Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 7M05401 Математика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Қазіргі заманғы және ғылыми мәселелерді тұжырымдауға және шешуге, білім беру ұйымдарында сабақ беруге, математика және статистика саласында зерттеу және басқару қызметін табысты жүзеге асыруға қабілетті кәсіби мәдениет деңгейі жоғары мамандарды даярлау.
Академиялық дәреже
Магистратура
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Оқу мерзімі
2 года
Кредиттер көлемі
120
ҰБТ-дағы пәндер
Білім беру саласы
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағыты
7M054 Математика және статистика
Білім беру бағдарламаларының тобы
M092 Математика және статистика
 • Көпбейнелі математикалық анализ және стохастикалық анализ
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде магистранттар теңдеудің типтерін анықтау, шеткі есептерді шешу, физикалық процестерді модельдеу үшін математикалық теңдеулерді қолдану, гиперболалық және параболалық типтерді теңдеуде Коши есебінің шешімін табу қабілеттерін меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у магистрантов систему знаний и представлений о педагогической науке как одной из важнейших областей современного знания, необходимой для преподавательской деятельности в высшей школе. В содержании дисциплины рассматриваются научные, теоретические основы педагогической теории, дающие представление о месте, роли и значении педагогики высшей школы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Дисциплина вводит в проблематику феноме-на науки как предмета специального фило-софского анализа, формирует знания об исто-рии и теории науки, о закономерностях раз-вития науки и структуре научного знания, о науке как профессии и социальном институ-те, о методах ведения научных исследований, о роли науки в развитии общества.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шешім қабылдау әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында магистранттар көпкритериалды есептердің ерекшеліктерін, таңдау әдістерін, артықшылық қарым-қатынастарын және көпкритериалды есептердің ерекшеліктерін зерттейді. Сонымен қатар, экономикалық талдауды орындау үшін шешім қабылдау әдістерін тиімді қолдану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқушылардың математикалық білім алудағы жобалау-зерттеу қызметі жүйесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде магистранттар математикадан жобалау және зерттеу қызметінің құрылымын зерттейді. Пән жобалық және зерттеу қызметін кезеңдерге бөлуге, гипотезаларды ұсынуға, оларды тексеруді жүзеге асыруға, сондай-ақ ақпаратты, материалдарды жинау және өңдеу дағдыларын меңгеруге түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми эксперименттің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде ғылыми зерттеулерді жүргізу және тәуелділіктерді белгілеу принциптері мен әдістері, инженерлік есептерді шешу әдістері, патенттік іздеу жүргізу және өнертабысқа өтінім жасау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардың құрылымы мен құрамы, ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты іздеу тәртібі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық қызмет үшін қажетті педагогикалық дағдының негізін құрайды. Магистранттар педагогикалық дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті білімді меңгереді, педагогикалық шындықтың құбылыстарын талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жобаларды басқарудың қазіргі технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби менеджерлерді жобаларды басқару саласындағы мамандардың біліктілігіне және қазіргі заманғы үрдістерге және жобалық қызмет технологиясына қойылатын халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стохастикалық процестердің және ықтималдықтар теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу, беру және ұсыну технологиясын оқып үйренеді. Магистранттар статистикалық мәліметтер бойынша қандай да бір ықтималды модельдің жалпы жеке параметрлері мен құрылымын бағалау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бұлтты технологияларды пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән магистранттарға бұлтты технологиялар саласындағы білім мен дағды-ларды дамытуға бағытталған. Магистранттар бұлтты технологияларды және олардың жұмысында қолданылатын аспектілерді, бұлтты құжат айналымын, Google құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын қалай пайдалану керектігін үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық есептерді шешуді оқытудың технологиясы
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқу кезінде магистранттар математикалық теорияны құрудың әртүрлі тәсілдерін, есептерді типтеуді және оларды шешудің әртүрлі әдістерін үйренеді. Пән математикалық есептерді шешудің негізгі әдістерін туралы түсінік береді және әр түрлі есептерді шешудің әдістерін меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы профилдік мектептегі математиканы жеке тұлғалық оқыту бағыты
  Несиелер: 5

  Пән математиканы жекеге бағытталған оқытудың теориялық негіздерімен, жеке тұлғаға бағытталған білім беру концепциясындағы жеке және сараланған тәсілдердің мәнімен таныстырады. Жеке тұлғаға бағытталған оқытудың түрлі әдістері шеңберінде материалды өз бетінше талдау мен ұсыну және танымдық үрдісті белсендіру бойынша жұмыста зерттеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Зерттеу жұмысының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу кезінде магистранттар зерттеудің негізгі әдістерін меңгереді, зерттеу тақырыбын тұжырымдай алады, өзектілігін дәлелдей алады. Зерттеудің өзектілігін талдау және негіздеу дағдылары мен ғылыми зерттеулердің теориялық негіздерін меңгеру құзыреттілігіне ие болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конструктивтік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән: тұлғааралық қарым-қатынас, адам коммуникациясының ерекшеліктері, коммуникативті құзыреттілік, адамдармен қарым-қатынас барысында бір-бірін тану және түсіну, қарым-қатынас процесіндегі өзара іс-қимыл, әлеуметтік-психологиялық жанжалдың сипаттамасы мәселелерін зерттеуге бағытталған. Магистранттар конструктивті (тиімді) қарым-қатынас тәсілдері мен тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік риторика
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық физиканың және дифференциалдық теңдеулердің қосымша тараулары
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу кезінде магистранттар дербес туынды дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі ұғымдарын және математикалық физика теңдеулерін шешу әдістерін үйренеді. Пән теңдеудің түрін анықтау және оларды физикалық үрдістерді модельдеу үшін қолдану, сонымен қатар әртүрлі типтегі дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің негізгі есептерін шешу әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқыту үрдісіндегі замануи білім беру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде дифференциалдық теңдеулер теориясының қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын түсінеді және өзінің кәсіби қызметінде дифференциалды теңдеулер әдістерін ары қарай қолдану мүмкіндігіне ие болады. Магистранттар дифференциалдық теңдеулер теориясының заманауи аппаратымен операция жасауды және болашақ мамандығына байланысты қолданбалы есептерді шешуде құзыретті болуды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Риторика. Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру барысында магистранттар риториканың негізгі принциптері мен әдістерін, сөйлеу мәдениетінің негіздерін, дау, дискуссияларды жүргізу әдістемесін, дәлелдерді келтіруді зерттейді. Магистранттар қажетті ақпаратты табуды, аудитория алдында сөз сөйлеуді, іскерлік келіссөздер жүргізуді, аудиториямен өзара іс-қимыл тәсілдерін зерделеуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық талдаудың математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында магистранттар қаржылық талдаудың негізгі принциптері мен әдістерін зерттейді. Пән қаржылық талдаудың негізгі формулаларын тұжырымдау және түсінуге мүмкіндік береді. Пайыздық мөлшерлемелердің уақытша құрылымы сияқты облигацияға инвестицияны бағалауға әсер ететін қаржылық талдауда математикалық формулаларды қолдануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экстремалдық есептерді шешу әдістері
  Несиелер: 4

  Бұл курсты оқу кезінде магистранттар оптимизация теориясының негізгі ережелерін, шартсыз және шартты экстремумның қажетті және жеткілікті шарттарын, шартсыз экстремумды іздеудің сандық әдістерін үйренеді. Пән бейсызық оптимизациялау есептерін шешу үшін стандартты бағдарламаларды түсініп, түсінуді береді және көпкритериалды оптимизациялау есептерін және оптимизациялау міндеттеріне жұмысқа қабілетті��ік аймағын іздеу міндеттерін жинақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сызықтық дифференциалдық операторлар
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде магистранттар сызықты диффе-ренциалды операторлар, тұрақты және тұрақты емес шеттік жағдайлар, Грин функциясы, меншікті мәндер және сызықты дифференциалдық оператордың меншікті функциялары, сызықты дифференциалдық операторлар теориясының негізгі теоремалары және олардың дәлелдеме әдістері. Пән күрделі математикалық объектілерді зерттеуде құзыретті болуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Эволюциялық теңдеулердің көпкезеңді шешімдерінің тұрақтылығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде магистранттар тәуелсіз айнымалыларды қысқарту әдісін қолдануды сонымен қатар негізгі және қысқартылған жүйелердің көп периодикалық шешімдерінің ауытқуларын тиімді бағалауды алуды және интегродифференциалды оператор мен линеризацияланған жүйенің матрицантының сипаттамалық функциялары үшін жаңа бағаларды дәлелдеуді үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математиканы оқытудағы ақпараттық - коммуникациялық технологиялар әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс магистранттарға қазіргі ақпараттық технологияларды Математиканы оқыту әдістемесінде қолдану принциптерін оқытады. Пән Математиканы оқыту әдістемесінде заманауи ақпараттық технологияларды интегралдауға түсінік береді. Сонымен қатар пән саласында АКТ-ны қолдану әдістемесін меңгеру; АКТ-ны қолдануға негізделген педагогикалық технологияларды әзірлеу дағд��сын меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кеңейтілген қаржылық эконометрика
  Несиелер: 4

  Курсты оқу кезінде магистранттар қаржы нарықтарының қазіргі теориясының негізгі концепцияларын және бағалаудың негізгі әдістерімен жүздік қорытындыларды құрастыруды зерттейді. Пән қаржы нарығының эконометриялық модельдерін бағалауға, статистикалық қорытынды жасауға, эконометриялық модельді және бағалау әдісін таңдауға түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытудың заманауи жүйесіндегі математикалық қисын
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында магистранттар негізгі ұғымдар мен терминдерді, сөйлемдердің логикасын, предикаттардың логикасын, сынып емес логиканы зерттейді. Пән әр түрлі логикалық жүйелердің қасиеттері туралы теориялық нәтижелерді түсіну және түсіну; есептерді шешу үшін логикалық есептеулерді қолдану және оқу әдебиетін оқу дағдыларын меңгеру; есептерді шешудің логикалық әдістерін және логикалық қорытынды техникасын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ойын теориясы
  Несиелер: 5

  Осы курсты оқу кезінде магистранттар менеджмент және маркетинг практикасында туындайтын экономикалық шешімдерді қабылдауды талап ететін міндеттердің мазмұнды жағын оқып, алынған білімді басқару жағдайларын талдауды жүзеге асыру үшін қолдануды үйренеді. Магистранттар қазіргі жағдайда басқару шешімдерінің нұсқалары қалыптасатын және талданатын шешімдерді қабылдау дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми коммуникацияны ана және шет тілінде жүзеге асыру;

 • Код ON2

  Ғылыми танымның әдіснамасын білу, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын игеру;

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу, математика және статистика саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;

 • Код ON4

  Күнделікті жағдайларда кәсіби есептерді шешу үшін математикалық ойлауды дамыту және қолдану, ойлаудың математикалық тәсілдерін (логика, кеңістіктік ойлау) және презентацияларды (формулалар, модельдер, кестелер және т. б.) қолдану.);

 • Код ON5

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін білім мен әдіснамалар негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімі мен әдіснамасын қолдану;

 • Код ON6

  Іргелі математика негіздерін білу және оны зерттеу әдістерін түсіну;

 • Код ON7

  Заманауи білім беру технологияларының мүмкіндіктері мен әлеуетін ғылыми талдауды жүзеге асыру, білім беру технологияларын жобалау әдістемесін қолдану, кең білім беру тәжірибесінде заманауи білім беру технологияларын қолдану;

 • Код ON8

  Математикалық пәндерді оқытудың өзекті технологияларын, қазіргі білім беру технологияларының ерекше белгілерін, қолдану жолдарын, қазіргі заманғы технологияларды жобалаудың теориялық аспектілерін білу;

 • Код ON9

  Математика және статистика саласындағы басқару қызметін жүзеге асыру, кәсіби қызметте жаратылыстану математикалық есептерін шешудің базалық әдістерін қолдану;

7M05401 Математика
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Актуарлық математика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M05401 Математика
Магистратура

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика және компьютерлік ғылымдар
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M05401 Математика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M092 Математика және статистика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша