Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01416 Көркем білім, графика және жобалау в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • көркем білімге қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе отырып, тарихи-саяси сипаттағы қазіргі заманғы процестерді классификациялау
 • үй мәдениеті және тамақтану мәдениеті, робототехникалық және мехатрон жүйесінің типтері (ұлдар), Көркем еңбек сабақтарын сапалы жүзеге асыру үшін тігін бұйымдарын (қыздар) дайындау технологиясы бөлімдері бойынша қажетті оқу материалдарын зерделейді және таңдайды;
 • сурет және кескіндеме, сәндік-қолданбалы өнер (түрлері бойынша), жазық және көлемді мүсін, керамика, дизайн, қазіргі заманғы өнер түрлері саласында шығармашылық жұмысты модельдейді және жасайды;
 • мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде көркем білім беруді дамытудың мәселелері мен болашағы туралы өз пікірін ұсынады және дәлелдейді, зерттеу қызметі мен академиялық жазудың қолданбалы әдістерін көрсетеді
 • мектеп оқушыларының даму психологиясы мен физиологиясына сүйене отырып, ресми және бейресми көркем білім берудің педагогикалық процесін құрастырады
 • шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылардың жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады
 • жаңа сандық технологияларды, қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясының мүмкіндіктерін, әртүрлі ақпараттық ресурстардың әлеуетін пайдалануды қоса алғанда, қолдануға негізделген білім беру процесін моделдейді;
 • көркем білім беруді жетілдіру мақсатында Экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, өмір сүру қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері бойынша материалды пайдаланады;
 • ЮНЕСКО-ның материалдық және материалдық емес мұраларын қоса алғанда, отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелден қазіргі заманға дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін классификациялайды, әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгереді
 • сызбаларды, өнім сызбаларын, қаріптерді қолмен және машинамен бірге алғанда, басқа графикалық құрылымдарды модельдейді және жасайды
 • заманауи ғылымның философиялық, социологиялық, саясаттану, мәдениеттану және психологиялық аспектілерін, сондай-ақ мәдениет пен өнер әлеуетін пайдалана отырып, академиялық адалдық мәдениетін түсініп, сақтай отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді бейімдейді;
 • оқушылардың жетістіктерін өлшеу технологиясы, менеджмент негіздері , көркем пәндер мен цифрлық мәдениетті оқытудың қазіргі заманғы әдістемесі негізінде, оның ішінде инклюзивті білім беру жағдайында көркем білім беру шеңберінде педагогикалық процесті құрайды
Top