Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M07218 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) (1ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәнін меңгерудің мақсаты басқару туралы кәсіби қызмет түрі ретінде ғылыми түсінік қалыптастыру; студенттердің әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқарудың жалпы теориялық ережелерін меңгеруі; басқарушылық проблемаларды практикалық шешудің біліктері мен дағдыларын меңгеру; менеджменттің әлемдік тәжірибесін, сондай-ақ қазақстандық менеджменттің ерекшеліктерін зерделеу, ұйымдар қызметінің әртүрлі аспектілерін басқарумен байланысты практикалық мәселелерді шешуге үйрету болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көп дәнді өнімдерді өндіру технологиясы
  Несиелер: 6

  «Көп дәнді өнімдерді өндіру технологиясы» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: ҚР жарма өндірісінің қазіргі жағдайы мен даму тенденциясы, жарма өндірісін техникалық қамтамасыз ету және дайындығы жоғары жылдам дайындалатын тағамдар шығаратын өндірістің белгілі техникалық және технологиялық шешімдері, қазақстандық көп дәнді астық шикізатынан жасалған тағам өндірідің қазіргі заманғы тәсілдері мен ассортиментін кеңейтудің негізгі мәселелері, көп дәнді өсімдіктерден жасалған дайындығы жоғары жылдам дайындалатын тағамдар шығарудағы қайта өңдеу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Диеталық және балалар тағамы технологиясының негізі
  Несиелер: 2

  «Диеталық және балалар тағамы технологиясының негізі» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: балалар және диеталық тамақ өнімдерін негізгі технологиясы салауатты тамақтану саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасы; балалар және диеталық өнімдерді құру негізгі бағыттары: экологиялық пайдалану таза шикізат, арнайы шикізат пайдалану, биологиялық белсенді қоспаларды (БАД) пайдалану; балалар мен диеталық өнімдерді беру үшін шикізат арнайы түрлерін пайдалану, қасиеттері (кебек, ұсақталған астық, жарма, баспалау, минералды және дәруменді қоспалар, премикстер және басқалар); диеталық кондитерлік өнімдер және емдеу-профилактикалық тамақтануға олардың рөлі; балаларға арналған кондитерлік өнімдердің жаңа түрлерін құру үшін басым бағыттары және диеталық азық-түлік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағам өндірістерінің гигиеналық дизайны
  Несиелер: 2

  «Тағам өндірістерінің гигиеналық дизайны» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: тағам өндірістеріне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар; гигиеналық өндіріс кезіндегі тәуекелдер мен қауіптер; тағам жабдықтарының гигиеналық дизайнының өлшемдері; жабдықтарға, тығыздағыштарға және қосалқы материалдарға қойылатын гигиеналық талаптар; тағам жабдықтары дизайнының гигиеналығын тестілеу әдістері; тағам өндірісінің ғимараттары мен үй-жайлары аумағының гигиеналық дизайны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәнді меңгеру мақсаты шет тілін үйренудің тұрақты оң уәждемесін қалыптастыру, проблемалық-жобалық технологиялар негізінде білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ғылыми өнімдерді таныстыру дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, ең алдымен, кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, қабілетіне, дүниетанымына, теориялық білімдеріне және практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділіктігіне байланысты болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінде дәстүрлі емес шикізатты пайдалану
  Несиелер: 5

  «Нан, макарон және кондитерлік өнімдер өндірісінде дәстүрлі емес шикізатты пайдалану» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясындағы мал және өсімдік тектес шикізаттарының жаңа түрлері; мал және өсімдік тектес шикізаттарынан алынған кешенді қоспалар; жіктелінуі, функционалды тағайындау, дәстүрлі және дәстүрлі емес шикізат түрлері; «тағамдық қоспа» ұғымы; нан, макарон және кондитер өнімдерін өндіруде қолданатын тағамдық қоспалар; дайын өнімге және жартылай фабрикаттар сапасына, өндіріс үрдісінің технологиясына әсер ететін жекелеген қоспалар түрлері; қоспаларды өндіріске дайындау және сақтау; қоспалармен өнімдердің рецептурасын оңтайландыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және сақтаудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  «Өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және сақтаудың инновациялық технологиялары» курсы бойынша бағдарламасы магистранттардың білімдерін келесі сұрақтар бойынша тереңдетуді өзінің мақсаты санайды: қайта өңдеу өндірістерінің инновациялық тағамдық өнімдер алу технологиясы; қайта өңдеу өндірістерінің техника мен технологиясының, олардың жұмыс істеу ерекшеліктерін ескере отырып, басым бағыттарын құрастыру және реттестіру; қайта өңдеу өндірістерінің техника мен технологиясы дамуының аса келешегі бар бағыттарын болжау, бағалау және таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақтанудың гигиеналық негіздері, тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі
  Несиелер: 2

  «Тамақтанудың гигиеналық негіздері, тағам өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: тиімді тамақтанудың ғылыми және тәжірибелік аспектілері; тағам қауіпсіздігі және оны бағалаудың негізгі критерийлері; микроб пайда болудың қауіптілігі; тағамдық заттардың жетіспеушілігі немесе артықшылығының қауіптілігі; сыртқы ортадан өзге туынды заттардың қауіптілігі; тағамдық өнімдердің генномодифицирленген көздері; тағамдық өнімдердің табиғи компоненттерінің қауіптілігі; тағамдық қоспалар; технологиялық қосымша заттар; биологиялық белсенді қоспалар; тағамдық өнімдерді идентификациялау және бұрмалау; әлеуметтік токсиканттар; тағамдық өнімдер мен тағамның қауіпсіздік концепциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Бүтіндей ауыл шаруашылығы өндірісінің, салаларының және экономика мамандықтарының қызметтік өнімдерінің бәсекелестікке қабілеттілігін арттырып және магистранттарды агроэкономикалық ғылымның жетістіктерін белсенді және мақсаттық бағытта пайдалануға қызықтыра отырып, қолдау көрсету арқылы экономикалық базалық және кәсіптік пәндер аймақтарында алынған кәсіптік білімдерді агробизнестің соңғы мақсатымен жүйелік байлануын қамтамасыздандырады. Пәннің мазмұнында алғашқы мәселені формалдаудан бастап, оның математикалық моделін құру және шешу, шешім нәтижесін талдау арқылы басқару шешімі қалыптасқанға дейін, барлық шешім қабылдау кезеңдері қысқа нақтылы түсіндіріледі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заманауи тағам қоспалары, пайдалану ерекшеліктері
  Несиелер: 2

  «Заманауи тағам қоспалары, пайдалану ерекшеліктері» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: функционалды тағамдық ингредиенттер; витаминдермен және минералдық заттармен байытылған өнімдер; тағамдық өнімдерді микронутриенттермен байытудың негізгі принциптері; поливитаминді және витаминді-минералды премикстер; технологиялық өндіру үрдістерінің байытылған өнімдердің сапасына әсері және олардағы витаминдердің сақталуы; йодпен байытылған өнімдер; микробиологиялық қауіпсіздік; тағамдық талшықтардың қолданылуы; екіншілік өсімдік өнімдерімен байыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Наубайхана өндірісінің биотехнологиялық негіздері
  Несиелер: 6

  «Наубайхана өндірісінің биотехнологиялық негіздері» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: нан биотехнологиясы, нан өндірісіндегі әртүрлі компоненттердің рөлі; судың органикалық заттармен байланысу механизмі; нан өндіруде биотехнологиялық процестердің рөлі; нан өнімдерін өндірудің негізгі биохимиялық және микробиологиялық процестері; наубайханалық жартылай фабрикаттарын ашыту түрлері; наубайханалық ашытқыларының биотехнологиялық қасиеттері; жартылай бидай фабрикаттарының ашыту кезіндегі биотехнологиялық процестер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 3

  «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясындағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы» пәнінің бағдарламасы магистранттарға келесі мәселелерден тереңдетілген білім беруді өзінің мақсаты ретінде қарайды: білімнің методологиялық негіздері; ғылыми зерттеудің әдістері; ғылым дамуының жалпы заңдылықтары; ғылыми білімнің жалпы заңдылықтары; дәлелдеменің логикалық негіздері; зерттеулердің ұйымдастырушылық және әдістемелік негіздері; ғылыми ақпаратты ауызша жеткізу; ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету; зерттеу нәтижелерін рәсімдеу әдістемесі және техникасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Зерттеу кезінде қол жеткізілген жаңалықтарды және тәжірибелік қызмет көрсету білімін қолдануға қауқарлы және ұжым мүшелерінің ойларын ескере отырып өз позициясын сақтай біледі

 • Код ON7

  Өз қызмет көрсету нәтижесін болжайды, технологиялық үрдістер жүру барысын бақылайды және олардың нәтижелерін талдайды

 • Код ON3

  Шет тілдерінің бірінде жазбаша және ауызша кәсіби қарым-қатынас жасай алады

 • Код ON4

  Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, өзінің кәсіптік қызмет көрсету аймағындағы ұжымға жетекшілік етуге дайын

 • Код ON5

  Ақпаратты, үрдістерді, әрекеттерді талдайды және бағалайды, өндірістік үрдістерді басқару кезіндегі мәселелерді анықтайды

 • Код ON2

  Кәсіби қызметінде жаратылыстану және әлеуметтік-экономикалық ғылымдар бойынша білімдерін пайдаланады

 • Код ON8

  Ғылыми жетістіктер негізінде тамақ және өңдеу өнеркәсібі өнімдерін өндірудің инновациялық технологияларын жасай алады

 • Код ON9

  Зерттемелер жүргізу үшін теориялық және тәжірибелік білім қолдануға қауқарлы болу, осы зерттеулерді тәжірибелік мәселелерді шешу үшін қолдануды біледі

Top