Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05201 Экология в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • -ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдайды; - ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметінің барысында туындайтын міндеттерді шешеді; - бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша білім алушылардың ғылыми-зерттеу, жобалық және оқу-кәсіптік қызметін ұйымдастырады; -ғылыми, зертханалық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін және жетістіктерін ғылыми есеп, мақалалар тезисі, баяндамалар, докторлық диссертациялар түрінде ғылыми қоғамдастыққа және кең жұртшылыққа таныстырады;
  • – табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының жүйелі көрінісінің негізінде қоршаған ортаның қазіргі заманғы проблемаларын түсіндіреді; - қоршаған ортаны зерттеудің қазіргі заманғы аналитикалық және есептік әдістерінің мәні мен үрдістілігінің табиғатын түсіндіреді; - жер туралы ғылымдар принциптері, методологиясы және технологиялары негізінде қоршаған ортаның компоненттерін зерттейді; - тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін қоршаған орта компоненттерінің өзгеруінің сценарийлерін әзірлейді;
  • -ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыра отырып, зертханалық және ғылыми эксперименттерді жүзеге асырады; - компьютерлік технологияларды қолдану арқылы деректерді өңдеу және интерпретациялаудың заманауи әдістерін қолданады; - орындалған зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, шолулар, жарияланымдар ресімдейді; - зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратқа талдау және жүйелеу жүргізеді;
  • -аналитикалық, имитациялық және тәжірибелік зерттеулер; - жаһандану және интернационалдандыру жағдайында отандық ғылыми дамудың қазіргі заманғы үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын пайдалана отырып ғылыми зерттеулерді іске асырады; - аналитикалық, имитациялық, тәжірибелік зерттеулер нәтижелері бойынша қорытындылар жасайды;
  • -зерттеулер мен әзірлемелердің нақты кәсіптік нәтижелеріне қол жеткізу үшін практикалық қызметке инновациялық тәсілдерді енгізеді; - есептерді жүргізу әдістемесі мен әдіснамасын жетілдіреді; - нақты ғылыми нәтижелерді алуға бағдарланған ззерттеулердің таңдалған әдіснамаға сәйкес ғылыми-тұтас процесін интеграциялайды;
  • -ұлттық және халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми аймақтың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосады; - ғылыми - техникалық, жобалық және қызметтік құжаттарды әзірлейді; - өндірістің тиімділігін арттыру үшін қолданылатын жүйелер мен технологиялық процестерді жетілдіру және жаңғырту бойынша идеяларды ұсынады; - ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді;
  • -қоршаған ортаға әсерін комплексті бағалауды (ҚОӘБ) жүзеге асырады; – жаңа идеялардың синтезі негізінде бірегей докторлық зерттеуді жүзеге асырады, оның нәтижелері реферацияланатын басылымдарда жарияланған; - білімге негізделген қоғамның технологиялық және әлеуметтік-мәдени дамуына ықпал етуі; – кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды қолданады;
  • -қоршаған орта компоненттерін басқару модельдерін таңдау және бейімдеудің негізінде нақты табиғи-шаруашылық проблемаларды шешу үшін ұсынымдар әзірлейді; - табиғи ресурстарды теңгерімді басқару үшін нормативтік құжаттарды әзірлейді; - ғылыми қызметті табысты іске асыру үшін жобалық менеджмент алгоритмін пайдаланады;
Top