Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01505 Математика мұғалімдерін даярлау в "Алматы" Университеті

 • Құқықтық сана және мәдениет
  Несиелер: 5

  Осы пәнді оқу курсында бакалавр рухани және материалдық жетістіктердің жиынтығы ретінде жалпы мәдениет пен қоғамның ажырамас бөлігі болып табылатын құқықтық сана және құқықтық мәдениет ұғымдарымен танысады. Сондай-ақ мынадай ұғымдармен және институттармен танысады: құқық қатынастары; заңдылық және құқық тәртібі; мемлекеттік аппарат; нормативтік құқықтық актілер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қарапайым математика
  Несиелер: 5

  Математикалық білім жүйесіндегі математика мазмұнының орны мен рөлі туралы білімді қалыптастырады; негізгі дидактикалық принциптерді іске асыруды ескере отырып, математиканың дамуы мен толықтырылуының логикасы туралы түсініктерді қалыптастырады; Элементарлық математика, функциялар теориясы бойынша білімді жүйелендіреді; мектеп математикасының негізгі типтерін шешу жолдарын анықтайды; теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін шешудің негізгі әдістерін үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және жемқорлықпен күрес мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім жүйесін қалыптастыруға және осы негізде азаматтық көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлық сипатын және оның пайда болу себептері, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық және құқықтық жауапкершілік шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Жаңа әлеуметтік–экономикалық жағдайлардағы басқару қызметінің мәнін түсінуге ықпал етеді, білім беру жүйесін басқару бағытындағы базалық ұғымдық аппаратпен таныстырады; білім беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие қызметін талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және психология негіздері
  Несиелер: 3

  Психология мен педагогиканың нысаны, пәні және міндеттері туралы; психика мен сананы; адамның биологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерін ажырата білу; психологияның негізгі салаларын санамалау; педагогикалық және психологиялық талдау әдістерін сипаттау; адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқының түрлері; психологиялық процестерді, психикалық жай-күйін ажырату; тұтас педагогикалық процесті, оның құрамдас бөліктерін сипаттау; түрлі педагогикалық мектептерді атау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын графикасы және қазақ жазуы
  Несиелер: 3

  Қазақ жазуының тарихымен және жаңа ережелермен олардың ерекшеліктерімен қазақ жазуының латын графикасына көшуінде басқа елдердің тәжірибесімен таныстыра отырып, болашақ ұлт үшін қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің маңыздылығын ашып түсіндіреді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет туралы білімді кеңейту және нақтылауға, жеке ісін, коммерциялық қызметті құру дағдыларын қалыптастыруға, құқықтық сипаттағы құжаттарды құрастыруға, бизнес-жоспарды әзірлеуге, шағын кәсіпорынның бухгалтерлік есеп нысандарын толтыруға, бизнесті жүргізудің нақты ережелері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аналитикалық геометрия-1
  Несиелер: 3

  Жалпы теориялық және арнайы пәндерді зерттеуге және логикалық, алгоритмдік және кеңістіктік ойлауды дамытуға қажетті аналитикалық геометрияның негізгі әдістерін зерттеу; жалпы математикалық мәдениетті жақсартады, нақты процестер модельдерін қалыптастыру дағдыларын қалыптастырады. Қолданбалы тапсырмаларды тәуелсіз талдаудың ғылыми дағдылары мен қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарапайым геометрия
  Несиелер: 3

  Жалпы теориялық және арнайы пәндерді оқу және логикалық , алгоритмдік және кеңістіктік ойлауды дамыту үшін қажетті Элементарлық геометрияның негізгі әдістерін зерттейді; жалпы математикалық мәдениетті арттырады, нақты процестердің модельдерін формалдау дағдыларын қалыптастырады. Қолданбалы есептерді өз бетінше талдаудың зерттеу дағдылары мен іскерліктерін өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі 3
  Несиелер: 5

  Студенттер мамандықтары туралы тереңірек біліп, термин сөздермен жұмыс жасауға дайындалады. Ой-пікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға тырысады. Пән білім алушының болашақ маман ретінде кәсіби шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз болады. Пән кәсіби қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мәтіндерді мазмұндауға, сөйлеу тілін жаттықтыруға, техникалық тақырыптарды меңгеруге, сауатты жазуға дағдыландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгебра
  Несиелер: 5

  қазіргі заманғы алгебраның негізгі түсініктері мен әдістерімен есептеу және оларды әртүрлі есептерді шешу процесінде қолдануға үйрету және математикалық білім жүйесіндегі қазіргі заманғы алгебраның рөлін және математикалық мәдениеттің алгебралық құрамын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызықтық алгебра
  Несиелер: 5

  Математикалық модельдеудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларының негізі ретінде сызықты алгебраның теориялық негіздерін меңгеру; Жалпы ізденістегі және кәсіби тәжірибеде сызықты алгебра аппаратының қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 1
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілінің грамматика курсын, кәсіби сипаттағы лексикалық материалдарды және кәсіби сипаттағы мәтіндерді қамтиды. Бұл пәнді оқыған студент болашақтағы кәсіби қызметінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасай алатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия-2
  Несиелер: 5

  аналитикалық геометрияның негізгі әдістерін түсіндіру, логикалық және алгоритмдік және кеңістіктік ойлауды дамыту; жалпы математикалық мәдениетті арттыру; нақты процестердің модельдерін формализациялау дағдыларын қалыптастыру; оңтайлы шешімдерді іздеу және осы шешімдерді іске асырудың ең жақсы тәсілдерін таңдау кезінде жүйелерді, процестер мен құбылыстарды талдау; қолданбалы есептерге өзіндік зерттеу талдауын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Дәстүрлі тәсіл және нәтижелерді инновациялық бағалау туралы мәліметтерді кеңейтеді; "критериалды бағалау технологиясы" ұғымының мәнін түсіндіреді; білім алушылардың уәждемесін арттыру құралы ретінде білім беру нәтижелерін бағалаудың критериалды тәсілін көрсетеді; құзыреттілік және жеке-бағытталған тәсіл логикасында критериалды бағалау технологиясын, білім беруді инновациялық дамытудың қазіргі кезеңінде оқушылардың білім сапасын бағалаудың объективтілігін қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы математикалық әдістер
  Несиелер: 3

  Студенттерге математиканың негізгі бөлімдерінің теориялық білімдерін, негізгі практикалық математикалық әдістерді, оларды практикалық қызметте пайдалану дағдыларын меңгерудің маңыздылығын түсіндіреді және экономикалық математикалық әдістерді шешуде қамтитын өз мамандығы бойынша ақпарат ағымында бағдарланады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Қазіргі қоғамның рухани мәдениеті жүйесіндегі діннің рөлін қалыптастыру, дін ұстанымдары мен тұжырымдамаларының, діни-философиялық ілімдердің ерекшеліктерін ашу, діннің шығу тегі мен эволюциясының мәселелерін, негізгі діни конфессиялардың діни ілімі мен дін тарихы мен ерекшелігін жариялау, қазіргі заманғы әлемдік және дәстүрлі емес діндерді ұйымдастыру, Қазіргі әлемдегі діннің өмір сүруі мен дамуының негізгі тенденциялары

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ықтималдар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Ықтималдық теориясының негізгі ұғымдарын құрайды: ықтималдық теориясының аксиомалары, кездейсоқ оқиғалар және күрделі оқиғалардың ықтималдығын анықтаудың негізгі әдістері мен әдістері; кездейсоқ айнымалыларды сипаттау және анықтау әдістері; Ықтималдықтар теориясы туралы теореманы шектеу. Ғылыми зерттеулерде ықтималдық әдістерге ие.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби ағылшын тілі 2
  Несиелер: 5

  Кәсіби-бағытталған шет тілді сөйлеуді қолдану дағдылары мен біліктерін жетілдіруге мүмкіндік береді; полимәдени және көптілді орта жағдайында әлеуметтік-мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, өз бетінше қарым-қатынас жасау үшін коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау-1
  Несиелер: 5

  Математикалық талдаудың маңызды тұжырымдарын қалыптастырады: функциялардың шектері; керемет шектеулер; туынды функцияны қолдану; оның физикалық және геометриялық мағыналары; белгісіз интегралдарды және анықталмаған интегралдарды табудың әдістері. Математикалық талдаудың негізгі түсініктері мен теоремаларын түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта мектептегі ықтималдықтар теориясын зерттеу
  Несиелер: 5

  Орта мектептегі Ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарымен, Ықтималдықтар теориясының аксиоматикасын, кездейсоқ оқиғаларды және күрделі оқиғалардың ықтималдығын анықтаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін, кездейсоқ шамаларды сипаттау және анықтау әдістерін, орта мектептегі Ықтималдықтар теориясының шекті теоремаларын қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Есептеулердің дұрыстығын бағалау туралы білімді қалыптастырады, яғни алгебралық және трансценденттік теңдеулерді шешу, теңдеулер жүйесі, дифференциалдық теңдеулер, интерполяция және функцияларды экстраполяциялау сияқты негізгі математикалық есептерді шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Болашақ мұғалімді мектеп математика пәні бойынша арнайы білімі бар, студенттің педагогикалық көкжиектерін кеңейтеді, оқушылардың оқу-математикалық қызметін ұйымдастырудың формалары мен әдістері туралы жалпы ережелерді дұрыс түсінуге, олардың математикалық ойлауды дамытуына, жалпы білім беретін мектептерде математиканың мазмұнын енгізуге көмектеседі, ұйымдастыру формаларын ұйымдастырады жоғары оқу орындарында математиканы оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби ағылшын тілі 3
  Несиелер: 5

  Таңдаған мамандықтары бойынша тілдің күрделі деңгейлері мен функциялары туралы білім береді; жүйелі мақсатты оқу үшін теориялық материалды, жаттығу жаттығуларын, кәсіптік терминдермен техникалық тақырыптарға жазбаша тапсырмаларды қамтиды; ағылшын тілінде сөйлеуді дамыту, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Алгоритм және программалау
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау тілдерін одан әрі тереңдетіп оқыту үшін негіз болатын бағдарламалау тілдерін, жобалауға, декомпозицияға, процедуралық абстракцияға, тестілеуге және тілдер әдістерін қайта қолдануға баса назар аудара отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің тиімді тәжірибесін үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұғалімнің кәсіби бағдары
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандардың оқытудың заманауи технологиялары мен білім берудің инновациялық тәсілдемелері, оқу үдерісінде оқушылардың өзіндік, даралық ерекшеліктерін анықтай алу және оларды өз мүмкіндік шеңберінде дамыту әдістемесін қолдану меңгертіледі. Интерактивті және инклюзивті оқыту ерекшеліктері, оқыту мен оқуда сын тұрғысынан ойлауды дамыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтар тілдер теориясы
  Несиелер: 5

  Жасанды тілдерді программалау облысында ғана емес басқа облыстарда да қолдану. Оның көмегімен түрлі документтер, үшөлшемді виртуал әлем құрылымы, пайдаланушының графикалық интерфейсі және көптеген объекттер құрылымы бейнелейді. Осы тексттік бейнелеулер дұрыс құрастырылып, дұрыс танылуы және интерпретациялануы үшін оларды анализ жасау және түрлендірудің арнайы әдістері пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автоматтар тілдер теориясы
  Несиелер: 5

  Жасанды тілдерді программалау облысында ғана емес басқа облыстарда да қолдану. Оның көмегімен түрлі документтер, үшөлшемді виртуал әлем құрылымы, пайдаланушының графикалық интерфейсі және көптеген объекттер құрылымы бейнелейді. Осы тексттік бейнелеулер дұрыс құрастырылып, дұрыс танылуы және интерпретациялануы үшін оларды анализ жасау және түрлендірудің арнайы әдістері пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лобачевскийдің геометриясы
  Несиелер: 5

  Математикалық ғылымның классикалық бөлімдерінің негізгі ережелерін, математиканың базалық идеялары мен әдістерін, Негізгі математикалық құрылымдар жүйесін және аксиоматикалық әдіспен меңгеруге мүмкіндік береді, математикалық ойлау мәдениетін, логикалық және алгоритмдік мәдениетті меңгерген; математиканы ғылымның әмбебап тілі ретінде, құбылыстар мен процестерді моделдеу құралы ретінде меңгерген, практикалық есептерді шешу үшін математикалық модельдерді құра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сандық технологиялар
  Несиелер: 5

  Экономиканың нақты секторларындағы нақты жобалардан тұратын экономиканы цифрландыруды қорытындылау, адам капиталын дамыту деңгейін арттыру, инновациялық даму институттарын құру арқылы экономиканың қолданыстағы секторларын, мемлекеттік құрылымдарды цифрландыру және технологиялық қайта құру, цифрлық инфрақұрылымды дамыту және еліміздің цифрлық трансформациясын енгізу жөніндегі жобаларды іске асыра білу ,сандық экожүйенің прогрессивті дамуын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық талдау-4
  Несиелер: 5

  Айқын емес функцияның негізгі түсініктері, Якоби матрицасы, Якобиан туралы теориялық білімдерді алу Лагранждың мультипликатор әдісімен анықталған мысалдарын үйренеді. Сандық қатардың теріс емес мүшелерінің жинақталуын және Коши интегралдық белгісінің дәлелдеулерін біледі, меншіксіз интегралдың абсолютті және шартты жинақталуын салыстырады, Абель және Дирихле қатарларының біріктіру белгілерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сызықтық Геометрия
  Несиелер: 5

  Мектеп алгебра бойынша базалық білімді негіздейді, логикалық ойлауды дамытады, математикалық модельдеудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларының базасы ретінде алгебра теориялық негіздерін білім алушылардың меңгеруі; жалпы сипаттағы зерттеулерде және кәсіби практикалық қызметте сызықтық алгебра аппаратын қолдану дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Жиындар мен элементтерді, Декарт туындысы мен қарым-қатынасты, эквиваленттілік қатынасы мен тәртіптің қатынасын, Дирихле принципін, соңғы жиындардағы функцияларды, инъекцияларды, сюръекцияларды, биекцияларды және олардың санын, шексіз сандық тізбектердің алгебрасын, функциялар мен олардың қасиеттерін, Белл сандарын түсінеді.Эйлер мен Ферма теоремалары түсініп пайдаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық және айырымдық әдістермен шешумен қатар қайта қарайды, бөлінетін айнымалылары бар теңдеулерді орындай отырып және қолданбалы есептер үшін теңдеулерді құру дағдыларын қалыптастыра отырып және әрине - айырымдық әдістер мен эксперименттерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дифференциалдық есептеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық және айырымдық әдістермен, бөлінетін айнымалылары бар теңдеулерді орындай отырып, қолданбалы есептер үшін теңдеулерді құру дағдыларын қалыптастыра отырып, әрине - айырымдық әдістерді және функцияны толық зерттеуді және графикті құруды зерттей отырып, шешеді және қайта қарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Фурье қатарлары
  Несиелер: 5

  қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын, Фурье қатарлары мен интегралдарының теориясы саласындағы арнайы дайындықты, Фурье қатарлары мен интегралдарының аналитикалық әдістерімен, ғылыми зерттеулер мен қосымшаларда одан әрі пайдалану үшін қазіргі заманғы математикалық аппаратпен ажырата білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Әр түрлі академиялық жұмыстарды (эссе, курстық жұмыстар, әдеби шығармаларды талдау және т.б.) жазу кезінде қолданылатын тілдік стильді ұсынады; барлық деңгейде тілді жетілдіруге, студенттерді ғылыми жұмысқа дайындауға, академиялық жазу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Оқытылып жатқан тілдің теориялық негіздері фонетикалық база түсінігін, тіл құбылыстарын үйренуде функционалды тәсілді пайдалана отырып теориялық грамматиканың практикамен байланысын қарастырады.Пән алынған теориялық білімді жүйелендіруге және біріктіруге үлес қосып, эссе, баяндамалар жазу кезінде арнайы және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану дағдыларын қалыптастырады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көп айнымалы функциялардың интегралдық есептеуі
  Несиелер: 5

  Математикалық талдау, аналитикалық геометрия, сызықтық алгебра, дифференциалдық теңдеулер - қарапайым және жеке туындылар, қолданбалы математика элементтері бар, математиканың көрсетілген бөлімдерінен есептерді шешу әдістері мен тәсілдері және есептерді шешу арқылы талдауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қатарлар теориясы
  Несиелер: 5

  Сақтандыру ісінде болып жатқан процестердің алуан түрлілігін, олардың қоғамда болып жатқан басқа процестермен байланысын және қазақстандық және шетелдік сақтандыру нарықтарының құрылымы мен даму үрдістері туралы жүйелі түсінігін түсінеді; өзінің практикалық қызметінде сақтандыру теориясы бойынша алған білімін пайдаланады; күрделілік деңгейінің кез келген актуарлық есептеулерін жүргізу теориясы мен әдістемесін біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикадан стандартты емес есептерді шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Автоматтандыру әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, модельдеу және есептеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдануға, қазіргі ақпараттық жүйелермен жұмыс істеуге және жобалау-конструкторлық құжаттаманы орындауға мүмкіндік береді. (мәтіндік)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математикалық модельдерінің негіздері
  Несиелер: 5

  Модельдеуді студенттердің ғылыми білім әдісі ретінде түсіндіруін және кеңейтуін, математика туралы піікрлерді нақты әлемнің белгілі бір аспектілерін модельдейтін ғылым, дерексіз тұжырымдамалар мен құрылымдар ретінде қорытуға, білім мен зерттеу құралы ретінде компьютер мен пайдалануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Комплекс айнымалы функциялар
  Несиелер: 4

  Комплекс айнымалы функцияның негізгі ұғымдарын ашады, мысалы: комплекс сандар және комплекс айнымалы функциялар, аналитикалық функциялар, аналитикалық функциялар қатарлары, шегерімдер теориясы, комплекс айнымалы функциялар теориясы және Лапласты түрлендіру және операциялық есептеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математиканың тарихы мен методологиясы
  Несиелер: 5

  білім алушыларда қазіргі заманғы математиканы Тарихи перспективада көре білуді, атап айтқанда, әр түрлі бөліктері логикалық және тарихи байланысты, қазіргі ғылымдағы орын мен олар зерттейтін мәселелердің даму перспективаларын бағалау қабілетін зерттеу болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи операциялық жүйелер
  Несиелер: 4

  студенттерде орта құруға, ресурстарды бөлуге, пайдаланушыны және қолданбалы бағдарламаларды қажетті сервистермен қамтамасыз етуге, желілік жұмысты ұйымдастыруға, файлдық жүйені қолдауға, ақпаратты, мәліметтер мен қолданбалы бағдарламаларды рұқсатсыз пайдалану әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік беретін заманауи операциялық жүйелерді ұйымдастыру және қызмет ету принциптері туралы іргелі түсініктер құру және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық физиканың теңдеулері
  Несиелер: 5

  Математикалық физика теңдеулерінің негізгі түрлерін қарастырып, ішінара дифференциалдық теңдеулерге әкелетін қолданбалы есептердің моделін қарастырады. Математика, физика теңдеулерінің негізгі түрлерін ,кернеудегі тербелістер мен жылутаралуын қарастырады. Лаплас теңдеуін және Дирихле мәселесін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Олимпиада математикалық есептерінің бағдарламалауы және шешуі/
  Несиелер: 3

  Қосымша математика бөлімдері бойынша студенттердің теориялық және практикалық білімдерін талқылау, олимпиада тақырыбы мен таныстыру, таңдалған тақырыптарды зерттеу студенттердің пәндік тапсырмаларды шешу әдістерін игеру, студенттердің стандартты емес тапсырмаларын талдау әдістерін меңгеру, практикалық педагогикалық қызметте, оқушылармен әр түрлі білім беру және конкурстық іс-шараларға арналған олимпиадалық материалдарды қолдануға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шығармашылық есептерді шешу әдістемесі
  Несиелер: 3

  стандартты емес техникалық есептерді шешуге шығармашылық көзқарасты, дидактикалық ойындарды өткізу әдістемесінің мазмұнын, ерекшеліктерін, шығармашылық есептер түрлерін, оларды шешу алгоритмдерін, жоспарлы бағытталған іс - әрекеттер бағдарламасы түрінде жаңа шешімдерді іздеу әдіснамасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Актуарлық математика
  Несиелер: 5

  Сақтандыру бизнесінде болып жатқан процестердің әртүрлілігін, олардың қоғамдағы басқа процестермен байланысын және қазақстандық және шетелдік сақтандыру нарықтарының құрылымдары мен даму тенденцияларын жүйелі түрде түсінуін түсінеді; өз тәжірибесінде сақтандыру теориясын алған білімдерін пайдаланады; кез-келген күрделі деңгейдегі актуарлық есептеулердің теориясы мен әдіснамасына ие;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • WEB программалау
  Несиелер: 4

  Веб-технологиялар, бағдарламалау саласындағы базалық және негізгі білім деңгейлерін ескере отырып, веб-сайттарды әзірлеу саласындағы браузерде немесе пайдаланушының ұялы құрылғысында оның визуалдылығын жасайтын теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық логика
  Несиелер: 5

  Ақпараттық технологиялар саласында пайда болатын қолданбалы есептерді шешуге бағытталған математиканың математикалық модельдері мен әдістерін қолдануға, информатика саласындағы мәселелерді дұрыс қою және шешу үшін қажетті теориялық іргетасты құрайтын студенттерді қалыптастыруға, ақпаратты өңдеу құрылымдары, алгоритмдері мен бағдарламаларын жасау кезінде мақсаттар мен шектеулерді ұғыну үшін мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дербес туындылардағы дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық және айырымдық әдістермен, бөлінетін айнымалылары бар теңдеулерді орындай отырып, қолданбалы есептер үшін теңдеулерді құру дағдыларын қалыптастыра отырып, әрине - айырымдық әдістерді зерттей отырып, шешеді және қайта қарайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нақты айнымалы функциялар
  Несиелер: 4

  Жиын қуаты ұғымын анықтайды, саналмалы және саналмайтын жиындар, ақырлы және саналмалы жиындардың саналатын жүйесінің бірігуі, саналмалы жиындардың декарттық көбейтіндісі, Лебег интегралының анықтамасы және қасиеттері, толық метрикалық кеңістіктер, кез келген гильберттік кеңістіктегі Фурье қатарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математика логикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Логикалық сипаттағы мәселелерді қалыптастыру және оларды шешуге арналған математикалық логиканың құралдарын қолдану, математикалық логиканың негізгі принциптерін қайта қарау, алгоритм теориясы мен теориясы, ұсыныстар алгебрасының формулалары, алгебралық өзгерістерді азайту әдістері, тілдің негіздері және предикаттар алгебрасын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалдық талдаудың іргелі негіздері
  Несиелер: 5

  функционалды талдаудың негізгі түсініктері мен әдістерін, дұрыс емес есептерді шешудің тұрақты алгоритмдерін құру әдістерін, сызықтық, топологиялық және нормаланған кеңістіктерді, үздіксіз және қосынды функциялардың кеңістіктерін, гильберттік кеңістікті, үзілді-кесілді әдіс, екілік теориясын ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • МОӘ бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Математиканы оқыту әдістемесі бойынша практикум пәнінің материалы математика курсын орта мектепте дифференциалдап оқытуға тікелей қатысты.Сондықтан, тереңдетілген оқу бағдарламасында жұмыс істейтін сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінде құзыреттілікке ие болу үшін жеткілікті уақыт бөлуге тура келеді.Элементар математиканың негізгі ұғымдары мен математиканы оқыту әдістемесінің негіздері анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи математиканың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  мұғалімнің балаларды жаңа ұғымдармен және олардың қасиеттерімен таныстыру барысында жүзеге асыратын әдістемелік қызметтің өзіндік ерекшеліктері мен әдіснамалық негіздерін, сондай-ақ оқушылардың осы материалды меңгеру процесінде және математиканың дамуының негізгі заманауи үрдістерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі математикалық білім берудің қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  білім беру және кәсіби міндеттерді шешу кезінде ғылым мен білім берудің қазіргі заманғы мәселелерін білуді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін оқушылардың математикалық білім берудің қазіргі заманғы технологияларын қолдану саласында жүйелендірілген білімдердің қазіргі заманғы технологияларын қолдану әдістемесінің мазмұны мен логикасын қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Математикалық есептеулерді қамтитын өз мамандығы бойынша математика бөлімдерінің теориялық білімін түсіндіру.

 • Код ON2

  Математикалық формулалар мен қоршаған орта арасындағы өзара тәуелділікті анықтау, математикалық модельдерді ұсыну және жоспарлау,ұжымның пікірін құрметтеу,жұмысты жоспарлау; ымыраға келу, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеру

 • Код ON3

  Экономикалық білім негіздерін, менеджмент, жаңа идеяларды генерациялау, командада жұмыс істеу, жоспарлау, талдау, жобаның дамуын болжау,

 • Код ON4

  Адамдармен өзара қарам қатынас жасау негізінде тілдерді анықтау,сөйлесу стилін қалыптастыру, тіл стандарттарын сақтау және ағылшын тілін әлемдік деңгейде қолдану.

 • Код ON5

  Сыни ойлау әдістерін қолдана отырып, ақпаратты алу көздерін рефлексиялық талдауға, белсенді өмірлік ұстаным мен креативтілікті білдіруге дағдыланады.

 • Код ON6

  Математиканы оқытуда оқу үрдісінде қолданылатын қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың мән-мағынасын білу.

 • Код ON7

  Білімді жеке тұлғаның математикасын оқытудың кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен қалыптасуына үлес қосу.

 • Код ON8

  Математиканы басқа пәндермен біріктіру маңыздылығын түсіну, интеграцияланған математика - физика, математика - биология, математика - шет тілі, математика - химия, математика - информатика бойынша білім үрдісін құра білу және студенттердің ғылыми жобаларын қалай басқару керектігін білу.

 • Код ON9

  Математика пәні бойынша заманауи жаңа озық технологияларды, сонымен қатар ақпараттық жүйемен жұмыс жасай алады.

Top