Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05301 6B05301-Химия в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Негізгі анықтамалар. Термодинамиканың нөлдік Заңы. Бірінші заң (начало) термодинамика. Қосылыстың стандартты жылуы (энтальпия). Стандартты жану энтальпиясы. Химиялық байланыстың стандартты энергиясы (энтальпия). Сублимация, булану және балқытудың стандартты энтальпиясы. Электронға жақындау, иондау потенциалы, электротрицательділік. Гесса Заңы. Цикл Борна-Габера. Кирхгоф Заңы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 6

  Жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Сызықтық алгебра элементтері. Матрицалар және анықтауыштар. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу. Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар және толық дифференциал. Ең кіші квадраттар әдісі. Белгісіз интеграл. Интегралдау әдістері. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Ықтималдықтар теориясы. Математикалық статистика элементтері. Есептеу әдістері, таңдамалы орта мен дисперсия

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының рухани мұрасы болып табылатын көркем шығармалар туралы жалпы түсінік. Рухани-көне түркі жазуында, қазақ халқының тарихи даму жолындағы фольклорлық шығармаларындағы ұлттық мұраның негізі. Халықтың эстетикалық дүниетанымын қалыптастыруда ауызша халық әдебиеті мен жазбаша әдебиеттің маңызы. Қазіргі ақпараттық-технологиялық дәуірдегі әдебиет және өнер туралы жалпы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология жəне өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғам мен табиғаттың даму негіздері, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылымдық бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Құрылымдық химияның мәселелері. Негізгі түсініктерді сыни талдау. Физикалық қасиеттерге қосылудың әсері. Кристаллография негіздері. Үйлестіру топтарының жүйелігі. Химиялық байланыс сипатына тәуелді емес үйлестіру кедергісі. Сол аймақтардың ең тығыз орамасы (PU). Оңтайлы электрон концентрациясының принципі. Валенттілігі мен валенттілік сызбаларының принципі. Рентгендік құрылымдық және рентгендік фазалық талдау негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 4

  Материалдық нүктенің және абсолютті қатты дененің кинематикасы. Абсолютті қатты дененің үдемелі және айналмалы қозғалысы. Салыстырмалылық принципі. Энергия, импульс, импульс моментінің сақталу заңдары. Механикалық тербелістер мен толқындар. Гидродинамика элементтері. Молекулалық-кинетикалық теорияның негіздері. Термодинамика негіздері. Электр құбылыстары. Электромагниттік құбылыстар. Геометриялық толқын оптикасының негіздері. Жарықтың корпускулалық қасиеттері. Атом және ядролық физика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 5

  Периодтық заң химиялық жүйелеудің негізі ретінде. Элементтердің химиясына кіріспе. Қарапайым заттар. Бинарлы қосылыстар. Күрделі қосылыстар. р-элементтердің химиясы. VIII-А тобының элементтері. Бромның кіші тобы. Селеннің кіші топ элементтері. Мышьяк топшасы. Германийдің кіші топ элементтері. Галлийдің кіші тобы. s-элементтердің химиясы. Металдардың жалпы сипаттамасы. IIА тобының элементтері. IА тобының элементтері. d-элементтердің химиясы. Интерметалдық қосылыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогиканың әдіснамалық негіздері, оның дамуының негізгі кезеңдері, тұтас педагогикалық процестің мәні мен мазмұны. Қазіргі мектепте білім беруді ұстаудың тұтас педагогикалық үрдісінің құрамдас бөлігі ретінде оқыту. Сабақ оқытудың негізгі формасы ретінде. Оқытудағы диагностика және бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиялық реакциялардың теориясы
  Несиелер: 6

  Химиялық реакция ұғымы және оның механикасы. Молекулалық-кинетикалық теорияның негіздері. Химиялық реакцияның механизмін түсіндіретін теориялардың негізгі ережелері – белсенді қақтығыстар теориясы (БҚТ) және активирон-кешенді теориясы. Потенциалды энерия бетінің концепциясы (ЭПБ), ЭПБ құру қасиеттері мен әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Аналитикалық химияның міндеттері мен мақсаты. Элементтерді анықтау әдістері. Талдаудың химиялық әдістері. Гравиметриялық талдау әдісінің мәні. Тұнбаға түсіруші мен тұнбаға түскен және тұнбаның гравиметриялық формаларына қойылатын талаптар. Тұнба құрылымының, оның жеке қасиеттері мен тұндыру жағдайларына тәуелділігі. Титриметриялық талдау әдістері. Титрлеудің индикаторлық қатесі. Тұнбалау титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Аналитикалық химиядағы электрохимиялық талдау әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Химияны оқыту әдістемесі ғылым ретінде және оқу пәні ретінде. Химияны оқытудың білім беру функциясы. Қазіргі дидактикалық талаптар аясында мектеп химия курсын құру және қалыптастыру жүйесі. Химияны оқытудың дамытушы функциясы. Дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Координациялық химия
  Несиелер: 5

  Курс аясында химиялық байланыстың номенклатурасы, табиғаты, физикалық және химиялық қасиеттері, кешенді қосылыстардың практикалық маңызы оқытылады. Механизм және реакциялық қабілет, кешендердің оптикалық және магниттік қасиеттерінің олардың химиялық құрылысымен өзара байланысы мәселелері егжей-тегжейлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика-химиялық анализ әдістері
  Несиелер: 4

  Талдаудың физика-химиялық әдістерінің жалпы сипаттамасы. Талдаудың электрохимиялық әдістері. Потенциометриялық әдіс. Потенциометриялық титрлеу. Электр-гравиметриялық талдау әдісі. Талдаудың кулонметрикалық әдісі. Вольтамперометриялық әдістер. Полярография. Сапалық және сандық полярлыграфикалық талдау. Спектроскопиялық талдау әдісі. Молекулалық-абсорбциялық спектроскопия (спектрофотометрия) әдісі. Заттың концентрациясын анықтау тәсілдері. Атомдық-эмиссиялық спектроскопия. Оттың эмиссиялық спектроскопиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі оқу үрдісін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Инновация түсінігі. Инновациялық және ғылыми-техникалық қызмет. Инновациялардың жіктелуі. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. Технологияның жіктелуі. Қазақстан педагог-жаңашылдарының технологиясы. Жобалау технологиясы. Ойын технологиялары. Химия және оны оқыту әдістемесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Студенттердің ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  ҚР-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Теориялық зерттеулер. Зерттеулерде математикалық әдістерді қолдану. Ғылыми ақпараттың негізгі көздері. Ғылыми ақпаратты жинау. Тәжірибелік зерттеулер. Экспериментальды зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс нәтижелерін рәсімдеу және ақпарат беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Метрология, стандартизация и сертификация
  Несиелер: 5

  Метрологияның пәні мен міндеттері. Химиялық талдаудың кейбір метрологиялық аспектілері. Химиялық өлшеу нәтижелерін өңдеудің теориялық негіздері. Жүйелік және кездейсоқ қателіктер,ауытқулар. Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Өлшеу құралдарын калибрлеу және тексеру. Стандарттау негіздері. Сертификаттау негіздері. Сынақ зертханалары және оларды аккредиттеу. Халықаралық және өңірлік деңгейлердегі сертификаттау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Термодинамика-ның І бастамасы. Термохимия. Термодинамиканың II баста-масы. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Химиялық кинетиканың негізгі анықтамалары мен ұғымдары. Фотохимиялық және тізбекті реакциялар. Гетерогенді реакциялар кинетикасы. Гомогенді және гетерогенді катализ негіздері. Электролиттер ерітінділерінің қасиеттері мен теориялары. Электрохимия процестерінің негізгі заңдары мен заңдылықтары.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық анализдегі метрология
  Несиелер: 5

  Химиялық талдау метрологиялық процедура ретінде. Талдау нәтижесі кездейсоқ шама ретінде. Қателіктер, олардың жіктелуі. Химиялық талдаудағы негізгі қателіктер. Қателітер және оларды жою әдістері. Химиялық талдаудағы жүйелі қателіктер. Химиялық талдау деректерін математикалық өңдеу және ұсыну. Химиялық талдау деректерін өңдеу үшін кіші квадраттар әдісін қолдану. Экспериментті жоспарлау теориясының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Quantum Chemistry
  Несиелер: 4

  Дайын бағдарламалар бойынша кванттық-химиялық есептеулерді жүргізу әдістемесі, қазіргі заманғы кванттық-химиялық әдістердің дәлдігі, кванттық-химиялық есептеулердің нәтижелерін, жұқа органикалық синтезде және молекула құрылысының физика-химиялық зерттеулерінде молекулалық орбиталь теориясының қазіргі заманғы әдістерін қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстардың құрамы мен құрылысы. Органикалық реакциялардың механизмдерін зерттеу әдістері. Алкандар. Радикалды орын басу механизмі. Алкендер. Электрофильдік қосылу механизмі. Алкадиендер. Алкиндер. Көмірсутектердің галоген туындылары. Қаныққан көміртегі атомында нуклеофильді орынбасу реакциясының механизмі. Элиминирлеу механизмі. Бір және көпатомды спирттер. Қарапайым эфирлер. Альдегид және кетондар. Бір негізді карбон қышқылдары және олардың туындылары

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Structure of Substance
  Несиелер: 6

  Молекулалар құрылысының классикалық және кванттық-механикалық теорияларының жағдайы. Тербелмелі молекулалар үшін Шредингер теңдеуі. Симметрия және нүктелік топтар. Молекуланың геометриялық конфигурациясы. Молекулалардың электрлік қасиеттері. Молекуланың электрондық күйі. Молекуланың тербелмелі күйі. Молекуланың айналмалы күйі. Молекулалардың магниттік қасиеттері. Молекулалардың электрондық тербелмелі-айналмалы спектрлері. Молекулалардың валенттігі және деформациялық тербелістері. Симметрия бойынша тербеліст

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық термодинамика және ерітінділердегі тепе-теңдік
  Несиелер: 5

  Физикалық химия бөлімі ретіндегі термодинамика. Негізгі ұғымдар. Термодинамиканың нөлдік және бірінші бастамасы. Термохимия. Термодинамиканың екінші заңы, оның негізгі тұжырымдары. Карно Циклі. Энтропия. Қарапайым процестердің энтропиясын есептеу. Нернсттің жылу теоремасы, Планк постулаты. Термодинамиканың үшінші заңы. Максвелл теңдеулері. Химиялық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Жеке заттардың фазалық түрленуі. Гетерогенді тепе-теңдік, Гиббстің фазалар ережесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Surface Active Substances
  Несиелер: 5

  Беттік құбылыстар, жіктелуі, оның теориясының мәні. Беттік қабатқа әсер ететін күштер. Беттік құбылыстарды ұсыну. Беттік-белсенді заттар, беттік-белсенді емес заттар. Беттік керілу. Беттік керілуге әсер ететін факторлар. Беттік белсенді заттардың қасиеттерін бағалаудың негізгі әдістері. Эмульгациялық қабілеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Colloid Сhemistry
  Несиелер: 5

  Коллоидтық химияның даму тарихы. Коллоидтық жүйелердің ерекшеліктері. Коллоидты жүйелерді алу әдістері.Коллоидтық жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері. Коллоидты жүйелердегі осмос құбылысы Коллоидты жүйелердің оптикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар. Адсорбция. Жіктелуі, адсорбция изотермалары. Адсорбенттер, жіктелуі. Коллоидтық жүйелердің электрлік қасиеттері. Мицелланың құрылысы. Агрегаттық және седиментациялық орнықтылық. Коагуляция, кинетика және коагуляция түрлері. ЖМҚ ісінуі және еруі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Современные IT методы в химии
  Несиелер: 5

  Химиялық ақпаратты автоматтық жинау, беру, өңдеу және жинақтаудың қазіргі заманғы IT әдістері. Химия бойынша білім беру және ғылыми зерттеулер үшін ғаламторды пайдалану. Компьютерлік техниканы пайдалану әдістемесі. Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрлері. Мамандандырылған ғылыми мәтіндерді дайындау құралдары. Химия бойынша ғылыми зерттеулерге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Зерттеу міндеттерін шешу үшін ақпараттық желілерді пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Information Technology in Chemistry
  Несиелер: 5

  Химиялық ақпаратты сақтау, өңдеу, тарату және ұсыну принциптері. Негізгі техникалық құралдар және олардың сипаттамалары. Химия бойынша білім беру және ғылыми зерттеулер үшін ғаламторды пайдалану. Компьютерлік техниканы фундаменталдық химияда қолдану әдістемесі. Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрлері. Химия бойынша ғылыми зерттеулерге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету. Химия бойынша зерттеу есептерін шешу үшін ақпараттық желілерді қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Structure of Atoms and Molecules
  Несиелер: 6

  Кванттық-химиялық әдістер атом мен молекулаларды, химиялық реакциялар бетінің әлеуетті энергиясын, аралық өнімдер мен айнымалылардың салыстырмалы тұрақтылығы мен геометриясын есептеу үшін қолданылады. Молекулалардың спектроскопиялық параметрлерін анықтау үшін кванттық-химиялық есептеулерді қолдану. Кристалдық өріс теориясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физические методы исследований
  Несиелер: 4

  Атомдар мен молекулалардың физикалық қасиеттері. Физикалық қасиеттерін анықтау әдістері. Әдістің физикалық теориясы. Тура және кері есептер. Әдістердің жалпы сипаттамасы. Сәулеленудің затпен өзара әрекеттесуі. Әдістердің энергетикалық сипаттамалары. Эмиссиялық спектроскопия. Аспаптың блок-схемасы. КР айналмалы спектрлері. Лазерлік әдістер. Тербелмелі спектроскопия әдістері. УК-спектроскопия теориясы мен әдістемесі. ЭПР, ЯМР, ЛМР әдістері, олардың қолданылуы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ерітінділер термодинамикасы
  Несиелер: 5

  Ерітінділер теориясының негізгі ережелері және оларды зерттеудің физика-химиялық әдістері. Ерітінділерді еріту және қалыптастыру процесіне заманауи көзқарас, химияның маңызды заңдарын ашумен және физика – химиялық талдау әдістерімен ерітінділер теориясының қалыптасуы мен дамуының тығыз байланысын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химическая кинетика и электрохимия
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Статикалық жағдайдағы қайтымсыз реакциялардың кинетикасы. Реакциялар тәртіптерін анықтау әдістері. Статистикалық жағдайдағы қайтымды реакциялардың кинетикасы. Күрделі реакция кинетикасы. Белсенді қақтығыстар теориясы (БҚТ). Белсендірілген кешен теориясы.Катализ. Гомогенді катализ. Гетерогенді катализ. Гетерогенді катализдегі диффузия мен адсорбцияның рөлі. Электрохимия. Электр өткізгіштігі. Электр қозғаушы күштер және электродты процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия негіздері
  Несиелер: 5

  Биологиялық химияның іргелі негіздері. Негізгі физиологиялық процестер мен ферменттер арасындағы байланыс, ақуыздар, энзимдер, көмірсулар. Метаболизм және ағзаның тіршілік әрекетінің негізгі процестері. ДНК бастапқы және қайталама құрылымын зерттеу. Уотсон-Крик моделі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химия циклических соединений
  Несиелер: 5

  Циклды қосылыстар. Бензол және оның гомологтары: құрылысы, синтезі, қасиеттері. Гетероциклді қосылыстардың жіктелуі. Гетероциклдер номенклатурасы. Шексіз гетероциклдердің ароматтылығы. Бір гетероатомы бар бесмүшелі гетероциклдер. Фуран. Тиофен. Азоттың бір атомы бар алтымүшелі гетероциклдер: пиридин және оның туындылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жылдам реакциялардың физика-химиясы
  Несиелер: 5

  Жану процестері үшін маңызды реакциялар үшін газ фазасындағы шағын молекулалардың қарапайым реакциялары. Жоғары температураларда, негізінен соққы толқындары мен жалындарда алынған экспериментальды деректердің жиынтығы, ағындық дәреже негізінде бөлме температураларында пайдаланылатын қатардағы әдістемелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Избранные главы органической химии
  Несиелер: 5

  Алифатикалық, алициклді қосылыстардың құрылысы, құрамы, физикалық және химиялық қасиеттері. Хош иісті және гете-роциклді қосылыстардың құрылысы, құрамы, физикалық және химиялық қасиеттері. Әртүрлі реакциялардағы циклды қосылыстардың құрылысы, құрамы және химиялық тәртібі. Циклды органикалық қосылыстардың сипаттамасы. Циклоалкандар, ароматты және гетероциклді қосылыстар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Chemistry of Polymerization Processes
  Несиелер: 5

  Макромолекулалық химияның негізгі терминдері. Полимерлеу процестерінің жіктелуі. Радикалды полимерлеу. Ион (катионды және анионды) полимерлеу. Конденсациялық полимерлеу. Әртүрлі әдістермен алынған полимерлердің поли-дисперсиялығы. Полимерлердің молярлы массаларын анықтау әдістері. Пластмасса. Полимерлерді радикалды полимеризация әдісімен синтездеу. Ионды және ионды-үйлестірілген полимерлеу негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Анатомия, физиология және мектеп оқушыларының гигиенасы
  Несиелер: 5

  Оқушылар ағзасының өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтары; орталық жүйке жүйесі мен жоғары дәрежелі жүйке жүйесінің физиологиясы; висцеральдық жүйелердің жас ерекшеліктері; негізгі тіршілік функцияларды реттеу принциптерінің тұрақтылығы; мектеп оқушылары ортасының гигиеналық бағалау әдістері; күнделікті жұмыстың және оқу үдерісі ұйымдастырылуының гигиеналық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Общая химическая технология
  Несиелер: 5

  Химиялық өндіріс. Химия-технологиялық процесс. Химиялық өндіріс және химия-технологиялық процесс көрсеткіштері. Химиялық технологияның реакциялық процестерінің жалпы заңдылықтары, химиялық реактордың теория, есептеу және таңдау негіздері. Химиялық өндіріс синтез және талдау. Өнеркәсіптік экология, химиялық өндірістің экологиялық қауіпсіздігі. Маңызды химиялық өнімдер өндірісі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Chemistry of High-Molecular Compounds
  Несиелер: 5

  Макромолекулалық химияның негізгі терминдері. Жоғары молекулалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы. Полимерлердің поли-дисперсиялығы. ГМЦ молярлық массаларын анықтау әдістері. Поликонденсация процестерінің негіздері. Пластмасса. Радикалды полимерлеу әдісімен ГМЦ синтезі. Ионды және ионды-үйлестірілген полимерлеу негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Chemistry of Free Radicals
  Несиелер: 5

  Еркін радикалдардың толық сипаттамасы. Еркін радикалдардың химиялық түрленуі. Реакция өнімдерінің физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттері. Радикалды реакциялардың жіктелуі. Еркін радикалдарды алу тәсілдері. Көмірсутектерді еркін радиалды алмастыру реакциялары. Еркін радикалдар химиясын қолдану салалары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технология неорганических веществ
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы туралы жалпы мәліметтер. Бейорганикалық заттардың технологиясындағы шикізат көздері. Байланыс массаларының технологиясы. Катализаторларды алу тәсілдері. Негізгі бейорганикалық синтез технологиясы. Минералды тыңайтқыштар, тұздар, сода және сілтілер технологиясы. Минералдық тыңайтқыштардың агротехникалық маңызы; минералдық тыңайтқыштардың түрлері мен жіктелуі. Бейорганикалық технологиядағы экологиялық мәселелер. Қалдықсыз технологияларды енгізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технология органических веществ
  Несиелер: 5

  Көмірсутекті шикізатты химиялық өңдеуге дайындау. Тазартудың технологиялық сұлбалары. Негізгі органикалық синтез үшін бастапқы заттар. Изомеризация процестерінің химиясы мен технологиясы. Органикалық қосылыстарға галогендерді енгізу процестерінің химиясы мен технологиясы. Ионды-каталитикалық хлорлау. Гидролиз, гидратация, дегидратация, этерификация және амидирлеу процестерінің химиясы мен технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химический спектральный анализ
  Несиелер: 5

  Жалпы сипаттамасы спектрлік талдау әдістері. Химиялық қосылыстарды зерттеудің қазіргі заманғы физикалық әдістері: тербелмелі және электронды спектроскопия, ядролық магниттік резонанс және электрондық парамагнитті резонанс спектроскопиясы, масс-спектрометрия, рентгендік-структуралық және рентгенфазалық талдау, заттардың қасиеттерін кванттық-химиялық есептеу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Chemical Physics
  Несиелер: 5

  Химиялық физиканың міндеттері мен қолданылу саласы. Қақтығыстар теориясы. Молекулалық қақтығыстардың динамикасы. Теңсіздік химиялық реакциялар. Белсенді аралық өнімдер. Еркін радикалдар мен атомдар. Химиядағы қарапайым процестер. Гомолитикалық және гетеролитикалық реакциялар. Фотохимиядағы қарапайым процестер. Радиациялық химия. Радиациялық-химиялық шығу. Бастапқы процестер. Су радиолизі. Плазмохимия. Плазмохимиялық реакциялар. Жану және жарылыс физикасы және химиясы.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Applied Quantum Chemistry
  Несиелер: 5

  Статистикалық термодинамиканың негізгі формулалары. Күйдің макроскопиялық және микроскоптық сипаттамасы. Микро-күйдің кванттық-химиялық сипаттамасы. Молекула энергиясы үшін жалпы өрнектер. Бір атомдық молекулалар үшін термодинамикалық формулалар. Атомның электрондық күйі және Qi есептеу. Екінші және жоғары электрондық деңгейлердің әсерін есепке алмай және оларды есепке ала отырып, бір атом газының термодинамикалық функцияларын есептеуге арналған формулалар.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Molecular Modeling
  Несиелер: 5

  Молекулярлық құрылымдарды визуализациялауға арналған құралдар. Қосылыстардың физикалық-химиялық қасиеттерін сараптау статистикалық әдістермен болжау. Геометрияны оңтайландырудың есептеу әдістері. Молекулалық механикамен модельдеу негіздері. Конформациялық талдау. Классикалық молекулалық динамика. Молекулалық өзара әрекет потенциалдары. Молекулааралық өзара әрекеттесуді компьютерлік модельдеу. Молекулалық жүйелерді модельдеудің практикалық мысалдары.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химическая радиоспектроскопия
  Несиелер: 5

  Магниттік резонанс әдісіне кіріспе. ЯМР және электрондық резонанстың пайда болу шарты. Резонанстық сызықтың формасы. Магниттік өзара әрекеттесу. Зеемандық өзара іс-қимыл. G-факторға түзетулер. Аса жіңішке өзара әрекеттесу механизмі. Қатты денелерде басылған органикалық радикалдардың ЭПР спектрлері. Радикалдағы π-электронның делокализациясы. Триплет күйіндегі органикалық молекулалардың ЭПР спектрлері. Электрондық спин-спиндік өзара әрекеттесуі. π-электронымен келісілген триплеттік жағдай.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, зиянды және қауіпті заттардың адамға және табиғи ортаға әсері туралы білімді қолданады

 • Код ON2

  Бейорганикалық және органикалық химияның фундаменталды бөлімдері теорияларының негіздерін біледі, алифатты және циклды қосылыстар, қарапайым заттардың қасиеттері мен элементтер атомдары құрылымының өзгеру себептері мен заңдылықтарын негіздейді және химия негіздері мен химиялық білімді қолдану салалары арасында байланысты орната алады

 • Код ON3

  Өзінің пәндік аймағында математикалық есептерді шешу үшін құралдарды қолданады, алгебралық және дифференциалдық теңдеулерді шешудің негізгі түсініктері мен әдістерін біледі, сондай-ақ механикалық, жылу, электромагниттік және кванттық құбылыстар; физикалық құбылыстарды сипаттайтын шамалар және олар бағынатын заңдар туралы білімдерін көрсетеді

 • Код ON4

  Термодинамиканың, кинетиканың және электрохимияның іргелі заңдарының химиялық және физика-химиялық құбылыстармен байланысын көрсете алады, гомогенді және гетерогенді жүйелерді зерттеудің ғылыми және қолданбалы есептерін шешу үшін термодинамикалық әдістерді қолдана алады және химиялық қарапайым, күрделі реакциялардың механизм мен жылдамдығының өту жағдайларына тәуелділігін көрсетеді

 • Код ON5

  Газ және конденсирленген ортадағы химиялық және биохимиялық процестердің, молекулалардың құрылымдық сипаттамаларын зерттеу үшін физикалық әдістерді қолданады

 • Код ON6

  Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру рәсімдерін сипаттайды және физика-химиялық әдістерді қолдана отырып, химиялық объектілердің сапалық және сандық талдауын өз бетінше жоспарлайды және орындайды

 • Код ON7

  Микробөлшектердің күйін сипаттау үшін, кванттық механиканың математикалық аппаратын және кванттық-химиялық есептеулердің нәтижелерін химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қолданып, интерпретациялау, қатты денелердің құрылымымен, электрондық және магниттік қасиеттерімен зат қасиеттерінің өзара байланысын табады және арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен практикалық жұмыс дағдысын меңгереді, затты зерттеудің заманауи эксперименттік әдістерінің физикалық негіздерін түсіндіреді.

 • Код ON8

  Фазалардың бөлу шекарасында болатын процестер мен құбылыстардың физика-химиялық заңдылықтарын, сондай-ақ дисперсиялық жүйелердің, беттік-белсенді заттардың және жоғары молекулалық қосылыстардың қасиеттерін тұжырымдайды

 • Код ON9

  Химиялық технология туралы, көмірсутек шикізаты мен полимерлерді қайта өңдеу технологиясы туралы, сондайақ негізгі бейорганикалық синтез өнімдерін, минералдық тыңайтқыштарды, тұздарды, сілтілерді және сода өнімдерін алу туралы білімдерін көрсетеді

 • Код ON10

  Молекулалық модельдеудің қазіргі заманғы әдістерін меңгереді, молекулалардың есептелген параметрлері мен олардың физика-химиялық қасиеттері арасында корреляция орнатады және жылдам химиялық процестер мен еркін радикалды реакцияларды анықтау және зерттеу үшін білімін қолданады

 • Код ON11

  Эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру, жүргізу, ғылыми зерттеулер нәтижелерін өңдеу және талдау әдістемесіне ие, химиялық реакцияның қарапайым актісі теориясы саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды және комплексті қосылыстар мен биомолекулалардың құрылымы мен салыстырмалы тұрақтылығына заманауи көзқарастарды қорыта алады.

 • Код ON12

  Баланың физиологиялық жетілуі мен дамуын, физикалық және психикалық жұмысқа қабілеттілігін ескере отырып, жаңа технологияларды дамыту, енгізу және коммерцияландыру мақсатында инновациялық тәсілдерді қолдана отырып, мемлекеттік білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес химияны оқытудың әр түрлі курстарын оқыту әдістемесін, химияны оқытудың әр түрлілігі мен формаларын айқындайды.

6B05301 Қолданбалы химия
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05301 Химия
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05301 Химия
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05301 Химия
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05301 Химия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05301 Химия
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05301 Химиялық талдау және сараптама
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05301 Химия
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B053 Химия

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top