Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01520 География-экология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Заманауи педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, пәнді оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу қызметінің шарттарын ұйымдастырады
  • білім алушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларымен жұмыс істейді, балаларды креативтілік пен инновациялылыққа үйретеді, академиялық адалдық мәдениетін қолдайды және қағидаларын сақтайды
  • ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша цифрлық технологияны, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдаланады және тіршілік әрекетінің түрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолданады
  • әртүрлі жас деңгейлеріндегі білім беру қажеттіліктері бар балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әртүрлі әдістемелерін қолданады
  • Геоэкология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы оқушылармен ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау кезінде алған білімдерін, ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолданады
  • оқушылардың пәндік біліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістерін қолданады, география мен экологияға қызығушылығын қалыптастырады
  • жаратылыстану ғылымдары (геология, геоэкология, топырақтану, гидрология және экологиялық биогеография және т. б.) саласындағы іргелі білімді, іскерлікті және дағдыларды көрсетеді)
  • педагогикалық, ғылыми және практикалық міндеттерді шешу үшін география бойынша іргелі-қолданбалы зерттеулер білімін жүйелейді және жинақтайды
  • жаратылыстану ғылымдары саласындағы бақылаулар мен зерттеулердің нәтижелерін, компьютерлік модельдеудің заманауи әдістерін талдайды
Top