Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01708 Екінші шет тілін қосымша оқытатын ағылшын тілі в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқыту студенттерге ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерін, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымын таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы айқындалады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пән адам психикасының жасерекшелік даму динамикасын, психикалық процестер мен тұлғаның психологиялық қасиеттерінің онтогенезін, адамның уақыт өте келе өзгеруін және осы құбылыспен байланысты жеке тұлғаның әлеуметтену ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: студенттердің В1 деңгейіне жетуге бағытталған негізгі лексика тақырыптарын қамту, атап айтқанда, «Жастардың әлеуметтік мәселелері», «Қазақстан мен ағылшын тілді елдердегі демографиялық мәселелер», «ұлттық салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар», «саяхат», «мамандық таңдау».

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пән экономика және кәсіпкерлік негіздерін, қазіргі әлемдегі кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін ашуды, Бизнестің ұйымдастырушылық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті аспаптық қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, өмірдің әртүрлі салаларында экономикалық білім мен экономикалық ғылым әдістерін қолдануды, қабілеттерді дамытуды, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдер қабылдауды зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі ұғымдары мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық тетіктері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Екінші шет тілінің грамматикалық құбылыстары туралы практикалық білім, коммуникативті құзыреттілік дағдыларын дамыту, сонымен қатар тіл мен сөйлеудің грамматикалық жүйесі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Мазмұны: сөйлем мүшелері, болымсыздық, сөзжасам, көсемшелер, сөйлемнің түрлері мен түрлері, құрмалас және құрмалас сөйлемдер, бағыныңқы сөйлемнің түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: базалық стандарт (II ұлттық стандарт деңгейі) деңгейінде мәдениетаралық және коммуникативті құзыреттіліктерді қалыптастыру, екінші шет тілінде ауызша коммуникация дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: студенттердің екінші шет тілінде В1 деңгейіне жетуге бағытталған әлеуметтік-әлеуметтік және мәдени қарым-қатынас сфераларының негізгі лексикалық тақырыптары, оның ішінде Жастардың сәні мен стилі, Тұрғын үй және тұрмыс жағдайы, Адам өміріндегі өнер, Тұрмыс пен мәдениет, Австрия және Вена.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің коммуникативтік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қарым-қатынас жағдаяттарының коммуникативті және прагматикалық ерекшеліктеріне байланысты мағынаны берудің грамматикалық тәсілін таңдау қабілетін қалыптастыру. Мазмұны: Ағылшын тіліндегі сөйлем мүшелерінің морфологиялық формалары, сөз тіркесі мен сөйлемдегі сөздердің синтаксистік үйлесімділік ерекшеліктері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, инверсия, күрделі сөйлемнің түрлері, қатынас құралдары, күрделі сөйлемдегі бағыныңқы сөйлемнің түрлері. бағыныңқы сөйлем, сөйлеу жағдаятының түріне байланысты грамматикалық бірліктерді қолдану ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін қалыптастыру, атап айтқанда коммуникативті дағдыларды одан әрі қалыптастыру, сонымен қатар әртүрлі әлеуметтік мәдениет әлемінің суретін, мәдениеттер арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды тереңірек түсіну және олардың контекстінде қолдану. мәдениетаралық коммуникация. Мазмұны: Табиғат және адам, Экологиялық проблемалар, Салауатты өмір салты, Адам өміріндегі мәдениет пен өнер, Қазіргі заманғы ақпарат құралдары және олардың қоғамдағы рөлі, Құқық және адам құқығы, Саясат, Мемлекет сияқты лексикалық тақырыптарды оқыту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің тәжірибелік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тілдің құрылымы туралы берік білім қалыптастыру және ауызша және жазбаша түрде грамматикалық дұрыс шетел тілінде сөйлеудің практикалық дағдыларын дамыту. Мазмұны: Сөйлемнің грамматикалық бөліктері (мақала, зат есім, сын есім, есімдік, етістік, үстеу, сан есім). Пассивті дауыс. Ағылшын тілі синтаксисінің маңызды құбылыстары: жай және күрделі сөйлем түрлері, сөйлем құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тәрбиені тұтас педагогикалық процесте қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі", «тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар» туралы түсініктерді қалыптастырады. Осы курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектептің ата-аналарымен педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жинақтау , сондай-ақ қалыптасқан кәсіби құзыреттері бар орта білім беру жүйесіндегі педагогикалық қызмет үшін қажетті академиялық адалдық қағидаттары мен мәдениеті қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шет тілі грамматикасы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Мақсаты: екінші шет тілінің грамматикалық құрылымының ерекшеліктерімен және құрылымымен, морфология мен синтаксистің маңызды құбылыстарымен, сонымен қатар оқытылатын тіл грамматикасының дамуындағы қазіргі заманғы тенденциялармен таныстыру. Мазмұны: неміс/түрік тілінің морфологиясы мен синтаксисінің негіздері, оқу және кәсіптік қызметтегі екінші шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынастың әртүрлі формалары мен түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аутенттік мәтіндермен жұмыс істеу
  Несиелер: 6

  Мақсаты: ағылшын тіліндегі түпнұсқа мәтіндерді оқу, қабылдау, талдау және түсіндіру қабілеттерін арттыру; мазмұнын жалпы қамти отырып ақпаратты шығарып алу қабілетін қалыптастыру, сонымен қатар мәтін мазмұнын ауызша және жазбаша түрде баяндау дағдыларын дамыту. Мазмұны: әлеуметтік-мәдени ортаны білдіретін әр түрлі түпнұсқа мәтіндермен жұмыс: әдеби мәтіндер; танымдық аудио және бейне материалдар (жаңалықтар, TED баяндамалары), ағылшын тіліндегі шынайы көркем фильмдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі (ілгерлеуші В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілігін арттыру. Мазмұны: студенттерге қажетті білім алу үшін В2 деңгейіндегі негізгі лексикалық тақырыптарды тереңірек оқып-үйрену, шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілетін мәдениетаралық деңгейде одан әрі қалыптастыру бойынша жұмыс жасау, атап айтқанда «Құқық, қылмыс және жаза», «Заманауи өнер және тұлға», «Ғылым және заманауи технологиялар», «Менің болашақ мамандығым», «Онлайн оқыту».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениаралық коммуникация
  Несиелер: 5

  Мақсаты: шетел тіліндегі қарым-қатынас мәдениетін меңгеру, мәдениетаралық құзыреттіліктерді дамыту және коммуникативті мінез-құлыққа үйрету. Мазмұны: Ана және шет тілі мәдениетінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері. Әртүрлі мәдениет өкілдерінің қарым-қатынасы. Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Мақсаты: қазақ/орыс тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгерту, оқу, жазу, айтылу, тыңдалымда коммуникативті дағдыларды дамыту, глоссарийді кәсіби қызметте еркін пайдалану, тілді арнайы мақсатта меңгерту. Мазмұны: Кәсіби тіл тәртіптік құбылыс ретінде. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Қазақ (орыс) тіліндегі мамандық бойынша оқу пәнінің мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: қазақ (орыс) тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұндағы монолог және т.б.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі (В1 ілгерлеуші деңгейі)
  Несиелер: 6

  Мақсаты: базалық стандарт (ІІ ұлттық стандарт деңгейі) деңгейінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілігін одан әрі қалыптастыру, екінші шет тілінде вербалды қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: қарым-қатынастың әлеуметтік-әлеуметтік және мәдени салаларының негізгі лексикалық тақырыптары, дегенмен «Достық және байланыс», «Табиғат және ландшафт», «Ауа райы және жыл мезгілдері», «Бағдарлау» «Қалада», «Қазақстанның және оқытылатын тіл елінің ұлттық мерекелері мен дәстүрлері», «Мамандықтар әлемі» сияқты қосалқы тақырыптардың саны айтарлықтай артып келеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Үйде оқу
  Несиелер: 6

  Мақсаты: ағылшын тіліндегі әдеби мәтіндерді оқу, талдау және түсіндіру қабілеттерін арттыру; жалпы мазмұнын қамтитын көркем шығармалардан ақпаратты оқу және алу қабілеттерін қалыптастыру. Мазмұны: Сомерсет Моэм, Артур Конан Дойл және т.б. сияқты ағылшын тілді авторлардың көркем әдебиеттерін оқу және олармен жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттерді шет тілін оқыту жүйесінің негізгі категорияларының заманауи әдістемелік түсіндірмесімен таныстыру; студенттердің кәсіби құзыреттілігін және кәсіби міндеттерді шешуде коммуникативті тапсырмалардың бар типологиялары мен прогрессивті педагогикалық технологияларды дұрыс пайдалана білу қабілетін қалыптастыру. Мазмұны: Мақсаты, тәсілдері, мазмұны, принциптері, әдістері, оқу құралдары; шет тілі мұғалімінің кәсіби қызметі; шет тілінің коммуникативтік құзыреттілігін, ұйымшылдығын қалыптастыру технологиялары; оқу процесі; оқытудағы бақылау. Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары (орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде). Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің тәжірибелік курсы (В1 ілгерлеуші деңгейі)
  Несиелер: 6

  Мақсаты: лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік компоненттерінің бөлігі ретінде студенттердің шет тілінің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту арқылы екінші шет тілін меңгеру. Мазмұны: «Демалыс», «Ауа райы», «Қалада серуендеу», «Сыртқы келбет», «Мамандықтар және кәсіби іс-әрекеттер» сияқты лексикалық тақырыптарды меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Британдық және Американдық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді ағылшын тілінің вариативтілігімен және оның американдық және британдық нұсқаларымен, тілдік ерекшеліктерімен және мәдени ерекшеліктерімен, ағылшын тілінің американдық және британдық нұсқаларының қазіргі әлемдегі рөлі мен орнымен таныстыру. Мазмұны: британдық және американдық ағылшын тілінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары; британдық және американдық ағылшын тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, орфографиялық ерекшеліктерін; американдықтар мен британдықтардың ауызекі сөйлеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Елтану
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің Ұлыбритания мен АҚШ-тың тарихы, географиясы, қоғамдық-саяси жүйесі мен мәдениеті туралы білімдерін қалыптастыру, дамыту және жүйелеу, сонымен қатар шет тілін барабар білу үшін қажетті аймақтық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерді қалыптастыру. , қарым-қатынас құралы ретінде де, кәсіби дайындық ретінде де. Мазмұны: Ұлыбритания мен АҚШ-тың экономикалық және саяси географиясы; мемлекеттердің дамуының негізгі тарихи кезеңдерін, саяси жүйесін, экономикасын; білім беру жүйесі және негізгі білім беру бағдарламалары; АҚШ пен Ұлыбританияның мәдениеті, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: білім берудің алдыңғы сатысында қол жеткізген шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және жетілдіру және студенттердің кәсіби және ғылыми қызметтегі әлеуметтік-коммуникативтік мәселелерді шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативті құзыреттілік деңгейін меңгеру. Мазмұны: Кәсіби тіл тәртіптік құбылыс ретінде. Шетел тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағдарланған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Шет тіліндегі мамандық бойынша оқу пәнінің мазмұнының сипаттамасы. Кәсіби құзыреттілік: шет тіліндегі мәтіндерде бағдарлау, кәсіби мазмұндағы монолог және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 4

  Мақсаты: шет тілін әртүрлі салаларда қолдану үлгілеріне байланысты құзыреттер жүйесін қалыптастыру тілдің бейнелі-экспрессивті және экспрессивті мүмкіндіктері бар, оның жүйесінде қамтылған және сан алуан сөздік шығармаларда көрінетін коммуникативті-сөйлеу жағдаяттары. Мазмұны: Стилистиканың ғылым ретіндегі анықтамасы, стиль ұғымдары, стильдің әртүрлі түсіндірмесі; тілдің экспрессивтік құралдарын және стилистикалық құралдарды анықтау және саралау; тілдің экспрессивтік құралдары мен стилистикалық құралдарды тілдің фонетикалық, морфологиялық, лексикалық, синтаксистік деңгейлері бойынша жіктеу; функционалдық стильдің анықтамасы және олардың классификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Когнитивтік лингвистика
  Несиелер: 3

  Мақсаты: жаңа лингвистикалық парадигманың ерекшеліктерін көрсететін қазіргі когнитивтік лингвистика туралы түсініктерін қалыптастыру, студенттердің лингвомәдени, лингвистикалық және коммуникативтік құзыреттіліктерін жетілдіру. Мазмұны: қазіргі ғылыми парадигмадағы «тіл және ойлау» мәселесі; дүниенің тілдік суреті; білім қоры: лингвистикалық және тілдік емес; тілдегі әмбебап және эквивалентті емес; тілдегі және мәтіндегі концептуализация; хабарламаларды түсіну және құру процесінде білімді концептуалды ұйымдастыру тәсілдері; категориялар: тіл мен шындықтың арақатынасы; стереотиптер, прототиптер; когнитивті механизмдер ретіндегі жолдар; профильдеу теориясы; кадрлар және ақпаратты өңдеу; мәтіндерді түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту ( С1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің коммуникативті және мәдениетаралық деңгейін одан әрі жетілдіру және кәсіби шет тілдік құзыреттілігін қалыптастыру, білім берудің жалпы кәсіптік және мәдениетаралық бағдарын тереңдету. Мазмұны: мәдениетаралық блоктың сөйлеу тақырыптарын зерттеу, атап айтқанда «Қазақстанның саяси жүйесі және оқытылатын тіл елдері», «Қазақстанның әлемдік білім беру қауымдастығына интеграциясы», «Мәдениетаралық блоктың сөйлеу тақырыптарын зерттеу», «Түрлі саяси жүйелердің, мәдениеттер мен конфессиялардың өкілдері арасында толеранттылық пен өзара түсіністікті қалыптастырудағы шет тілінің рөлі», «Қазақстанның терроризммен күреске қосқан үлесі», «Қазақстандағы және аударылатын тілдегі елдердегі демографиялық жағдай».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтін лингвистикасы
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді мәтін лингвистикасы, оның грамматикалық, ақпараттық және стилистикалық ресурстары және ағылшын тілінің функционалдық-стильдік жүйесі туралы заманауи түсініктермен, мәтінді зерттеудің лингвистикалық әдістерімен таныстыру. Мазмұны: мәтін лингвистикасы туралы түсінік, мәтіннің мазмұндық және формальды-құрылымдық категориялары, мәтіннің интермәтіндік феномені, мәтін категориясы, мәтін мәдени құбылыс ретінде, отандық және шетел тіл біліміндегі мәтін лингвистикасы дамуының негізгі бағыттары; мәтіннің сөйлеу жұмысы ретіндегі қызмет ету ерекшеліктері; мәтінді лингвистикалық және стилистикалық зерттеу объектісі ретінде түсіну; мәтіннің мәнін, оның ұғымдары мен категорияларын түсіну; мәтіндердің типологиясымен және олардың құрамдас бөліктерімен.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауызша және жазбаша аударма негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің лингвистикалық, аудармашылық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерін қалыптастыру; аударма қызметіне оңтайлы көзқарасты қалыптастыру, аударма мен аударманың негізгі ережелері мен принциптерімен таныстыру. Мазмұны: әртүрлі функционалды стильдегі және жанрдағы мәтіндерді жазбаша аудару ережелері, баяндамаларды, ресми баяндамаларды, қоғамдық-саяси, жалпы мәдени және әлеуметтік-мәдени тақырыптардағы баяндамаларды түсіндіру принциптері; анықтамалық әдебиеттермен жұмыс: лингвистикалық және энциклопедиялық сөздіктердің және анықтамалықтардың барлық түрлері, сонымен қатар аударма құжаттамасын ресімдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлеу екінші шетел тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: күнделікті қарым-қатынас пен кәсіби іс-әрекет аясында екінші шет тілінде сөйлеу дағдыларын жетілдіру. Мазмұны: қарым-қатынастың күнделікті, мәдени және әлеуметтік-мәдени салаларындағы тақырыптар бойынша жұмыс (мысалы, Менің күнім, Бос уақыт, Оқу, Менің университетім, Қазіргі жастар және т.б.); сонымен қатар ауызша сөйлеуде жиі қолданылатын негізгі грамматикалық құрылымдардың қолданылуы. Ресми және бейресми қарым-қатынас жағдайлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  Мақсаты: оқушыларды қалыптастыру және жетілдіру жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктер, студенттерді ағылшын тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымы, оның спецификалық қасиеттері мен қызмет ету заңдылықтары туралы заманауи идеялармен, сонымен қатар оны зерттеудің лингвистикалық әдістерімен таныстыру. Мазмұны: оның коммуникативті және аумақтық сорттарындағы ағылшын тілінің айтылу ерекшеліктері; қазіргі заманғы ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы әртүрлі коммуникациялық мақсаттарда қолданылатын көп деңгейлі функционалдық бірліктер жүйесі ретінде; ағылшын тілінің морфологиясы мен синтаксисі мәселелері және грамматика саласында қолданылатын лингвистикалық талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді оқытылатын тіл елдерінің рухани және материалдық мәдениетімен, қазіргі шындықпен таныстыру. Мазмұны: аударылатын тіл елдерінің шындығы, халық мәдениетінің ұлттық ерекшеліктерін көрсететін негізгі тілдік бірліктердің ерекшеліктері; эквивалентті емес лексика, афористика және фразеология, вербалды емес құралдар (мимика, қимылдар), фондық білім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді қазіргі аударма теориясының негізгі ережелерімен таныстыру және осыған байланысты олардың аудармашылық құзіреттілігін қалыптастырудың негізін қалайтын бірқатар аудармашылық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға ықпал ету. Мазмұны: Аударматанудың негізгі ұғымдары, адекватты аудармаға жету жолдары, аударманың прагматикалық, семантикалық және стилистикалық аспектілері; аудармадағы дискурсивтік, лексико-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды және оларды жеңу жолдарын талдау; жаттықтыру жаттығуларын орындау барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану арқылы бірқатар аударма дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің коммуникативтік грамматикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің қарым-қатынастың грамматикалық құралдарын меңгеруімен тығыз байланыста шет тілінде сөйлеудің коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру, нақты коммуникативтік жағдайда шет тілінің сөйлеуін дұрыс грамматикалық ресімдеуге үйрету. Мазмұны: неміс/түрік тілінің сөйлеу бөліктері, сөз тіркесі мен сөйлемдегі сөздердің синтаксистік тіркесімінің ерекшеліктері, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, күрделі сөйлем түрлері, бағыныңқы сөйлемнің түрлері, грамматикалық бірліктердің байланысты қолданылу ерекшеліктері. сөйлеу жағдаятының түрі бойынша.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лексикология
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді ағылшын тілі лексикасының қазіргі жай-күйінің жалпы сипаттамасымен, оның спецификалық ерекшеліктерімен және оған кіретін сөздердің құрылымдық үлгілерімен, сөзжасамның өнімді және өнімсіз түрлерімен және құралдарымен, ағылшын тілі лексикасының жүйелік сипатымен таныстыру. , оның өрнектерінің ұлттық ерекшелігін анықтайтын, т.б. Мазмұны: Тілдің сөздік құрамы туралы ғылым ретіндегі лексикологияның негізгі ұғымдары; тілдегі сөздік құрамының құрамдас бөлігі туралы негізгі көзқарастарды; морфемалардың сөз құрылымындағы орны мен қызметі, мұның сөз мағынасындағы орны мен қызметі; ағылшын тіліндегі сөзжасам құрылымы; қарыз алу; метафора және метонимия; фразеология; лексикография мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жалпы білім беретін мектептердегі жаңартылған мазмұны жүйесіндегі шет тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: оқушылардың мектептегі жаңартылған білім беру мазмұны жүйесі туралы білімдерін тереңдету, сонымен қатар оқушылардың кәсіби құзыреттілігін және алған білімдерін кәсіби мәселелерді шешуде пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру. Мазмұны: оқытуды ұйымдастыру, қазақстандық жалпы білім беретін мектептердің мазмұнын жаңарту жағдайында мектеп оқушыларын шет тілін оқытудың тәсілдері мен әдістемелік негіздерін анықтау мәселелері; жаңа әдістермен оқыту (мысалы, CLIL және STEM); жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру; оқу материалын таңдау мен өңдеуге қойылатын талаптар; оқу қызметін ұйымдастыру формалары; пәндік-тілді кіріктіріп оқытудың функциялары; пәндік-тілдік кіріктірілген оқытуды ұйымдастыруда топтық оқыту; оқушыларды критериалды бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: оқыту мазмұнының жалпы мәдени-кәсіби құрамдас бөлігі және қалыптасқан коммуникативті дағдылар шеңберінде студенттердің коммуникативті және мәдениетаралық құзыреттілігін одан әрі жетілдіру және кәсіби шет тілдік құзыреттілігін қалыптастыру, студенттердің жалпы кәсіптік мәдени, аймақтық дүниетанымын кеңейту. Мазмұны: Білім берудің осы кезеңінде тілдік материал студенттердің сөйлеу тілінің идиоматикалық қасиетін арттыру, олардың фондық білімдерін одан әрі тереңдету және жалпы мамандықтың метатілі: «Тіл және мәдениет», «Шетел тілінің қазіргі заманғы даму тенденциялары» арқылы байытылады. тіл білімі», «Өнер және қазіргі қоғам», «Медиа-индустрия және медиа-тіл», «Халықаралық интеграцияның жаһандық мәселелері».

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілдерін оқытудың коммуникативтік әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Студенттерге тілді өз ойлары мен ниеттерін білдіру құралы ретінде қолдануға және қарым-қатынастың басқа қатысушыларымен өзара әрекеттесу процесінде әртүрлі жағдайларда алмасуға үйрету. Мазмұны: дәстүрлі және қарқынды оқыту әдістерін араластыру; төрт сөйлеу дағдысын тең дамыту – сөйлеу, тыңдап түсіну, оқу және жазу; шынайыға барынша жақын қарым-қатынас жағдаяттарын құру; түпнұсқа материалдарды пайдалану; аударылатын тіл елдерінің тарихы мен мәдениетімен танысу; жұптық және топтық жұмыс түрлерін белсенді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетелдік білім берудегі IT технологиялары
  Несиелер: 4

  Мақсаты: педагогикалық міндеттерді шешуде олардың мүмкіндіктерін меңгеру және олармен байланысты тәуекелдерді түсіну негізінде педагогикалық қызмет пен қазіргі білім беру ортасындағы ақпараттық технологиялардың рөлі туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру арқылы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ету. қолдану. Мазмұны: шет тілі мұғалімінің күнделікті іс-әрекетінде қазіргі АКТ құралдарын қолданудың жалпы мәселелері мен мүмкіндіктері, дидактикалық құрал ретіндегі компьютердің мүмкіндіктері; оқу материалдарын дайындауға байланысты типтік тапсырмалар және оларды ақпараттық технологияларды қолдану негізінде шешу; оқу және сыныптан тыс іс-шараларда жүзеге асырылатын әртүрлі оқу сабақтарын өткізу кезінде ақпараттық технологияларды қолданудың заманауи әдістері мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілінің тәжірибелік курсы (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің В2 деңгейіне жету үшін қажетті шет тілінің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту есебінен екінші шет тілін меңгеру деңгейін арттыру. Мазмұны: «Қоғамның демографиялық мәселелері», «Жас отбасы және отбасындағы мәселелер», «Экология және экология мәселелері», «Мамандық таңдау» сияқты лексикалық тақырыптарды меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми сөйлеу стилінің негіздері
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің ана және шет тілдері саласында теориялық-функционалдық және прагматикалық-әлеуметтік-мәдени аспектілерде әрі қарай өз бетінше ізденуін қамтамасыз ететін құзыреттіліктерін қалыптастыру және олардың нәтижелерін жазбаша және ауызша ұйымдастыру заңдылықтарында тиімді көрсету. ғылыми дискурс. Мазмұны: ғылыми стиль кәсіби қарым-қатынастың ең маңызды лингвистикалық саласы ретінде және ғылыми сөйлеу стилінің композициялық-лингвистикалық, лингвистикалық, синтаксистік және морфологиялық ерекшеліктері, жазбаша және ауызша ғылыми-кәсіби қарым-қатынас сияқты бөлімдерді зерделеу, ғылыми-кәсіптік қарым-қатынасты дайындау және жүзеге асыру. ғылыми презентация, сөйлеу мінез-құлық ғылыми талқылау процесінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шет тілдік білім берудегі танымдық-интерактивтік технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді заманауи когнитивті-интерактивті әдістермен, технологиялармен және оларды оқу үрдісінде қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. Мазмұны: когнитивтік-интерактивті технологиялар (рөлдік ойын, жобалық іс-әрекет, топпен және жұппен жұмыс, презентация, сұхбат, баспасөз конференциясы және т.б.); курстың негізгі ұғымдары мен ережелері, когнитивтік-интерактивті технологиялардың құндылығы, олардың білім берудегі орны мен рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі (В2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: екінші шет тілін мамандық ретінде меңгеруде еуропалық В2 деңгейіне сәйкес студенттердің әлеуметтік жеткілікті коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру – студенттердің шет тілінде сөйлеу қабілетін мәдениетаралық деңгейде одан әрі қалыптастыру. Мазмұны: тереңдету және өнімді және қабылдауға тілдік материалдарды кеңейту, оның В2 деңгейі тақырыптарды зерттеп, оның ішінде байланыс, әлеуметтік, күнделікті және мәдени салалардағы, «Медициналық көмек», «Қазіргі замануы отбасы мен қарым-қатынастар», «Саяхат». Демографиялық мәселелер», «Денсаулық сақтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістері туралы түсініктерін қалыптастыруға, зерттеу құзыреттілігін және алған білімдері мен дағдыларын өздерінің ғылыми зерттеулерін ұйымдастыруда және кәсіби қызметінде ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруда қолдануға дайындығын қалыптастыруға ықпал ету. сонымен қатар академиялық адалдық принциптерін түсіну. Мазмұны: ғылыми зерттеу әдістемесі, зерттеу қызметінің концептуалды және категориялық аппараты, негізгі ұғымдар: проблема, объект, зерттеу пәні және мақсаты, зерттеу әдістері мен әдістері, әдеби дереккөздермен жұмыс, зерттеу нәтижелерін тіркеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Екінші шет тілі (В2 ілгерлеуші деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің әлеуметтік-коммуникативтік құзыреттілігін арттыру, мәдениетаралық деңгейде студенттердің шет тілінде қарым-қатынас жасау қабілетін одан әрі дамыту. Мазмұны: пән қарым-қатынастың әлеуметтік, кәсіптік және тұрмыстық салаларының лексикалық тақырыптарын, соның ішінде «Табиғат және қоршаған орта», «Қоршаған ортаны қорғау», «Қоршаған ортаны қорғау мәселелері», «Мамандық таңдау», «Жұмыссыздық», «Әлеуметтік Қазіргі жастардың мәселелері», «Заманауи білім беру стратегиялары», «Пандемия кезіндегі білім».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: оқушылардың әдістемелік сауаттылығын қалыптастыру, екінші шет тілін оқытудың тілдік дағдыларын пысықтау, мектепте неміс/түрік сабақтарын әдістемелік сауатты жүргізе білу. Мазмұны: Екінші шет тілін оқытудың дидактикалық және психологиялық негіздері. Шетел тілін оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуының дидактикалық және психологиялық негіздері. Екінші шет тілін оқытудың функциялары, мақсаттары, мазмұны. Екінші шет тілінде оқытуды ұйымдастыру. Фонетика, грамматика, оқу, сөйлеу, жазу, сөйлеуге үйрету. Ағылшын тілінен кейінгі екінші шет тілін оқытудың ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
  Несиелер: 5

  Мақсаты: талдау және дағдыларын одан әрі дамыту және қалыптастыру әдеби көркем мәтінді түсіндіру және шығармашылық сөйлеу дағдыларын дамыту, студенттердің тілдік, коммуникативтік, мәдени, аймақтық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Мазмұны: Мәтіннің негізгі терминдері мен категориялары; мәтін жүйесі оның әр түрлі деңгейінде – фонетикалық, лексико-фразеологиялық, туынды, морфологиялық, синтаксистік; көркем мәтінді талдаудың жаңа әдістері; мәтінді концептуалды және лингвокогнитивтік талдау әдістерін; мәтін түрлері мен жанрлары, тақырыбы мен идеясы, тілі мен стилі, мәтін құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екінші шет тілінің үйде оқу
  Несиелер: 5

  Мақсаты: оқу, талдау, түсіндіру дағдыларын жетілдіру әдеби мәтіндер. Мазмұны: неміс/түрік тілдеріндегі түпнұсқа әдеби мәтіндерді оқу, жоспар құру, мәтінмен жұмыс жасау технологиясы; шет тіліндегі көркем мәтінді түсіндіру әдістері мен құралдары және талдаудың негізгі әдістері; белгілі бір коммуникациялық міндеттерді орындау үшін мәтіндерде қолданылатын тілдік құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: болашақ мамандарға мектеп оқушыларының (бастауыш, кәсіптік, бейіндік) шет тілін меңгеруінің оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру заңдылықтары туралы терең білім беру, әдіс-тәсілдерді, стратегияларды, тактика мен оқу құралдарын ғылыми түрде таңдай білуге дағдыландыру. Мазмұны: Шет тілдерін ерте оқыту әдістемесі, Бейіндік оқыту әдістемесі, Мамандандырылған мектептерде шет тілдерін оқыту әдістемесі (шет тілін тереңдетіп оқыту және шет тілінде бірқатар пәндерді оқыту) сияқты модульдерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында шет тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді инклюзивті білім беру тұжырымдамасымен таныстыру, сонымен қатар болашақ мамандарға инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балалардың шет тілін меңгеру үшін оқу процесін ұйымдастыру заңдылықтары туралы білім беру. Мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі оқушылар туралы түсінік. Мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуының психологиялық ерекшеліктері. Жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға ағылшын тілін оқытудың заманауи әдістері. Инклюзивті сыныпта оқушылардың коммуникативті әрекетін ұйымдастыру. Сараланған жаттығулар жүйесі. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуда коммуникативті әдісті қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыни тұрғыдан ойлау технологиялары
  Несиелер: 5

  Мақсаты: Болашақ шет тілі мұғалімінің білім беру мүмкіндіктерін жүзеге асыруға қабілетті тұлға ретінде жоғары теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету, оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту мен тәрбиелеудің нәтижелеріне қол жеткізу, оларды сыни тұрғыдан ойлау технологияларын қолдану арқылы пән арқылы дамыту ортасы. Мазмұны: сыни тұрғыдан ойлаудың түсінігі мен мәні, белсенді оқытуды ұйымдастыру әдісі ретінде сыни тұрғыдан ойлауды дамыту технологиясы, проблемалық мәселелерді шешу дағдыларын дамыту, оқытудың пікірталас түрлерінде сыни тұрғыдан ойлауды дамыту сияқты модульдерді оқыту. және топтық жұмыста.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Американдық әдебиет
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді АҚШ-тағы тарихи-әдеби үдеріспен таныстыру; оқушылардың әдеби процесс туралы түсініктерін кеңейту; түрлі әдеби жанрлар мен жанрлардағы көркем шығармаларды талдау дағдыларын дамытуға ықпал ету. Мазмұны: американдық авторлардың әдеби шығармашылығының негізгі бағыттары, олардың негізгі заңдылықтары мен сипаттамалары; шығармалардың мазмұны, мәселелері; көркем мәтіндерді талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту (С2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Мақсаты: болашақ мамандығының қажеттіліктерін ескере отырып, студенттердің мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін одан әрі жетілдіру. Мазмұны: арнайы-кәсіби және мәдениетаралық қарым-қатынас және сөйлеу тақырыптарын зерттеу, оның ішінде «Білім және ғылым», «Ескі дәуірдегі оқытылатын тілдің жоғары білім беру жүйесі», «Қазақстандағы болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығы және оқытылатын тіл елдері», «Лингвистикалық білім беру», «Әлемдегі заманауи шет тілдері мұғалімі», «Қазіргі заманғы ғылыми теориялардың тілдер мен мәдениеттердің өзара әрекеттесуіне әсері».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет тілдік білім берудегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді заманауи инновациялық әдістермен, технологиялармен және оларды оқу үрдісінде қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. Мазмұны: CLIL, кейс-стади, электронды портфолио және блогфолио, «квест» оқыту сияқты оқыту технологияларымен танысу, moodle платформасымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік екінші шет тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттердің ауызша және жазбаша іскерлік қарым-қатынас негіздерін меңгеруіне мүмкіндік беретін коммуникативті құзыреттіліктерді меңгеру. Мазмұны: «Фирмада», «Келіссөздер жүргізу», «Іскерлік хат алмасу», «Банкте», «Іскерлік іссапар», «Пошта бөлімінде» сияқты іскерлік коммуникация тақырыптарын оқу; коммуникацияның іскерлік сферасының лексикалық материалы; грамматикалық құбылыстар мен синтаксистік іскерлік және күнделікті қарым-қатынас тіліне тән конструкциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • English in communication
  Несиелер: 5

  Мақсаты: диалог және полилог шеңберінде заманауи ағылшын тілінде тиімді қарым-қатынасқа қажетті дағдылар мен дағдыларды жетілдіру. Мазмұны: оқытылатын тақырыптар бойынша пікірталас, сұхбат, пресс-конференция, рөлдік ойындар, презентациялар дайындау және өткізу арқылы интерактивті форматта шет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: халықаралық бизнес саласында кәсіби міндеттерін орындау, іскерлік кездесулер, келіссөздер, презентациялар өткізу, әлеуметтік, коммуникативті және кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті және жеткілікті деңгейде коммуникативті дағдыларды дамыту. Мазмұны: «Компанияда», «Келіссөздер жүргізу», «Келісімшартқа қол қою», «Банкте», «Іскерлік іссапар», «Пошта бөлімшесінде» және т.б. сияқты іскерлік коммуникация тақырыптарын оқу, сонымен қатар коммуникацияның іскерлік сферасындағы лексикалық материал; ағылшын тілінде іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін қажетті грамматикалық құрылымдар мен сөйлем үлгілері; хаттардың түрлері, шарт жасау және оған қол қою, іскерлік келіссөздер жүргізу ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінде сөйлетін елдердің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ағылшын тілі саласындағы болашақ мамандарды Ұлыбритания мен Америка Құрама Штаттары әдебиетінің дамуының негізгі бағыттарымен таныстыру және осының негізінде студенттер арасында оқытылатын тіл елдерінің мәдениеті туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру. . Мазмұны: ағылшын тілді әдеби шығармашылық дамуының негізгі дәуірлері, олардың негізгі заңдылықтары мен белгілері; ағылшын тілді әдеби өмірдің маңызды фактілері мен құбылыстары, авторлардың өмірбаянындағы оқиғалар мен фактілер; шығармалардың мазмұны, проблематикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Academic reading and writing
  Несиелер: 5

  Мақсаты: кәсіби, ғылыми, әлеуметтік-мәдени тақырыптардағы мәтіндерді оқу және түсіну үшін қажетті академиялық дағдыларды қалыптастыру; жазбаша сөйлеудің грамматикалық, стильдік, жанрлық және пунктуациялық ерекшеліктерін ескере отырып, шет тілі саласындағы білімдерін, сондай-ақ әртүрлі санаттағы шығармаларды (эссе, баяндама, т.б.) тиімді жазуға қажетті дағдылар мен дағдыларды жетілдіру . Мазмұны: мәтіннен алынған ақпаратты кейіннен түрлендіру және оқушылардың мәтіндік сипаттағы өзіндік зияткерлік өнімдерін жасау арқылы талдауға бағытталған оқу алдындағы, ілеспе оқуға арналған жаттығулар жүйесі; жазбаша сөйлеуде қолдану ерекшеліктері; шет тілінде әртүрлі жанрдағы хаттар мен электронды хаттарды, эсселерді, мақалаларды, баяндамаларды және басқа мәтіндерді жазу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Елтану (екінші шет тілі)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің оқытылатын тіл елі туралы білімдерін кеңейту; айтылу, оқу және жазу дағдыларын жетілдіру; елге тән материалға тән және қазіргі өмірде қолданылатын сөздік қорын байыту, әлеуетті сөздік және лингвистикалық білімдерін кеңейту; коммуникацияның ұсынылатын салалары мен тақырыптары шеңберінде оқытылатын тілдің елінің кейбір аспектілерімен танысу. Мазмұны: Германия/Түркия экономикалық және саяси географиясы, негізгі тарихи даму кезеңдері, саяси жүйесі, экономикасы, Германия/Түркия қалалары және олардың көрікті жерлері, елдің көрнекті адамдары, білім беру жүйесі және негізгі білім беру бағдарламалар, Германия/Түркия мәдениеті, дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен тәжірибесі (екінші шет тілі)
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен тәжірибесінің концептуалды аппаратын меңгеру, мәдениетаралық қарым-қатынаста мәдени бейімділік пен толеранттылықты дамыту, студенттердің ой-өрісін кеңейту және мәдени және лингвомәдени білім алу, мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілігін дамыту, бұл оларға барабар әрекетті жүзеге асыруға мүмкіндік береді, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайындағы коммуникативті және лингвистикалық іс-әрекет. Мазмұны: Отандық және шетелдік мәдениеттердің ұлттық-мәдени ерекшеліктері. Әртүрлі мәдениет өкілдерінің қарым-қатынасы. Вербалды және вербалды емес қарым-қатынас. Мәдениетаралық коммуникациядағы ықтимал проблемалар және оны оңтайландыру мүмкіндігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ағылшын тілді академиялық мақсатта оқыту
  Несиелер: 5

  Мақсаты: шет тілін оқу құралы және ғылыми академиялық қарым-қатынас негіздері ретінде меңгеру. Мазмұны: нақты міндеттерді шешу үшін кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің заманауи әдістері; алынған фондық білімді игеру және белсендіру, толықтыру, кеңейту және жаңарту стратегиясын әзірлеу; жалпы коммуникация түсінігі және оның ішінде академиялық коммуникация, сонымен қатар коммуникацияның негізгі параметрлері мен академиялық коммуникацияның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON6

  Шет тілдерінде тілдің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық нормаларына сәйкес сөйлеудің дұрыс құрастырылуына сәйкес қарым-қатынас жасаңыз.

 • Код ON7

  Зерттелетін тілдік құбылыстардың тарихи, ұлттық, мәдени, аймақтық, лингвистикалық контекстінде бағдарлау; ана мен зерттеліп тілдерінің салыстырмалы талдау жүргізу; зерттелетін салада фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың арасындағы күрделі қатынастар туралы білімді және түсінікті қолдану; теориялық тұжырымдамалар мен нақты деректерді талдау, салыстыру, жалпылау жүргізу, олардың негізінде қорытынды жасау; оқу саласындағы практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық қағидалар мен практикалық білімдерді шығармашылықпен қолдану.

 • Код ON4

  Негізгі және екінші шет тілдерін жетік білу; көпмәдениетті, көпұлтты және көпконфессиялы қоғамдағы сындарлы диалог, қарым-қатынас дағдылары.

 • Код ON3

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану арқылы оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін пайдалана отырып, оқу үдерісін модельдеу және қолайлы білім беру ортасын құру, пән арқылы дамыту; шет тілдерін оқытудағы қажеттіліктер мен қиындықтарды анықтау.

 • Код ON5

  Іскери этика мен әлеуметтік-этикалық құндылықтардың нормаларын сақтаңыз, ұжымда жұмыс істеген кезде ымыраластықты табыңыз және әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар шарлаңыз; кәсіби қоғамдастық пен әр түрлі әлеуметтік топтармен өзара әрекеттесу формалары мен әдістеріне сүйене отырып, білім берудің мүдделі тараптарын біріктіретін инновациялық идеяларды бастайды және оларды оқу процесіне тартады.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеу әдістерін білу және оларды зерттелетін салада қолдану; шет тілдік қатынас дағдылары мен дағдыларын іскерлік және кәсіби қарым-қатынас жағдайында, сондай-ақ академиялық дискурс шеңберінде және ғылыми зерттеулер мен оқу үдерісі саласында оқитын студенттердің ары қарайғы білімін тәуелсіз жалғастыру үшін қажет аудан; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.

 • Код ON1

  Педагогикалық мәселелерді шешуде әртүрлі пәндік бағыттар бойынша білімдерді кіріктіре отырып, шет тілдерінде оқу сабақтарын жоспарлау, жобалау және өткізу; дәстүрлі, инновациялық, ақпараттық-коммуникациялық білім беру технологиялары мен әдістерін, сондай-ақ психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктерді қолдана отырып, шет тілі бойынша оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу.

 • Код ON2

  Оқушылардың тілдік, коммуникациялық, ақпараттық, кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастырады және дамытады, студенттермен шығармашылық, интерактивті және басқа да жұмыс түрлерін қолдана отырып, сабақта шет тілдік қарым-қатынасты ұйымдастырады.

 • Код ON9

  Кәсіби, оның ішінде бизнесте, қызмет барысында пайдалану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жалпылау. Кәсіби қызметте пайдалану үшін экономикалық ақпаратты талдау, жалпылау және қауіпсіздік стандарттарын жүйелеу.

Top