Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Ауыл шаруашылық жануарлардың морфологиясы
  Несиелер: 3

  Пән онтогенездің морфологиялық негіздерін анықтау дағдысын қалыптастырады – ауыл шаруашылық жануарларының тіршілік ету жағдайларына байланысты ағзасының құрылымы мен формаларын зерттеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химия
  Несиелер: 5

  Пән курсын оқу кезінде білім алушылар мамандық бойынша оқу пәндерін одан әрі меңгеру үшін қажетті заттардың құрылымын, химиялық кинетиканы, термодинамиканы, электрохимия негіздерін қарастырады. Зертханалық жабдықтармен, химиялық ыдыстармен және аспаптармен жұмыс істеу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық жануарлардың физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән өмірлік маңызды үдерістердің мәнімен және ағзаның химиялық құрамы мен жеке ағзалардың функциясының мәні, жасушалардың құрылымы, қасиеттері және тірі организмдегі заттар мен энергияның алмасуы туралы таныстырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Пән өз мамандығын түсіну қабілетін қалыптастырады, оған қызығушылықты қалыптастыруға бағытталған; жеке іс-әрекетін ұйымдастыруға, сондай-ақ олардың кәсіби міндеттерін жүзеге асыру әдістерін бағалауға ықпал етеді. Пәнді оқу алған білімдерін кәсіби қызметте қолдануға мүмкіндік береді. Ұжыммен жұмыс дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микробиология
  Несиелер: 3

  Пән білім алушылардың прокариоттардың маңызды қасиеттерімен, олардың физиологиясы мен биохимиясымен таныстырады, микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық және практикалық маңыздылығын көрсетеді, микробиологияның басқа биологиялық пәндермен байланысын анықтайды, микробиология саласындағы жаңалықтардың дүниетанымдық және әлеуметтік-этикалық маңыздылығын көрсетеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана отырып, адамдардың мінез-құлқы мен өзара әрекетін тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ғылым саласындағы негізгі ұғымдарды, атап айтқанда тұтынушылық мінез-құлықты, сұраныс пен ұсыныс заңдарын, баға белгілеуді, бәсекелестікті, экономикалық өсуді және т.б. зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық іскерлік хат
  Несиелер: 3

  Бұл пән білімалушыларға ғылыми дерекқорлардан ақпараттар іздеуге, мәтіндерді талдау мен рефераттауға, академиялық жазбалардың әр түрлі жанрларымен (аннотация, эссе, шолулар, аналитикалық шолулар, мақала) жұмыс жасауға байланысты кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мал шаруашылық өнімдерінің ветеринарлы-санитарлық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән жануарлардан алынатын шикізаттар мен өнімдердің негізгі компоненттерінің гигиеналық сипаттамасы, азық-түлік шикізаттары мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздік көрсеткіштерін бақылау әдістері мәселелері бойынша білімді тереңдету, тамақ өнімдерін бақылау бойынша практикалық дағдыларды меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агрономия және ботаника негіздерімен азық өндірісі
  Несиелер: 5

  Пән мал азықтық дақылдарды топыраққа дұрыс орналастыру, олардың ботаникалық ерекшеліктерін ескере отырып, топырақты дұрыс механикалық өңдеу, тыңайтқыштарды қолдану және толықтыру арқылы ұтымды пайдаланудың қасиеттері мен режимдерін жақсарту арқылы реттеудің теориялық негіздерімен таныстырады, өсімдіктің қоректік заттарға қажеттілігі. Азықты жинау және сақтаудың заманауи әдістерін білу және тәжірибелік дағдылар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың жұмысында қауіпті, төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Пән генетиканың ғылым ретінде дамуының қазіргі жағдайы мен келешегін баяндайды, белгілердің тұқым қуалауының заңдылықтары мен негізгі генетикалық түсініктерін ашады, генетикалық талдау негіздерін зерттейді, генетикалық есептерді шешуде дағдыларды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зоогигиена және малшаруашылығы нысандарын жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы малдарының ауруларына жоғары төзімділікті көрсететін және сапалы максималды өнімділік беретін ұстаудың, өсірудің және күтімнің рационалды тәсілдері саласындағы білімді қалыптастырады. Білім алушы мал шаруашылығы кәсіпорындарындағы микроклимат параметрлерін санитариялық-гигиеналық бағалау дағдыларын меңгеретін болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агрономия негіздері
  Несиелер: 5

  Пән отандық және шетелдік ғылымның жаңа жетістіктерін, қазіргі заманғы технологияларды және жерді ауылшаруашылық пайдалану саласындағы тәжірибелік қызметтің озық әдістерін, агротехникалық және экологиялық талаптарды ескере отырып, зерделеуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында кәсіби қызметте қолданылатын ұғымдар мен ғылыми көзқарастарды терең зерттеуге, кәсіби терминдердің мағынасын түсінуге, кәсіби лексиканы кеңінен қолдануға, өз ойын нақты жеткізе білуге баса назар аударылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары мен санаттарын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасының құқық салаларының негіздерін (конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және т.б.) зерттейді, олар белгілі бір құқықтық нормалардың рөлі туралы жалпы түсінік береді, сондай-ақ құқықтық мәселелерді шешуде бағдарлану үшін қажетті білім береді. Пән студенттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және құқықтық мәдениеті туралы білім жүйесін қалыптастырады және осы негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлеуметтік құбылыс ретінде азаматтық ұстанымды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жануарлар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығында өндірістік үрдісті жетілдіру үшін биологиялық негіздерді және биотехнологияның әдістерін қолдана отырып, малдардың асыл тұқымды, өнімді қасиеттерін тиімді пайдалану және жақсарту тұрғысынан өндірістік іс-әрекет процесінде жаңа биотех-нологияларды құру құзыреттілігін қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Асыл тұқымды мал шаруашылығындағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, асылдандыру жұмыстарын жүргізу, қазіргі заманғы кешендер құрылысы технологияларын қолдана білу және кәсіби білім қалыптастырады. Мал шаруашылығы саласының тиімділігін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын ұйымдастыру кезінде жаңа технологияларды қолдану. Оқытушы асыл тұқымды мал шаруашылығында технологиялық процестерді ұйымдастыру, зоотехникалық және асыл тұқымдық ақпаратты автоматтандырылған есепке алу дағдыларын меңгерген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жануарлар биохимиясы
  Несиелер: 5

  Пән биологиялық функцияларына байланысты биомолекулалардың маңызды типтерінің құрылымы, қасиеттері туралы түсініктерді қалыптастырады және биохимиялық деңгейде тірі жүйелер жұмысының негізгі молекулалық механизмдерін ұйымдастыру және құрылысын зерттеу бойынша аналитикалық және зерттеу жұмыстарын біледі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 4

  Пән білім алушылардың таңдаған бағытына сәйкес және кәсіби міндеттерді шешу бойынша практикалық қызметті жүзеге асыруға қажетті жалпы мәдени, кәсіби және лингвистикалық құзыреттерді қалыптастырады және дамытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Aуыл шаруашылық малдарының түрлері бойынша cелекция және биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Пән мал шаруашылығы және құс шаруашылығы кәсіпорындарында технологиялық параметрлердің дербес есептеулерін орындау, малдар мен құстарға бағалау жүргізу, жинақтау үшін жоғары сапалы малдарды іріктеу үшін құзыреттерді қалыптастырады. Пән өсіру дағдыларын, in vitro малдардың гаметаларын криоконсервациялау, сондай-ақ гаметаларды, эмбриондарды малдарға трансплантациялау дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мал акушерлігі және көбею биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіби білім мен ауылшаруашылық малдарын өсірудің тиімді технологияларын қолдана білуді қалыптастырады. Малдардың көбеюінің анатомиялық-физиологиялық негіздерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эксперимент техникасы және нәтижелерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми, өндірістік тәжірибелерді жоспарлаудың және математикалық модельдеу әдістерімен алынған нәтижелерді өңдеудің заманауи әдістерін енгізеді. Ғылыми, конструкторлық және технологиялық мәселелерді шешуге бағытталған эксперименттік жоспарларды құру, модельдік және далалық тәжірибелерді жүргізу, тәжірибе нәтижелерін талдау, бағдарламалық өнімдердің сорттары мен ережелері туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық малдарының көбею мүшелерінің аурулары
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы малдарының көбею органдары ауруларының алдын алу және емдеу бойынша тиімді әдістемелерді қолдану бойынша кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығының қосымша салалары
  Несиелер: 5

  Пән араларды, балықтарды, былғары жүнді және т. б. жануарларды өсіру бойынша кәсіби білім мен іскерлікті қалыптастырады, қазіргі нарықтық жағдайларда өнімді қайта өңдеу негіздерімен өндіріс технологияларын үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығындағы есеп және есептілік
  Несиелер: 5

  Пән мал шаруашылығының әр түрлі салаларында зоотехникалық және асыл тұқымды есепті жүргізу мен толтыруды ұйымдастырудың қазіргі заманғы тәсілдерін теориялық меңгеру және тәжірибелік іске асыруды, селекциялық бағдарламалардың бастапқы базасын қалыптастыруда ақпараттық технологияларды қолдана білуді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылық малдарын өсіру және селекция
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығы малдарын өсіру және селекциялау теориясы мен тәжірибесі саласындағы кәсіптік білімді, өнімділік бағытында әртүрлі тұқымдарды жақсартудың әртүрлі әдістерін қолдана білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәжирібелік істің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми зерттеулерді қолданудың классикалық және жаңа әдістері, биологиялық зоотехникалық зерттеудің негізгі әдістерінің сипаттамалары туралы білімді қалыптастырады; эксперименттің әдістемесін әзірлеу, оны жоспарлау, ұйымдастыру, эксперимент жүргізу, зерттеу нәтижелерін биометриялық өңдеу, қорытынды жасау және есеп беру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сүт ісі
  Несиелер: 3

  Пән білім алушыларда сүт және сүт өнімдерін өндіру технологиясы, өнімнің сапасын анықтау, сүттің құрамдас бөліктерін қалдықсыз пайдалану міндеттері, агроөнеркәсіптік кешеннің құрылымы мен мақсаты бойынша білімді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылық өнімдерінің ВС сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пән ветеринарлық-санитарлық іс-шараларды жүргізу және тағам өнімдері мен жануарлардан алынатын техникалық шикізаттарды өндіру кезінде санитарлық-гигиеналық зерттеу және ветеринарлық-санитарлық қолайлы сұрақтарды шешу білігі мен кәсіби білімін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығы өнімдері мен шикізатын өңдеу технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән мал шаруашылығы өнімдері мен шикізаттарын өңдеудің тиімді технологиялары бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Мал шаруашылығы өнімдері мен шикізаттарын өңдеу саласындағы отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпаратты талдауға және сыни тұрғыдан ойлауға дайын болуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал дәрігерлігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән патологиялық анатомия мен физиология, клиникалық диагностика, фармакология, паразитология мәселелерін қарастырады. Адам денсаулығына және басқа да жануарларға аса қауіп төндіретін жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты алып қою бойынша ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эмбриоинженерия
  Несиелер: 4

  Пән биотехнологияның жалпы мәселелері бойынша теориялық білім және мал шаруашылығындағы эмбрион трансплантациясы мен эмбриоинженерлік зерттеулер бойынша практикалық дағдылар береді. Пән жасуша үсті және жасушалық зерттеулер саласындағы ауылшаруашылық малдарының биотехнологиясының негізгі бағыттарын енгізеді, көбеюдің биотехнологиялық аспектілеріне қатысты жаңа дүниетанымдық ұстанымдарды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру
  Несиелер: 5

  Пән малдардың физиологиялық күйіне және ұстау жағдайларына байланысты қоректік элементтерге сандық қажеттілігі туралы білім береді; тұқымын, жасын, тағайындалуын және физиологиялық жағдайын ескере отырып, малдардың әртүрлі түрлерін азықтандыру нормаларын жетілдіру; малдарды азықтандырудың ғылыми негізделген жүйелерін және азықтандыруға жем дайындау технологияларын әзірлеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал шаруашылығындағы маркерлік селекция
  Несиелер: 3

  Пән ауыл шаруашылығы малдарының тәжірибелік биотехнологиясы, генетикасы және селекциясы саласында білімді қалыптастырады; геномдық талдау және молекулалық таңбалау әдістерін практикада қолдана білу, ауыл шаруашылығы малдарының жоғары өнімді желілерін, типтерін, кростарын және тұқымдарын құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Малшаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрдегі ауылшаруашылық малдарының биологиялық және шаруашылық ерекшеліктеріне, олардың тұқым ішілік айырмашылықтарына, олардың өнімділігінің қалыптасу заңдылықтарына, мал өнімдерінің өнімділігі мен сапасының әртүрлі малдарға тәуелділігіне сәйкес білім, білік және дағдыларды қалыптастырады. факторлар, түрлі түрлері мен тұқымды малдардан алынған өнімдерді өндіру технологиясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қой шаруашылығы, қой жүнін, етін және елтірісін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қойдың биологиялық және экономикалық пайдалы қасиеттерін зерттеуді, өсіруде, азықтандыруда және жұмыста, жүн, қозы және қой етін өндіруде тиімді технологияларды қолдана білуді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылқы шаруашылығы өнімдерін өндіру мен ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән табын және спорттық жылқы шаруашылығы өнімдерін өндірумен және сатумен айналысатын отандық жылқы шаруашылығы кәсіпорындарының шаруашылық-кәсіпкерлік қызметін басқаруды ұйымдастырудың тиімді нысандары мен әдістерін қолдануда кәсіби дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шикізатын тауартану және сараптамасы
  Несиелер: 5

  Пән жануарлар шикізатының әртүрлі түрлерін дайындау бойынша білімдер мен негізгі ұғымдарды, жүн, былғары, үлбір және қой терісі–тон шикізатының жіктелуін, құрылысын, жеке және биологиялық өзгергіштігіне, жыл маусымына, жануарларды ұстау, азықтандыру жағдайларына, сондай-ақ қайта өңдеу кәсіпорындарына жеткізгенге дейін мал шикізатын сақтаудың бастапқы технологиясы мен шарттарына байланысты олардың тауарлық қасиеттерінің айырмашылықтарын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шошқа шаруашылығы және шошқа етін өндіру
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық реформалар жағдайында шошқа етін өндірудің прогрессивті нысандары мен технологияларын қолдану туралы білімді қалыптастырады. Қазіргі жағдайда шошқа өнімдерін қайта өңдеу негіздерімен өндіріс технологиясын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Асыл тұқымды мал шаруашылығындағы стандарттар жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән сапа мен жарамдылыққа қойылатын стандарттар жүйесінің жалпы талаптарын меңгеру бойынша практикалық дағдыларда кәсіби білім мен іскерлікті, сондай-ақ мал шаруашылығы өнімі бағаланатын көрсеткіштер мен нормаларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ешкі шаруашылығы, сүт, ет, жүн және түбіт өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән асыл тұқымды жұмыс, зоотехникалық негіздер бойынша білімдерін қалыптастырады: ешкілердің сыртқы-конституционалды және интерьерлік ерекшеліктері және олардың өнімділігі (сүт, ет, жүн және түбіт) әртүрлі бағыттағы ешкілердің тұқымдары туралы: сүт, ет, жүн және түбіт

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ірі қара мал шаруашылығы өнімдерін өндіру мен ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән сүтті, сиыр етін өндіру мен алғашқы өңдеудің заманауи экологиялық таза технологияларын енгізеді. Мал шаруашылығы өнімдерінің саны мен сапасын, сондай-ақ мал шаруашылығы субъектілерінің рентабельділігін арттыруға әсер ететін факторларды бағалау мен бақылаудың әртүрлі әдістерін таңдау және қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорындарында шаруашылық жоспарлауды ұйымдастырудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауыл шаруашылығының құстың биологиялық және экономикалық пайдалы қасиеттері туралы білімдерін қалыптастырады, өсіруде, азықтандыруда және жұмыста, құс өнімдерін өндіруде тиімді технологияларды қолдануды меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жылқы шаруашылығы, жылқы етін және сүтін өңдіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі бағыттағы жылқы тұқымдарын бағу және өсіру технологиясының негізгі өнімділік бағыттары туралы білімді қалыптастырады. Қымыз өндіру технологиясын; жылқыларды азықтандыру және бордақылау технологиясын зерттеу; сойыс салмағын және ет шығымын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ірі қара мал шаруашылығы,сүт пен ет өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ауылшаруашылық АӨК өнімділігі мен рентабельділігін арттыру мақсатында әртүрлі тұқымды ірі қара малдың сыртқы-конституционалдық және ішкі ерекшеліктері және өнімділік бағыты, селекциялық-асылдандыру жұмыстары, молайтудың зоотехникалық принциптері, сүт және сиыр етін өндіру технологиясы туралы кәсіптік білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON4

  Сүт шығымдылығын, салмақтарды және мал шаруашылығының басқа да өндірістік көрсеткіштерін арттыруға ықпал ететін физиологиялық параметрлер бойынша ауыл шаруашылығы малдарының ағзаларының, ағзасының нысандары мен құрылысын ажырату

 • Код ON7

  Озық технология жағдайында малдарды ұтымды ұстау, азықтандыру және өсіру режимдерін таңдау және сақтау, мал шаруашылығындағы технологиялық жабдықты, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясындағы техниканы және жемшөп, мал шаруашылығы өнімдерінің (сүт, ет, бал) және т. б. құрамын зерттеу бойынша зертханалық жабдықты пайдалану

 • Код ON8

  Мал азығын нормалауда, жемшөп пен жемдік препараттарды дайындауда, жем сапасын бағалауда, жайылым айналымының схемаларын әзірлеуде, жасыл конвейерде, жинау және сақтау технологияларында әртүрлі әдістерді таңдау және қолдану.

 • Код ON11

  Генетиканың, химияның әртүрлі әдістерін таңдап алу және қолдану және оларды мал шаруашылығында теориялық және практикалық қолдану.

 • Код ON3

  Ауыл шаруашылығы малдарын өсіру, селекциялау, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және бастапқы өңдеу бойынша білімдерін қолдану, ауыл шаруашылығы өндірісі жүйесінде басқаруды ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру

 • Код ON9

  Табынның өсімін молайтуды жақсарту, ауыл шаруашылығы ұйымында жас ауыл шаруашылығы малдарының өнімділігін және шығуын арттыру, өндіріс рентабельділігінің деңгейін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

 • Код ON10

  Асылдандыру жұмыстарын жоспарлау: бағалауды сауатты жүргізу, малды асылдандыруға мақсатты түрде іріктеу, жұптарды іріктеу және таңдау, табын мен жеке малдардың сапасын бағалау. Өнімділік есебін жүргізу, малдарды ұрпағының шығу тегі мен сапасы бойынша бағалау, конституцияның, тұқымның түрін анықтау, будандастыру схемасын жасау

 • Код ON1

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларда әртүрлі әдістерді таңдау және қолдану

 • Код ON6

  Мал шаруашылығын жүргізуге қойылатын зоогигиеналық талаптарды сақтау: ауыл шаруашылығы малдарының негізгі жұқпалы емес, жұқпалы және инвазиялық ауруларының алдын алу бойынша санитарлық-алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу

 • Код ON5

  Шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар, дайын мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау мен бақылаудың әртүрлі әдістерін таңдау және пайдалану, өзіндік құнын төмендету кезінде жоғары сапалы өнім өндірісін шығармашылық басқару, оны жүзеге асырудың ең тиімді жолдарын табу, өндірілген өнім туралы ақпаратты дұрыс бағалау және талдау

 • Код ON2

  Дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдістемелер негіздерін пайдалану, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз білімін қолдану

6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B078 Мал шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top