Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01511 Информатика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Информатика пәнінің мазмұнын игере алатын, АКТ құзіреттілік деңгейін жалпы пайдаланатын; оқу-тірбиелеу үрдісін ұйымдастыру дағдыларын меңгерген, оқыту мен бағалау әдістерін білетін, білім алушылардың психологиялық және жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыруды білетін; білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып білім беру мен оқытуда жеке және дифференциалды тәсілдерді жүзеге асыру; студенттердің ғылыми-зерттеу және ғылыми жобалау саласындағы біліктілігін арттыру; білім беру ресурстарын өңдеу әдісін игере алатын бакалавр даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B011 Информатика мұғалімдерін даярлау
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Элементар математика
  Несиелер: 5

  Элементар математика пәні мектеп математикасы курсының мазмұнына сүйенеді. Элементар математиканың негізгі ұғымдары, фундаменталды идеялары оқытылады. Алған білімдері мен іскерліктерін кәсіби қызметтерінде қолдану дағдыларын қалыптастырады. Элементар математика есептерін щығарудың әртүрлі әдіс-тәсілдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны C ++ бағдарламалау тілінің мүмкіндігін талдауды және ерекшеліктерін анықтайды, C ++ бағдарламалау тілінің модульдері мен кітапханаларын пайдалану арқылы практикалық бағдарламалау дағдыларын қамтамасыз етеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдерісінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады. Болашақ мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерімен, заңдылықтарымен, сонымен қатар, жалпы білім беретін мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа технологияларымен танысады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Visual С/С++ объектілі-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Visual C / C ++ тіліндеобъектілі-бағытталғанбағдарламалаутехнологиясынқолдану, кластардықұружәнепайдалануәдістемесі, практикалыққолданумысалдарықарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Delphi интеграцияланған құрастыру ортасы
  Несиелер: 6

  Объектігебағдарланғанпрограммалаудыңнегізгіпринциптеріментаныса, Delphi XE7 ортасындапараллель есептеу қолданыпжоғарғыөнімдікросплатформалықосымшалар (Windows, Android, iOSүшін) құруәдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім берудегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны студенттерді ақпараттық-коммуникациялық технологияларды инклюзивті білім беруде қолдану принциптерімен, балаларға қатысты кез-келген кемсітуді жоққа шығаратын идеологияға негізделген шетелдік және отандық оқыту тәжірибелерімен таныстырады; барлық адамдарға қатысты теңдікті қамтамасыз ететін шарттарды және ерекше оқу қажеттіліктерін қажет ететін балалар үшін ерекше жағдайларды құру және жүзеге асыру туралы білім береді, білім беру мекемелерінде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолданып инклюзивті оқытуды ұйымдастыру жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны инклюзивті білім берудің теориялық және әдістемелік негіздерін ұйымдастыруға бағытталған. Жалпы және арнайы білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыратын бейімделген білім беру ортасын құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Lazarus деректер қорына кіріспе
  Несиелер: 6

  «Бағдарламалау жүйесі» және «бағдарламалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу, деректер түрлерін жіктеу, жобалық интерфейсті құру талаптарын орындау, «Lazarus» интеграцияланған программалық қамтамасыз ету ортасында желілік және тармақталған алгоритмдерді жазу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған, бұл оларға педагогикалық жағдайды сауатты талдауға және педагогикалық психологияның негізгі ғылыми тұжырымдамалары туралы теориялық идеяларды кәсіби қызметтің тәжірибелік аспектілерімен байланыстыра отырып қолдануы туралы білімдер жүйесін қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Python-да бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны деректерді талдаудан бастап жаңа бағдарламалық өнімдерді әзірлеуге дейін көптеген тапсырмаларды шешуде пайдалы болатын Python тілінің негізгі құрылымдарын зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивтік білім беру жағдайындағы ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру жағдайындағы ерекше білімді қажет ететін балаларды оқытудың әдістемесі қарастырылады.Инклюзивтік білім берудегі мүгедек балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу модельдері мен технологияларын (есту, көру қабілеті, интеллектуалдық, тірек-қозғалыс жүйесі, сөйлеу, аутизм спектрі бұзылулары) таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Қазақстан-2050" Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтереді. Бұл пәннің мақсаты ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын терең зерделеу болып табылады. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты тәрбиелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютер және желілердің техникалық сипаттамалары
  Несиелер: 5

  Компьютердің аппараттық және бағдарламалық қамтамаларымен, компьютерлік желілерді ұйымдастыру әдістерімен, желі түрлері және топологияларымен таныстыру. Компьютердің аппараттық құралдарын баптау, бағдарламалық қамтамаларын орнату, компьютерлік желілерді құру бойынша білік, дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу пәні адамның қоршаған ортамен қауіпсіз қарым-қатынас жасау тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге бағытталған. Төтенше жағдайлар (ТЖ) жағдайларында шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, техногенді және табиғи сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, сондай-ақ қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану, өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ДК басқару және баптау
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқытуда білімгерлерді қазіргі дербес компьютерді баптау мен басқаруында gpedit.msc топтық саясатын, ММС консуль жұмысын, msinfo32 негізгі баптауын, msconfig жүйе конфигурациясын, control admintools әкімшісін басқара алады және компьютерлік техникамен белсенді жұмыс жасай алудың ерекшеліктерін меңгеріп шығады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелер және желілер
  Несиелер: 5

  Аталған пәнді оқу барысында студенттер желілік технологиялармен, хаттамалармен, ақпарат қалай алмасатындығын, физикалық ақпарат тасымалдаушылардың жұмыс істеу принциптерін меңгеріп шығады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютер жүйелерінің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Курс мазмұны білімгерлерді қазіргі дербес компьютермен кәсіби жұмыс жасай алуға үйрету, компьютердің ішкі сыртқы құрылғыларын, құрылғылардың жұмыс істеу принціпін,бағдарламалық қамтамасыз етілуін меңгерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: қарым-қатынас мәдениетінің негіздері; ауызша іскерлік қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы болашақ мұғалімдердің оқушылармен тәрбие жұмыстарын өткізуге және ұйымдастыруға теориялық-әдістемелік даярлығы ескеріледі. Білім берумен тәрбиенің гуманистік парадигмаларын жүзеге асыруға бағытталған тәрбиелік іс-әрекеттің теориялық және практикалық негіздерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жанартылған бағдарлама бойынша ақпараттық – комуникациялық технологияларды оқытудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың бағдарламасы болашақ информатика мұғалімдерін оқу үрдісінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға, информатикада ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану бойынша студенттердің құзыреттілігін қалыптастыруға, цифрлық білім беру ресурстары мен білім беруді ұйымдастырудың әртүрлі формаларын қолдануға және әртүрлі пәндер саласында қолдануға үйрету

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Arduino платформасындағы робототехника
  Несиелер: 6

  Arduino микроконтроллерлерін бағдарламалау ортасы бойынша білім мен біліктерін қалыптастыру. Микроконтроллерлердің негізгі сипаттамалары және жұмыс жасау принциптерімен, Arduino IDE бағдарламалау тілінде бағдарламалау негіздерімен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектептік курс және АКТ-ғы робототехника элементтері
  Несиелер: 5

  Білім алушыларды робототехника негіздерімен таныстыру, Mindstorms EV3 роботтарын құрастыру бойынша теориялық білімдерін және біліктерін қалыптастыру. Роботтардың классификациясы мен сипаттамалары, терминологиясы, мектептік робототехника курсының бағдарламаларымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инновациялық технологиялар және оқыту әдістері
  Несиелер: 6

  Курс мазмұны жаңа педагогикалық технологияларды (Case- технологиялар, Klil-технологиялар және т.б.) зерттеу және пайдалану, сондай-ақ оқу үдерісінде белсенді оқыту әдістерін қолдануға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Робототехника және Arduino программалау
  Несиелер: 6

  Студенттерді Arduino контроллерінің негізінде басқарылатын электрондық құралдарды әзірлеу, жобалау және бағдарламалау принциптері мен әдістерімен таныстыру. Бағдарламалау дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Lego Mindstorms EV3 базасындағы робототехника
  Несиелер: 5

  Робототехника негіздерімен таныстыру, Mindstorms EV3 роботтарын құрастыру бойынша теориялық білімдерін және біліктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Информатикадағы жобалық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Курстың мазмұны жобалық қызметтің теориялық негіздерін анықтауға, жобалау әдістерінің маңызын, жобалардың түрлерін қарастыруға бағытталған. Информатика сабақтарында оқушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыру дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрондық білім берудің жаңа буындарын құру негіздері
  Несиелер: 7

  Қазіргі заманғы мұғалімнің тәжірибесінде жаңа білім беру ресурстарын (EE NP) дамыту негіздері дәстүрлі білім беруде, инновациялық білім беру технологияларын қолдануды жүзеге асырады. Дәстүрлі білім беру контексінде төмендегілер ESM-ті оқу үрдісінде қолдануға арналған модельдерді құрудың негізі ретінде пайдаланылуы мүмкін: оқу үрдісінде электронды оқыту ресурстарын пайдаланудағы студенттің әрекеті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Информатика сабақтарында CLIL әдістемесін қолдану
  Несиелер: 7

  CLIL әдістемесін пайдалана отырып, бұл пән студентке компьютерлік ғылымды мета-тақырыптық коммуникацияларды қолдану арқылы және практикалық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді, тілдік құзыреттілікті дамытады, сондай-ақ жылдам өзгеретін өмір жағдайына бейімделуге және ұтқырлықты қамтамасыз етуді ұйымдастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Білім берудегі бұлттық технологиялар негіздері
  Несиелер: 6

  Бұлттық есептеулер архитектурасын зерттеу, бұлттық есептеудің қағидаларын іске асыру, бұлтты қоймалар құру, бұлттық есептеулер орталарын және пайдаланушыларды басқару мысалдары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық коммуникациялық технологияларды бастауыш мектептерде оқытудың әдістемесін ұйымдастыру
  Несиелер: 7

  Бастауыш мектепте білім берудің ақпараттық-коммуникациялық технологиясы қазіргі әлемнің басты проблемаларының бірі болып табылады. Бастауыш сынып оқушылары компьютерді білім беру түрінде емес, күнделікті міндеттерді шешудің тиімді құралы ретінде тани бастады. Интеллекттің ең қарқынды дамуы ерте мектеп жасында жүреді, егер назар ерікті түрде болса, онда визуалды-ауызша-логикалық ойлауға ауысады. Бастауыш мектептерде АКТ оқытудың маңыздылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Информатикадан дидактикалық-интерактивті тапсырмаларды әзірлеу
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны педагогикалық ойлаудың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамытуға; интерактивті технологиялар туралы теориялық негіздерің меңгеруге; интерактивті жаттығуларды, тапсырмаларды, тесттерді, викториналарды, сауалнамаларды ақпараттық технологиялар қызметтері мен ресурстарын пайдаланап құруға, дамытуға және қолдануға бағытылғын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаратылыстану-ғылыми пәндердің интеграциясы
  Несиелер: 6

  Болашақ мұғалімдерді білім алушылардың жаратылыстану ғылымдарына танымдық қызығушылығын дамытуға дайындау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инфографика және Flash технологиялар
  Несиелер: 7

  Инфографиканың негізгі түсініктерімен және визуалды моделдеу дизайнының тұжырымдамасымен, сандық деректер массивтерімен таныстыру. Деректерді талдау және визуализация ерекшеліктері. Flash технологиясын пайдаланып интерактивті графиканы құру мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беруде IT қолдану
  Несиелер: 6

  Заманауи бағдарламаларды қолдану арқылы адамның мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған іскери және жеке қолданыстың кең ауқымды бағдарламалық өнімдерін қарастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік ойындарды әзірлеу және құру
  Несиелер: 8

  Бұл курста ДК (Windows, Macintosh), мобильді құрылғылар (Android, iOS) және браузерлерге арналған компьютерлік ойындарды әзірлеудің алдыңғы қатарлы ортасы оқытылады. Unity3D қозғалтқышымен және MonoDevelop ойын сценарийлерін әзірлеу ортасы қарастырылады. Екі өлшемді сахна құру, ойын логикасын бағдарламалау және оның тұжырымдамасын әзірлеуді, сондай-ақ, элементтерді компонентациялау, тестілеу және түзету, ойынның соңғы нұсқасын пысықтау және аудио-сүйемелдеуді қосуды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 2D / 3D моделдеу
  Несиелер: 7

  Бұл курс жазықтықта және кеңістікте сурет салудың негізгі әдістерін, екі өлшемді және үш өлшемді графикалық объектілерді модельдеудің принциптері мен технологияларын зерттеп, құрылымдық-геометриялық модельдеу дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Лого Scratch ойын программалау ортасы
  Несиелер: 8

  Курстың мазмұны алгоритмдік және логикалық ойлауға, когнитивтік сауаттылықты дамытуға үшін мультимедиалық жүйе ретінде Scratch визуалды программалау ортасын зерттеуге; сүрет салуға, есептерді шешуге, мультфильмдерді, ойындарды, интерактивті қосымшаларды жасауға мүмкіндік беретін командаларың меңгеруге бағытылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  «Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа әдістері» пәні оқыту үрдісін бағалаудың негізгі түсініктері мен заманауи құралдарын, критерийлік бағалауды ұйымдастырудың технологиялары мен принциптерін, кесте-рубрикаторларды құрастыруды қамтиды

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 7

  Курстың мазмұны компьютерлік графика саласындағы ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалануға және оларды болашақ кəсіби қызметінде қолдануға туралы білімді, дағдыларды жəне қабілеттерді қалыптастыруға; көрнекі объектілерді құруға үшін қажетті кеңістік ойлауды мен қиялды дамытуға бағытылған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Веб-жобалау
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім берудің онлайн ресурстарын құру, ресурстарды жобалау үшін стильдерді пайдалану үшін HTML, CSS, JavaScript, PHP тілдерін үйренуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Информатикадан есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттердің мектеп информатиканың негізгі мазмұнына сәйкес есептердің түрлері және типтері бойынша және оларды шығару әдістемесі туралы ұғымдарын қалыптастыру, алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • «Lazarus» бағдарламасы арқылы білім берудегі ақпараттық жүйелерді дамыту
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны әртүрлі пайдаланушылардың деректерді өңдеуді немесе беруді қамтамасыз ететін Lazarus еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану арқылы білім берудегі ақпараттық жүйелердің дамытуды зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды құру
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны Android платформасының құрылысын және осы платформадағы ұялы жүйелерді дамытуға пайдаланушы интерфейсін жасауда, сигнализация, аппараттық сенсорларды және ақпаратты сақтаудың стандарттын құруда практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Python деректер қорына кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курста Python бағдарламасында деректер қорымен жұмыс жасаудың әдістерін қарастырады. Сонымен қатар, онда SQLite алдын ала орнатылған деректер базасын қолдану негіздері оқытылады және ақпаратты сақтау үшін жергілікті деректер базасын пайдаланатын шағын қосымшаларды әзірлеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Android платформасында мобильдік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Курс мобильді қосымшалар үшін бағдарламалаудың жұмыс жасау қағидаларын және құжаттарды жасау және өңдеу үшін дайын бағдарламалық өнімдерді пайдалану технологияларын білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Delphi деректер қорына кіріспе
  Несиелер: 5

  Объектіге бағдарланған программалаудың негізінде деректер қорын құру принциптері және Database Desktop утилитасымен таныса, кесте, сұраныс пен есеп беруді Delphi XE7 ортасында құру әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Веб-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Студенттер web-архитектура, серверлік бағдарламалар стегін, клиенттік технологияларды (HTML, Javascript, CSS), контентті басқару жүйелері (CMS), web-қосымшалардың заманауи моделін, сыртқы Интернет-сервистерді және олардың API-лерін меңгереді, PHP тілінде бағдарламалау және деректер қорына (MySQL) негізделген қосымшаларды құру бойынша білік, дағдыларға ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалаудан олимпиадалық есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны олимпиадалық есептерді шешу үшін және есептерді шешу бойынша дағдыларды қалыптастыруға және осы облыста кәсіби дамуға бағытталған. Программалаудан олимпиадалық есептерді шешу практикумы пәні ұзын арифметика, жазықтық пен кеңістіктегі есептеу геометриясы, рекурентті қатынастарды анықтауға арналған есептер, массив түрінде берілген мәліметтермен жұмыс, графтар сияқты есептерді қарастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік және интернет
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны интернет желісінде қауіпсіздігін зерттеуді болып табылады. Пән желілердің ақпараттық қауіпсіздік қауіптерінің кластарын; ақпараттық жүйелерге кездейсоқ әсер ету себептері мен көздерін; ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу арналарын; ақпараттың қол жетімділігінің, тұтастығының және құпиялылығының негізгі қауіптерін зерттеуге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілер және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Студенттер компьютерлік желілерде ақпаратты қорғаудың теориялық және әдістемелік мәселелерін қарастырады. Шабуыл түрлері, криптология, ақпаратты түрлендіру түрлері, парольдік қорғауды күшейту, компьютер жүйесін қорғаудың әдістері мен құралдарымен танысады, желілердегі ақпаратты қорғау әдістерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Визуалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Берілген пәнге арналған курс мазмұны C# Visual Studio .NET үлгісі арқылы визуальды программалау жүйелерінің теориялық мазмұнын толық игеруге, сондай-ақ студенттерді бағдарламалық жасақтаманың қазіргі заманғы әдістерімен таныстыру, алгоритмдік ойлауды дамыту және визуалды бағдарламалау арқылы бағдарламалау технологиясын әзірлеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандар теориясы мен шифрлеу алгоритмі
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны студенттерде программалық өнімдерді шифрлеу және деректерді қорғау жүйелерін қолдану, деректерді қорғау және шифрлаудың негізгі принциптері туралы білімдерді қалыптастыру, сондай-ақ программалық қызметте белгілі шифрлау жүйелерін қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Студенттердің жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үдерісінде психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын меңгеру, болашақ мамандығы бойынша оқу үдерісінде критериалды бағалау дағдыларын меңгеру

 • Код ON7

  Оқу процесін студенттердің арнайы білім беру, әлеуметтік, жас, психофизикалық және жеке қажеттіліктерін ескере отырып, ұйымдастыруға қабілетті

 • Код ON8

  Математикалық және компьютерлік модельдеу әдістерін, жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын кәсіби қызметінде қолдану дағдыларын меңгеру

 • Код ON9

  Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды кәсіптік салада қолдануға, білім алушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыруға, әртүрлі инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін қолдануға, заманауи ақпараттық технология құралдарын пайдалана отырып, дидактикалық материалдар жасауға

 • Код ON10

  Негізгі алгоритмдік құрылымдарды білу, қойылған тапсырманы шешуге арналған алгоритм құру, бағдарламалау есептерін шешу, ақпаратты шифрлеу дағдыларына ие болу, информатикадан тапсырмаларды шешу алгоритмін құру және деректер қорын құру біліктілігі

 • Код ON11

  ЭЕМ негізгі архитектуралық құрылымының концепциясымен, ЭЕМ функционалды ұйымдастыру модельдері және параллельді есептеуіш жүйелермен жұмыс істеу дағдылары; есептеу жүйелерінің және желілердің қауіпсіздігін ұйымдастыру

 • Код ON12

  Заманауи интеллектуалды технологиялар туралы білімнің болуы, білім беру үрдісінде робототехника мен бағдарламалау дағдыларын қолдану, роботтарды басқару алгоритмін құру және өңдеу, ақпараттық объектілерді модельдей алу және түрлендіре білу, графикалық редактормен жұмыс дағдыларын практикада қолдана алу, компьютерлік ойындарды құру, веб-қосымшалар мен мобильді қосымшаларды құру дағдыларына ие болу, қосымшалардың интерфейсі мен дизайнын әзірлеу қабілеті

Top