Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01603 Цифрлық тарих в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • педагогикалық қызметінде жалпы тарих және Қазақстан тарихы туралы тарихи білімді хронологиялық жүйелілік пен құрылымдық өзара байланыста қолданады;
 • деректер базасымен және ақпараттық және мұрағаттық жүйелермен жұмыс істейді; тарихи-мәдени құбылыстың немесе оқиғаның виртуалды цифрлық өнімін жасау үшін тарихи ақпаратты талдайды және интерприрациялайды;
 • ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес білім алушылардың коммуникативтік, ақпараттық, құқықтық, экологиялық, кәсіби құзыреттілігі мен электрондық құжаттамасын қалыптастыру мақсатында оқыту процесін модельдейді;
 • оқушылардың психикалық, психофизиологиялық даму ерекшеліктеріне мониторингтік зерттеулер жүргізеді және жоспарлайды және нәтижелерін әртүрлі жас деңгейлеріндегі мінез-құлық пен қызметті реттеу үшін пайдаланады;
 • Тарихи саладағы озық білімге негізделген пәнаралық байланыстар мен оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып, оқу процесін құрастырады;
 • сараланған және интеграцияланған оқытудың педагогикалық технологиялары дамыта оқыту, кәсіби міндеттерді шешу үшін оқытудағы құзыреттілік тәсілінің ерекшеліктері мен теориялық және практикалық білімдерін көрсетеді;
 • оқушылардың ғылыми-зерттеу және жобалық қызметінде жас ерекшеліктеріне сәйкес заманауи сандық технологияларды (SMART және STEM технологиялары) таңдайды;
 • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен қағидаттарын ескере отырып, көп мәдениетті ортада, оның ішінде желілік қоғамдастықта кәсіби қызметті ұйымдастырады;
 • отандық және шетелдік гуманитарлық ғылымда Деректану, тарихнама және тарихи информатика мен цифрлық тарихтың қазіргі жағдайын қолдана алады;
 • Алгоритмдеу мен бағдарламалауды әзірлейді, тарихшының кәсіби міндеттерін шешу үшін математикалық әдістердің, виртуалды реконструкцияның, GIS-технологиясының құралдарын және сипаттау статистикасының негіздерін пайдаланады;
 • белсенді әлеуметтік және қоғамдық-мәдени өмірді жүргізу үшін өзінің дене белсенділігі мен денсаулығын қолдайды; жеке дамуы мен кәсіби өсуін таңдайды.
 • ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін қолданады; Академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды.
Top