Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеуге, күнделікті өмірде, қауіпті, оның ішінде табиғи, техногендік және биологиялық-әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларда студенттерді қауіпсіздік іс-шараларына дайындауға, оларда салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға, алғашқы көмек көрсету іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға, мемлекеттің қорғанысы туралы, азаматтардың әскери міндеттері туралы бастапқы білім алуға, әскери қызмет негіздері бойынша дайындыққа, сондай-ақ азаматтық қорғаныс саласында дағдыларды алуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  Пән экологиялық дүниетанымды қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл пәнді оқу экосфераны қорғау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар экологиялық ойлауға, студенттердің экология туралы ғылым ретінде білімін кеңейтуге және экосфераның тұрақты дамуындағы адамның рөлін арттыруға бағытталған. Болашақ мамандар үшін экологиялық білім кешені қатаң экологиялық императив жағдайында адамзат қызметін ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  негізгі зерттеу объектісі болатын функциялар теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Айнымалы шамаларды негізін дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясы құрайтын ақырсыз аздар анализінің көмегімен зерттеудің іргелі әдістерімен таныстыру. Математикалық анализ бойынша студенттерге классикалық іргелі дайындық жүргізу, басқа математикалық пәндерді меңгеруде математикалық анализ аппаратын қолдану дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Дискретті математика теңдеулер жүйесін, шексіз бағандарды, белгілі бір түрдегі есептеу сызбаларын, клеткалық автоматтарды, комбинаториканы, орнын ауыстыруды, орналастыруды, қайталау-мен үйлесімділікті, бөлшектеуді оқытады. Дискретті математикалық объектілер: рекурренттік қатынастар, функциялар мен инъекциялар, сюръекциялар, биекциялар және олардың өлшемі, математикалық индукция, Фибоначчи саны және олардың қасиеттері, графтар теориясы, кодтау болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Болашақ мамандардың одан әрі кәсіби қызметіне қажетті еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері бойынша, еңбек гигиенасы, өндірістік санитария, өндірістік және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша тиісті мемлекеттік білім беру стандарттарымен белгіленген білім мен дағды деңгейін, сондай-ақ өндірістік қызмет нәтижелері бойынша қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы принципін іс жүзінде іске асыру бойынша белсенді ұстанымды қалыптастыру мақсатында оқытылатын кешенді пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  "Экономикалық теория негіздері" курсының бағдарламасы практикалық қызмет үшін қажетті экономикалық білім қорын алуға, объективті экономикалық процестерді көрсететін экономикалық түсініктер мен санаттарды меңгеруге, тиімді басқару шешімдерін таңдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Пән экономикалық ойлауды қалыптастырады және болып жатқан шаруашылық процестерге өз көзқарасының қалыптасуына ықпал етеді, шаруашылық механизмге әсер ету құралдары мен таным әдістерімен қаруландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты Қазақстан-2050 Стратегиясын жүзеге асыруға байланысты Қазақстанның жастар саясатын дамыту болып табылады. Мемлекеттік жастар саясаты басым бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен жастардың қатынастар саласын реттейтін негізгі нормативтік құқықтық құжат "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы" заң болып табылады, онда оның мақсаттары, міндеттері, бағыттары, сондай-ақ жастарды мемлекеттік қолдау тетіктері, оның әлеуметтік және саяси құқықтары айқындалған./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  студенттердің көзқарасын,қазіргі заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын қалыптастыру;студенттерге физиканың іргелі заңдарын классикалық теорияларын қазіргі заман физикасы білімін және оларды іс жүзінде қолдануда икемділіктерін қалыптастыру, сонымен қатар кәсіби мамандығының негізгі жүйесі ретінде физикалық зерттеулердің әдістемелерін игеретін деңгейде білім беру.Классикалық және қазіргі физиканың теорияларын, зандарын оларды ішкі өзара байланыстарын, бір тұтастығын т.б көріністерінің негізгі мән мағынасымен таныстыру,сондай ақ болашақ инженерлер үшін физикалық ұғымдар мен құбылыстарды және олардың заңдарын игеріп, белгілі жағдайда тиімді пайдалана білудің қаншалықты маңызды екендігіне көз жеткізу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  негізгі зерттеу объектісі болатын функциялар теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Айнымалы шамаларды негізін дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясы құрайтын ақырсыз аздар анализінің көмегімен зерттеудің іргелі әдістерімен таныстыру. Математикалық анализ бойынша студенттерге классикалық іргелі дайындық жүргізу, басқа математикалық пәндерді меңгеруде математикалық анализ аппаратын қолдану дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән бойынша студенттер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетпен танысады, сыбайлас жемқорлық туралы қазіргі заманғы шындықтың феномені және оның тарихи тамыры ретінде біледі. Жеке адамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін тәрбиелеудегі рөлі, жемқорлыққа қарсы мәдениеттің ұлттық негіздері, шет елдердегі жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және т.б. ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелерді администірлеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты қазіргі заманғы ОЖ қызметін ұйымдастыру саласында базалық түсініктерді, білім мен іскерлікті қалыптастыру. Көп пайдаланушылық ОЖ-да есептеу ресурстарын басқару үшін тиімді бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және қолдану іскерлігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектері мен сигналдары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: негізгі ұғымдарды, сигналдар теориясын және олардың жалпы философиялық, математикалық және логикалық және ұғымдармен байланысын, сигналдарды талдау әдістерін, электр тізбегінің негізгі заңдарын, физикалық іске асырылатын тізбекті жобалау (синтездеу) принциптерін және талдау әдістерін меңгеру. Электр тізбектерін есептеудің заманауи әдістері мен құралдарын, электр тізбектерінің маңызды қасиеттері мен сипаттамасын және уақыт және жиілік аймағында тізбектерді есептеу әдістерін білу; сызықты және сызықты емес электр тізбектерін талдау және синтездеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән тұрақты әсер етудегі электр тізбектерін талдаудың негізгі заңдары мен әдістерін зерттеуге бағытталған. Үшфазалы тізбектер, периодтық гармоникалық әсер ету режиміндегі сызықты электр тізбектері, төртұштықтар және сүзгілер, сызықты емес электр тізбектері туралы ақпарат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-операциялық жүйелер, олардың түрлері мен ерекшеліктері туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру. Интернет-технологиялар, компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен принциптерін, таратылған деректерге қол жеткізуді ұйымдастыру; әртүрлі форматтарда ұсынылған ақпаратты біртұтас ұйымдастырудың әдістерін, нақты уақыт режимінде адамның осы деректерге белсенді әсерін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлы схемотехника
  Несиелер: 5

  Кәсіби циклдің міндетті пәні. Цифрлық құрылғыларды жобалау. Оқу пәнінің мазмұны кәсіби қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес келетін жалпы құзыреттер мен кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектілі-бағытталған талдау және жобалау
  Несиелер: 5

  Объектілі-бағытталған талдау және жобалау әдістерін; кодты қайта пайдалануға бағытталған бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу тәсілдерін (қайта пайдалану әдістерін); модельдеудің біріздендірілген тілінің (UML) негізгі принциптерін білу; бағдарламалық құралдардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде UML модельдерін жобалаудың және пайдаланудың типтік тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Графикалық пайдаланушы интерфейстері
  Несиелер: 5

  Бұл пән компьютерлік графиканың түрлерін, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыз етілуін, графикалық мәліметтерді ұсыну, растрлық графика, негізгі растрлық алгоритмдер, векторлық графика, фракталдық графика, үшөлшемді графика, Web-графика, заманауи графикалық жүйелерді ерекшеліктері мен жасалу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалық қамтаманың архетиктурасы
  Несиелер: 5

  операциялық жүйелердің жалпы мінездемелерімен және есте сақтау құрлымын басқару, адрестік кеңістік, нақты есте сақтау құрлымының типтерімен танысу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  коммуникативтік және мәдени аралық құзыреттілігін, яғни шет ел тілдерін жете меңгеріп шет тіліндегі кәсіптік әдебиеттерді еркін оқи алатын, құжаттарды еркін өңдейтін кәсіби жұмыстарды еркін презентациялай алатын және ауызша, жазбаша, электронды коммуникацияны шет тілінде көрсете алатын мамандар дайындау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  студенттерді болашақ мамандықтарына қатысты лексиканы дұрыс қолдану арқылы қазақ (орыс) тілді терең меңгеріп, қазақша (орысша) кәсіби тілде сауатты сөйлей білуге және мамандыққа қатысты іскери құжаттарды сауатты жазуға үйретеді. Қазақ (орыс) тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен кәсіптік-өндірістік салаларда кеіңнен қолданылуын жүзеге асыруға ықпал етеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика - қызмет саласы, онда компьютерлер қатар арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде пайдаланылады құралы ретінде құру үшін және сурет өңдеу және цифрлау үшін көрнекі ақпаратты, алынған нақты әлемнің мақсатында оны одан әрі өңдеу және сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Python бағдарламалау тілін, Python мәліметтерінің негізгі түрлерін, Python топтарын (коллекция) оқыту. While, for циклдар, range және enumerate пайдалану функцияларын, аргументтердің, сыныптар мен объектілердің типтерін, мұра және полиморфизм, абстракты базалық сыныптарды Python-да бағдарламалаудың жалпы сипаттамасын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы/
  Несиелер: 5

  Әртүрлі тағайындаулардағы есептеу жүйелері және жүйелерін құру, ұйымдастыру және зерттеу әдістері аймағындағы жалпы мәдени және кәсіби компетенцияларын қалыптастыру болып табылады.Бір семестрге есептелген және келесі міндеттерді шешуге бағытталған: әртүрлі тағайындаулардағы компьютерлік және телекоммуникациялық жүйелердің функционалдануы және ұйымдастырылуының негізгі базалық принциптарын меңгеру; компьютерлік жүйелер және желілерді құру, баптау және админстрациялауға арналған білімдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Java - программалау
  Несиелер: 5

  Java - объектілі-бағдарланған бағдарламаны жобалау мен құрастыру дағдыларын қалыптастыру, Java тілінде программалаудағы тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың негізгі принциптерін зерттеу; көптеген стандартты мәселелерді шешу үшін кітапханада жиналған сабақтар жиынтығын зерттеу; бағдарламалық құрастыру нәтижесінде алынған байт кодын орындайтын Java виртуалды машинасын зерттеу; үстел үсті қосымшалары үшін Java SE (Standard Edition) оқу; ақпараттық модельдерді құру принциптерін үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтар
  Несиелер: 5

  Программалық жүйелері жобалау сұрақтарымен таныстыру және программалардың өмірлік циклын қамтамасыздандыру, олраға бизнес – үрдістері моделдеудің негіздерін меңгеру және жобалаудың қазіргі заман талабына сай технологияларын ((Computer- Aided Software/System Engineering(CASE) –технологиялар) тәжірибеде қолдануды үйрету болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық математикалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты MatLab қолдану және оның жұмыс істеу принциптерін оқыту болып табылады. Массивтер мен матрицалар, диаграммалар, гистограммалар, функциялардың графиктері, MatLab бағдарламалау, Simulink пакеті, MathCAD жұмыс істеу және қолдану принциптерін, функциялардың графиктерін құру және теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін шешу принциптерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильдік қосымшаларды құру
  Несиелер: 5

  Android, Windows Phone операциялық жүйелеріне арналған қосымшаларды әзірлеудің негізгі принциптерін білу, мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласындағы бағдарламалық инженерияның практикалық дағдыларына ие болу, Java және C # тілін қолдана отырып, мобильді қосымшаларды құру технологиясымен жұмыс істеу дағдысына ие болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің интерфейстері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - пайдаланушы интерфейстерін жобалау әдістерін үйрету, қазіргі заманғы компьютерлік жүйелерде бағдарламалық-аппараттық интерфейстерді ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін меңгеру. Бұл пән "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", "Алгоритмдеу және бағдарламалау"пәндерімен тығыз байланыста оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Visual Basic бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Алгоритмдеу және объектіге-бағытталған бағдарламалау саласындағы білімді меңгеру: Visual Basic 6.0 ортасында бағдарламалар құру және жұмыс істей білу, танымдық қызығушылықты, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту, күнделікті өмірде жеке жобаларды орындау кезінде, оқу қызметінде бағдарламалауды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT технологиялар
  Несиелер: 5

  IT технологиялар-бұл ақпаратты өңдеу саласындағы заманауи ақпараттық технологиялар, операциялық жүйелерді зерттейтін жаңа ғылым саласы. Веб-технологиялар, Веб-сайттар мен жобаларды құруды, телекоммуни-кациялық технологияларды, Мультимедиялық презентациялар құру. Суперкомпьютерлік архитектура. Электронды оқыту түрлері. Бұлтты технологиялар. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу. Түрлі пәндік салалардағы Ақпараттық технологиялар (банк жүйесі, білім беру жүйесі, басқару, құқық, өнеркәсіп салалары және т. б.).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару модельдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Басқару модельдері мен әдістері ұғымын қалыптастыру; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеу бойынша шешілетін есептің пәндік саласын сипаттаумен және талдаумен танысу; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеу саласындағы жаңа технологияларға үйрету;математикалық модельдерді әзірлеудің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеудің негізгі бағыттары мен ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік математика жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы компьютерлердің схемотехникалық базасын оқу, объектілер мен процестердің компьютерлік модельдерін құру және зерттеу, ғылым мен техникада геометриялық модельдеу үшін графикалық технологиялар мен компьютерлік математиканы қолдану дағдыларын үйрету. Компьютерлік математика жүйесін, деректерді машинамен өңдеудің негізгі ұғымдары мен операцияларын, MathCAD, Matlab, Mathematica, Maple жүйесінің негізгі функционалдық мүмкіндіктерін талдайды..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адамның компьютермен өзара байланысы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - адамның ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін, диалог құрылымы мен режимдерін, ақпаратты компьютерлік ұсыну және визуализациялау мәселелерін, адамның компьютерлік ортамен өзара әрекеттесуінің парадигмалары мен принциптерін, диалогтық жүйелердің пайдалылығын бағалау өлшемдерін білу. Жаңа компьютерлік технологиялардың пайдаланушылық интерфейстерінің даму тенденциялары және әзірленетін және пайдаланылатын бағдарламалық жүйелердің пайдалылығын арттыру әдістері туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқарушылық шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Әр саланың даму жағдайларының нақты сұраныстары мен шектеулерін ескере отырып, әртүрлі проблемалық жағдайларда тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың жүйелік тәсілін қолдану, мәдениетін дамыту. Басқару шешімін іске асыру процесін ақпараттық және коммуникативтік қолдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі ұғымдарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау
  Несиелер: 5

  Мобильді қосымшаларды әзірлеудің ерекшеліктерімен танысу, Мобильді қосымшаларды бағдарламалаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін зерделеу, Java және С# сияқты тілдерде қосымшаларды әзірлеудің практикалық дағдыларын меңгеру, атап айтқанда, Android SDK және Windows Phone SDK кластарының кітапханаларымен жұмыс істеу, IDE Android Studio және Visual Studio for Windows Phone бағдарламалау ортасын таныстыру және практикалық игеру, зерттелетін барлық принциптерді, әдістемелерді, әдістер мен құралдарды қолдана отырып толыққанды Мобильді қосымшаларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты ақпараттық қауіпсіздік негіздері және ақпаратты қорғау бойынша студенттердің жүйелі базалық түсінігін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту процесінде студенттер ақпараттық жүйелердің құқықтық базасын, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін, ақпараттық қауіпсіздіҚКе төнетін қауіп-қатерлерді, криптографиялық ақпаратты қоса алғанда, ақпаратты қорғау әдістерін, ақпаратқа және техникалық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Құқық негіздері - бұл мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы түсініктерді қалыптастыруға ықпал ететін тәртіп. "Құқық негіздері" курсын оқыту азаматтардың жас буынының құқықтық мәдениетінің бастапқы іргетасын қалауға және таңдаған сабақтарына қарамастан, азаматтың өмір бойы ілесіп келе жатқан құқықтық қатынастарына қарай қарапайым білім беруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән акмеологияны адамның жеке іс-әрекетінің барлық түрлерінде максималды жетілуге қол жеткізу заңдылықтары (жолдары) туралы ғылым ретінде зерттейді, сонымен қатар адамның жетілу сатысындағы даму заңдылықтары мен механизмдерін, әсіресе осы дамудағы жоғары деңгейге жеткенде зерттейді. Акмеология педагогтың ойлауының жаңа интегративті тәсілін қалыптастырады, адамның жеке бағдарламаларын жасауға, қазіргі әлемде өзін-өзі жүзеге асыру мен бейімделу моделін қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән саладағы негізгі ресурстарға және басқа бір жолғы қорларға арналған. Айналмалы қаржы өнеркәсіпте, өнім құны, пайда, баға және қосылған құн, өндірістің тиімділігін, төлемдер, жалақы, ғылыми-техникалық прогресстің экономикаға әсерін қарастырады. Салық жүйесі, Банк жүйесінің экономикаға әсерін, бухгалтерлік есеп негіздері, кәсіпорындағы қаржылық көрсеткіштері және аудит, нарықтық экономикадағы мемлекетаралық қатынастарды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректерді өңдеу және деректерді сақтау
  Несиелер: 6

  Деректерді сақтау жүйелері, деректерді сақтау қоймаларының ерекшеліктері және олардың мақсаты туралы базалық білім алу; деректерді сақтау қоймаларын және бизнес-талдау жүйелерін жобалау дағдысы мен дағдысын қалыптастыру, зияткерлік талдау технологияларымен танысу, деректерді сақтау қоймаларын құру және әзірлеу принциптерін оқу; деректерді сақтау қоймаларын теңшеу дағдыларын алу; деректерді сақтау қоймаларын толтыру процесін жобалау және әзірлеу, деректерді сақтау қоймаларына сұраныстарды іске асыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • LAN және WAN желілерін жобалау
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы жүйелерді құру принциптері туралы білімдерді қалыптастыру; есептеу жүйелерін ұйымдастыру негіздері, білім мен дағдыларды алу, студенттерді желілік операциялық жүйелерді пайдалана отырып, жергілікті және жаһандық есептеуіш желілерде жұмыс істеу әдістері мен тәсілдеріне үйрету. Ақпараттық желілер туралы негізгі ұғымдарды; жергілікті есептеу желісінің мақсаты мен құрылымын; жергілікті есептеу желісінің компоненттерін, оның топологиясын, желілік операциялық жүйелердің құрылымын, желілік операциялық жүйелердің негізгі компоненттері мен утилиттерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 6

  курстың программасы жүйелік программалаудың негізгі концепцияларын қарастырады. Негізгі назар ядроның жүйелік қызметтеріне бөлінген, яғни оған файлдық жүйе, ағындарды және процесстерді басқару, процесстер арасындағы өзара әрекеттесуі және синхрондау жатады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дінтану 2019
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні діннің пайда болу заңдылықтарын, дамуы мен қызметін, құрылым ерекшеліктерін, оның көп салалы феноменін, қоғам тарихымен байланысын және діннің мәдениеттің басқа да салаларымен байланысын зерттейді. Қазіргі кезеңде дінтануды оқыту барысында – бұл адам мәдениетінің өзіндік және ерекше саласы, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени контекстке қосылған "тірі жүйе" екенін ескеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының дамуы еркін кәсіпкерліктің дамуы ретінде қарастырылады. Қазақстан Республикасының Үкіметі оның дамуына көп көңіл аударуда. Іскер кәсіпкер болу үшін ол кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың негіздерін білуі қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  біздің еліміз мыналарды қамтиды: әйелдер мен ерлердің билік құрылымдарына тең қатысуы, экономикалық тәуелсіздік, бизнесті дамыту және қызмет бабында алға жылжыту үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, отбасында тең құқықтар мен міндеттер үшін жағдайлар жасау, гендерлік зорлық-зомбылықтан еркіндік, оларды шешу біздің қоғамымызды дамытудағы және мемлекетіміздің гендерлік саясатындағы әйелдердің рөлін одан әрі арттыру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады, сондай-ақ отбасы, әйелдер мен балалар мәселелері жөніндегі тиісті құқықтық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің ақпаратын қорғау
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік желілерді қорғаудың қолданыстағы технологиялары мен бағдарламалық-аппараттық құралдарын зерттеуге арналған. Пәннің мазмұнына бес негізгі бағыт кіреді: компьютерлік шабуылдарды анықтау, желіаралық экрандау, виртуалды жеке желілерді ұйымдастыру, ақпаратты қорғалған өңдеу технологиясы және компьютерлік желілерде ақпараттық қауіпсіздік аудиті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - компьютерлік желілердің құрамы, құрылу принциптері мен жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру. Компьютерлік желілерді тиімді қолдану көздерін, компьютерлік желілерді құру құралдарын және тиімді қолдану әдістерін түсіну. Компьютерлік желілерді құру принциптері, құрамы мен құрылымы, абоненттік жүйелердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру әдістері мен құралдары, модельдері, компьютерлік желілердің техникалық және бағдарламалық құралдарының даму бағыттары туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • BigData
  Несиелер: 6

  "Big Data" пәнін игерудің мақсаты процесс ретінде мәліметтерді талдаумен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Деректерді сақтаудың негізгі құрылымдары мен формаларын зерттеу. Курс барысында Hadoop жүйесі және оның құрамына кіретін компоненттер (HDFS файлдық жүйесі, ДББЖ HBASE, деректер ағындарын сипаттау тілі Pig, Hive сұраныстарын құру құралы, MapReduce есептеу моделі) және Apache Spark үлестірілген есептеу жүйесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жасанды интеллект жүйелері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты жасанды интеллект түсінігі, бейнелерді тану, бейнелерді тану әдістері болып табылады. Жасанды интеллектті қолдану, семантикалық желілер, Фреймдер, сараптамалық жүйелерді құру технологиясын, сараптамалық жүйелерді қолдану, белгісіздік жағдайында білім беру, нейрондық желілерді қолдану және пайдаланудың әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интернетте бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы Интернет-технологиялардың құрылу негіздері мен жұмыс істеу принциптерін білу; web – технологиялардың серверлік және клиенттік бөлігін инсталляциялау, конфигурациялау және әкімшілендіру, Web-қосымшаларды және контентті әзірлеудің қазіргі заманғы аспаптық құралдарын практикалық қолдану дағдысын білу, Интернетте ақпаратты қорғау құралдарын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік модельдеу теориясының негізгі ережелерін және принциптерін баяндау. Модельдердің түрлері, модельдердің типтік кластары және күрделі жүйелерді модельдеу әдістері, күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құру принциптері, формализация және алгоритмдеу әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиа
  Несиелер: 5

  желілік технологиялардың негізгі түсініктерімен таныс болу. Компьютерлік желілердің негізгі физикалық компоненттерін үйрету. Ресурстарды бірге қолдану. Желілік пайдаланушы қосымшаларын құру. Компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау және қауіпсіздіктің теориялық негіздерін үйрету. Компьютерлік желідегі ақпаратты қорғау мәселесі және ерекшеліктерін анықтау. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістері мен құралдардың класификациясын талдау. Компьютерлік желілірді администрациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып басқару жүйелерін жобалау теориясы мен практикасы мәселелері бойынша білім беру, осы білімді студенттердің меңгеруі, сондай-ақ өз бетінше танымдық іс-әрекетті белсендіру есебінен өз бетінше білім алуымен қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәліметтер қорын басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің деректер қорын жобалаудың әдістерін, деректер қорын басқарудың қазіргі жүйелерін оқып үйрену және қазіргі Деректер базалары мен ДББЖ-мен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алу. Таратылған ақпараттық жүйелер және клиент-сервер арқылы өзара әрекеттесу концепцияларын құру. Клиент-серверлік үлгімен өзара әрекеттесу. Ақпаратты автоматтандырылған өңдеудің тиімді жүйелерінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі ретінде мәліметтер базасын басқару жүйесі туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасының клиент-серверлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Клиент-серверлік архитектурасы жүйелерінде корпоративтік деректерді сақтау және талдау технологияларын игеру. Экономикалық міндеттерді шешу үшін көп пайдаланушылық деректер базасы мен корпоративтік сақтау қоймаларын әзірлеу және әкімшілендірудің бағдарламалық құралдарын зерттеу. "Клиент-сервер"архитектурасында WB жобалау. Borland InterBase / Firebird SQL Server. InterBase Manager, IBConsole, утилиттерін, серверді тіркеу әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Визуалды жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-визуалды программалау жүйесімен танысу, графикалық интерфейспен қосымшаларды әзірлеу үшін әдістер мен құралдарды оқу. Borland Delphi және Borland C++ Builder ортасында бағдарламалау, визуалды компоненттер кітапханасымен танысу (VCL , Visual Components Library), визуалды компоненттерді пайдалана отырып, бағдарламалар құру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Программалаудың желілік технологиялары
  Несиелер: 5

  есептеу машиналарын, ЭЕМ жүйелері мен желілерін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, жекелеген құрылғыларды құру принциптерін және олардың ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару кезіндегі өзара әрекеттесулерін оқып үйрену мақсатын ұстанады. Қазіргі кездегі дискретті құрылғылар мен жүйелерді құрудың негізгі принциптері туралы, дискретті құрылғылардың элементтері мен түйіндерін логикалық жобалау негіздерін үйрету міндетін атқарады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді есептеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - параллельді және үлестірілген бағдарламалау негіздерімен танысу, параллельді есептеулердің модельдерін оқу, параллельді және үлестірілген бағдарламаларды әзірлеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. Есептеудің гибридті моделінің даму бағыттарын, есептеу архитектурасының типтерін, GPU графикалық процессорының архитектурасын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АЖО жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы экономикалық-математикалық әдістер мен есептеу техникасын қолдануға негізделген күрделі жүйелерді талдау және синтездеу концепциясы мен әдіснамасын, АЖО жобалау принциптерін меңгеру болып табылады. Жалпы автоматтандыру жүйесі мен объектісінің сипаттамасы, процесстер мен әрекеттерді сипаттайтын IDEF0; DFD сұлбалары мен модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді сынактеулер архитектурасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ақпаратты параллель өңдеудің базалық әдістері мен құралдарын оқыту. Нақты уақыт жүйелерінде параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Ақпаратты параллель өңдеудің негізгі әдістері мен құралдарын білуді, параллель өңдеудің алгоритмдерін, оларды ұсыну құралдарын, тұрақты матрицалық құрылымдарға алгоритмдерді бейнелеу әдістерін, процессорлық элементтер ортасына матрицалық құрылымдарды бейнелеу әдістерін, параллель есептеулерді бағдарламалау құралдары және оларды жүзеге асырудың әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Объектілердің математикалық модельдерін және басқару жүйелерін құрудың принциптері мен әдістері, оларды заманауи технологияларды қолдана отырып модельдерді шешудің алгоритмдеу негізінде зерттеу. Күрделі жүйелерді модельдеу, жұмыс істеу принциптері, жұмыс режимдері, негізгі сипаттамалары мен параметрлері, техникалық аспаптар мен кешендердің қосу сұлбалары мен математикалық модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты "клиент-сервер" технологиясын жүзеге асыру және қызмет ету принциптерімен танысу болып табылады.Web технологиялар және веб-әзірлеу тілдері (HTML, XHTML, CSS, Java Script, PHP, MySQL, web-бағдарламалау технологиясының құралдары); Клиент жағында бағдарламалау негіздері; сервер жағында бағдарламалау негіздері; деректер базасымен жұмыс істеу бойынша web – қосымшаларды әзірлеу принциптерін игеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Сыбайлас жемқорлықтың мәнін және оның шығу себептерін, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шараларын білуге қабілетті; Қазіргі Қазақстанның жастар саясатын жүзеге асырудың құқықтық тетіктерінде бағдарлануға қабілетті;

 • Код ON2

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивацияны меңгеруге қабілетті; Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасаудың білімі мен практикалық дағдыларын меңгеруге қабілетті; Дін, гендерлік саясат, экономика, құқық, экология ұғымдары мен негізгі категорияларын меңгеруге қабілетті

 • Код ON3

  Математика саласындағы іргелі білімдерді: математикалық, логикалық, статистикалық құралдарды білу, ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін тиісті математикалық аппаратты қолдану; ақпаратты тарату жүйесін, электроникадағы өлшеу әдістерін, электрондық құралдарды талдау және синтездеу әдістерін білу, компьютерлік жүйелердің физикалық негіздерін білу; активті және пассивті Электр тізбектерінің теориясы мен талдау әдістерін қолдана білу; электр сұлбаларын құру және оқу стандарттары мен ережелерін білу

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы компьютерлік техниканы және бағдарламалық қамтамасыз етуді кәсіби меңгеруге қабілетті, ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін пайдалану дағдылары: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистерді игеруі тиіс; іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін еркін пайдалана алады; АКТ саласындағы инновациялар негізінде жаңа бизнес-жобаларды құру бойынша бизнес-жоспарлар әзірлей алады

 • Код ON5

  Java тілінде бағдарламалық қосымшаларды жасай білу; Java, JavaScript, Swift программалаудың заманауи тілдерін қолдана отырып, мобильді құрылғыларға арналған бағдарламаларды жасай білу; Big Data технологиясының негізгі түсініктерін білу; үлкен деректер массивтерін анықтап және талдай білу, клиент-серверлік деректер қорын бағдарламалаудың заманауи объектілі – бағытталған құралдарын қолдана білу

 • Код ON6

  Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмыс істеу принципі мен ұйымдастырылуын, қазіргі операциялық жүйелердің негіздерін білу; көппроцессорлық және көп машиналық есептеу жүйелерін ұйымдастыру принциптерін білу, компьютерлік жүйелерге қойылатын техникалық талаптарды қалыптастыра білу және ұтымды архитектураны негіздеу; Ақпараттық жүйелерді басқару үшін оңтайлы желілік технологияларды таңдай білу, арналық, желілік, көліктік және қолданбалы деңгейлердің хаттамаларын, желілерді басқару стандарттары мен құралдарын білу.

 • Код ON7

  Қолданбалы бағдарламаларды пайдалану дағдыларын: растрлік, фракталды графиканы, үш өлшемді графиканы және қазіргі заманғы графикалық жүйелерді білу; қолданбалы бағдарламалардың ең кең тараған математикалық пакеттерін пайдалана білу: Mathlab, Mathcad, оларды тәжірибеде қолдана алу; басқарудың негізгі принциптерін білу, логикалық басқару жүйелерін талдау және синтездеу әдістері мен құралдарының жіктелуін білу, өндірісті оңтайландыру әдістерін білу

 • Код ON8

  Ақпараттық өзара әрекеттесудің негізгі түсініктерін, процестерді, құрылымдарды, объектілерді көзбен шолып жобалау кезінде адам-компьютерлік өзара әрекеттесудің қолданбалы аспектілерін білу; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу процесінің модельдері мен принциптерін білу; бағдарламаларды құруды қолдайтын аспаптық құралдармен жұмыс істеу тәсілдерін білу; жүйелік бағдарламалаудың негізгі концепциясын білу және жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету мәселелерін қамтитын бағдарламаларды әзірлей білу

 • Код ON9

  Жасанды интеллект жүйелерінің теориялық және әдістемелік негіздерін және оның тілдерінде бағдарламалау әдіснамасын білу, басқару жүйелерін жобалаудың негізгі кезеңдерін, басқару жүйелерінің негізгі сипаттамаларын анықтау әдістерін білу; компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін білу, модельдерді жіктеуге мүмкін болатын тәсілдерді білу; ақпаратты сақтаудың, өңдеудің, берудің барлық кезеңдерінде ақпаратты қорғаудың қазіргі тәсілдері туралы білімдерді меңгеру, ақпараттық жүйелерді қорғауды ұйымдастыру дағдыларын меңгеру

 • Код ON10

  Әртүрлі бағдарламалық құралдармен Web-дизайн және сайттарды бағдарламалау негіздерін білу; компьютерлік желілерді құру әдістері мен тәсілдерін, желілік пакеттердің құрылымын және оларды өңдеу әдістерін, деректерді берудің базалық алгоритмдерін, Интернеттің қолданбалы деңгейінің клиенттік бағдарламаларын білу; параллельді есептеулерді жүргізуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешендердің құрылу және жұмыс істеу принциптерін білу; таратылған жедел жады бар есептеуіш жүйелер үшін параллельді программалау технологиясын меңгеру, есептеуіш алгоритмдердің параллельді аналогтарын құру дағдыларын меңгеру

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top