Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04107 Маркетинг в Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Маркетинг" білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты ғылыми, педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу дағдылары бар, кәсіби қызметтің аралас салаларын бейімдеу және табысты игеру, сондай-ақ қосымша білім беру бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру, оқыту қабілеті бар материалдық өндіріс, тауарлық айналым және қызмет көрсету саласында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B047 Маркетинг және жарнама
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  діни бағыттарды, оның ішінде ислам бағыттарының қалыптасуы мен даму ерекшелігін анықтап, исламдағы доктриналдық мектептер мен олардың арасындағы айырмашылықтарды талдау, Ислам сенім жүйесін және ислам бағыттарын, оның өзекті мәселелерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет – экономикалық қызметтің, жасалатын тауарларды орау, өндіру және сату тәуекелі, іс-шаралар,көрсетілген қызметтер көлемі, пайда алуға бағытталған жүйелі дербес қызметтің атқарған жұмысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсініктерді алу, табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдерді қалыптастыру мақсатын алға қояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өмір қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сыртқа факторлар мен себептер салдарынан болатын қауптің алдын-алуға бағытталған білімдерін қалыптастыру. Мазмұны: Адамдардың өмір сүру қауіпсіздігін ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктер. Обьектілердің тұрақты қызметі және оны қорғау. Төтенше жағдайлар мен апаттар негізінде пайда болған зардаптарды жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономиканың үй шаруашылығы, фирма, ел және әлемдік шаруашылық деңгейінде қызмет етуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстар мен процестердің мәнін ашатын негізгі базалық ұғымдар мен теориялық ережелерді тереңдетіп оқу. Қоғамдық өндіріс негіздері, меншік қатынастары, қоғамдық шаруашылық нысандары, нарықтық шаруашылықтың сипаттамасы қарастырылған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани модернизациялау
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік ел» идеясы Қазақстанның ақыл-ойларында, әсіресе жастарда, адамдарға жақындастыратын маңызды құндылықтарда ойлануға арналған. Әлемдік экономикада және саясатта дағдарысқа байланысты сыртқы қатерлер мен қауіптер тұрғысынан біздің елге «Мил-эл» ұлттық идеясында көрініс табатын рухани және әлеуметтік нұсқаулар қажет. Бүгінде біз ұлттық бірлік пен бірлікке мұқтажбыз. «Қазақстан-2050» Стратегиясында қоғамды дамытудың экономикалық, саяси және әлеуметтік бағыттары көрсетілген. Қазақстанның рухани жаңғырту процесі рухани мәдениетті жаңғыртуға, өркениетті саяси мәдениетті дамытуға, мемлекеттік мекемелерді жет��лдіруге бағытталған. Қоға��д�������қ сананы қалыптастыру мен жетілдірудегі маңызды кезеңдердің бірі гуманитарлық білім беруді қалпына келтіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - компьютерлік технологияны қолдану қажет болған жағдайда қосымшалармен экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеру; экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысы мен дағдыларын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Құқықтар-бұл әділдік туралы адамдар арқылы қамтамасыз етілетін мемлекеттер, нормалар жиынтығы жалпыға міндетті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономика
  Несиелер: 3

  Курстыңмақсаты - "Ұлттықэкономика" болыптабыладыкеңейтужәнетереңдетубілімсаласындағыұлттықэкономиканықалыптастыру; қабілетін, өзбетіменбағдарлайкүрделіпроблемаларэкономиканыңжұмысістеуі. Нәтижесінде пәнді игерген студент білуі тиіс: ұлттық экономикасының құрылымын, негізгі өзара байланысын, оның элементтері және негізгі мазмұны халық шаруашылық пропорцияларды; бағалау көрсеткіштері ресурстарды пайдалану ұлттық экономика және оның қазіргі заманғы жай-күйі;теориялық негіздері және қызмет ету заңдылықтары қоса алғанда, экономиканың өтпелі процестер; ұлттық модельдері экономика, нарықтық экономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржы
  Несиелер: 3

  Қаражатты қалыптастыру және таратумен байланысты қаржылық қатынастар халықаралық экономикалық қатынастарды, қоғамның экономикалық жүйесiн және жеке кәсiпкерлiктi қалыптастыру процесiнiң маңызды бөлiгi болып табылады. Осы пәндерді оқудың мақсаты жалпы қаржы теориясы саласындағы студенттердің негізгі білімдерін қалыптастыру болып табылады, оның ішінде мемлекет деңгейінде және жеке кәсіпкерлік субъектісінде олардың басқару әдіснамасының негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Статистика
  Несиелер: 3

  “Статистика” пәні қоғамдық ғылымның бір саласы ретінде экономика мамандықтарын даярлайтын жоғары оқу орындарының барлығында жүргізіледі. Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты-студенттерді ғылыми ұйымдастырылған жүйеде, статистикалық әдістерді қолдану арқылы әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық жағына байланыстыра отырып, зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроэкономика 15/15
  Несиелер: 3

  Тікелей нысанасы болып микроэкономика болып табылады: экономикалық қарым-қатынастар, байланысты тиімді пайдалана отырып, шектеулі ресурстарды шешім қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде болуы керек: негізгі заңдылықтары туралы шектеулер жағдайында экономикалық өмірдің тұтынушы, өндіруші және қоғам жалпы алғанда; нысандары туралы және орташа құрамы ұйымның салалық нарық, табыс иелерінің.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 3

  Экономикалық саясат пәні нарықтық қатынастаржағ дайындаоныңөткенін, қазіргісінжәнеболашағынталдап, заңдылықтарынанықтап, стратегиялық бағыттарымен тәсілдерін және нақты механизмдерін сараптайды, белгілейді. Пәнді оқыту мақсаты нарықтық экономикаға өту барысында өтпелі экономикалық стратегияны қалыптастыру бойынша экономикалық саясаттың табиғаты туралы негізгі білімді меңгеру болып табылады, Қазақстан Республикасында нарығын және мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Макроэкономика пәні жэне әдістері.Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың өзара байла- ныстылығы.Жалпы макроэкономикалық тепе-теңдік. AD-AS үлгісі.Түтыну және жинақгау.Ақша нарығы.Тауар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе- теңдік. ІЭ-ЬМүлгісі.Монетарлық саясат.Бюджет-салық саясаты.Капиталдың қорлануы және экономикалық өсу.Мемлекеттік бюджет жэне оның құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (деңгей В2.1)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: В2 деңгейіне дейін тілдік құзыреттілікті дамыту.1 тілдік құзыреттіліктің Еуропалық шкаласы бойынша. Міндеттері: рецептивті және өнімді құзыреттілікті қалыптастыру; коммуникативтік, ақпараттық, мәдениетаралық және оқу-танымдық құзыреттілікті қалыптастыруға жәрдемдесу;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде "Менеджмент" студент білуге тиіс: негізгі даму кезеңдері менеджмент ғылым ретінде және кәсіп; принциптері, даму және қызмет ету заңдылықтарын, ұйымдастыру; рөлін, функциялары мен міндеттері менеджері қазіргі заманғы ұйымдастыру; негізгі бизнес-үдерістерді ұйымдастыру қағидаттары; өткізді, түрлері мен әдістері ұйымдастырушылық жоспарлау; ұйымдастыру құрылымының типтері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Эконометриялық модельдеудің теоретико-ықтималдық негіздері. Эконометриялық зерттеулердегі жұптық регрессия және корреляция. Жиынтық регрессия және корреляция негізінде эконометриялық зерттеудің әдістемесі. Регрессиялық модельдердің сапасын бағалау және оның негізінде болжамдау. Уақыттық қатарлар тенденциясын модельдеу. Маусымдық және циклдік тербелістерді модельдеу. Маусымдық процестерді модельдеу үшін құрылған мультипликативті компонентасы бар модельдерді талдау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық курсы
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің мақсаты ауызша және жазбаша сөйлеуді практикалық меңгерудің дағдылары мен дағдыларын жетілдіру және ағылшын тілін жалпы және лингвистикалық ой-өрісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде "Маркетинг": студент білуі керек: теориялық маркетинг негіздері, мәні, тұжырымдамалары маркетинг, оның принциптері, әдіснамасын кешенді нарығын зерттеу; нысандары мен әдістері, құрал-жабдықтар өндіріс қажеттіліктеріне нарық; ұйымдастыру түрлері мен әдістері сату тауарларды және сұранысты қалыптастыру; артықшылықтары мен кемшіліктері әр түрлі ұйымдық құрылымдарын маркетинг қызметінің ерекшеліктері, бақылау жүйесіндегі маркетинг.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (деңгей 2.2)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің шет тілін меңгерудің В2 алдыңғы қатарлы деңгейіне қол жеткізу. Міндеттері: Өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту; алдыңғы сатыда қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жүйелеу және жетілдіру. фоножазбаның табиғи дыбысталуында тыңдау дағдыларын қалыптастыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұтынушылық және тұтынушылық емес тауарлардың тауартануы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тауартанудың негізгі теориялық түсініктерін беру (негізгі категориялары, әдістері, тауартану әдістерін тауар ассортименттерін қалыптастыру), Қазақстан Республикасының кәсіпорындарда бөлшек және көтерме сауда, иеилекеттік секторларды ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 3

  Бұл пән заманауи ұйымдардың жұмыс істеу жағдайларына байланысты есепке алудың теориялық және практикалық негіздерін зерттейді.Пәндерді оқытудың мақсаты: студенттердің бухгалтерлік есеп негіздерін меңгеруі, ұйымдарда қолданыстағы стандарттарға, бухгалтерлік есеп қағидаларына, нормативтік құжаттарға сәйкес біліктілігін және оны басқару әдістерін алу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауартанудың теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тауартанудың негізгі теориялық түсініктерін беру (негізгі категориялары, әдістері, тауартану әдістерін тауар ассортименттерін қалыптастыру), Қазақстан Республикасының кәсіпорындарда бөлшек және көтерме сауда, иеилекеттік секторларды ұйымдастыру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Бұл аспектіде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпарат алу мақсатында арнайы әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, рефераттау негіздерімен танысу, мамандық бойынша әдебиетті аннотациялау және аудару, жарияланымдарды дайындау және хат жазысуды жүргізу үшін негізгі жазу дағдыларын дамыту жүзеге асырылады. Мамандық тілін оқыту Кәсіби бағытталған материалда жүргізіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 3

  Мақсаты: халықаралық маркетингті жүзеге асырудың теориялық қағидаттарын, элементтерін, әдістерін оқып үйрену және оларды танымал шетелдік және отандық фирмалардың мысалдарында қолдану үшін практикалық дағдыларды меңгеру. білуі керек: әлеуметтік-гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар жүйесіндегі халықаралық маркетингтің тақырыбы мен орны; халықаралық маркетинг саласындағы компания қызметінің негізгі ерекшеліктері, халықаралық маркетингдегі шектеулер мен мүмкіндіктер;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілінің аударма практикасы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты халықаралық, саяси, экономикалық, қоғамдық, ғылыми және мәдени өмірдің кең салаларында әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыстар мен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру кезінде жоғары сапалы жазбаша және ауызша аударманы қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  Бизнес-жоспарлаупәнін оқыту мақсаты болып:бизнесті жоспарлаудың теориялық негіздерін оқыту;кәсіпкерлік қызметті жоспарлаудағы алдыңғы қатарлы шетелдік және отандық тәжірибелермен таныстыру;жобаның бизнес-жоспарын жасау әдістемесін меңгеру;кәсіпкерлік тәуекелділікті бағалауды анықтау;бизнес-жоспарды жасаудың тәжірибелік мәнін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР жемқорлыққа қарсы саясат
  Несиелер: 3

  Құқық қорғау мен арнаулы органдардың функцияларын ажырату әрi нақтылау. Бұл пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте студенттердің білім деңгейін арттыру, атап айтқанда, сыбайлас жемқорлықтың тұжырымдамасын, мағынасын, сипаттамасын, этикалық және типологиялық ерекшеліктерін және оны тарату саласын ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистика
  Несиелер: 3

  "Логистика негіздері" пәнінің оқытылу мақсаты ағым үрдістерін тиімдендіру үшін осы жүйеде болып жатқан, алынған білімді пайдалануды үйрену және күрделі жүйе ретінде тәжірибе мен теория заманауи тұрғыдан талдау базасында кәсіпорынның логистикалық таным әдістемесін және табиғатын жан-жақты және терең түсінікке қол жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Маркетингті басқару
  Несиелер: 5

  Пәнге қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу қажет: - маркетингті басқарудың мәні, функциялары мен қағидаттарын, маркетингті басқарудың құрылымы мен ұйымдастыру формаларын анықтайды; маркетингтік қызметтің ұйымдық құрылымдарының түрлерін анықтау, оларға қойылатын негізгі талаптар; - маркетингтік жоспарлау, маркетингті ұйымдастыру, маркетингті бақылау және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 3

  Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет азаматтардың құқықтары мен бос-тандықтарын қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және ашу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фирманың маркетинг іс-әрекеті
  Несиелер: 3

  Студенттер пәнді оқу барысында ұйымдастырушылық-басқару жұмыстарына келесілерді дағдыланады және үйренеді. - Фирманың қызметін оперативті және стратегиялық маркетингтік жоспарларды жасайды; - Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыру, барлық құрылымды тиімді біріктіру қамтамасыз етіледі; - Кәсіпорынның баға, тауарлы, коммуникативтік саясатына шешім қабылдайды; - Фирманың маркетингтік қызметін қорытынды бағалауды бақылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты әзірлеу болып табылады студенттердің экономикалық ойлау қабілетін зерделеу негізінде экономикалық тетік жұмыс істеуі жағдайында кәсіпорынның нарықтық типтегі шаруашылық. Курстың міндеттері: танысады мәні ретінде кәсіпорынның, объектінің шаруашылық, оның орны мен рөлі ұлттық экономика жүйесінде; қарастыру ресурстық базасын кәсіпорынның тиімділігі және оны пайдалануды оқып үйрену; - шаруашылық жұмыс істеу тетігі, кәсіпорынның қаржы нәтижелері оның қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистика негіздері және ақпараттық-логистикалық жүйе
  Несиелер: 3

  Бұл пән логистикалық ұйымдастыру мен басқару мәселелерін, тұрақты туризмді дамытудың логистикалық негіздерін, қонақүй, ақпараттық, қаржы және көлік қызметтерінің проблемаларын, атап айтқанда, халықаралық көлік дәліздерінің желісін дамыту және біздің мемлекетімізді әлемдік және еуропалық көліктік-логистикалық жүйелерге біріктіру мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ішкі фирмалық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ішкі фирмалық жоспарлау пәні кәсіпорынның барлық шаруашылық қызметін сипаттау мен түсіндіру.Курсытың мақсаты студенттерге мамандықтар бойынша әртүрлі дәрежедегі экономикалық жүйедегі әлеуметтік-экономикалық жоспарлауды құруды, теория, әдістеме саласы турасында толыққанды мәлімет беру, сонымен қатар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика-математикалық моделдеу
  Несиелер: 3

  Курсын меңгеру пәні - экономикалық жүйелерді, процестер мен құбылыстарды математикалық формализациялау әдісі. Пәнді оқығаннан кейін студент білуі керек: Математикалық үлгілердің ерекшеліктері; -экономикалық-математикалық үлгілердің құрылысы; негізгі математикалық модельдер; -оңтайландыру проблемаларын шешу әдістері; - нәтижелерді талдау. болуы керек: -түрлі сандық экономикалық және математикалық үлгілерді құру; - салынған модель үшін оңтайлы жоспарды табу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мерчендайзинг негіздері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты:— өткізу қызметі үдерісінің кезеңі, сатып алушыны тауарға "жақындатуға" және сатып алу ықтималдығын барынша қамтамасыз ететін қолайлы жағдай жасауға бағытталған шаралар кешені; сатып алушыға нақты дайындаушы кәсіпорынның тауарын сатушы адамның көмегінсіз сатып алуына психологиялық ықпал жасау және сендіру тәсілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп экономикасы
  Несиелер: 5

  "Өнеркәсіп экономикасы" пәнін оқытудың мақсаты студенттердің шаруашылық жүргізудің нарықтық типтері жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде экономикалық ойлауын қалыптастыру болып табылады. Оған сәйкес келесі негізгі міндеттер ұсынылады: өнеркәсіптің салалық құрылымымен танысу, шаруашылық объектісі ретінде өнеркәсіптік кәсіпорынның мәнімен, оның Ұлттық экономика жүйесіндегі орны мен рөлімен танысу; өнеркәсіптің ресурстық базасын және әртүрлі ресурстарды пайдаланудың тиімділігін қарастыру; өнеркәсіптің жұмыс істеуінің шаруашылық тетігін және оның қызметінің қаржылық нәтижелерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Бұл аспектіде көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамыту, ақпарат алу мақсатында арнайы әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, рефераттау негіздерімен танысу, мамандық бойынша әдебиетті аннотациялау және аудару, жарияланымдарды дайындау және хат жазысуды жүргізу үшін негізгі жазу дағдыларын дамыту жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету маркетингісі
  Несиелер: 5

  Маркетингтік қызметтер көрсету - клиенттерге нарықтық қолы бойынша қызметтер қолжетімді ету iс-әрекеттер; процесс қызметтердің бағалау әлеуетті пайдаланушыларға көмектесу мақсатында, ғылым өндіріс шешімдер, сату және маркетинг қызметтерін қабылдау ақтау мүмкіндік береді бәсекелестік стратегиясын және тактикасын әзірлеу, барабар нарықтық жағдайды бағалау және болжау мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: мінез-құлықтың ғылыми-теориялық негіздерін зерттеу, сондай-ақ зерттеуге арналған тәжірибелік дағдыларды меңгеру. - әртүрлі сандық және сапалық әдістермен (сауалнама, байқау, эксперимент, фокус-топтар, тереңдетілген сұхбат және басқа да жобалау әдістері) сауалнама, маркетингтік зерттеулерді тәжірибелік дағдыларын дамыту; маркетингтік зерттеулердің элементтерін маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктерін зерттеу;

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сапаны басқару
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты бұл елдің түрлі ауылшаруашылық кәсіпорындарында СМЖ және ТҚК құру, енгізу, жұмыс істеу және үздіксіз жетілдіру үшін заманауи тәсілдерді, әдістер мен құралдарды әзірлеу үшін қажетті мамандықтың оқу жоспарының талаптарына сәйкес студенттердің пәндік құзыреттіліктерін біртіндеп қалыптастырудан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауар қызметінің жарнамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тауарлардың, қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар, ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармалары туралы хабар таратып, оларды әйгілеу. Жарнама көпшілік ақпарат құралдары (теледидар, радио, газет, проспектілер, плакаттар, т.б.) арқылы жүзеге асырылатын байланыс арқылы түрі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: бәсекелік жағдайларда студенттерге кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік әдістері туралы білім беру. Курстың міндеті: Кәсіпкерлік істі ұйымдастыру кәсіпкерлік әлеуметтік тапты құру үшін мемлекет оған экономикалық, әлеуметтік және құқықтық қолайлы жағдай жасауы керек, бизнесті қалай ұйымдастырады және функциялары арқылы жоғары жетістікті жету керектігі жөнінде оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: жоғары мектепте шет тілін оқытудың кәсіби міндеттерін шешу қабілетін анықтайтын маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ету. Өзінің мазмұны бойынша курс пәнаралық болып табылады және студенттерде бар іскерліктер мен дағдыларды синтездеуге және біріктіруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кіші және орта бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: Кәсіпкерліктің табиғатын және жүйелерін, оның сыртқы және ішкі ортасының негізгі құрамдас бөліктерін, кәсіпкерлікті басқарудың ұйымдық формалары мен құрылымдарын, ақпараттық қолдау және бизнес қауіпсіздігінің маңызды аспектілерін анықтау. Бизнестің стратегиясы мен тактикасына үлкен назар аудару, оның циклдерінің әртүрлі түрлерін, іскерлік стратегиялардың кең ауқымын және іскерлік беделі туралы мәселелерді мұқият қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Персоналды басқару
  Несиелер: 3

  Мақсаты: ұйымдастыру және басқару жүйесінде жұмыс істеуге қабілетті кең профильді мамандарды дайындау. Оған сәйкес, барлық басқару жүйесі кәсіпорынның тиімді жұмысының негізі болып табылатын өндірістік процесте жұмыскердің қабілеттерін барынша толық пайдалануды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тауарлармен қызмет көрсету сараптау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: студенттерге тауарлар мен қызметтерді сараптау, сертификаттау және стандарттау негіздерін анықтау, халықаралық нарықта тауарлардың әртүрлі топтарын жіктеу қағидаттарын қарастыру, нарықтық жағдайларға байланысты тауарлардың сапасы көрсеткіштерінің салмағын анықтауды үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жарнама ісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Жарнама мақсаты – мақсатты аудиторияға бағытталған ақпараттың нәтижесінде шешілуі тиіс нақты міндет. Жарнаманың мақсаттары тауар туралы ақпараттандыру, еске салып тұру немесе сол тауарға тұтынушылардың сенімін арттыру болып табылады. Мақсаттарына қарай жарнаманы ақпараттандырушы, сендіруші, еске салушы деп бөлуге болады. Ақпараттандырушы жарнама жаңа тауар��ы нарыққа енгізу барысында алғашқы сұранысты тудыру үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Фонетиканы оқыту пәні тілдің барлық дыбыстық жүйесі болып табылады: сөйлеу ағымындағы дыбыстар, олардың заңды кезектесуі, үйлесімі, акустикалық және артикуляциялық сипаттамалары. Сонымен қатар, фонетикада буындар мен сөздердің дыбыстық құрылымы, екпін және интонация оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп маркетингі
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік маркетинг - студенттердің теориялық білімдерін, соның ішінде өнеркәсіптік маркетинг саласындағы қазіргі заманғы тұжырымдамаларды және тенденцияларды, өнеркәсіп өнімдері мен қызметтер нарығында маркетингтік шешімдерді қабылдаудың тәсілдері мен әдістерін, сондай-ақ студенттердің дағдылары мен дағдыларын дамытуға үйрету. қолданбалы маркетингтік мәселелерді шешу дағдылары, өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек ресуртарын басқару
  Несиелер: 3

  Пәндерді оқудың мақсаты еңбек ресурстарының жай-күйі туралы студенттердің ғылыми білімдерін қалыптастыру, оларды қалыптастыру және тиімді пайдалану, сондай-ақ осы үдерістерді реттеу және басқару, тиімді жұмысқа қол жеткізу үшін сыртқы және ішкі еңбек нарығын талдау әдістерін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 3

  Нәтижесінде пәнді игерген студент білуі керек: теориялық түсінігі туралы бизнес этикасы мәні этика бизнесте этика түрлері және элементтері іскерлік қарым-қатынас, этикалық нысандары мен ұлттық моделін іскерлік қарым-қатынас, тәртібі дайындау және өткізу іскерлік келіссөздер даулы жағдайларда, іскерлік қарым-қатынас және оларды шешу жолдары; тілдік коммуникация. риторику, имиджеологию іскерлік адам; этикалық кодексі бизнесмен, іскерлік этикет және мінез-құлық мәдениетін іскерлік адам

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингті жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнін мақсаты: кәсіптік дағдыларын қалыптастыру, қызметті жоспарлау және ұйымдастыру функциялары, өндіріс кәсіпорындары үшін маркетингтік қоспаны құру, нарық сегментін ұйымдастыру, кәсіпорынның маркетингтік қызметтерін ұйымдастыру, Кәсіпорынның стратегиялық маркетингтік бағдарламасы және басқа кәсіби қызмет ерекшеліктерін ескере отырып жүргізілуі тиіс оның кез келген кәсіпорын (ұйым) басқару процесінің осы маңызды функцияларды жүзеге асыру үшін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Практикалық маркетинг
  Несиелер: 3

  Маркетинг және кәсіпкерлік. Маркетингтік талдау. Жағдайды талдау әдістері. Стратегиялық және тактикалық тапсырмаларға арналған жағдайды талдау. Өндірістік бағдарлама маркетинг құралы ретінде. Бағдарламаны қалыптастыру. Өнім ауқымының өнімдеріне қатысты шешімдер. Кәсіпорындағы баға саясаты. Нарық серіктестерінің бағасын қабылда��. Өнімнің бағас��н анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Паблик рилейшнз
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты: қазіргі заманғы қоғаммен байланыстың концепциялары мен модельдерін зерттеу, сонымен қатар оның практикалық әдістері мен проблемаларын меңгеру. Курс міндеттері: - паблик рилейшнз сферасын, қазіргі кездегі практикасының тарихи түп тамырын зерттеу, бастапқы концепцияларын анықтау; - паблик рилейшнз теориялары мен принциптерін зерттеу; - ПР теорияларын іс жүзінде пайдалануды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси маркетинг
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Қазіргі уақытта «саяси маркетинг» термині ғылыми айналымда да, іс жүзінде де кеңінен қолданылуда. Бірақ «саяси маркетинг» терминінің анықтамасын беру ғылыми салада əлі де аяқталмаған деп айтуға болады. Бұл көбінесе саяси ғылымдағы маркетингтің экономикалық категория ретіндегі маркетингтен ерекшеліктерін ажыратуға байланысты болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік инновация
  Несиелер: 5

  Маркетингтік инновация - нарыққа баратын барлық маркетингтік қызметтің және кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын іздеудің негізі. Инновациялық маркетинг стратегияның бірлігі, бизнес философиясы, басқару функциялары мен процедуралары және әдістемелік негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сауданы ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: көтерме және бөлшек саудада сауда-технологиялық үдерістерді ұтымды ұйымдастырудың, сондай-ақ оларды сауда кәсіпорындарының деңгейінде жобалау мен басқаруға қабілеттілігін қалыптастырудың болашақ білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты - маркетингтік басқару және автоматтандырылған басқару жүйелері үшін ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру саласында, сонымен қатар мамандандырылған мақсаттар үшін заманауи бағдарламалық пакеттерді және автоматтандырылған басқару жүйелерінің бағдарламалық және аппараттық жүйелерінің тиімді пайдалану үшін практикалық дағдыларды меңгеруді қамтамасыз ету. ақпараттық алмасу жүйелерінің мақсаты мен ұйымдастырылуы әлеуметтік-экономикалық бейіндегі жеке нысандар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Маркетингтік коммуникациялар
  Несиелер: 3

  Маркетингтік коммуникация тұтынушыларға ықпал ету мақсатында тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұранысты қалыптастыру мен ынталандыруға бағытталған шаралар жүйесі. Экономикалық әдебиеттерде маркетингтік коммуникация ұғымының «тауарды жылжыту» деген синонимі жиі кездеседі. Маркетингтік коммуникацияның мынадай түрлері бар: •жарнама; өткізуді ынталандыру; жеке сату; •қоғаммен байланыс;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сатуды басқару
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты қолданбалы ғылым және менеджмент қызметінің түрі ретінде сатуды басқару туралы білімді интеграцияланған білім жүйесін қалыптастыру негізінде сату саласындағы тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті негізгі принциптерді, әдістер мен құралдарды ұсыну болып табылады. Сатудың тиімділігін бағалау критерийлері: 1) тауарлар сатылуы тиіс; 2) клиент қанағаттандырылуға тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның тауар саясаты
  Несиелер: 3

  Тауарды қауіпсіз және сауатты пайдалану. өнімнің тұтынушылық қасиеттері. Байланысты өнімдер мен қызметтер. Маркетинг құралдары. Тауар саясаты. Беделі жақсарды. Бәсекеге қабілетті жағдайды жақсарту. Өндірістік бағдарлама. Өнім желісі. Өндірістік бағдарламаның ені. Өндірістік бағдарламаның тереңдігі. Ассортимент саясаты (сау��а)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегилық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курстын мақсаты – бұл жеке тұлғалардың және ұйымдардың қажеттіліктерін анализдеу. Маркетинг көзқарасы бойынша сатып алушы тауарды өзінің қажеттілігін қанағаттандыруға ғана сатып алмайды, сонымен бірге бұл тауар оның мәселесін шеше алады. Стратегиялық маркетинг ролі – нақты берілген нарықтағы әртүрлі өзгерістерді немесе әлеуетті нарықтарды, қажеттіліктері негізінде олардың сегменттерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұтынушылардың мінез-құлқы
  Несиелер: 3

  Курсының мақсаты - жаһандану жағдайында тауарлар, қызметтер және идеялар нарығында тұтынушылардың мінез-құлқын басқарудың заманауи тұжырымдамалары. ПО курстың негізгі мақсаттары: - тұтынушылық мінез-құлықтың сыртқы және ішкі факторларын қарастыру, - маркетингтегі тұтынушылардың мінез-құлқын тұтынудың шешімдер қабылдау ү���ерісіне әсер ету үшін мүмкіндіктерді анықтау, - тұтынушылардың мінез-құлқын басқарудың прогрессивті әдістерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сату өнері
  Несиелер: 3

  Көпшілік PR-мамандарын журналистермен шатастырып жатады. Алайда, бұл мамандық иелерінің атқаратын жұмыстары да, міндеттері де мүлдем бөлек. Беделді қалыптастыру, басқару ісімен дәл осы мамандар айналысады. Қазіргі кезде бұларды барлық министрліктер, мемлекеттік және жеке ірі компаниялар және бірқатар ірі тұлғалардың жанынан көруге болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммерциялық қызмет
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің тұтынушылық сұранысты қанағаттандыру және пайда табу үшін тауарларды сатып алу және сату процестерін жетілдіруге, өндірушілерден тұтынушыларға тауарлар мен қызметтерді алмастыруға және көтеруге бағытталған студенттердің ұйымдастырушылық білімдері мен іс-әрекеттерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнесті бағалау
  Несиелер: 3

  Нәтижесінде пәнді игерген студент: білу әдістемесін бағалау бизнесті, сандық және сапалық көрсеткіштері, бағалау қызметін құнын бағалау әдістері; пайдалану әдістері техникалық және іргелі талдау бағалау мақсатында ағымдағы және әділ нарықтық құнын бизнес; дағдысы болуы керек: бағалау ақшалай және мүліктік салымдары компанияның жарғылық капиталына, дисконттау кірістер инвестициялар бойынша.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару қызметін құжаттау/
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты "Құжаттау" басқару қызметін зерттеу болып табылады негізгі талаптарын, әлемдік практикада қабылданған жасауға іскерлік құжаттарды кәсіпорындарында қалыптастыру және осы негізде тәжірибелік дағдыларды әзірлеу және ресімдеу бойынша басқару құжаттары мен құжат алмасуды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Брендинг
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: Брендинг бұл сауда белгісі ғана емес, бұл тұтынушыға берілетін уәде және сол уәдені орындау. Ежелгі заманнан бері адамдар қарым-қатынас жасауды, таңбалар арқылы белгілі бір сезімді немесе ақпаратты беруді қажет етті. Бұл таңбалар бір идеяны жақтаушыларды өздерінің бәсекелестерінен өзгеше етіп көрсетті. таңбалар адамның немесе топтың даралығын көрсетуге, өзінің мақтанышын немесе белгілі бір қасиеттерді иеленетіндігін көрсетуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіпорында іс жүргізу және құжат айналымы
  Несиелер: 3

  Пәнді оқытудың міндеттері: кәсіпорында құжаттарды жасау және рәсімдеу ережелерін оқу, іс жүргізудің нормативтік-құқықтық базасын, құжат айналымын ұйымдастыру, іс жүргізу технологиясы және құжаттарды сақтау тәртібін оқу; құжаттарды компьютерлік дайындау және кеңсе қызметінің техникалық құралдарын оқу; кеңсе қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Директ-маркетинг
  Несиелер: 3

  Курс мақсаты: Қазіргі жағдайда тікелей маркетинг тауарларды тарату арнасы ретінде жеке мағынаға ие боп отыр. Тауардың сырт пішіні, оның түрі, түсі, буып-түюі, орауы да коммуникациялық қызмет атқаруы мүмкін. Коммуникациялардың жеке және жеке емес арналары бар. Жеке коммуникация арнасы (немесе дақпырт арнасы) – бұл адамдардың жүзбе-жүз, телефон және хат алысу арқылы өзара қатынасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Электрондық бизнес
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгеру нәтижесінде студент істей білуі керек: Интернет арқылы жеткізушілер мен тұтынушыларды табу, электронды дүкендер мен сауда алаңдары арқылы сатып алу мен сатуды жүзеге асыру; Интернет арқылы электрондық төлемдерді жүзеге асыру; жеке электрондық бизнесті құру бойынша бизнес-жоспарды әзірлеу, бизнесті электронды жүргізуге көшу үшін компанияның дайындығы мен шығындарын бағалау; электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Маркетингтік қызметті құқықтық реттеу
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену мақсаты бәсекелестік саласындағы нарықтық қатынастарды, әділетті іскерлік тәжірибені, тауарлық белгілерді, тұтынушыларды қорғауды, монополияға қарсы, жарнаманы және т.б. реттейтін Қазақстан Республикасының заңдары. Маркетингтік қызметті реттейтін Халықаралық сауда палатасының кодтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әріптестерге кәсіби қызмет бойынша толеранттық танытуы және ойлау мәдениетін еркін меңгертуі, мемлекеттік тілде және орыс, ағылшын тілдерінде кәсіби және күнделікті тақырыптарға өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсініп, кәсіби қызметті орындауға уәждемесі болуы тиіс.

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби қызмет саласында қолданылатын жалпы ғылыми ақпаратты тез таба білу, талдау және сауатты контекстік өңдеу, аймақтағы және шет елдердегі тарихи үрдістің динамикасын тез табу және кәсіби деңгейде қолдану.

 • Код ON3

  Зерделенетін саладағы проблемаларды уақтылы және дұрыс шешу үшін кәсіби қызметтің барлық кезеңі ішінде біліктілікті арттыра отырып, бұл ретте сандық экономиканың түрлі секторларындағы кәсіпорындардың өзара іс-қимылын бағалау үшін нарықтық жағдайларда кәсіпорын қызметін талдау бастамасын көрсете отырып, дәлелдемені сауатты тұжырымдау және өз бетінше интеллектуалды, мәдени, адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық желілерін құру және жүзеге асыру.

 • Код ON4

  Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау бойынша білімін өзінің практикалық қызметінде пайдалану. Қызмет түріне, меншік көлеміне немесе нысанына қарамастан ұлттық экономиканың барлық салалары мен буындарында негізгі құбылыстар мен ескірген проблемалардың мәнін түсіну.

 • Код ON5

  Халықаралық және отандық заңнамалық актілер мен нормативтер шеңберінде ұйымның микро және макро деңгейінде тұрақты жұмыс істеуі үшін экономикалық талдаудың нысандары мен әдістерін қолдану.

 • Код ON6

  Ішкі нарықта да, Халықаралық экономикалық операцияларды ұйымдастыру мен жүргізу саласында да коммерциялық және коммерциялық емес институттардың қызметіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар жүйесін болжау және жоспарлау, әлемдік экономиканың даму заңдылықтары мен үрдістерін түсіну.

 • Код ON7

  Экономикалық құралдарды иелену және оны пайдалану өз өнімімен нарыққа шығу мүмкіндігін зерттеу және талдау.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларын пайдалану, жинақталған тәжірибені қайта ойлау және қажет болған жағдайда Сандық экономика саласындағы базалық білімді қолдана отырып, өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгерту. Кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын қолдану.

6B04107 Social медиа маркетинг
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Маркетинг
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04107 Маркетинг
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04107 Маркетинг
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04107 Маркетинг
Бакалавриат

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B04107 Маркетинг және жарнама
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top