Жаңа білім беру бағдарламасы 6B06112 Қолданбалы информатика: Web-бағдарламалау және компьютерлік дизайн в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика IKZE-4-2019
  Несиелер: 4

  Әлемдегі "жасыл" экономиканың қалыптасу және даму мәселелері. Мазмұны мен құрылымы, "жасыл" экономикаға көшу мәселелері. "Жасыл" экономиканың шарттары, даму факторлары және құралдары. Кәсіпорынның экологиялық паспорты. Кәсіпорынның экономикалық және экологиялық-экономикалық саясаты және оның құрылымдық сипаттамасы. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экологиялық-экономикалық бағалау. Кәсіпорынның экологиялық-экономикалық құны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау әдістері мен теориясы
  Несиелер: 4

  Жиындар теориясының элементтері. Сандық тізбектер. Монотонды тізбектер. Функцияның шегі. Үзіліссіз функциялар. Бір айнымалыдан тәуелді функциялардың дифференциалдық есептеулері. Жоғары ретті туындылар мен дифференциалдар. Функцияны туындының көмегімен зерттеу. Анықталмаған интеграл. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды интегралдау. Риман бойынша анықталған интеграл. Анықталған интегралдардың қасиеттері мен есептеу әдістері. Анықталған интегралдың қолданылулары. Меншіксіз интегралдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Алгоритмдеу мен бағдарламалаудың негізгі ұғымдары. Алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдерді құру әдістері, алгоритмдерді талдау. Бағдарламаларды құру әдістері мен технологиялары. Сызықтық, тармақталатын және циклдық типтегі алгоритмдер. Массивтерді өңдеу. Ақпараттағы ішкі сұрыптау алгоритмдері және іздеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау тілдері теориясы және орындалуы
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау тілдерінің негізгі элементтері, абстрактілі және пайдаланушылық типтерді, құрылымдарды, функцияларды құру тәсілдері, бағдарламалау тілдерінің қолданылу саласы мен даму тенденциялары және трансляция әдістері, тілдердің даму перспективалары және бағдарламалау технологиялары, бағдарламалаудың қазіргі заманғы әдіснамасы, бағдарламалық қосымшаларды жобалаудың модельдері мен әдістері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Цифрлық технологиялар
  Несиелер: 3

  Ақпаратты жіберу және кодтау теориясының негіздері. Заттар интернеті. Цифрлық трансформацияның технологиясы. Қосымша және виртуалды шынайлық. Виртуалды шынайлық жүйелері. Машина оқыту және жасанды интеллект технологиялары. Прототиптеу, 3d- басып шығару. Blockchain және криптовалюта технологиялардың негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Мемлекет туралы негізгі түсініктер. Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының негіздері. Қазақстан Республикасындағы адам және азаматтың құқықтық жағдайының конституциялық негіздері. Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары. Қазақстан Республикасындағы сот және сот әділдігі.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет ұғымы және түрлері. Мемлекеттік басқару жүйесі, ұйымдастырылуы және нысаны. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқығының негіздері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Халықаралық кәсіби ортаға ықпалдасуға және кәсіби шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруға және академиялық ұтқырлықты арттыруға мүмкіндік беретін студенттердің шет тілді Кәсіби бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Мамандықтың кәсіби қолданбалы есептерін шешудің алгоритмдерін құру, кәсіби құжаттар жасау және олармен жұмыс істеу, ақпаратпен жұмыс істеудің әдістерін және құралдарын таңдау, мәтіндік және графикалық құжаттарды безендіру үшін қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалар бойынша заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың құралдарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискретті матемМатика және математикалық логика
  Несиелер: 6

  Математикалық логиканың негізгі принциптері. Тіл негіздері және предикаттар Алгебрасы, жиындар және сөздер. Комбинаторика элементтері. Бульдік функциялар. Жиындар теориясының негіздері. Бинарлық қатынастар, олардың қасиеттері. Шифрлеу теориясының негіздері. Қарапайым криптографиялық шифрлар. Алгоритмдер теориясының және графтар теориясының негізгі принциптері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік ғылымдар және бағдарламалау өнеріне кіріспе
  Несиелер: 4

  Компьютерлік ғылымдарға кіріспе. Бағдарламалау технологиясы мен негізгі түсініктері. C, PHP және JavaScript, SQL, CSS, HTML бағдарламалау тілдеріне шолу, олардың функционалдық сипаттамалары. Алгоритмдер теориясына кіріспе. Негізгі алгоритмдер және деректер құрылымы. Алгоритмдер және есептер күрделілігі. Бағдарламалық қамтамасыздандыру мен веб-әзірлемелердің қауіпсіздік негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректер қорыны жобалау негіздері
  Несиелер: 4

  Замануи деректер қоры мен ДҚБЖ ұйымдастырудың негізгі принциптері, ДҚ-дағы ақпарат өңдеудің процестерін сипаттау және оңтайландыру әдістері ДҚБЖ жұмысын бақылау, өнімділігін баптау, деректер қорын ұйымдастырудың заманауи технологиялары, нақты ДҚБЖ ортасында жұмыс істеу дағдыларды меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Информатикадағы сандық әдістер
  Несиелер: 3

  Инженерлік және техникалық мазмұндағы жобаларда сандық әдістер. Алгебра, математикалық талдау, дифференциалдық, интегралдық теңдеулердің фундаменталды есептерді жуықтау және сандық шешу және оларды шешу әдістері. Математикалық модельдеудің қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелер мен желілер
  Несиелер: 6

  Негізгі ұғымдар мен түсініктер, операциялық жүйелер мен желілердің жұмыс істеу процестері. Мобильді құрылғылардың операциялық жүйелері. Операциялық жүйелерді баптау. Қолданыстағы операциялық ортада компьютермен жұмыс істеу технологиясы. Әртүрлі операциялық жүйелер мен компьютерлік желілердің жұмыс істеу тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 5

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеудің CASE-құралдары
  Несиелер: 6

  Пәннің және бағдарламалық құралдарды әзірлеу процесінің стандарттары. CASE-технологиялар. CASE-құралдар. CASE-жүйелері, БҚ жобалаудың диаграммалық әдіснамасы, UML модельдеу тілі, RUP объектілі-бағытталған әзірлеудің әдіснамасы, БҚ әзірлеудің өмірлік циклін қолдаудың қосымша құралдары, CASE-құралдарын ендіру технологиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Сала экономикасының негізгі ұғымдары мен тұжырымдамалары; сала нарықтарында фирмалардың қызметін регламенттейтін заңнамалық және нормативтік актілер; саланың негізгі буыны ретіндегі кәсіпорынның мәні мен түрлері; сала кәсіпорындарының экономикалық ресурстары және оларды пайдалану көрсеткіштері, өндіріс тиімділігінің өсуінің негізгі бағыттары, саланың техникалық, экономикалық және әлеуметтік дамуының перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мультимедиа және Web-технологиялар
  Несиелер: 6

  Web негіздері: сайттар, навигаторлар және навигация.Бір беттік құжаттарды құру. HTML-файлдың құрылымы. CSS негіздері. Көп беттік құжаттарды құру. Гипермәтіндік ауысуларды кодтау. Қарапайым навигациялық схемалар. Гипермәтіндік беттердегі графика. Графикалық файл форматтары. IMG тегі: кодтау, міндетті атрибуттар. Суретті гипермәтіндік белгілеу. Кестелермен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды қолдану
  Несиелер: 5

  Интернет сервистері және оларды оқыту міндеттерінде қолдану. Интернет оқу диалогы үшін орта ретінде. Offline және online технологиялар. WWW үшін білім беру ақпаратын дайындау. Білім беру ортасы гипермәтіндік құрылым ретінде. Білім беру порталдары. Білім беру порталдарының сервистері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • C++ Builder визуалды бағдарламалау ортасы
  Несиелер: 5

  Құрылымдық және объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптері. Класс элементтеріне қатынасты басқару. Бағдарламаларды жөндеу және тестілеу әдістері. Есептерді шешу үшін объектілі-бағытталған тілдердің негізгі құрылымдары, абстракцияның, инкапсуляция, мұра және полиморфизм тұжырымдамалары. Объектілі-бағытталған тілдердегі жобалау есептерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологиялардағы компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графиканың негізгі түсініктері және теориялық негіздері. Компьютерлік графика түрлері. Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3DMAX графикалық редакторлардың мүмкіндіктері. Нұсқаларға шолу және оларды салыстырмалы талдау. Corel DRAW, Adobe Photoshop, 3DMAX графикалық редакторлардың интерфейсі. Графикалық кескіндердің әр түрлі түрлерін жасау құралдарын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологияларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқытудағы кәсіби маңызды ақпаратты алу, өңдеу, сақтау және ұсынуға арналған ақпараттық ресурстардың басты бағыттары, оалрдың мүмкіндіктері мен негізгі әдістері. Ақпараттық технологияларды оқып үйренуде білім алушының қажеттіліктерін жүзеге асыру мақсатында, есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыздандырудың мүмкіндіктерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелер теориясы және басқару шешімдерді қабылдау әдістері
  Несиелер: 6

  Жүйелер теориясының принциптері және жүйелік парадигма. Жүйелер және олардың қасиеттері. Жүйелердің декомпозициясы және агрегациясы. Жүйелік талдау кезеңдері. Жүйелік талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Жүйелік модельдеу. Күрделі жүйелерде басқару шешімдерін қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web-жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Интернет желісінде кәсіпкерлік қызметті жүргізудің заманауи тәсілдері. Әртүрлі интернет-жоба түрлерінің өмірлік циклының кезеңдері. Интернет-жоба командасын басқару спецификасы. Интернет-жобалардың жеке түрлерінің тиімділігін бағалау әдістері. Интернет-жобаларды жүзеге асыруды жобалау құралдары, интернет-жобаны жасау және орындау барысындағы тәуекелдерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Педагогикалық ғылымның негізгі бағыттарымен танысу, ұғымдарын меңгеру. Кәсіби және проблемалық жағдайларды талдау тәжірибесін алу. Жеке және бірлескен шешімдер қабылдау. Рефлексия және білімалушыларға тәрбие беру жұмысының әдістерін меңгеру. Оқу сабақтарының негізгі түрлерін дайындау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғары деңгейлі бағдарламалау әдістері
  Несиелер: 4

  C# бағдарламалау тілінің көмегімен қосымшаларды жобалау негіздері. C# тілінің терминологиясы мен анықтамалары, бағдарлама құрылымы, объектілі-бағытталған бағдарламалаудың негізгі тәсілдері мен әдістері, бағдарламалау тілі құралдарын қолдана отырып ақпаратты өңдеу, есептің шешімдерін тексеру. Тілдің құрамы. Деректер құрылымы. Айнымалыларды жариялау. Сызықтық бағдарламалар. Қарапайым операторлар. Тармақталу операторлары. Циклдық операторлар мен басқаруды беру операторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Бағдарламалық жобаларды басқару үрдісінің артықшылықтары. Бағдарламалық өнімді құру үрдістерін стандарттау. Бағдарламалық өнімді құрудың өмірлік циклінің модельдері. Бағдарламалық өнімді инициациялау. Бағдарламалық жобаның мазмұны мен мерзімдерін басқару. Бағдарламалық жоба тәуекелдерін басқару. Интернет желісінде кәсіпкерлік қызметті ендірудің заманауи тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелер теориясы және корпоративтік шешімдер қабылдау әдістері
  Несиелер: 6

  Корпоративтік шешімдерді әзірлеудің негіздері, қабылданған шешімдердің тиімділігін бағалау әдістері, ұйымдағы бақылау жүйесі, тәуекелді шешімдерді іске асыруды басқару, басқарушылық шешімдердің тәуекелдік дәрежесін бағалау әдістері, белгісіздік және тәуекел жағдайларында корпоративтік шешімдердің баламаларын таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет-жарнама
  Несиелер: 4

  Интернеттегі жарнаманың артықшылықтары. Тегін жарнама тақталары мен рейтингтерін қолдану. Тұтынушыларды, тапсырыс берушілер мен серіктестерді іздеуде сілтеме алмасу. Коммерциялық сайттарды құру ережелері. Іскерлік ақпаратпен және Интернет-технологиялардың негіздерімен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үшөлшемді модельдеу және анимация
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графиканың түрлері. 3D графиканың міндеттері мен қолдану аймағы. 3D-әлемнің негізгі компоненттері мен нүкте координаталарын түрлендіру: ауыстыру, масштабта��, айналдыру. 3D-объектілердің негізгі элементтері. Blender 3D-редакторында жұмыс істеу негіздері. Бағдарлама интерфейсі: жұмыс аумағы, графикалық мәзір, редактрлеу режимдері. Macromedia Flash бағдарламасын пайдаланушы интерфейсі. Жобалаудың визуалды ортасы. Анимация. ActionScript сценарийлерін құру тілі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғары деңгейлі C# тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 4

  С# тілінің анықтамалары мен негізгі терминдері, бағдарлама құрылымы, тілдің негізгі ұғымдары, тілдің құрамы және деректер типтері, айнымалылар, операциялар, өрнектер, деректерді енгізу және шығару, басқарушы операторлар, кластар: негізгі ұғымдар, массивтер, символдар, жолдар, нақтылықтар, кластар мұрасы, интерфейстер, файлдармен жұмыс жасау кластары. C# тіліндегі графика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперттік ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Эксперттік жүйелер туралы негізгі мәліметтер. Эксперттік жүйелердің жіктелуі. Білім базасын ұйымдастыру. Эксперттік жүйелердегі ойдың логикалық және эвристикалық әдістері. Эксперттік жүйелердің аспаптық құралдары. Турбо Пролог жүйесіндегі бағдарламалау негіздері. Эксперттік жүйелерді жобалау кезеңдері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу технологиялары
  Несиелер: 3

  Мобильді қосымшаларды тіркеу стандарттары, техникалық қжаттарды жасау және безендіру. Мобильді қосымшаларды баптау және әкімшіліктендіру негіздері. Java тілінде қосымшаларды бағдарламалау арқылы пайдаланушы интерфейсін жасау. Телефонияны қолдау, SMS хабарламаларды жіберу/қабылдау. Wi-Fi, Bluetooth құралдарымен қосулуды басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Веб-сайтты статикалық және динамикалық ақпараттық жүйе ретінде құру технологиясы. Web-беттерде графиканы қолдану теориясы, web-ресурстың құрылымын жобалау, Java Script, PHP бағдарламалау тілдерін қолдана отырып веб-ресурс бойынша навигация жүйесін жасау және динамикалық веб-беттерді құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік деректер қорларын басқару жүйелері
  Несиелер: 6

  Деректерді физикалық ұйымдастыру. ДҚБЖ классификациясы, басқа ДҚБЖ кластарынан өнеркәсіптік ДҚБЖ айырмашылықтары. Деректер қорыға сұраныстар өнімділігінің көрсеткіштері. Сұраныстардың өнімділігін индекстеу және баптау. SQL тілінің қосымша мүмкіндіктері. Транзакциялар мен деректерді параллельді өңдеу. Темпоральді ДҚ. АЖ-да ДҚБЖ мен деректер қорын қолдану ерекшеліктері. Корпоративтік АЖ ерекшеліктері. Object-Relational Mapping (ORM) фреймворктар. NoSQL жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SQL объектіге-бағытталған деректер қоры тілі
  Несиелер: 6

  Деректер қоры тілдерін қолдау. ДҚ-мен әрекеттесу модельдері. Архитектура «файл-сервер». Архитектура «клиент-сервер». Үлестірілген деректер қоры. SQL тіліне кіріспе. Кестелер мен индекстер. Сақталатын бағанды анықтау. Деректермен жұмыс. SELECT операторы. Басқару операторлары. Сақталатын процедуралар мен пайдаланушы функциялары. Скаляр және кестелік пайдаланушы функциялар.Курсорлар. Курсор арқылы қатарларды жаңарту және жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Веб-ресурстардың ақпараттық қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  WEB-ресурстардың қауіпсіздік негіздері. Интернет желісінде ақпаратты қауіпсіз жіберу және қабылдау технологиялары. Веб-серверге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру мен серверлік құралдарды таңдау. Қорғалған және қорғалмаған желілік хаттамалар мен деректерді жіберуге арналған БҚ. Интернет желісіндегі сервер қауіпсіздігі мен оны қорғау. Интернет-сайтты қауіптерден қорғау. Интернет қауіптерінің түрлері мен олардан қорғау тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді өңдеудің зияткерлік жүйелері 2019
  Несиелер: 6

  Үлкен көлемді деректерді өңдеу принциптері, оларды ұсыну мен сақтау тәсілдері. Үлкен деректерді зияткерлік талдаудың негізгі міндеттері мен әдістері. Деректер қоймаларын жобалау және дайын қоймаларды деректермен толтыру тәртібі. Деректерді талдаудың бағдарламалық жүйелері. Зияткерлік талдауды автоматтандыру және үлкен деректерді өңдеу құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәселеге-бағдарланған қосымшаларды жобалау және әзірлеу
  Несиелер: 5

  Web-жобалауға кіріспе. Хостинг. Интернет-ресурсты каталогтар мен іздеу жүйелеріне тіркеу. JavaScript және PHP тілінде бағдарламалау. PHP арқылы сервер тарапында бағдарламалауға кіріспе. PHP және HTML байланысы. Методы передачи параметров между страницами GET, POST беттері арасында параметрлерді алмасу әдістері. MySQL ортасындағы деректер қоры. Беттерді жобалау принциптері. Деректер қорындағы ақпаратты кестеге бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Үлкен деректердің ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері, үлкен деректер ақпараттарын қорғау әдістері, ақпараттық қауіпсіздікті басқарудың ұйымдастырушылық-әкімшілік әдістері, ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру саласындағы ғылыми зерттеулердің әртүрлі әдістерінің тиімділігін талдау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Web-дизайн
  Несиелер: 4

  Web-дизайнның технологиялық артықшылықтары. Дизайн компоненттері. Web-серверлер. Сервер түрлері, жұмыс істеу принциптері мен міндеттері. Apache Web-сервері. Конфигурация файлдарын баптау және орнату. Деректерді серверлік өңдеу. Сервер тарапында деректерді өңдеу. CGI интерфейсі. CGI сценарийлерді жазу тілі. Perl құралдарымен CGI-сценарийлерді құру. Пікірлер кітабы мен шолушы есептегішінің сйенарийлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Заманауи білім беру технологиялар
  Несиелер: 3

  Кәсіптік білім беруді дамытудың негізгі тенденциялары және қазіргі заманғы білім беру технологияларының типологиялары, оқытудың заманауи инновациялық технологияларының мазмұны мен әдістемелік артықшылықтары. Әртүрлі заманауи білім беру технологияларын қолдана отырып сабақтың сценарийлерін жасау, белгілі бір технологияны қолдану сипаттамаларына негізделген оқу сабақтарын жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Компьютерлік графиканы бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Компьютерлік графиканың негізгі түсініктері. Проекциялар. Екіөлшемді графика әдістері мен алгоритмдері. Беттерді сипаттау модельдері. Көлемді бейнелерді визуализациялау. Үшөлшемді беттерді түспен толтыру. Windows-қа арналған графикалық бағдарламаларды жасау. API Windows примитивтері мен графикалық функциялары. Анимация. Безье беттері. Градиентті түспен толтыру. OpenGL, DirectX графикалық кітапханаларына шолу. Объектілерді үшөлшемді тұрғызу мысалдары. Визуальды әсерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін білу, экономика, менеджмент саласындағы білім, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасы негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамасын білу, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдана білу, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешу

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдаған мамандығы бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құру, диалог, монолог, полилог жүргізу дағдылары; тезистер, конспектілер, рецензиялар, пікірлер, рефераттар аннотациялар құрастыру және кәсіби тақырыптарға әңгіме жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық үрдіс стерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы

 • Код ON4

  Математиканың негізгі бөлімдері мен корпоративтік шешімдерді әзірлеу әдістемесін білу және түсіну, оларды кәсіптік қызметте қолдану, корпоративтік шешімдердің тиімділігін бағалау және бақылау әдістері, қолданбалы оңтайландыру әдістерін қолдану мүмкіндігі.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік нысанның қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыстағы ғаламдық экологиялық мәселелерге техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу.

 • Код ON6

  BigData технологиясын, операциялық жүйелерді жобалау принциптерін білу, мобильді-қосымшалар мен Web-ресурстарды құру мүмкіндігін, компьютерлік желілерді жобалау негіздерін қолдану, жүйелер мен желілердің жұмысын жақсарту бойынша нәтижелерді талдап, ұсыныстар жасау.

 • Код ON7

  Web және бағдарламалау тілдерін, алгоритмдерді құру және талдау әдістерін, олардың күрделілігін бағалауды, деректер құрылымын, оларды бағдарламалау тілдерінің бірінде жүзеге асыру ерекшеліктерін білу; бағдарламалау тілдерінің құралдарын таңдау және қолдана білу.

 • Код ON8

  Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жасау, БҚ жасаудың құрал-жабдықтарының әдіснамасы мен үшөлшемді модельдеу принциптерін білу; бағдарламалық қамтамасыздандырудың архитектурасын құра білу, бағдарламалық құжаттарға қойылатын талаптарды талдау, интернет-жарнама және дизайн құра білу.

 • Код ON9

  Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ҚР стандарттарын, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдарын, деректер базасының теориясын, ДББЖ, ақпараттық массивтерді құру және сығу әдістерін білу, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ДББЖ мониторингін және ДББЖ резервтік көшірмесін жасау

 • Код ON10

  IT пәндерін оқыту әдістемесін білу; педагогикалық қызметте практикалық есептерді шешуге мүмкіндік беретін әртүрлі ақпараттық ресурстармен, дайын бағдарламалық-әдістемелік кешендермен жұмыс істеу бойынша педагогикалық шеберлік дағдылары.

Top