Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01403 Кәсіптік оқыту в Mardan Saparbaev Instityty

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «6В01403 - Кәсіптік оқыту» бағыты бойынша білім беру бағдарламасы Халықаралық гуманитарлық - техникалық университеттің миссиясы, академиялық саясаты мен стратегиялық даму жоспарына сәйкес әзірленіп, сыртқы орта әсері ескеріліп, бағдарлама әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті білім беру өнімі ретінде позициялану қажеттілігіне негізделеді. Білім беру бағдарламасының мақсаты өмір бойы білім алатын және Қазақстан экономикасын әлемдік кеңістікте нағайтып, еңбек нарығының қазіргі талаптарына сәйкес келетін кәсіби қызметте қажетті құзыреттілікке ие жоғары білікті, сыни ойлайтын, шығармашылық және функционалдық құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Қазақтың ұлттық киімдері
  Несиелер: 6

  Жас өспірімдерге халықтың мәдени мұрасын, патриотизмді, руханилығын сақтау әдістерін сипаттайды. Ұлттық киімінің тарихы, ерекшілігін, жасау тәсілдерімен таныстырып және дайындауды қалыптастырады. Ұлттық костюмді толық зерттеу тиімділігін дәлелдейді. Ұлттық киімін дайындау бойынша ақпарат беру кезінде өз көзқарасын қорғауға үйретеді. Қазақ киімін орындаудың әр түрлі технологиялары бойынша киімдерді өз қолымен жасауды тәжірибеге алады.

  Селективті тәртіп
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мектептегі тәрбиенің негізгі бағыттарын, оларды қолданудың нақты тәрбие міндеттеріне тәуелділігін анықтайды. Тәрбие әдістерінің мәнін балалардың өмірін педагогикалық мақсатқа сай ұйымдастырудың, олармен өзара іс-қимылдың әдісі ретінде түсінеді. Тәрбиенің мәнін және оның білім беру процесінің тұтас құрылымындағы орнын дәлелдейді.

 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Білім алушыларды таңдаған мамандығы бойынша жалпы мазмұнның мәтіндерін, жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік және арнайы мәтіндерді түсінуге және талдауға үйретеді. Кәсіби-бағытталған мәтіндерді рефераттау үшін коммуникативтік дағдылар мен іскерлікті дамытады, сондай-ақ жалпы-коммуникативтік және кәсіби міндеттерді шешу үшін өзге тілді Кәсіби-бағытталған сөйлеу іскерлігін одан әрі жетілдіреді. Сөйлеу этикасына үйретеді.

 • Сызу негіздері

  Жұмыс сызбаларын таңдауға, сызбалар мен эскиздер арқылы техникалық ойды дұрыс көрсетуге үйретеді. Арнайы пәндерді меңгеру барысында қажетті жағдайларды жасау үшін, базалық жалпы кәсіптік білім дәрежесін бағалайды. Жұмыс сызбаларын құрастыру мен сызбалардың жобаларын қолданады, бөлшектердің эскиздерін, техникалық суреттері мен қарапайым сызбаларын орындайды. Объектілердің графикалық жобаларымен схемаларды ұсыну барысында нормативтік-техникалық құжаттаманы сараптайды.

  Селективті тәртіп
 • "Мәңгілік Ел" құндылықтары және рухани жаңғыру (Тілдер)
  Несиелер: 5

  Қазақстанның рухани жаңғыруының негізгі бағыттарын анықтайды. Жастардың рухани мәдениетінің даму бағыттарын түсіндіреді. қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулықтарындағы жаңа гуманитарлық білімнің даму идеяларын қолданады. Қоғамдық сананың 5 ТЖҚ1, ТЖҚ 2, ТЖҚ3, ТКҚ 12

 • Қазақ қолөнер негіздері

  Қазақ ұлттық ою-өрнегінің мағынасын және мәнін ашу үшін қолмен жасалған түрлерін таңдауға үйретеді. Бұйымдарды ұлттық ою-өрнек жапсырмаларымен қолмен өңдеу технологиясын сипаттайды. Қазіргі интерьер, киім, әшекейлер бөлшектеріндегі қолөнер дәстүрлерін сипаттайды. Тігін бұйымдарын қазақ ою-өрнегінің дәстүрлі түрлерімен әшекейлеуге арналған ою-өрнекті өнердің техникасы мен әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы зерттеу әдістерін пайдалана отырып, тиісті кәсіби салада ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру тәсілдерін анықтайды. Индивидке, топқа, ұйымдарға психологиялық көмек көрсетуге дайындығын көрсетеді Мемлекеттік стандарттар мен әдістемелік ұсынымдарда ұсынылған психологиялық әзірлемелердің нәтижелерін талдайды.

 • Жол қозғалысының ережесі

  Жол жүру ережелеріне үйретеді. Жол белгілерін қолдануға байланысты сипаттайды, белгілердің маңыздылығын, қолданылу аймағын сипаттайды.. Автокөлікте дамыған ақаулықтардың тізбелерін сипаттайды, көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынатын, көлік құралдарын пайдаланады.

  Селективті тәртіп
 • "Білім берудегі компьютерлік технологиялар және телекоммуникациялар "

  Оқушылардың қолда бар ақпаратты таңдау, салыстыру, жалпылау, пайдалану білімі мен біліктілігінің қажетті деңгейін қалыптастырады. Ақпаратты іздеуге үйретеді, оның қадір-қасиетін бағалайды және алынған мәліметтермен жұмыс жоспарын әзірлейді. Жаңа ақпаратты іздеу әдістемесін бағалайды және оның негізінде сапаны салыстырмалы бағалауды жүргізеді. Оқытуды ұйымдастыру үшін телекоммуникациялық жобаны құру қағидаларын дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
 • Автомобильдер мен тракторлар

  Техникалық механиканың теориялық негіздерін анықтайды (статика, динамика, кинематика, материалдар кедергісі және машина бөлшектері), тракторлар мен автомобильдердің жалпы құрылымы мен конструктивтік-технологиялық ерекшеліктерін сипаттайды. Жанармай, дизель отынында және газбен жұмыс істейтін іштен жану қозғалтқыштарының құрылымы мен жұмыс принципін сипаттайды. Тракторлар мен автомобильдердің трансмиссиясы мен басқа да агрегаттарының құрылысы мен жұмыс принциптерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
 • Тігін бұйымдарының технологиясы
  Несиелер: 6

  Күнделікті қажет тұрмыстық бұйымдарды, киім топтарын, олардың түрлерін дайындау принциптерін атап көрсетеді. Киімді көркем безендіруге арналған жабдықтарды сипаттайды. Машинамен кестелеу кезінде қолмен және машиналық тігістердің әртүрін қолдануды дәлелдей отырып, киімнің негізгі және декоративтік бөлшектері мен элементтерін дайындау кезінде ылғалды-жылумен өңдеудің озықі технологияларын әзірлейді.

  Селективті тәртіп
 • Ұлттық киімдерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Эволюциядағы қолданбалы өнердің сипатын анықтайды. Ұлттық киімді қазақ халқының тарихи мен көркемдік стилін бейнелейтін элементтер жиынтығы ретінде сипаттайды. Ұлттық киімнің рөлін және оның қоғамның дамуына келтіретін әсерін зерттейді. Ұлттық костюмнің даму тарихын рухани мәдениеттің бейнелі көрінісі ретінде бағалайды. Сән индустриясындағы ұлттық элементтердің қазіргі заманғы көрінісін жасайды.

  Селективті тәртіп
 • Автомобиль қозғалтқыштары

  Іштен жану қозғалтқыштарының техникалық сипаттамасын, жұмыс істеу принциптерін құрылым негіздерін түсіндіреді. Ішкі жану камераларының сапасын бағалайды. Өлшеу нәтижелерін түсіндіре отырып, автомобиль жүйелері мен механизмдерін техникалық диагностикалау әдістерін таңдайды. Қозғалтқыштардың диагностикалық параметрлерін өлшеу дағдыларын әзірлейді. Қозғалтқышты және оның жүйелерін диагностикалау, қозғалтқыштың қалдық ресурсын және оның жүйелерін болжау әдістерін сипаттайды.

  Селективті тәртіп
 • Ауылшаруашылық машиналары

  Технологиялық және жұмыс процестерінің құрылымы, конструкциясы, теориясы бойынша білімді әзірлеуді қарастырады. Ауыл шаруашылық машиналарын берілген жұмыс жағдайына негіздеуді және жұмыс қалпына келтіруді, студенттерді механизация бойынша әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу дағдысын дамытуды, монтаждаудың қазіргі заманғы әдістерін, машиналар мен қондырғыларды баптауды, электрлендірілген және автоматтандырылған технологиялық процестердің жұмыс режимдерін қолдауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Костюм композициясы
  Несиелер: 6

  Шығармашылық жұмыстың түрлі қырларын анықтайды, заттың конструкциясы, құрылымы және оның көркемдік бейнесі, оның эмоциялық әсері сияқты ұғымдарды қолданады. Өткен және қазіргі заманғы шығармашылық тәжірибесін талдайды, ол композицияны құруда белгілі бір заңдылықтарды жасауға және қазіргі киімнің, аяқ киімнің, аксессуарлардың нақты модельдері мен конструкцияларына шығармашылық эскиздік ойларды іске асыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагог ғалымдардың ой-пікірлері мен ғылыми теориялық негіздерін тұжырымдайды. Педагогикалық қызмет түрлерін жоспарлайды. Оқыту мен тәрбиенің қазіргі педагогикалық технологияларын кәсіби әрекетінде қолдануға қабілеттендіреді. Білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет түрлерін талдайды. Ұжымда тәрбие процесін ұйымдастырады. Шығармашылық тапсырмаларды, жобаларды әзірлейді.

 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Әлемдік және дәстүрлі діндердің құрылымын, тәжірибесі мен ерекшеліктерін анықтайды. Экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын жіктейді. Дін философиясы мен теологиясының басты бағыттарын сипаттайды. Діни толеранттылық қасиеттерін үйретеді. Әлемдік діндердегі идеялардың мазмұнына, дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмыстарына талдау жасайды.

 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби лексикаға билингвалды көзқарасты қамтамасыз ету, білім алушылардың кәсіби билингвалдылығын дамытады. Кәсіби тіл лексикасын қалыптастыру, білім алушылардың коммуникативті-сөйлеу компетенциясын терендетеді. кәсіби бағытталған орыс тілінде оқу, сөйлеу, аудару, жазу істей білулерін дамытады. Таңдалған мамандық бойынша терминологияны терең ойлануды және бекітуді қамтамасыз ететін арнайы лексиканы оқу нәтижесінде білім алушының кәсіби сөйлеуін жеткізеді.

 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Нақты мамандықтар бойынша белгілі бір білімді, дағдыларды және іскерлікті меңгерумен қатар жүретін білім алушы тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен дамуының үрдістері мен нәтижелерін сипаттайды. Кәсіптік білім берудің ерекшелігін ескере отырып, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктеріне қарай мамандандырылған саласындағы өндірісте бағаланатын қызмет орындау үшін оқу жоспарын әзірлейді.

 • Өндірісте және оқу үрдісінде еңбекті қорғау

  Еңбек процесінде адамның қауіпсіздігін, денсаулығын сақтауды және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін заңнамалық актілер мен оларға сәйкес келетін әлеуметтік-экономикалық, техникалық, санитарлық-гигиеналық және ұйымдастыру іс-шараларын анықтайды. Еңбекті қорғау механизмдерін, еңбек заңнамасын, оқыту процесінде өндірістік санитария мен гигиенасын, қауіпсіздік техникасының әдістерін бағалайды.

  Селективті тәртіп
 • Сызу және сызба геометриясы
  Несиелер: 3

  Сызба геометриясының элементтерін, екі өлшемді геометриялық аппараттың құрылымы мен оқыту процесінде геометриялық объектілердің қасиеттерін зерттеу үшін қажетті алгоритмдер жиынтығын әзірлейді. Суреттермен байланысты қазіргі заманғы жабдықтардың түрлерін жіктеп, сурет, эскиз, сызбалар ретінде пайдалануын қадағалайды. Сызбаларды құру, оқу, жобалау, құрастыру түрлі объектілерді пайдалану саласында теориялық білімді қамтамасыз ететін маңызды міндеттерді сыни талдайды.

  Селективті тәртіп
 • Бұйымдарды дайындаудың технологиялық процестері

  Композициялық материалдардан бұйымдар жасау технологиясы, технологиялық процестердің техникасы мен ерекшелігі бойынша білімді қалыптастырады, сондай-ақ технологиялық процестерді жобалау әдістерімен таныстырады. Композициялық материалдардан жасалған бөлшектер мен тораптарды дайындау кезінде қолданылатын процестердің негіздерін талдайды. Тұжырымдайды іс-әрекеттерінің жиынтығы адамдар мен машиналардың айналдыру үшін материалдарды дайын өнімге бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы (сала бойынша)
  Несиелер: 5

  Қазіргі уақытта өндірісте қолданылатын негізгі конструктивтік материалдардың атауын есте сақтауға, сондай-ақ материалдардың табиғаты мен қасиеттерін тану үшін қажетті өндірістің тиімді технологиялық процестерін анықтауға ықпал етеді. Материалдарды техникада тиімді пайдалану үшін беріктендіру әдістерін бағалайды. Әртүрлі факторлардың әсер етуі кезінде материалдарда болатын құбылыстардың физикалық мәнін өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдар технологиясы

  Зерттелетін материалдардың табиғаты мен қасиеттерін қарастырады. Өндіріс және пайдалану барысында әртүрлі факторлардың әсер етуінен материалдарда болып жатқан құбылыстардың физикалық мәнін бағалайды. Машина бөлшектерінің жарамдылығы мен беріктігін қамтамасыз ету үшін материалдарды беріктендірудің әртүрлі тәсілдерін қолданудың тәуелділігін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдарды өндеу технологиясының практикумы (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  Конструкциялық материалдарды анықтайды, ағаш материалдарының қасиеттері мен құрылымын жүйелендіреді, әртүрлі тұрмыстық заттарды дайындау үшін өңделген бөлшектерді орындайды. Қолмен және машинамен кестелеу технологиясын оқып үйренуді құрастырады, тігін машинкаларының құрылымы мен түрлерімен таныстырады. Осы бөлшектерді қолда бар құралдармен орындаудың конструктивтік шешімдерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бұйымдарды дайындаудың технологиялық процестері

  Композициялық материалдардан бұйымдар жасау технологиясы, технологиялық процестердің техникасы мен ерекшелігі бойынша білімді қалыптастырады, сондай-ақ технологиялық процестерді жобалау әдістерімен таныстырады. Композициялық материалдардан жасалған бөлшектер мен тораптарды дайындау кезінде қолданылатын процестердің негіздерін талдайды. Тұжырымдайды іс-әрекеттерінің жиынтығы адамдар мен машиналардың айналдыру үшін материалдарды дайын өнімге бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  Қазіргі уақытта өндірісте қолданылатын негізгі конструктивтік материалдардың атауын есте сақтауға, сондай-ақ материалдардың табиғаты мен қасиеттерін тану үшін қажетті өндірістің тиімді технологиялық процестерін анықтауға ықпал етеді. Материалдарды техникада тиімді пайдалану үшін беріктендіру әдістерін бағалайды. Әртүрлі факторлардың әсер етуі кезінде материалдарда болатын құбылыстардың физикалық мәнін өңдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалдарды өндеу технологиясының практикумы (сала бойынша)
  Несиелер: 5

  Конструкциялық материалдарды анықтайды, ағаш материалдарының қасиеттері мен құрылымын жүйелендіреді, әртүрлі тұрмыстық заттарды дайындау үшін өңделген бөлшектерді орындайды. Қолмен және машинамен кестелеу технологиясын оқып үйренуді құрастырады, тігін машинкаларының құрылымы мен түрлерімен таныстырады. Осы бөлшектерді қолда бар құралдармен орындаудың конструктивтік шешімдерін әзірлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалдар технологиясы

  Зерттелетін материалдардың табиғаты мен қасиеттерін қарастырады. Өндіріс және пайдалану барысында әртүрлі факторлардың әсер етуінен материалдарда болып жатқан құбылыстардың физикалық мәнін бағалайды. Машина бөлшектерінің жарамдылығы мен беріктігін қамтамасыз ету үшін материалдарды беріктендірудің әртүрлі тәсілдерін қолданудың тәуелділігін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Машинатанудың теориялық негіздері (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  Практикаға енгізу үшін техникалық пәндердің теориялық негіздерін талқылайды. Тәжірибе және бақылау нәтижелерінде алынған деректерді математикалық талдаумен байланыстырып қарастырады. Педагогикалық тәжірибе өту барысында оқу-тәрбие процесі кезінде алған білім, іскерлік, дағдылар жүзеге асатыны мүмкін екедігін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі заманғы менеджменттің мәнін, мақсаттары мен міндеттерін түсіндіреді. Педагогикалық менеджменттің принциптері мен заңдылықтарын сипаттайды. Педагогикалық қызметтегі жаңашыл бағыттарды бағалайды. Өндірісті басқарудағы жаңа әдістердің кәсіби тиімді технологияларын сипаттайды. Тұтас педагогикалық процестің диагностикасын жүргізеді Білім беру мектептері жұмысының жоспарланған формаларының орындалуын бағалайды. Мектепті басқарудың инновациялық технологиялық моделін жобалайды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндіріс техникасы

  Тракторлардың белгілі бір түрлерін, өзі жүретін астық жинайтын және жем жинайтын комбайндарды, осы дақылдарды жинауға арналған машина-трактор агрегаттарын пайдалану үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясының қажетті білімдерін сипаттайды. Ауыл шаруашылығында пайданылатын және практикалық қызметте қолданылатын жабдықтарды сипаттайды. Мемлекеттік стандарттарына сәйкес жүргізілетін сынақтардың кейбір түрлерін техникалық бақылауды қамтамасыз ету үшін жіктейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушыларды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары
  Несиелер: 3

  Жалпы білім беретін мектептерде кәсіби қызметте заманауи технологиялық процестерді табысты жүзеге асыру үшін қажетті жағдайларды анықтайды. Педагогикалық технология мәселелері бойынша ақпаратты жүйелеу және жалпыландыру, сондай-ақ педагогикалық ғылым мен тәжірибеге қол жеткізу, оқытудағы бейімделген тәжірибенің дәстүрлі элементтерінің үйлесімін пайдалану мысалдарын келтіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 3

  Кәсіби оқытуда инновациялық технологияларды анықтайды және сипаттайды. Қазіргі заманғы оқыту технологияларын қолдану формаларын жіктейді, теориялық және практикалық білімді меңгеру үшін модульдік оқытудың артықшылықтарын сипаттайды. Оқытудың баламалы технологияларын атап көрсетеді, соның ішінде қашықтықтан оқыту технологиясын бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар

  Ғылыми методология және заманауи ақпараттық технологиялар негізінде ғылыми-педагогикалық зерттеу бағытын анықтайды. Заманауи ақпараттық технологиялар қолданылатын педагогиканың түрлі салаларында зерттеу нәтижелерін қолданады. Ақпараттық қоғамның белсенді, кең ойлы жоғары мәдениетті мүшесі ретінде тұлғаның қалыптасуна әсер ететін факторларды дәлелдейді. Білім берудегі жүйелік тәсілдің заңдарымен әдістерін білім алушылардың білім шеңберін кеңейтуге бейімдейтін гипотезасын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Табиғат пен қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар жөнінде түсініктерді қалыптастырады. Экология бағытында алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдануға машықтандырады. Төтенше жағдайлар кезінде дұрыс іс-әрекет етуге, оларды алдын-алу іс-шараларын жасауға дайындайды. Жаңа техника мен технологиялық процесстердің қауіпсіз жағдайларын анықтайды. Табиғи ортаның экологиялық жағдайы, қоршаған ортаға өндірістің техногенді әсерлерін бағалай білуге үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 6

  Кәсіптік білім берудің айырықша ерекшеліктерін ескере отырып, тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін анықтайды және түсіндіреді. Педагогикалық жүйеде білім беру мақсаты белгіленген оқу жоспарларында, әдістемелік материалдарда белгіленген мақсаттары, мазмұндық және іс жүргізушілік (технологиялық) компоненттерді, оның мазмұнын, ықтимал әдістерін, құралдары мен ұйымдастыру нысандарын көрсететінін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сәндік қолданбалы өнер
  Несиелер: 6

  Қолданбалы өнер мен халық қолөнерінің негіздерін сипаттайды, белгілі бір композиция жасау үшін ою-өрнегінің өзіндік ерекшелігін пайдаланады. Премиум-кластағы ұлттық костюмдерді дайындау кезінде шығармашылық тапсырмаларды көрсетеді. Сәндік-қолданбалы өнердің түрлері мен функцияларын, ерекшелігін сипаттайды және салыстырады, бұйымдарды дайындау және декорациялау техникасының ерекшеліктерін дәлелдейді, Сәндік-қолданбалы өнердің түрлері мен функцияларын, ерекшелігін сипаттайды және салыстырады, бұйымдарды дайындау және декорациялау техникасының ерекшеліктерін дәлелдейді, сәндік-қолданбалы өнердің дәстүрлері мен принциптерін, ою-өрнекті, стильдеуді, бейнелеу өнерін ��алдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіптік білім беру педагогикасы

  Педагогикалық іс-шаралар кешенін, жалпы және кәсіби қызмет әдістемелерін білім алушылардың тұлғалық оқуы мен кәсіби сауаттылығына жету үшін сипаттайды. Кәсіби-педагоикалық білімін тиімді пайдалану мақсатында заманауи қүзыреттілікті таңдайды және қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік, құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Экономикалық және құқықтық заңдарды, категорияларды және оның қызметтерін түсіндіреді. Құқықтың, кәсіпкерліктің негізін сипаттап, топтау арқылы айқындайды.Экономикалық-құқықтық актілерді тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Қоғамдағы орын алатын қылмыстар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің алдын алу сипатталады. Сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық және кәсіпкерлік тұжырымдамаларын жобалауды қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби білім берудегі ғылыми зерттеулердің негіздері
  Несиелер: 5

  ЖОО-дағы зерттеу қызметіне кәсіби оқыту педагогын дайындау мәселесін қарастырады Ғылыми-зерттеу жұмысының гипотезасын қалыптастырады. Зерттеудің дидактикалық әдістерінің нәтижелерін салыстырады, педагогикалық эксперименттердің нәтижелерін бағалайды. Оларды өзінің педагогикалық қызметінде қолдануды ұсынады.. Кәсіби оқыту негіздерінің зерттеу этикасына сыни талдау жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 3

  Мемлекеттік жастар саясаты туралы жалпы түсінік қалыптастырады. Мемлекеттік жастар саясатының заңнамалық негізін және оларды орындау қажеттілігін айқындайды. Жастардың әлеуметтенуі процесін сипаттайды-жастарды қоғамдық пайдалы өмірге тартудың басты тетігі, жас ұрпақтың елдің қоғамдық дамуына қатысуы. Жастар саясаты саласындағы халықаралық тәжірибе мен әлемдік үрдістерді сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері

  Бизнес саласындағы ғылыми жобалар мен әзірлемелерді тиімді ұйымдастырудың мәселелерін, аспектілерін, заңдарын, принциптерін, үрдістерін, әдістерін анықтайды. Ғылыми-зерттеу қызметінің гипотезасын сипаттайды, ғылыми жобаларды жобалау дағдыларын әзірлейді, студенттерді ғылыми қызметтің нәтижелерін бағалауға және шешім қабылдауға баулайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу шеберханасындағы практикум (сала бойынша)
  Несиелер: 5

  Жұмысты орындау реттілігін әзірлеу үшін еңбек дағдыларына оқыту әдістемесін анықтайды. Оқу-өндірістік жұмыстарды кезең-кезеңмен күрделендіруді және шығармашылық жобаны әзірлеуге теориялық және практикалық көзқарасты тиімді ұштастыруды тұжырымдайды, ол бұйымды да, құжаттаманы да (паспорт, технологиялық карта, сызбалар, есептер, сипаттама және т.б.) қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқу кабинеттерін жабдықтау

  Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының талаптарын ескере отырып, сабақтарды өткізу үшін жабдықталған мамандандырылған аудиторияны материалдық және бағдарламалық тұрғыда пайдаланыды. Бейіні бойынша практикалық жұмыстарды орындауға арналған барлық қолда бар жабдықтар мен құрылғылардың атауы мен саны нақты көрсетілген аудиторияның паспортында жабдықтардың тізбесін құрастырып енгізілгенін қадағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шағын бизнес

  Бизнесті ұйымдастырудың мақсаттарын, міндеттерін және тәжірибесін айқындайды, бизнестің әлеуметтік-экономикалық аспектілерін, жұмыс істеуінің сыртқы ортасын әзірлейді. Салыстыру үшін кәсіпкерлік қызмет түрлерін сипаттайды. Бизнес инфрақұрылымын жоспарлау үшін келісімшарттың мазмұнын қарастырады. Бизнес инфрақұрылымын жоспарлау үшін келісімшарттың мазмұнын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру мекемелеріндегі кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Кәсіптік білім беру жүйесінде кәсіпкерлік қызмет дағдыларын қалыптастырады. Болашақ педагогтерде кәсіпкерлік негіздері бойынша теориялық білім жүйесін кәсіби қызметте одан әрі пайдалану мақсатында дамытады. Кәсіпкерлік қызмет үшін қажетті дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға ықпал етеді. Тұтынушылар үшін ақылы білім беру қызметтерінің тізбесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Технология пәні мұғалімінің педагогикалық шеберлігі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық тұрғыдан мәдениет, өнер және техниканы қолдану мәселелерін қарастырады. Педагогикалық қызметтіне қажетті әлеуметтік маңызды аспектілеріне бейімделу қабілетін, белгілі бір дүниетанымдықты қалыптастырады. Кәсіби білім беру мәселелерін тұжырымдау, салыстыру, талдау, нақтылау іскерлігін дәлелдейді. Кәсіби қызметте жаңа технологияларды шығармашылықпен пайдалануды тәжірибеге алады. Технологиялық-педагогикалық дайындық және кәсіби қызметті жетілдіру үшін жағдайлар жасайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киімді конструкциялау
  Несиелер: 6

  Киімге қойылатын талаптарды жеке тұтынатын бүйым ретінде сипаттайды, бірақ бір мезгілде жаппай өндіріс объектісіне қойылатын талаптарды да есепке алады. Силуэт, форма, конструктивтік желілер, өңдеу және т. б. бойынша бастапқы модель позицияларын жобалайды. Олардың формасының өзгеруіне әкелетін бұйымдарды болашақта пайдаланатын процестермен байланыстырып, жаңа үлгілерде пайдалану жолдарын қарастыруға, өндірісте еңгізуге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылардың бейіндік оқуын ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Білім алушыларға қажетті бейіндік оқыту түрлерін түсіндіреді және сипаттайды. Бейін бойынша кәсіптік оқытудың әр түрлі мамандықтарын меңгеру үшін қажетті дағдылардың құрылымы мен технологиясын анықтайды. Таңдаған мамандығына сәйкес білім алушыларда белгілі бір білімдер мен дағдыларды игеретін бейіндік пәндердің ерекшеліктерін ескере отырып, қажетті оқыту жоспарын пайдаланады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Студенттерді болашақ педагогикалық қызметке дайындау әдістемесінің негіздерін қалыптастырады. Жалпы білім беретін мектептерде бастауыш, кәсіптік оқыту және еңбек технологиясы типтік оқу бағдарламасының әртүрлі мектеп бөлімдері бойынша жастармен жемісті жұмыс істеуге ықпал ететін білімін, іскерлігін және дағдыларын дамытатын бағдарламаны сипаттайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылардың техникалық шығармашылығы
  Несиелер: 6

  Техникалық шығармашылық саласы бойынша негізгі білім береді. Оқушыларды қоғам дамуының ақпараттық-технологиялық кезеңінде өз бетінше өмір сүруге бейімдейді, оны осы оқу пәнінің құралдарымен қалыптастырады. Проблемалық жағдайларды әзірлейді, әдетте материалдық қүдлықтарды дайындау үшін конструкторлық сипаттағы шығармашылық міндеттерді анықтайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тоқыма материалдарын көркемдеп өңдеу
  Несиелер: 6

  Қолөнерге оқыту үшін жаңа материалдарды анықтайды, оларды пайдалану барысында қолданылатын қолөнер түрлері – ілмектермен тоқу, құрал-саймандармен, материалдармен жұмыс істеу туралы түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді. Білім алушыларды тоқу кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру қағидаларымен таныстыру әдістемесін әзірлейді. Қимыл-қозғалыс түсінігін бағалайды, көркемдік талғамды дамыту дағдыларын жетілдіреді, ұқыптылық пен іскерлік сезімін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобилді пайдалану

  Автокөлік және қосалқы құралдардың пайдалану сапасын анықтауды қарастырады, автомобиль көлігін тиімді дамыту саласындағы техникалық және ұйымдастырушылық әзірлемелерді жіктейді. Автокөлікті пайдалану процестерін жобалайды,техникалық қызмет көрсету, сервис және жөндеу мерзімдерін дәлелдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобилді тасымалдауды ұйымдастыру

  Автомобильді пайдалану мерзімін қарастырады, тәжірибелік қызметке енгізу үшін жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және технология саласындағы зерттеулерді жүргізу жолдарын қолдайды. Зерттеулерді қамтамасыз ететін процестерді дәлелдейді. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органдардың және көлік жүргізушілерін даярлаумен айналысатын мекемелермен көлік қозғалысын жүзеге асыратын жол-пайдалану кәсіпорындарының құрылымын зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  Студенттерде қажетті теориялық базаны қалыптастыру мақсатында білім беру мекемелеріндегі еңбекті қорғау ерекшеліктерін түсіндіреді. Еңбекті қорғау бойынша білімдерін нығайтып, жұмыс барысында тәжірибеде қызметтің түріне қарай қолдану үшін әзірлейді. Өндірістегі қауіпсіздіктің арнайы талаптары бойынша еңбекті қорғау жүйесін жоспарлайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  М1: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдарымен қазіргі заманғы ақпараттық технологиялармен танысу, көптілділікті коммуникативтік қарым-қатынас құралы ретінде көрсету, бағдарламаны бәсекеге қабілетті білім беру өнімі ретінде ұстанудың қажеттілігін игеру. "Мәңгілік ел" және жастар саясаты, салауатты өмір салтын қалыптастыру мемлекеттік бағдарламаларды қолдану негізінде әлеуметтік-саяси білім беруді қамтамасыз ету. Тіршілік қауіпсіздігімен экология негіздерін меңгеру. ОН 1 Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және ерекшеліктерін анықтп философиялық тұрғыда талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді.

 • Код ON2

  мемлекеттік, орыс, шет тілдерін меңгерген және оларды өзара қарым-қатынас үшін қолданады; -оқытудың заманауи технологиялары мен әдістерін бейнелеу үшін шет тілдерін қолданады; -заманауи IT технологиялар мен бағдарламалардың элементтерін игеріп, компьютерлік дағдыларды меңгерген; -жаңа жобаларды дайындау кезінде алған білімдерін қолданады

 • Код ON3

  Әлеуметтану және саясаттану негіздерін біледі; -ұжымдағы комуникативтік қарым-қатынасты реттей алады; -мәдени құндылықтар мен жетістіктерді бағалайды; -экономика және кәсіби қызмет саласындағы білімді пайдаланады; - сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдар мен мінез-құлық этикасы ережелерін біледі. - толыққанды қызметті қамтамасыз ететін дене шынықтыру дайындығының деңгейін қолдайды

 • Код ON4

  Мәңгілік ел мемлекеттік бағдарламасының мазмұнын және жастар саясаты бағдарламасын біледі; -күнделікті қызметте осы бағдарламалардың негізгі ережелерін қолданады; -Экологиялық кодекс пен экологиялық талаптардың нормативтерін біледі; - Өмір тіршілігінің қауіпсіздік негіздерін біледі; -кәсіби-бағытталған шет тілінің негіздерін меңгерген, кәсіби қызметте кәсіби қазақ тілін қолданады

 • Код ON5

  өндірістік кәсіпорынның нормативтік-құқықтық базасының мазмұнын біледі; -кәсіби-педагогикалық жағдайларды талдай алады; -білім алушыларда рухани, адамгершілік құндылықтар мен азаматтықты қалыптастыру кезінде қазіргі заманғы тәрбие технологияларын қолданады

 • Код ON6

  педагогикалық менеджмент саласындағы білімді меңгерген; -оқытудың зерттеу-педагогикалық мониторингін жүзеге асырады, әділдік пен объективтілікке өзін-өзі бақылауға ұмтылады; -экономика, кәсіпкерлік және құқықтану саласындағы негіздерді білетіндігін көрсетеді; -оқытушылық және оқу-тәрбие жұмысының негіздерін меңгерген; -бизнес пен кәсіпкерлікті ұйымдастыру саласындағы білімдерін көрсете алады

 • Код ON7

  педагогикалық интеграция саласындағы білімді пайдаланады; - педагогикалық инновация және педагогикалық технологиялар саласындағы білімді сәйкестендіреді; - қазіргі педагогикалық технологияларды іздеу, бағалау, іріктеу және қолдану әдістерін сипаттайды; -мәселелерді шешуде жалпы ғылыми және нақты-ғылыми тәсілдер мен әдістерді қолданады

 • Код ON8

  өзінің кәсіби қызметінде материалтану және технология негіздерін пайдаланады; -табиғатты пайдалану және экология еңбекті қорғау саласындағы мәселелерді дәлелдейді және шешеді; -оқу шеберханаларында практикалық дағдылар мен іскерлікті пайдаланады.

 • Код ON9

  жұмыс уақытында сызу және машинатану негіздерін қолданады; -материалдарды өңдеу технологиясы саласында практикалық дағдылар мен іскерлікті қолдана алады; -халық қолөнері мен заманауи сәндік-қолданбалы өнер жетістіктерін талдайды; -диплом алдындағы практика кезінде технологиялық дайындық саласындағы білімдерін көрсетеді; -тұтас педагогикалық үдерістің, оның субъектілерінің түсінігін қалыптастыруға қызығушылық танытады

 • Код ON10

  -кәсіптік қызметте жалпы техникалық және арнайы пәндердің ғылыми негіздерін қолданады; -шығармашылық қойылымдық қызмет барысында алған білімдерін, дағдыларын және жеке шығармашылық тәжірибесін, өзінің кәсіби шеберлігін жетілдіруге бағытталған тұрақты және жүйелі жұмысты қолдайды

 • Код ON11

  композициялық материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру барысында саласындағы теориялық білімдерді бейнелейді; -тігін өндірісі мен қолөнер саласында практикалық дағдылар мен іскерлікті қолдана алады; -халық қолөнері мен заманауи қолданбалы кәсіпшілікке қол жеткізуде өз көзқарасын талдайды және қорғайды

 • Код ON12

  автокөлікті жүргізу, пайдалану барысында тәжірибелік дағдылар мен білігін жетілдіреді; -автокөлікпен адамдарды тасымалдауды ұйымдастыралады; -көліктердің техникалық тексеру мерзімін анықтайалады; -ауыл шаруашылығы машиналарымен жұмыс істеу барысында еңбекті қорғау саласындағы проблемаларды дәлелдейді және шешеді

Top