Жаңа білім беру бағдарламасы

6B08702 Агроөнеркәсіптік объектілерді электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелері в АЭжБУ

 • IP-телефония негіздері және стримингтік технологиялар
  Несиелер: 3

  «IP-телефония негіздері және стримингтік технологиялар» пәнін оқу нәтижесінде студенттер IP-телефония желілерін жүзеге асыру принциптері, ағындық деректерді тарату және өңдеу технологиялары; сапалы бейнебайланысты ұйымдастыру тәсілдері жайлы негізгі мағлұматтарды алады; аудио-бейнеконтентті құру және тарату үшін, сонымен қатар шынайы уақыт режимінде, заманауи стримингтік технологиялардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалану және білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мультимедиа технологиялар
  Несиелер: 3

  «Мультимедиа технологиялар» пәні кәсіби қызметтің мәселелерін шешу үшін стандартты форматтағы мәтіндік, графикалық, аудио- және бейне- ақпаратты жинақтау, жобалау, құру, өңдеу, талдау, біріктіру, тестілеу мақсатында әртүрлі заманауи мультимедиялық технологияларды тиімді пайдалана білу және мағлұматтарды пысықтауға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Жоғары математиканың фундаменталды бөлімдерін оқып үйрену: сызықтық алгебраның және аналитикалық геометрияның элементтері: детерминанттар, матрицалар, сызықтық теңдеулер жүйесі, векторлар, түзулер мен жазықтықтардың теңдеулері, екінші ретті қисықтар; бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есебі: функция шегі, үздіксіздік, функцияның туындысы, бастапқы туындысы, белгілі интегралдық және күрделі сандар

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Жоғары математиканың фундаменталды бөлімдерін оқып үйрену: бірнеше айнымалылардың функциясының дифференциалдық және интегралдық есептеулері: жартылай туындылар, толық дифференциал және оның жартылай туындылармен байланысы, бірнеше айнымалылар функцияларының экстремасы, бірнеше интегралдар; дифференциалдық теңдеулер: бірінші және жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер; тізбектер теориясы: сандық қатарлар, функционалдық қатарлар, Фурье қатарлары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  С++тілінде бағдарламалық жасақтаманы жобалау мен жазуға объектілі бағытталған тәсілді қолдану арқылы қойылған міндеттерді шешу үшін қажет. Есептерді жобалауда объектілі-бағытталған тәсілдің негіздері, тіл синтаксисі, мәтіндерді өңдеу, файлдармен жұмыс істеу, тілдің графикалық мүмкіндіктерін пайдалану, бір өлшемді және екі өлшемді массивтердің элементтерін өңдеу, сызықтық, тармақталатын және циклдік құрылымдардың алгоритмдерін бағдарламалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Блок-схемалар мен алгоритмдерді құру саласында қажетті білім алу. Visual Studio ортасында С++ тілінде программалау негіздерін оқып үйрену. Сызықтық және сызықты емес құрылымы бар алгоритмдерді бағдарламалық кодта іске асыру. Бұл пән STL тілін үйрену үшін базалық болып табылады (өнеркәсіптік контроллерлерді бағдарламалау үшін арналған)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Классикалық механиканың физикалық негіздерін зерттеу, сонымен қатар салыстырмалылық теориясының арнайы (жеке) элементтері қарастырылған. Молекулалық физика және термодинамика негіздері, электростатика, тұрақты электр тогы және электромагнетизм оқытылады. Сондай-ақ, механикалық тербелістер мен толқындар қарастырылған, сонымен қатар атом ядросы мен элементар бөлшектер физикасының элементтері баяндалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интеллектуалды ақпараттық жүйелерді құру негіздері
  Несиелер: 3

  Интернеттің әртүрлі технологиялары туралы білімді қалыптастыру, кез-келген бағытта жұмыс процесін ұтымды ұйымдастыруға, әртүрлі жұмыс процестерін қашықтықтан басқаруға және ең аз еңбекпен басқа жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді. Курстың соңында студенттер іс жүзінде ақпаратты тауып, әртүрлі форматтағы кез келген мәліметтерді өңдейді және жібере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр техникасының теориялық негіздері (I)
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты токтар мен кернеулер кезінде сызықты электр тізбектерінің қасиеттері мен есептеу әдістерін, комплексті формадағы бірфазалы синусоидалды токтың электр тізбектерін есептеу әдістемесін, статикалық жүктемесі бар үшфазалы тізбектердің симметриялы және симметриялы емес режимдерін қосу сұлбаларын және есептеуді өз мақсаты ретінде қояды. Алынған білімді бекіту УИЛС әмбебап зертханалық стендтерінде зертханалық сабақтарда жүргізіледі. Mathcad, Electronics Workbench бағдарламалық өнімдері қолданылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Он-лайн технологиялар негіздері
  Несиелер: 3

  Өндірістік, мемлекеттік, білім беру және жеке қызметтің әртүрлі салаларында қашықтықта байланыс үшін қолданылатын әр түрлі он-лайн технологиялар туралы білімді қалыптастыру. Курстың соңында студенттер әр түрлі бағыттағы Интернет қосымшаларын өздігінен келтіріп және қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы өндірісінің машиналары және құрылғылары
  Несиелер: 3

  Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар: энергетикалық құралдар-тракторлар, автомобильдер, өздігінен жүретін машиналар, комбайндар. Мақсаты, құрылысы, пайдалану. Топырақты өңдеуге арналған машиналар: соқалар, культиваторлар, тырмалар, катоктар және т.б. Мақсаты, құрылысы, пайдалану. Мал шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар: шабуға, жинауға, тасымалдауға, өңдеуге, дайындауға және таратуға, қиды жинауға, тасымалдауға және шығаруға арналған машиналар, сауу қондырғылары, сүтті тазартқыштар, сепараторлар, сүтті салқындатқыштар, пастеризаторлар. Мақсаты, құрылысы, пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
  Несиелер: 3

  Пән жаңартылатын энергия көздерін, оларды елдің жалпы энергия теңгерімінде пайдалануды, энергияны ЖЭК технологияларында түрлендіру принциптерін оқып үйренуді мақсат етеді. Жаңартылатын энергия көздері түрлерінің алуан түрлілігі, қазіргі уақытта және перспективада олардың әлеуеті, пайдалану процесінде осындай энергия қондырғыларының негізгі элементтерінің жұмыс жағдайлары, ЖЭК негізінде энергия қондырғылары жүйелерінің жұмысын басқару ұйымдарының құрылымы, ЖЭК технологиясының қоршаған ортаға және экологияға әсері зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр қауіпсіздік
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты электр тогының қауіптілігі, адамның ток тізбегіне қосылу жағдайларын талдау, күйіктер және олардың алдын алу шаралары, электр қауіпсіздігінің негізгі принциптері мен әдістері, қорғаныстық жерге қосу. қорғаныстық нөлдеу, қорғаныстық ажырату, токтың жоғары кернеулі желіден төмен кернеулі желіге көшуінен қорғау шаралары. қорғаныс құралдары үй-жайларды электр тогымен зақымданудың қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеу, электр жабдығына қойылатын электр қауіпсіздігі талаптары, электр жарақатының алдын алу жөніндегі ұйымда��тыру іс-шаралары, электр тогымен зақымданудан зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Арнайы физика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің электромагниттік өзара әрекеттесуі туралы негізгі түсініктерді алуы. Электростатика сұрақтары баяндалған, электр өрісіндегі диэлектриктердің, өткізгіштердің қасиеттері қарастырылған. Тұрақты токқа арналған бөлімде ОМ және Джоуль-Ленц заңдары, электролиттердегі токтың, газдардағы токтың, диэлектриктер мен жартылай өткізгіштердің заңдылықтары баяндалады. Магнит өрісі, электромагниттік индукция, заттың магниттік қасиеттері мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энергетикалық қондырғылардағы қауіпсіздік техникасы
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты электрмагниттік өрістен қорғауды, адамға электр тогының әсерін, адам денесінің электр тогына қарсылығын, адамның электр желісіне жанасу сұлбаларын, жанасу кернеуін және қадамдық кернеуді, электр қондырғыларының жіктелуін, электр тогымен зақымданудан техникалық қорғау шараларын, электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын, электр персоналға қойылатын талаптарды, электр қондырғыларына жедел қызмет көрсету және тексеру, электр қондырғыларында жұмыс жүргізудің ��әртібі мен шарттарын, ұйымдастыру іс-шараларын, электрмагниттік өрістен, алғашқы көмек электр тогынан зардап шеккендерге көмек көрсетуді оқып үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Баламалы энергетика және энергия үнемдейтін технологиялар
  Несиелер: 3

  Баламалы энергетика, атом өнеркәсібі, су ресурстары мен биоэнергетиканың заманауи және перспективалы бағыттарын зерттеу. Пән экономика секторларында энергия үнемдеу, қайталама энергия ресурстарын пайдалану, баламалы энергияның қоршаған ортаға әсерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және өндеу машиналары мен қондырғылары
  Несиелер: 3

  Өсімдік шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар: энергетикалық құралдар - тракторлар, автомобильдер, өздігінен жүретін машиналар, комбайндар. Мақсаты, құрылысы, пайдалану. Топырақты өңдеуге арналған машиналар: соқалар, культиваторлар, тырмалар, катоктар және т.б. Мақсаты, құрылысы, пайдалану. Мал шаруашылығындағы машиналар мен жабдықтар: шалғылар, тырмалар, пресс-іріктегіштер, стогометрлер, арбалар, ұсақтағыштар, жем таратқыштар, сауу қондырғылары, сүтті тазартқыштар,сепараторлар, сүтті салқындатқыштар, пастеризаторлар. Мақсаты, құрылысы, пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электртехникалық материалтану
  Несиелер: 3

  Өндіріс және пайдалану жағдайларында электр техникалық материалдардағы физикалық процестер туралы іргелі білім алу. Қазіргі заманғы электротехникалық материалдарды қолданудың негізгі сипаттамаларын, қасиеттерін және салаларын зерттеу. Кең таралған электротехникалық материалдардың диэлектрлік қасиеттерін зертханалық зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электртехниканың теориялық негіздері (II)
  Несиелер: 5

  Пән классикалық және операторлық әдістерді қолдана отырып сызықты электр тізбектеріндегі өтпелі процесстерді талдау және есептеу әдістемесін, симметриялы пассивті төртұштықтар теориясының негізгі арақатынасын, идеалды жиілікті электр сүзгілерін сипаттайтын сипаттамаларды, таратылған параметрлермен тізбектердің теориясын оқып үйренуді мақсат етеді. Алынған білімді бекіту УИЛС әмбебап зертханалық стендтерінде зертханалық сабақтарда жүргізіледі. Mathcad, ElectronicsWorkbench бағдарламалық өнімдері қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы автоматика негіздері
  Несиелер: 3

  Автоматты басқарудың сызықты динамикалық жүйелерінің координаталарының еркін және мәжбүрлі қозғалыстарын есептеу сұрақтары баяндалады. Алгебралық және жиіліктік әдістер, сондай-ақ жүйенің орнықтылығын зерттеудің түбірлік годограф әдісі; жүйенің түзетуші құрылғыларының сапасын талдау және синтездеу әдістері; сызықтық жүйелерді талдау және синтездеу номограммалары келтіріледі. Жүйені зерттеу MATLAB Simulink бағдарламалы кешенінде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жылутехниканың теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Жылу және механикалық энергияның өзара айналу заңдылықтарын зерттеу. Термодинамиканың негізгі заңдары мен әдістерін, жылу алмасу процестерін талдау және есептеу әдістерін меңгеру және осының негізінде жылу процестерін жүзеге асыру үшін энергия мен материалдарды шебер, үнемді және ұқыпты жұмсау дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 3

  Оқу пәнінің мақсаты автоматты басқару жүйесін құру принциптері және басқару әдістерін талдау болып табылады. Қазіргі заманғы автоматты реттеуіштердің (импульстік, цифрлық және бейімделген автоматты реттеуіштерді қоса алғанда) негізгі элементтерінің сипаттамалары мен беріліс функциялары келтіріледі. Басқару процестерінің сапасын жақсарту мақсатында жүйелердің синтездеу әдістері мен тұрақтылығының алгебралық және жиіліктік өлшемдері қарастырылады. Жүйені зерттеу MATLAB Simulink бағдарламалы кешенінде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехникалық материалдар және бұйымдар
  Несиелер: 3

  Электромагниттік өрістерде болғанда электрлік материалдардағы физикалық құбылыстарды зерттеу. Түрлі операциялық факторларға ұшыраған кезде электр машиналары мен коммутациялық қондырғылардың электрлік материалдарының күйін және қасиеттерін талдау және бағалау. Электр энергетикасындағы электрлік материалдардың көлемі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы жарықтандыру және сәулелендіру қондырғылары
  Несиелер: 5

  Пәнде ауыл шаруашылығы өндірісінде оптикалық сәулеленуді қолданудың физикалық және биологиялық негіздері; оптикалық сәулеленуді энергияның басқа түрлеріне түрлендіру; негізгі жарық шамалары; оптикалық сәулеленуді өлшеу; оптикалық сәулеленудің әртүрлі түрлері; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жарықтандыру және сәулелендіру қондырғылары, сондай-ақ оптикалық сәуле шығару көздерінің спектрлік сипаттамаларын талдау; ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық процестерінде ультракүл��ін, көрінетін және инфрақызыл сәулеленуді пайдалану оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммутациялық аппараттар және электр шамаларын өлшеу
  Несиелер: 5

  Пәннің басты мақсаты студенттерді өндірісте, көлікте, электр энергиясын таратуда және тұтынуда қолданылатын коммутациялық электр аппараттарымен, доғаны сөндіру, әрекет ету принципімен, осы аппараттардың конструкциясымен, сондай-ақ олардың негізгі сипаттамалары мен таңдау шарттарымен, сынау әдістерімен таныстыру мақсатын қояды. Пән сондай-ақ негізгі электрлік шамаларды өлшеу әдістерімен, негізгі өлшеуіш құрылғылардың конструкциясымен және қолдануымен, оның ішінде электрондық және цифрлық, көп функционалды аспаптарды, қазіргі заманғы өлшеуіш трансформаторлармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысының негіздері
  Несиелер: 5

  Заманауи релелік қорғаныс техникасының теориялық негіздері, релелік қорғаныс құрылғыларына қойылатын талаптар, релелік қорғаныс сұлбаларын құру принциптері, олардың жұмыс ерекшеліктері және параметрлерін таңдау оқытылады. Релелік қорғаныстың қазіргі және перспективалық даму бағыттары, релелік қорғаныстың әртүрлі түрлерін қолдану саласы, электромеханикалық реледен релелік қорғаудың сандық терминалдарына өтудің негізгі проблемалары туралы мәліметтер келтіріледі; РЕТОМ51, Р��ТОМ21 ба��дарламалық сынау кешендерін қолданатын 10-35 кВ желілеріндегі жетекші әлемдік компаниялардың релелік қорғанысының сандық терминалдарымен жұмыс істеу дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр машининалар
  Несиелер: 5

  Электр машиналарының жалпы теориясының негіздері, түрлі машиналар түрлерінің жұмыс істеу принципі - трансформаторлар, асинхронды машиналар, синхронды машиналар және тұрақты ток машиналары қарастырылады. Электр машиналарының әрбір түрінің қысқаша сипаттамасы мен дизайн ерекшеліктері, олардың мағынасы мен көлемі көрсетілген. Электр машиналарының түрлерінің өнімділік сипаттамалары қарастырылады және осы негізде олардың артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қорытынды жасалады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Резервті электр станциялары
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығындағы резервтік электр станцияларының (РЭС) негізгі типтері. РЭС құрылымы мен конструкциясын зерттеу. Электрмен жабдықтаудағы үзілістерден ауыл шаруашылық өндірісіне келтірілген шығынды есептеу әдістерін меңгеру. Негізгі технологиялық процестердің электр жүктемелерінің мәжбүрлі графиктерін құру тәсілдері. РЭС типі мен қуатын таңдау әдістері. Жылжымайтын РЭС құрастыру және оның электр сұлбалары. Пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету. Пайдалану және сақтау кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы электр энергиясын тасымалдау және тарату
  Несиелер: 5

  Электр энергиясын беру және тарату жүйелері туралы білім алу. Электр тораптары элементтерінің орнын ауыстыру сұлбаларының параметрлерін анықтау әдістері, электр тораптары элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын есептеу әдістемесі, электр энергиясының сапа мәселелері және оны қамтамасыз ету оқытылады. Орнықты режимдер, реактивті қуат және кернеу бойынша режимді оңтайлауды есептеу кезінде RastrWin бағдарламасын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Релелік қорғаныстың элементтік базасы
  Несиелер: 5

  Релелік қорғаныстың элементтік базасы, электр беріліс әуе желілерінің, кабель желілерінің, күштік трансформаторлардың релелік қорғанысының жұмыс істеу принципі және сұлбалары, сандық терминалдардың жұмыс істеу принципі оқытылады. РЕТОМ51, РЕТОМ21 бағдарламалық сынау кешендерін қолданатын 10-35кВ желілеріндегі жетекші әлемдік компаниялардың релелік қорғанысының сандық терминалдарымен жұмыс істеу дағдылары игеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылдық электр тораптары
  Несиелер: 5

  Ауылдық электр тораптарының элементтерінің конструктивтік ерекшеліктерін зерттеу. Электр тораптарындағы режимдер мен шығындарды есептеу әдістерін меңгеру. Электр энергиясының сапасына қойылатын негізгі талаптар және оларды ауылдық электр тораптарында ұстау тәсілдері. Кернеуді реттеу принциптері мен құралдары. Электр тораптарындағы режимдерді есептеу кезінде RastrWin бағдарламасын қолдану. Реактивті қуат және кернеу бойынша жұмыс режимдерін оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәулелендіру көздерін ауыл шаруашылығына қолдану
  Несиелер: 5

  Пәнде оптикалық сәуле шығару және оның энергияның басқа түрлеріне түрленуі; әр түрлі сәуле шығару көздерінің жұмыс істеу принципі; ауыл шаруашылық мақсатындағы жарықтандыру қондырғыларының конструкциясы; жарықтандыру жүйелерін жобалау әдістемесі; оптикалық сәуле шығарудың негізгі шамалары; оптикалық сәуле шығарудың өлшеу қабылдағыштары; ауыл шаруашылық мақсатындағы жарықтандыру қондырғылары және сәулелендіру құралдары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр энергетикадағы компьютерлік тораптық технологиялар және деректер базасы
  Несиелер: 5

  Деректер қорын концептуалды жобалау туралы мәліметтер; деректер қорын басқарудың реляциялық жүйелерінің тілдік ортасы туралы мәліметтер; деректер қорының технологиялары, негізгі ұғымдар мен анықтамалар; деректер қоры жүйелерінің стандартты архитектурасы; Есептеу желілерін құру концепциялары оқытылады, желілерді құрастыру, деректерді берудің физикалық ортасы бойынша білім қалыптасады, желілік архитектура және басқару жүйелеріндегі желі жұмысы туралы түсінік беру компьютерлік желілерді құру принциптері; Желілік архитектураның негізгі типтері, компьютерлік желілердің негізгі топологиясы және аппараттық компоненттері, деректерді беру ортасына кіру әдістері, жергілікті желілердің базалық технологиялары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр энергетикадағы компьютерлік жүйелердің интерфейстері және деректер базасы
  Несиелер: 5

  Деректер қорын концептуалды жобалау туралы мәліметтер; деректер қорын басқарудың реляциялық жүйелерінің тілдік ортасы туралы мәліметтер; деректер қорының технологиялары, негізгі ұғымдар мен анықтамалар; деректер қоры жүйелерінің стандартты архитектурасы; Желілік архитектураның негізгі типтері, компьютерлік желілердің негізгі топологиясы және аппараттық компоненттері, деректерді беру ортасына кіру әдістері, жергілікті желілердің базалық технологиялары оқытылады. Есептеу желілерін құру концепциялары оқытылады, желілерді құрастыру, деректерді берудің физикалық ортасы бойынша білім қалыптасады, желілік ��рххитектура және басқару жүйелеріндегі желі жұмысы туралы түсінік беру компьютерлік желілерді құру принциптері;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үзіліссіз қорек көздері
  Несиелер: 5

  Үздіксіз қоректендіру көздерінің (ҮҚК) мақсаты және құрылымы. ҮҚК негізгі техникалық сипаттамалары. ҮҚК-де қолданылатын электр генераторлары және аккумуляторлаушы батареялар. ҮҚК электр сұлбаларын, автоматикасын және сигнализациясын жобалау. Электрмен жабдықтаудың гибридті жүйелерінде ҮҚК таңдау ерекшеліктері, пайдалану және қызмет көрсету мәселелері. Оны пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр аппараттары және өлшеу құралдары
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты студенттерді электр энергиясын өндіру, беру, тарату және тұтыну кезінде қолданылатын электр аппараттарының жіктелуімен, олардың конструкциясымен, сипаттамаларымен және негізгі параметрлерімен, әрекет ету принципімен, таңдау жағдайларымен, сондай-ақ қарапайым сынау принциптерімен таныстыру мақсатын қояды.Пән сондай-ақ негізгі өлшеу құрылғыларымен: қалқанды, ақпаратты беру функциясы бар өлшеу құралдарымен, көпфункционалды өлшеу аспаптарымен, қазіргі заманғы өлшеу трансформатор��арымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы технологияларындағы электр энергиясы
  Несиелер: 5

  Электр энергиясын пайдалану негізінде: жылу алмасу, электр тогының жылуға, кедергіге, доғаға түрлендірілуі алынған. Өнімді сақтау. Тұқымдарды тазалау және сұрыптау. Жануарларды емдеу және диагностикалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрмен жабдықтау
  Несиелер: 5

  Пән өз мақсаты ретінде энергияны өндіру, беру және тарату негіздерін, электр энергиясын тұтынушылардың сипаттамасын, жүйелердің сенімділігіне қойылатын талаптарды, қолданылатын коммутация және қорғау аппараттарын, жабдықтарды таңдауды үйренеді. Кернеудің әртүрлі деңгейлерінде электр жүктемелерін есептеу принциптері;реактивті қуатты компенсациялау тәсілдері, күштік және өлшеу трансформаторларын таңдау, бір сызықты сұлбаларды құру негіздері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр энергиясын тұтынушылар және олардың қоректендіру жүйелері
  Несиелер: 5

  Реактивті қуатты компенсациялауды есепке ала отырып, кернеудің әртүрлі деңгейлерінде электр жүктемелерін есептеу принциптерін меңгеру, трансформаторлардың типтері мен санын таңдау, электрмен жабдықтау сұлбасын құру және жабдықтарды таңдау, сондай-ақ электр энергиясын тұтынушылардың сипаттамаларын зерттеу, жұмыс ерекшеліктері, электрмен жабдықтау жүйесіндегі орын, қабылданған қоректендіру көздері тәуелді қоректендірудің қажетті сенімділігі, электрмен жабдықтау сұлбалары, коммут��ция және қорғау аппараттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық техника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән p-n өтулер негізіндегі негізгі жартылай өткізгіш элементтерді, олардың негізінде жартылай өткізгіш аспаптарды құрудың логикалық негіздерін, сондай-ақ комбинаторлық логиканың функционалдық түйіндерін қарастырады. Микропроцессорлық жүйелерде басқару алгоритмдерін жүзеге асыру үшін Assembler қолдану зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған электр жетек
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған электржетектің әртүрлі жүйелерінің құрылымын, сипаттамаларын және жұмыс режимдерін зерттеу. Әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған электржетектің элементтерін таңдау, статикалық және динамикалық сипаттамаларын, параметрлерін есептеу әдістері қарастырылады. Теориялық білім күшті зертханалық практикуммен бекітіледі. Өңделген әдістемелерді қолдана отырып заманауи стендтер жетекші әлемдік өндірушілердің қозғалтқыштары мен түрлендіргіштерімен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық машиналарының электр жетегі
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған электржетектің әртүрлі жүйелерінің құрылымын, сипаттамаларын және жұмыс режимдерін зерттеу. Әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған электржетектің элементтерін таңдау, статикалық және динамикалық сипаттамаларын, параметрлерін есептеу әдістері қарастырылады. Теориялық білім күшті зертханалық практикуммен бекітіледі. Өңделген әдістемелерді қолданатын заманауи стендтер әлемдік жетекші өндірушілердің автоматтандырылған электр жетектерімен жұмыс істеу дағдыларын алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылықтағы электртехнологиялар
  Несиелер: 5

  Курс электротермиялық құрылғылардың теориясын және есебін, олардың жіктелуін, жобалаудың міндеттері мен мазмұнын қарастырады. Жылыту құрылғылары үшін жылу және электр қуаттарын анықтау және жылытқыштарды есептеу. Су жылытқыш және бу қазандарының конструкциялары оқытылады. Өндірістік жайлардағы және ауыл шаруашылығы өндірісі өнімдерінің қоймаларындағы микроклимат қондырғыларын, техниканы жөндеуге арналған шеберханаларды жарақтандыру электр энергиясын пайдалану арқылы орындалады. Өнімді сұрыптау, жануарларды диагностикалау және емдеу, жабдықтарды тазалау және дезинфекциялау, топырақты жуу электронды-ионды, ультрадыбыстық, электр-физикалық және электр-химиялық тәсілдермен жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микропроцессорлық техника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты түрлендірудің теориялық негіздерін, микропроцессорлық жүйелерді (МПЖ) құрудың логикалық негіздерін, МПЖ архитектурасын, МПЖ жеке тораптарын сұлбалық іске асыруды қарастырады. Микропроцессорлық жүйелерде басқару алгоритмдерін жүзеге асыру үшін Assembler қолдану зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының халықаралық және нормативтік базасы OHSAS 18001 стандарты; еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі; қауіпті және қауіпті еңбек жағдайлары; оңтайлы және қолайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар; қауіпсіздік техникасы және электр қауіпсіздігі («Қорғайтын жерлендіру және нөлдеу», «1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы электр қауіпсіздігі», «Электр қауіпсіздігінің негіздері»); өрт қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АӨН-да ЖЭК электр жабдықтарын жобалау, монтаждау және баптау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде энергетикалық ресурстарға қажеттілікті анықтау мәселелері қарастырылады. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі. Параметрлерді есептеу және жобалау. Сатып алу және логистика. Алаңдарды таңдау және құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру. Жел генераторлары мен күн панельдерін монтаждау. Инверторлар мен қорғау жүйелерін монтаждау. Кабельдерді және энергияны сақтау жүйелерін монтаждау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АӨН-да энергия үнемдеуші технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде электр энергиясының өндірістік шығындары және оларды қысқарту шаралары қарастырылады.Реактивті қуат, электр энергиясының шығындары.Электр энергиясын пайдалануды реттеуді қамтамасыз ететін жүйелер - оны үнемдеу. Күн энергиясымен жабдықтау жүйелері бар энергиялық тиімді технологиялар. Жарықдиодты жарықтандыру және иллюминация

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гибридті автономды энергетикалық қондырғылар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде үй шаруашылықтарын және автономды объектілерді электрмен жабдықтау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік мониторинг, гибридті энергия қондырғыларын құру принциптері. Альтернативті энергияны генерациялау тәсілдері. Баламалы энергияның бірнеше көздерінен гибридті жүйе. Орталықтандырылған энергиямен жабдықтаудан бас тарту. Сенімділік пен өмір сүруді арттыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Күн-жел энергетикалық қондырғылардағы түрлендіргіш құрылғылар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде күн және жел энергиясынан аккумуляторлық батареяның (АБ) заряды процесін бақылау сұрақтары қарастырылады. Аккумулятор зарядының кернеуін реттеу. Уақыт бойынша автоматты жүктемені қосу. Таймер және циклдерді бақылау функциялары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электр энергетикалық жүйелер үшін энергия жинақтаудың гибридті жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде энергия жинақтаудың гибридті жүйелері, литий ионды аккумуляторлар, суперконденсаторлар, тұрақты жұмыс және ЖЭК автономды жұмысы, жылдамдатылған режим, тиімді реттеу құралы, зияткерлік электр энергетикалық жүйелерді құру, желідегі жүктеме графиктерін теңестіру; активті және реактивті қуат пен жиілікті қысқа мерзімді тербелістерді демпфирлеу қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Нормативтік-құқықтық база, ҚР стандарттары, еңбекті қорғауды басқарудың бірыңғай жүйесі, еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықтар, жазатайым оқиғаларды тексеру, жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдері мен құралдары, электр желілері мен электр қондырғыларының қауіптілігін теориялық және эксперименттік зерттеу, жанасу және қадамның кернеуі, "Витим-2-02"манекенді пайдалану арқылы алғашқы көмек көрсету шаралары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пән әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіптік қызметтің әртүрлі салаларындағы әлеуметтік-коммуникативті мәселелерді шешуге, сонымен қатар әрі қарай өзін-өзі тәрбиелеуге арналған жылуэнергетика және жылу технологиялары саласындағы кәсіби және қажетті шет тілін білуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Қазақ тілі Пәннің мазмұны студенттерде маманның интеллектуалдық, әлеуметтік және кәсіби сапасын біріктіретін лингвомамандық құзыретін қалыптастыруға бағытталған. Нәтижесінде студенттер арнайы лексика дағдыларын кәсіби ортада, жалпытехникалық және шеңбері ауқымды емес тақырыптардың туындауы мен талдауында, мамандық бойынша өз мәтінін жазбаша және ауызша түрде құрастыруда, кәсіби қарым-қатынаста және мемлекеттік тілде ашық сөйлеуде көрсете алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON6

  Параметрлерді, сипаттамаларды есептеуді, электр машиналарын, автоматтандырылған электр жетегінің сандық жүйелерін және коммутациялық электр аппараттарын таңдауды жүзеге асыру, қазіргі заманғы электр техникалық материалдардың ерекшеліктерін білу және жоғары кернеу техникасымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

 • Код ON1

  Құқықтық және этикалық нормалар білімінің негіздерін меңгеру және оларды кәсіби қызметте қолдана білу. Интеллектуалдық, мәдени, физикалық, кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық бағыттарын дербес құра алады және енгізе алады. Қазақстан тарихы бойынша объективті білімді ғылыми негіздеу.

 • Код ON2

  Әлеуметтік, тілдік және экономикалық білім негіздерін, өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру әдістері мен тәсілдерін және қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және экология ережелерін сақтауды меңгеру. Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормалары мен ережелерін қолдану қабілетін көрсету.

 • Код ON4

  Электр техникалық өлшеу құралдарын, автоматты басқару жүйелерін, релелік қорғаныс және автоматиканы дұрыс есептеу және таңдау.

 • Код ON8

  Жылу және электр энергетикасы объектілерінің тиімді өндірістік-технологиялық жұмыс режимін анықтауға, энергия және ресурс үнемдеу саласында шешімдер қабылдауға қабілетті. Энергетикалық ресурстарды үнемдеу және энергия тиімділігін арттырудың практикалық дағдыларын, энергияны өндіру мен орынды пайдаланудың ең тиімді әдістерін қамтамасыз ететін энергетикалық агрегаттар мен жүйелерді есептеудің инженерлік әдістерінің дағдыларын қолдану.

 • Код ON10

  Электр станцияларын, электр тораптарын, электр тораптарының және кәсіпорындарды электрмен жабдықтау жүйелерінің релелік қорғанысын және ішкі және сыртқы жарықтандырудың жарық техникалық қондырғыларын жобалау мәселелерін меңгеру. Қалыпты және апаттық режимдерге талдау жүргізу және сандық релелік қорғаныс және автоматиканың іске қосылу параметрлері мен орындаудың мүмкін нұсқаларын анықтай білу.

 • Код ON3

  Базалық математикалық, физикалық және басқа да жаратылыстану-ғылыми білімді, сондай-ақ электр техниканың,электр тізбектері мен электр магниттік өрістің теориялық негіздерін электр инженерлік есептерді шешу үшін пәнаралық контексте көрсету және қолдану

 • Код ON9

  Кәсіпорындардың барлық типтеріндегі электр станцияларының, электр тораптары мен электрмен жабдықтау жүйелерінің электр техникалық жабдықтарын монтаждауды, жөндеуді, реттеуді, сынауды және пайдалануды, сандық басқарылатын жартылай өткізгіш энергия түрлендіргіштерінің электр механикалық жүйелерін, релелік қорғаныстың сандық терминалдарын диагностикалауды дербес жүргізуге қабілетті.

 • Код ON5

  Қазіргі заманғы компьютерлік, ақпараттық технологияларды, сандық техниканы және электр энергетикасындағы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті, компьютерлік желілерде жұмыс істеу дағдыларын көрсету.

 • Код ON7

  Жаңғыртылатын энергия көздері негізінде электр станциялары мен энергетикалық кешендердің электр қондырғыларының элементтерін құрастыруға және жобалауға қатыса алады. Жел энергиясы мен Күн радиациясының мониторинг жүйесін қолдану.

Top