Жаңа білім беру бағдарламасы 6B03111 Әлеуметтік саладағы психология в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Отбасылық қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Тұлға аралық өзара іс-қимыл жүйесін, оның құрылымын (жыныстық және рөлдік) және функциялары (индивидті қоғамның манипуляциялық әсерлерінен қорғау және оны осы қоғамдағы өмірге бейімдеу), болашақ психолог-студенттердің меңгеруін қалыптастыру. Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы, отбасы функциялары, рөлі, құрылымы мен динамикасын, ерлі-зайыптылар мен балалар-ата-ана қатынастарының тетіктері туралы жүйеленген түсінік беру. Педагог, психолог қызметінің маңызды аспектісі ретінде отбасымен, ата-аналармен, балалармен жұмыс істеуге дайындығын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Мәңгілік ел идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 4

  «Мәңгілік Ел» идеясының мәні, бастаулары, басты құндылықтары, «Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасы мақсаты мен маңызы, қазақстандық патриотизм, «Бес институционалдық реформа жүзеге асырудың 100 нақты қадамы» атты Ұлт жоспарының міндеттері, Қазақстандағы саяси-әлеуметтік тұрақтылық пен этносаралық келісім, Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық мақаласындағы рухани жаңғыру мақсаты және одан туындайтын басты міндеттер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  Психикалық дамудың негізгі теориялары, әдістері, психикалық даму тероиясы туралы зерттеу; онтогенездегі тұлғаның психикалық дамуының заңдылықтары, жағдайлары мен қозғаушы күштері, әртүрлі жас кезеңдеріндегі адамның психологиялық ерекшеліктерін білу. Бала психикасының жас және жеке ерекшеліктерін зерттеуде психология әдістерін қолдану; онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде баланы толыққанды оқыту мен тәрбиелеудің шарттарын анықтау, өз қатарластырымен және ересектермен қарым-қатынас жасау, әртүрлі жас топтарындағы білім алушылардың әлеуметтенуін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлға психологиясына кіріспе
  Несиелер: 4

  Тұлға психологиясының негізгі мәселелерін, сондай-ақ адамның жеке басының табиғатын, құрылымын, дамуы мен жұмыс істеуін зерттейді, студенттің жеке теориялық және практикалық пәндерді оқуға жалпы психологиялық дайындығын қолданады және білім беру, медицина, құқық қорғау органдары, кадр қызметі саласындағы психологтың дағдыларын қалыптастырады. Тұлғалық психологияның пәні, тарихы және қазіргі жағдайы туралы білім ғана емес, сонымен бірге бастапқы дереккөздерді талдай білу, жеке тұлғаның түрлі теорияларын сыни бағалау дағдыларын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Жалпы психология: Психологияға кіріспе»
  Несиелер: 5

  Психологияның ғылым ретіндегі жалпы принциптерін игеру, оның алдын-ала түсінігін қалыптастыру, таным процестері, психикалық күйлер, мотивация және эмоциялар, басқа психологиялық процесстерін меңгеру. Мінез-құлық, қарым-қатынас және адам қызметінің психологиялық механизмдерінің ең іргелі фактілері мен заңдылықтарын зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұлғаның дифференциалды психологиясы
  Несиелер: 4

  Негізгі сұрақтарды, сондай-ақ адам тұлғасының мәнін, құрылымын, дамуы мен қызметін зерттейді, студенттің жеке теориялық және практикалық сабақтарды зерттеуге жалпы психологиялық дайындығы қолданылады, білім беру, медицина, күштік ведомстволар, кадр қызметі саласындағы психолог қызметінің дағдысын қалыптастырады. Жеке тұлға психологиясының пәні, тарихы және қазіргі жағдайы туралы білім ғана емес, сонымен қатар белгілі бір іскерліктер-түпнұсқаларды талдау, түрлі теорияларды сыни бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік және әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Психологтың, болашақ маманының қоғамдық, саяси, әлеуметтік, кәсіби, іскерлік, жеке және отбасылық тіршілік әрекетінің түрлі салаларында алған құзыреттіліктерді қолдануды үйрену. Онтогенездегі психиканың жас және әлеуметтік даму заңдылықтарын және жалпы, педагогикалық, әлеуметтік психология және педагогикамен аралас білім салаларымен зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы психология
  Несиелер: 4

  Жалпы психология пәнін ғылыми түсінудің әдіснамалық негіздерін және психикалық процестердің өту заңдылықтары мен механизмдерін зерттеу. Теориялық және эксперименттік зерттеулердің нәтижелеріне сүйеніп, психологияның заңдылықтарын, әдіснамалық және теориялық принциптерін, әдістерін, негізгі ұғымдары мен категорияларын анықтау. Студенттерді адамның, жеке тұлғаның психологиясы туралы жалпы түсініктерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
 • Медициналық психология
  Несиелер: 4

  Медициналық психологияның теориялық және практикалық мәселелерін және ауруларды диагностикалау, емдеу және алдын алу міндеттеріне қатысы бар науқас адамдардың психологиясын, өзекті мәселелерін зерттеу, аурулардың алдын алуда, туындауда, ағымында және емдеуде, адамдардың денсаулығын нығайту және сақтауда тұлғаның психикалық ерекшеліктерінің орны мен рөлі туралы мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 4

  Қарым-қатынастың өзекті мәселелерін және адамдар арасындағы өзара қарым-қатынасты, вербалды (сөйлеу) және вербалды емес (сөйлеу емес) қарым-қатынасты, қарым-қатынастың нысандары мен құралдарын, қарым-қатынас тілін, келіссөздер жүргізу өнерін және басқа да кәсіби тақырыптарды зерделеу және шешу. Кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас техникасы мен тәсілдерін қолдану, тұлғааралық қарым-қатынас барысында өзін-өзі реттеу тәсілдерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы психологиядағы танымдық процестер мен тұлғаның дамуы
  Несиелер: 4

  Адамның өзіндік және табиғи өмір сүру жағдайында адамның психикалық процестерінің құрылымын, дамуын және қызмет етуін, адамның танымдық сферасының дамуы мен қызметін, адамның іс-әрекетін танымдық үдерістерді қалыптастыру және өзектендіру шарты ретінде зерттеу, адамның даралығының даму деңгейімен байланысты танымдық процестердің жеке-стильдік түсініктерін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу, психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негізінің мазмұнын ашады, студенттердің практикалық оқытушы ретінде өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысын оятады.Оқушылардың білім беру психологиясы туралы білімдерін өздерінің кәсіби қызметінде пайдалануын ынталандырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 4

  Бөлімді оқу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді: студенттердің білім беру технологияларының неғұрлым талап етілетін тәжірибелерін игеру; мұғалім мен оқушылардың сабақта және сыныптан тыс қызметте өзара іс- әркетін ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; педагогикалық жаңалықтарды жобалау және іске асыру тәжірибесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 4

  Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістері мен бағдарламасын әзірлеу ерекшеліктерімен танысу, сонымен қатар студенттердің әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігін дамыту арқылы әлеуметтік психологиялық зерттеудің ерекшелігі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Тәжірибелік зерттеулер жүргізуді жоспарлау және ұйымдастыру, бағдарламалық қамтамасыз етудің стандартты пакеттерін пайдалана отырып деректерді өңдеу, зерттеу нәтижелерін талдау және түсіндіру қабілетін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерліктің мәні және оның ұлттық экономикадағы рөлі туралы теориялық білімді, көшбасшылықты, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру саласындағы практикалық дағдыларды қалыптастыру, белгісіздік және тәуекел жағдайында, кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайларда экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Адам тіршілігінің қауіпсіздігі - бұл жалпы қауіптерді зерттейтін, әр адамға қауіп төндіретін және адам мекендейтін кез келген жағдайда олардан қорғаудың тиісті тәсілдерін әзірлейтін ғылыми білім саласы. Адамның өндірістік қызметі тұрақты түрде қолайсыз экологиялық факторлардың пайда болуына ықпал ете отырып, табиғи ортаның сапасына теріс әсер етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке тұлға психодиагностикасы
  Несиелер: 4

  Жеке тұлғаның психодиагностикасы негізінде тұлғаның дамуына байланысты әртүрлі диагностикалық әдістерді қолдану және оны әр түрлі статистикалық әдістердің көмегімен өлшеу, алынған ақпаратты талдау, оны интерпретациялау. Қазіргі психодиагностикада тұлғаны диагностикалық зерттеудің негізгі теориялары мен әдістері туралы тұтас ғылыми, теориялық түсінік қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопсихология
  Несиелер: 4

  Этникалық қауымдастықтар мен этностық процестердің психологиялық заңдылықтарын, факторларын және фактілерін, этнопсихологияның негізгі мәселелерін зерттеу негіздерін, қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі этнос аралық қарым-қатынастары мен этникалық бағыттағы дәстүрлермен таныстыру. Этникалық, психологиялық зерттеулер мен оларды шешудің негізгі проблемаларын, перспективаларын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы
  Несиелер: 4

  Психолог қызметінің ерекшелігін, психолог мамандығының негізгі мақсаттары мен міндеттерін, қоғамның түрлі салаларындағы психолог қызметінің этикалық және кәсіби принцптерін, оларды шешу дағдыларын меңгеру; нақты жағдайда деонтологиялық компоненттерді анықтау; нақты жағдайда кәсіби-этикалық кодекстің негізгі ережелерін түсіндіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  "Адам-адам" жүйесіндегі қызметкер ретінде психологтың профессиограммасы мен психограммасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Психологиялық қызметті ұйымдастырудағы негізгі тәсілдер, бағыттар мен тұжырымдамалар, психологиялық қызметтің шеңберінде, психологтың қызметін жоспарлау туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе
  Несиелер: 3

  Оқыту пәні - психиканың табиғаты, құрылымы мен динамикасы туралы қазіргі заманғы түсініктерді баяндауға бағытталған. Жеке тұлғаның ішкі, субъективті әлемі, оның дамуы мен қалыптасуына, теориялық түсініктерді қалыптастыруға байланысты психологияның негізгі ережелерін ашу, қазіргі психологиялық ғылымның даму ерекшеліктері, жалпы шетелдік және отандық психология саласындағы жаңа инновациялық жаңалықтармен танысу, адам санасының пайда болуы мен дамуының теориялық негіздерін меңгеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиядағы ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Зерттеу қызметі саласында білімді қалыптастыру және өзіндік зерттеу жүргізу дағдысы, ҒЗЖ ұйымдастыру принциптерін игеру, ғылыми-аналитикалық шолуды дайындау және рәсімдеу технологиясы, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс, реферат, ғылыми баяндама, баяндама тезистері, ғылыми мақала, ғылыми зерттеу әдіснамасын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салыстырмалы психология
  Несиелер: 3

  Жануарлардың психикасын зерттеу, онтогенезде және филогенезде психикалық процестердің пайда болуы мен дамуын білу. Жануарлардың психикасы мен мінез - құлқының механизмдерін, онтогенезде және филогенезде психиканың дамуын, эволюция процесінде адам психикасының пайда болу тамырларын түсіну. Зоо және салыстырмалы психологияның заманауи мәселелерімен танысу - психикалық көрініс пен оның эволюциясының пайда болуының объективті қажеттілігін түсіну.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиялық кеңес берудің, психокоррекция және психотерапияның әдіснамалық негіздері мен мәселелерін зерттеу. Психотерапия, топтық терапия, топтық талдау негіздерін білуге баулу. Психологиялық кеңес берудің негізгі тәсілдерімен психокеңес берудің мәні, міндеттері мен әдістерімен танысуға негізделген, кеңес берудің және психотерапиялық әсердің негізгі формаларының теориясы мен тәжірибесін игеру.

  Оқу жылы - 3
 • Мамандану практикумы
  Несиелер: 4

  Практикалық психодиагностикада, практикалық коррекцияда және психологиялық кеңес беруде психологтың кәсіби қызметінің практикалық білім, білік және дағды жүйесін қалыптастыру, жекелеген әдістемелер мен тестілерді қолдану тәсілдерін меңгеру, сондай-ақ психикалық жағдайларды диагностикалауға, басқа адамдарды түсінуде білім, білік және дағды жүйесін құру.

  Оқу жылы - 3
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Психология мамандығының даму тарихын және психолог кәсібінің ерекшелігін айқындайды. Алынған білімді пратикалық қызметте қолданады. Психолог қызметінің негізгі кәсіби және этикалық принциптерімен, психологиялық қызметтің ерекшелігімен және маркетинг ерекшеліктерімен таныстым. Психологтың пәні, тарихы және қазіргі жағдайы туралы білім алады.

  Оқу жылы - 3
 • Оқу технологиялары мен топтық терапияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Тренинг жұмысының негізгі ұғымдарын, теорияларын және технологияларын зерттеу, топтық тренингке қатысушылардың психологиялық мәселелерін зерттеу және оларды шешуде психологиялық көмек көрсету, субъективті көңіл-күйді жақсарту және психикалық денсаулықты нығайту, тұлға аралық өзара іс-қимылдың тиімді тәсілдері мен механизмдерінің психологиялық заңдылықтарын зерттеу. Тренингтік жұмыс технологиясының заңдылықтары мен механизмдерін меңгеру.

  Оқу жылы - 3
 • ҚР психология ғылымының дамуы
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасындағы психологиялық ғылымның құрылымын, кезеңдерін, қазіргіжағдайы мен даму үрдісін зерттеу, білім алушыларда психологиялық идеялар дың пайда болуының тарихи процесі, көзқарастар, Қазақстан Республикасындағы психологиялық ғылымның негізгі салаларының қалыптасу процестері туралы жан-жақты және жүйелі білімді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
 • Отбасылық кеңес берудің негіздері
  Несиелер: 5

  Отбасы мүшесі ретінде адамның қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын зерттеу, отбасылық проблемалы аймақтарды диагностикалау әдістерін және отбасылық психологиялық кеңес беру технологиясын меңгеру. Отбасының функцияларын, құрылымын, динамикасын және өмірлік циклін диагностикалау арқылы отбасылық жағдайды бағалау әдістерімен. Отбасы мүшесі ретінде адамды психологиялық қолдау әдістері; балалар мен отбасы мәселелері саласында психологиялық ағартуды ұйымдастыру негіздері.

  Оқу жылы - 3
 • Жеке тұлғаның психологиясы
  Несиелер: 4

  Адам тұлғасының негізгі құрылымдық сипаттамаларын зерттеу, тұлға психологиясын зерттеудің жалпы заңдылықтарының теориялық негіздері. Тұлғаны зерттеу әдіс құрылымдық тері мен методологиясын, тұлғаның даму заңдылықтарын, тұлғаның компоненттерін, ішкі ұйым мен сыртқы әлемнің өзара байланысын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары/Профессионально-прикладные программы специальности/Professional applications specialty
  Несиелер: 3

  Бағдарламалау жүйелерінің операторлары мен функциялары (Maple, Wolfram, MathCad, MatLab), бағдарламалау құралдары, бір өлшемді және екі өлшемді массивтер, массивтермен математикалық операциялар, графиктермен, гистограммалармен, логикалық операторлармен және құрылымдармен жұмыс жасайды және оларды бағдарламаларға қосады. Әртүрлі тапсырмалар мен мысалдар үшін сандық талдауды қолданыңыз. Символдық математика командалары, символдық нысандар және символдық өрнектер, дифференциация, интеграция, символдық өрнектерді графикалық бейнелеу, символдық өрнекпен сандық есептеулер, қолданыстағы символдық өрнек көрінісін өзгерту, символдарды, компьютерлік математиканың командалары мен функцияларын қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 4

  Тұлға қарым-қатынасының тиімділігін арттыратын ұйымның негізгі психологиялық механизмдері мен заңдылықтарын зерттеу. Негізгі ғылыми мектептерде және психологияның бағыттарында "қарым-қатынас психологиясы" пәнінің тарихи қалыптасуы мен қазіргі дамуымен таныстыру. Түсініктік психологиялық аппаратта бағдарлауды үйрету. Психолог мамандарының кәсіби және коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері
  Несиелер: 4

  Студент қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістері, оның зерттеу пәнімен байланысты категориялары, қыздардың жеке тұлғасын тәрбиелеудің факторлары мен заңдылықтары, қыздарды тәрбиелеудің дәстүрлі әдістерінің жалпы принциптері туралы теориялық идеяларды этнопедагогиканың және гуманитарлық білімнің саласы ретінде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Бөлімді оқып-үйрену барысында келесі міндеттерді шешуге болады: студенттер білім беру технологиясындағы тәжірибеде кеңінен танымал; мұғалімдер мен студенттердің сабақтан тыс және сыныптан тыс іс-әрекеттегі өзара іс-қимылын ұйымдастырудың инновациялық тәжірибесімен танысу; білім беру инновацияларын дамыту және енгізу тәжірибесінің дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Девиантты мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 4

  Білім беру мекемелері жағдайында девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету шараларына студенттерді теориялық даярлау, сондай-ақ тиісті бағдарламалар мен тұжырымдамаларды әзірлеу, әлеуметтік және кәсіби салалардағы әлеуметтік өзара іс-қимыл, әлеуметтік ынтымақтастық және қақтығыстарды шешу, төзімділікке, әлеуметтік ұтқырлыққа дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология бойынша практикум
  Несиелер: 4

  Психологиялық ғылымның негізгі әдістерін, онымен жұмыс істеу тәсілдерін қолдану, психологиялық экспериментальды жұмыстың жіктемесін, психологиялық заңдарын ғылыми зерттеу. Психологияның негізгі әдістерін, зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін әдістерді дұрыс таңдауды, экспериментті дұрыс құруды, нәтижелерді өңдеу мен интерпретациялауды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық қызметтің психологиялық аспектілерін, дамыта оқытудың ерекшеліктерін, баланың когнитивтік және жеке тұлғалық дамуындағы және білім беру процесіндегі технологиядағы сензетивті кезеңнің проблемаларын зерттеу, псхолого-педагогикалық ғылымдардағы нақты білімді меңгеру жағдайында практикалық міндеттерді шешу, оқыту және тәрбиелеу процесін құрылымдау, сондай-ақ білім алушылардың эвристикалық қабілеттерін бағдарламалау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика/
  Несиелер: 4

  Заттардың, экологиялық жүйелердің және биосфераның барлық қызметінің айналым заңдылықтарын зерттеу; табиғатты қорғау және табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері; антропогендік, әлеуметтік - экологиялық іс-әрекеттердің салдары; тұрақты даму мәселелері, тұжырымдамалары, стратегиялары және әлемдік, аймақтық және жергілікті деңгейлерде мәселелерді шешуге дайын болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Оқылатын сөйлеу тақырыптары негізінде кәсіби сөздік қоры, мұнай-газ саласындағы кәсіби ортада қолданылатын жазбаша және ауызша мәтіндерді қалыптастыру, мәтіннің ғылыми стилистикасы, сөз сөйлеулер мен есептерді дайындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаиы - студенттерді экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесінің ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерімен таныстыру. Басқару жұмысының практикалық дағдыларын алу. Мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті. Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру саласындағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Әр түрлі саладағы білім беру мекемелеріндегі психологтың жұмысының ерекшеліктерімен танысу; студенттердің болашақ мамандығына жауапты және позитивті-құндылықтық қарым-қатынасын, оқу-танымдық құзіреттіліктерін қалыптастыру. Студенттерді білім беру саласындағы психологиялық қызметтің жұмысын ұйымдастыру бойынша қажетті біліммен (құзыреттермен) қамтамасыз ету, оны білім беру мекемесінің оқу-тәрбие үрдісінде тиімді, жүйелі пайдалану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коррекциялық психология
  Несиелер: 4

  Баланың әлеуметтік-психологиялық бейімделуін қиындататын психоәлеуметтік дамуының баяулауында немесе айқын көрінген өзгешелігінде байқалатын, білім беру кеңістігіне қосу және одан әрі кәсіби өзін-өзі анықтау, психикалық даму патологиясының әртүрлі нұсқаларын, психиканың аномальды даму проблемаларын зерттеу.

  Оқу жылы - 4
 • Әлеуметтік қызмет психологиясы
  Несиелер: 4

  Психоәлеуметтік қызметтің мазмұны мен әдістері туралы жүйелі идеяларды қалыптастыру, осы негізде әлеуметтік жұмыс ерекшеліктеріне байланысты психологиялық-әлеуметтік ойлауды дамыту, түрлі әлеуметтік институттар мен өмір салаларында әртүрлі әртістер мен топтармен психоәлеуметтік жұмыстың технологиялары мен дағдыларын меңгеру және қолдану. Психологиялық көмекке мұқтаж адамдардың түрлі топтарына әлеуметтік жұмыс дағдыларын қолданыңыз.

  Оқу жылы - 4
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Диагностикалық және коррекциялық жұмыстың заманауи технологиялары, мүгедектігі бар балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік-мәдени және білім беру ортасына интеграциялануындағы мұғалімнің реттеуші қызметінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
 • Психологиядағы Арт әдістері
  Несиелер: 5

  Студенттерді арт терапияда қабылданған терапия саласындағы тәсілдермен таныстыру және отандық, шетелдік психологиядағы арт терапиялық жұмыстың негізгі түрлері мен әдістерімен таныстыру. Психотерапевтік және психокоррекциялық үдерістерді қолдану бойынша психотерапиялық жұмыс тәжірибесін зерттеу, психоэмоционалдық бұзылыстардың алдын алу және арт терапия арқылы түзету.

  Оқу жылы - 4
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 4

  Психология мен құқықтың өзара іс-қимыл саласы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, заң психологиясының құрылымы мен негізгі мазмұнын, оның негізгі түсініктері мен әдістерін ашу. Заң психологиясын зерттеу нысандары туралы, яғни адам және оның басқа адамдармен, қоғам және табиғатпен құқықтық қарым – қатынасы туралы, құқықтық және заң психологиясының мәні туралы-құқықпен реттелетін қатынастар саласындағы адамдардың психикалық қызметінің заңдылықтары мен механизмдерінің жүйесі туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гендерлік психология
  Несиелер: 5

  Гендерлік психологияның даму ерекшеліктерін және гендерлік сәйкестікті, еркектілік пен әйелдік дәстүрлі стереотиптерін зерттеу. Еркектік-әйелдік среотиптердің динамикасы мен қазіргі күйін құра білу. Гендерлік стереотиптердің ерлер мен әйелдердің психикалық әл-ауқатына әсері туралы білімдерге ие болу. Психологиялық қызметте гендерлік талдау әдістері мен технологияларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нейропсихология
  Несиелер: 4

  Мидың функционалдық ұйымының теориялық және әдістемелік негіздерін, психикалық қызметтің церебральды механизмдерін, негізгі нейропсихологиялық синдромдарды, даму қиындықтарының психофизиологиялық себептерін, психофизиологиялық диагностика әдістерін білу. Психикалық және психофизиологиялық жеке ерекшеліктері мен жалпы, ерекше заңдылықтарды (әртүрлі бұзылулар типтерінде) есепке алуға қабілетті даму ерекшеліктері, әр түрлі жас сатысында адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ерекшеліктерін түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасылық қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Отбасы кезеңдерінің, дағдарыстар мен жанжалдардың, бала-ата-ана қарым-қатынастарының негізгі тұжырымдамалық ережелерін білу. Отбасылық өмірдің әр түрлі аспектілерін зерттеу отбасылық өмірдің жан-жақты көрінісін береді және сізге отбасына психологиялық көмек көрсету бағдарламасын құруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Психологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Психологияда қолданылатын математикалық әдістерді зерделеу психологиялық сипаттамалардың арасындағы сандық қатынасты орнатуға және сол арқылы психологиялық заңдылықтарды қалыптастыруға, психологиялық процестер туралы жаңа білім алуға және олардың мәніне терең енуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Жанжалдардың пайда болуы мен дамуының заңдылықтары мен тетіктерін, оларды басқарудың принциптері мен технологияларының жүйесін зерттеу. Әлеуметтік конфликтология пәнін құрайтын әртүрлі типтердегі қақтығыстардың негізгі аспектілерін білу. Ұжымдағы жанжалды басқарудың негізгі тәсілдерін игеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте, экономика, менеджмент саласында оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ережелерін, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдануды, Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау мен шешуді білу

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған шет тілі мен қазақ (орыс) тілдерінің лексикалық және грамматикалық минимумын білу, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән арнайы сөздік айналымы, фразеологизмдер, кәсіби тақырыптарға тезистер, Конспектілер, аннотациялар, Рецензиялар, Пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізу дағдыларын меңгеру

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық Интернет ресурстарды, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы

 • Код ON4

  Психологияның жалпы негіздерін, психикалық үдерістер мен олардың функцияларын білу, қазіргі психологиядағы жеке тұлға ұғымының көп мағыналы түсінігін түсіну, оқу процесінің танымдық қызметін құрайтын диагностика, психоанализ дағдыларын тәжірибеде қолдану, психологияның негізгі тұжырымдамалық идеяларын, креативті психологияның мәні мен түсініктерін пайдалану; тұлғаның креативті мінез-құлқын модельдеуді білу; шарттарды, білімді меңгеру критерийлерін анықтау, әртүрлі міндеттерді шешу процесінде олардың негізінде іс-әрекеттің операционалды құрамын қалыптастыру

 • Код ON5

  Жеке тұлға психологиясының негізгі түсініктері мен теорияларын, педагогикалық мәдениет пен психолог этикасының негізгі құрауыштарын қолдану; Психологияны оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін білу, студенттердің болашақ кәсіби қызметінде педагогикалық психология білімін қолдануды ынталандыру

 • Код ON6

  Қарым-қатынас саласында психолог-практика, педагог қызметінде Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын пайдалану; эксперименталды психологияның қазіргі даму үрдістерінде бағдарлай білу, ұйымдастырушылық және коммуникативтік сипаттағы дағдыларды меңгеру, аймақтық және халықаралық салада қолданбалы психологиялық қызметті жүзеге асыру, психологиялық көмек көрсету бойынша жұмысты жетілдіру үшін коммуникативтік және практикалық дағдыларды меңгеру

 • Код ON7

  Тәжірибелік психологияның психотерапевтикалық және психокоррекциялық міндеттерін шеше білу және кәсіби және білім беру қызметінің негізгі процедураларын жүзеге асыру, отбасының өмірлік циклінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін ғылыми талдау әдістерін практикада қолдану; отбасының психологиялық портретін құру тәсілдерін меңгеру және отбасының дамуы мен қызмет етуін оңтайландыру және алдын алу бойынша ұсыныстар жасау

 • Код ON8

  Отбасы диагностикасының базалық әдістерін қолдану; тұлғааралық, ерлі-зайыпты және балалар-ата-ана қатынастарын зерттеу бойынша әртүрлі әдістемелерді қолдана отырып, отбасына психологиялық зерттеулер жүргізу, отбасын зерттеу әдістерін, отбасындағы қайшылықтар мен жанжалдарды конструктивті шешу ережелерін меңгеру.

 • Код ON9

  Әртүрлі әлеуметтік-психологиялық мәселелерді және басқару міндеттерін шеше білу; психологиялық ұғымдардың мазмұнына дербес талдау жүргізу, психологиялық-педагогикалық қызметте жеке тәсілді жүзеге асыру. Оқыту және тәрбиелеу үрдісінің іргелі идеялары, заңдары мен заңдылықтарын білу және түсіну

 • Код ON10

  Теориялық көзқарастар тұрғысынан әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды түсіндіре білу, әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасын әзірлеу, әлеуметтік-психологиялық феномендерді диагностикалау мен түзетудің барабар құралдарын таңдау, әлеуметтік психологтың Әлеуметтік және кәсіби рөлі туралы түсініктерді білу, статистикалық талдау және деректерді сандық өңдеу дағдыларын, әлеуметтік-психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін және оларды қолданудың әлеуметтік мәселелерін білу

 • Код ON11

  Типтік міндеттерді шеше білу, белгілі алгоритмдер, ережелер мен әдістемелер бойынша кәсіби және басқарушылық шешімдер қабылдау, күрделілігі жоғары практикалық міндеттер, типтік емес міндеттер, толық анықталмаған жағдайда, құжаттық, нормативтік және әдістемелік қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда кәсіби және басқарушылық шешімдер қабылдай білу

 • Код ON12

  Табиғатты, қоғам мен ойлауды дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін, адамның шаруашылық қызметінің қоғамдық-экологиялық салдарларының негіздерін білу және түсіну; қоғамның экономикалық дамуымен байланысты жаһандық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізе білу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдана білу, адам денсаулығының жай-күйіне әсер ететін зиянды және қауіпті өндірістік факторлар туралы білу және өзінің кәсіби қызметі саласында олардан қорғау бойынша іс-шараларды жүргізе білу

 • Код ON13

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын зерттеу, эстетикалық талғам мен өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін және рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынасты) тәрбиелеу

Top