мен ата-аналардың өзара әрекеттестігінің инновациялық формаларын меңгеруді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұлғаға тренингі
  Несиелер: 3

  Бұл курста тұлғалық өсу тренингінің теориялық негіздері баяндалған, тренингті өткізудің этикалық және ұйымдастырушылық ережелері, сонымен қатар оқу әлеуметтік-психологиялық тренингінің психологиялық әсер етудің басқа түрлерінен айырмашылықтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш мектептегі оқытудың дәстурлі және инновациялық технологиялары
  Несиелер: 3

  Пән оқу-тәрбие үдерісінде дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға дайындауға бағытталған. Курс кіші мектеп жасындағы балаларды оқытуға арналған заманауи технологиялардың алуан түрлілігіне еркін бағдарлауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кіші мектеп тұлғасын психологиялық-педагогикалық коррекция
  Несиелер: 3

  Бұл курс отандық және шетелдік авторлардың теориялық және практикалық тәжірибесін болжайды және бала дамуының тарихи-мәдени теориясындағы түзету жұмысының спецификасы негізделген. Түзету қызметінің негізгі категориялары мен әдіснамалық принциптері қарастырылған, түзету түрлеріне талдау, психологиялық-педагогикалық түзету бағдарламаларын әзірлеу ережелері, әдістері қарастырылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кіші мектеп оқушыларының таным үдерістері
  Несиелер: 3

  Курс түрлі диагностикалық процедураларды меңгеруге мүмкіндік береді: қабылдау, зейін, ойлау, сөйлеу, еркін реттеу, өзіндік сана, мотивациялық-қажеттілік және эмоциялық-ерік сферребен. Осындай жолмен алынған білім болашақ жетістіктерді түсінуге, болжауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курс Әлеуметтік педагогика саласындағы заманауи жетістіктерге, субмәдениеттің ерекшелігін және мәдениет қажеттілігін ескере отырып, балалар мен жасөспірімдердің, жастардың белгілі бір санаттарымен, олардың ата-аналарымен жұмыста әлеуметтік-педагогикалық технологияларды жүзеге асыру ерекшеліктеріне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Логопедия
  Несиелер: 3

  Пән аясында логопедияның теориялық және әдіснамалық негіздері қарастырылады, әртүрлі сөйлеу бұзылыстары және оларды жеңу жолдары туралы ілім, логопедиялық жұмысты ұйымдастыру мәселелері, әрбір қарастырылып отырған мәселеге сәйкес логопедия тарихы баяндалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнопсихология
  Несиелер: 3

  Бұл курс этникалық және кросс-мәдени психологиядағы эмпирикалық зерттеулердің негізгі теориялары мен нәтижелерін зерделеуді көздейді. Курс этнопсихологиялық практикадан (жаттығулар, кейстер, этномәдени құзыреттілік пен төзімділік тренингінің әдістемесі) тұрады, бұл студенттерге әр түрлі көзқараспен этносаралық қарым-қатынас мәселелерін қарауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төменгі сынып оқушылардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы
  Несиелер: 5

  Курс психологиялық-педагогикалық диагностиканың негіздерімен таныстырады — ұғымдарды, даму тарихын, әдістері мен әдістемелерін, сондай-ақ 6-7 жастағы дағдарыс, әлеуметтік жағдайға байланысты бастауыш сынып оқушыларының диагностикасының ерекшеліктерін: сөйлеу, еркін реттеу, өзін-өзі тану, мотивациялық-қажеттіліктік және эмоциялық-ерік сферасының диагностикасы нақтыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалык қарым-қатынас тренингі
  Несиелер: 5

  Курс педагогикалық қарым-қатынас тренингін дайындау, өткізу және талдау бойынша толық басшылық болып табылады. Жаттығулар, кеңестер және әртүрлі ойын-техникалық тәсілдер берілді тренинг өткізу технологиялары, жаттықтырушы тұлғасына қойылатын талаптар, имидж және құзыреттілік, "жану" және кәсіби психогигиена мәселелері қаралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып мұғалімдеріне психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл курс психологиялық кеңес берудің теориялық-әдіснамалық негіздерін зерделеуді болжайды, түрлері мен кезеңдері ашылды, практикалық тұрғыдан психолог-кеңесші пен клиенттің өзара әрекет ету технологиясы талданды, түзету-дамыту әсерінің механизмдері мен тәсілдері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON 1 – жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесінде бейімделу және қоғамда әртүрлі әлеуметтік, ұлттық, діни, кәсіби қауымдастықтар мен топтардың құнды-мағыналы бағыттарын ескеру

 • Код ON2

  ОN2 - бастауышта педагогиканың және оның жасына, анатомиялық, физиологиялық және психикалық сипаттамаларына негізделген жасөспірім тұлғаның жеке басын қалыптастыру саласындағы білім мен түсіністікке құрметпен қарау

 • Код ON3

  ОN3 - ғылыми қызметте, білім беру және танымдық қызметтегі білімдерін қолдану

 • Код ON4

  ОN4 - бастауыш педагогика саласындағы мәселелерді шешу, сыни және креативті түрде оқушылардың сыныпта және мектептен тыс іс-әрекеттегі когнитивтік қызметке ынталандыру негізінде ойлау

 • Код ON5

  ОN5 - бастауыш мектептің педагогикалық үдерісінде қазіргі заманғы технологияларды қолдану

 • Код ON6

  ОN6 - топта жұмыс істеу дағдыларын, ынтымақтастық, толеранттылықты қалыптастырып, қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік қарым-қатынас жасау дағдыларын игеру

 • Код ON7

  ОN7 - мектептің, отбасылық және басқа да балалар қоғамдық ұйымдарының бірлескен қызметін ұйымдастырудың ең тиімді әдістерін және нысандарын айқындау

 • Код ON8

  ОN8 - ғылыми және ғылыми-педагогикалық ақпаратты іздестіруде ақпараттық көздерді пайдалану

 • Код ON9

  ON9 Сөйлеу және коммуникативтік іс-әрекеттің барлық аспектілерінде қазақ және шет тілдерінде еркін қарым-қатынас жасай алады, құқықтық жүйе мен экономиканың негіздерін біледі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыстар саласында азаматтық ұстанымдарын сақтайды, маңызды мәселелерді жүзеге асыруда еркін кәсіби қарым-қатынас жасай алады

Top