Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Менеджмент в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Басқару-талдау қызметін табысты орындауға менеджмент саласында кең іргелі білімі бар, бастамашылық, еңбек нарығының өзгермелі талаптарына және қазіргі заманғы технологияларға бейімделген, жеке де, командада жұмыс істей алатын жоғары білікті кадрларды даярлау .
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  «Басқару психологиясы» пәні басқару негіздерін үйренуді және басқару шешімдерінің психологиялық мазмұны туралы білімді толықтырады. Пәнді оқу магистранттардың басқару еңбегі және осыған байланысты басқару қатынастары саласында кәсіби қызмет үшін қажетті білімін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулердің заманауи әдіснамасының жалпы мәселелеріне кіріспе жасайды. Пән ғылымда оның дамуының қазіргі кезеңінде пайда болатын негізгі әдіснамалық мәселелерді талдауға және ғылыми зерттеу әдістерінің жүйесі туралы түсінік алуға, сонымен қатар магистранттың бірқатар құзіреттіліктерді алуға бағытталған, ғылыми әдістің мәнін үш аспект бойынша тереңірек түсінуге мүмкіндік береді: таным әдістері туралы білім ретінде, таным құралы ретінде және ғылыми білімді тексеру құралы ретінде. Бұл магистрантқа ғылыми-зерттеу жұмысында ғылыми әдісті қолданудың мәні мен ерекшеліктерін түсінуге, ғылымның белгілі бір саласында қазіргі деңгейде зерттеу мә��елелерін қоюға және шешуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Магистрантқа магистрлік диссертацияны орындау кезінде қажетті ғылыми-зерттеу жұмысының принциптері мен әдістері туралы жалпы түсінік береді. Ғылыми зерттеулер әдістемесінің жалпы категорияларын, ұғымдарын, принциптерін және қазіргі заманғы концепцияларын меңгеруде магистранттардың теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз етеді; өзіндік ғылыми жұмыстарды, зерттеулер мен эксперименттерді жүргізу дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Оқу үрдісінде университет кітапханасының заманауи ақпараттық ресурстары мен сервистерінің репертуары, әлемдік каталогтар мен мәліметтер базасындағы ақпараттық ізденістің ерекшеліктері сияқт�� мәселелер қарастырылады. Магистранттар ғылымометрикалық дерекқорлармен жұмыс істеу дағдыларын, электронды ресурстармен жұмыс жасаудың әмбебап тәсілдерін және қазақстандық және шетелдік ғылыми басылымдарда жариялау үшін ғылыми жұмыстарды дайындау технологиясын, ғылыми жарияланымдар мен ғылыми еңбектерді библиографиялық ресімдеу мәселелерін меңгереді. Пән магистранттарды диссертацияның материалдарын жинақтауға дайындауға, ғылыми метрикалық деректер базасында индекстелетін шетелдік журналдарда жариялау үшін ағылшын тілінде мақалалар жазуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобаларды бағалау мен бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Магистранттарда қазіргі жағдайда ұйымның инвестициялық және инновациялық қызметін бизнес-жоспарлау процестерінің мазмұны туралы кешенді түсінік қалыптастыру және осы қызметтің жеке аспектілері бойынша тиімді шешімдерді әзірлеу бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Инвестициялық жобалау, инвестициялық жобаларды талдау және бағалау саласында базалық түсініктерді қалыптастырады; магистранттардың экономикалық ойлауын дамытады,ол осы курсты оқып болғаннан кейін алынған білімді қолдана білу, неғұрлым тиімді жобалық шешімдерді таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пән магистрантардың халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шет тілді кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігінің негіздерін қалыптастырады; кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында ағылшын тілді дереккөздерден қажетті ақпарат алу дағдыларын дамытуға ықпал етеді; кәсіби мәтіндерді аннотациялау және рефераттау дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент (ілгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Инновациялық менеджменттің мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаттарды, жаңашылдықтар теориясының даму ерекшеліктерін, инновациялық үдерістердің даму заңдылықтарын, инновациялық үдерістерді халықаралық, ұлттық, аймақтық және Фирмаішілік басқарудың теориясы мен тәжірибесін, ұйымдардың жаңасын енгізуге қабылдаушылық мәселелерін зерттейді; - инновациялық үдерістерді басқару мәселелерін ерекшелеуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Персоналды басқару (үлгерілетілген курс)
  Несиелер: 5

  Магистранттарда жалпы ұйымды басқару жүйесінің маңызды элементі ретінде ұйымның адами ресурстарын басқарудың кіші жүйесінің қалыптасу және даму заңдылықтары туралы біртұтас білім жүйесін қалыптастырады, сондай-ақ магистранттың ұйым персоналын басқарудың дағдылары мен іскерліктерін меңгеруі. Персоналды басқарудың тұжырымдамалық негіздерін, кәсіпорынның кадрлық әлеуетінің құрамы мен құрылымын сандық талдауды, сондай-ақ ұйымдық басқару құралдарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Басқарманың мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, әртүрлі қызмет түрлерін жүзеге асырудың, басқару және жобалау жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын әзірлейді. басқарманың мазмұнын ашады, басқару туралы білім кешенін қалыптастырады, әртүрлі қызмет түрлерін жүзеге асырудың, басқару және жобалау жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын әзірлейді. Менеджменттің тарихи аспектілерін, оның технологияларын; менеджменттің әдістері мен функцияларын; персоналды басқаруды қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент (ілгеріленген курс)
  Несиелер: 5

  Ұйымның стратегиясы саласындағы теориялық алғышарттар мен базалық ұсыныстарды зерттейді; стратегиялық менеджменттің негізгі міндеттері мен әдістерін қарастырады; стратегиялық сипаттағы міндеттерді шешу, ұйымды дамытуға бағытталған жобаларды әзірлеу және іске асыру бойынша практикалық дағдыларды игереді. Стратегиялық менеджменттің барлық әдістерін кешенді қарастырады: сыртқы ортаны, ұйымның ішкі мүмкіндіктерін талдау, стратегиялық баламаларды әзірлеу әдістері мен тәсілдері, ҚР қазіргі стратегиялық шешімдерді жүзеге асыру тәсілдері мен алгоритмдері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инвестициялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Магистранттарға ұйымның инвестициялық қызметі саласында терең іргелі теориялық және практикалық білім, білік пен дағды береді; оларда инвестициялық қызмет саласында қабылданатын басқарушылық шешімдердің негізділігі үшін жауапкершілік сезімін қалыптастырады; Кәсіпорынның инвестициялық қызметін ұйымдастыру және жоспарлау бойынша практикалық дағдыны қалыптастырады, инвестициялық үдерістердің тиімділігін бағалау негіздері бойынша әртүрлі міндеттерді шешу дағдысын қалыптастырады; инвестициялар мен инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың негізгі әдістерін меңгеру.; инвестициялық қызметті жүзеге асыруға ілеспе тәуекелдерді анықтау және бағалау іскерліктерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON8

  8. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары:  заманауи техникалық құралдарды пайдалана отырып ақпаратты алу, өңдеу және беру дағдыларының болуы;  ғылыми зерттеулер мен есептеулерді жүргізу әдістерін практикада қолдану дағдысының болуы.

 • Код ON2

  2. Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде) саладағы мамандарға да, маман еместерге да хабарлау;

 • Код ON7

  7. Мамандарға, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелер мен шешімдерді нақты және екі мағыналы емес хабарлау:  берілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді коммуникацияларды құру бойынша;  әр жағынан бағалау бойынша (өндірістік, мотивациялық, институционалдық және т. б.) экономикалық агенттердің мінез-құлқы, кәсіби қызмет саласындағы объектілердің даму үрдістері;

 • Код ON1

  1. Басқарушылық шешімдерді қабылдауда басшының қызметін талдау кезінде; оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу және іске асыру кезінде; білім беру процесінде пайдалану нәтижелерін талдау үшін әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру.

 • Код ON3

  3. Бизнес субъектілерін қолдау және психологиялық көмек көрсетуде, тұлғалық ерекшеліктерді диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; бизнес-ұйымды дамыту және диагностикалау әдістерін меңгеру үшін; деректерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; сұрақтар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; өзбетілік жұмысты жүзеге асыру үшін, зерттелетін салада қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON5

  5. Жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану:  экономикалық объектілердің қызметін талдау, ғылыми негізделген қорытындылар жасау және өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың қажетті нысандарын таңдау, басқарушылық шешімдер қабылдау;  әлеуметтік маңызды мәселелер мен үдерістерді терең талдау және өз жұмысында әлеуметтік – гуманитарлық іргелі ғылымдар әдістерін қолдану;

 • Код ON4

  4. Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген осы оқылатын салада дамып келе жатқан білімі мен түсінігін көрсету:  кәсіпорын деңгейіндегі басқару қызметінің іргелі негіздерін білу (экономика, менеджмент, маркетинг, қаржы және- т. б.);  отандық бизнес-әріптестіктің экономикалық, басқарушылық, құқықтық, саяси, мәдени технологиялық ортасының ерекшеліктерін білу;

 • Код ON6

  6. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру:  ұйымдар мен кәсіпорындардың экономикалық қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы практикалық мәселелерді ғылыми талдау және шешу кезінде;  менеджмент және маркетинг саласындағы мәселелерді зерттеу және кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін алынған нәтижелерді пайдалану кезінде;

7M04101 Менеджмент
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Аграрлық менеджмент (2 жыл)
Магистратура

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Менеджмент 2 ж.
Магистратура

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Жоба менеджменті
Магистратура

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Менеджмент
Магистратура

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Жобалық менеджмент
Магистратура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Менеджмент
Магистратура

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04101 Менеджмент
Магистратура

Халықаралық білім беру корпорациясы

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
7M04101 Менеджмент
Магистратура

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Менеджмент
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Менеджмент
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top