Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01105 Педагогика және психология (1,5 ж.) в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • ОН 1 - қазіргі білім парадигмасы контекстінде философиялық, психологиялық-педагогикалық ғылымның тұжырымдамалық ережелерін меңгерген
  • ОН 2 - академиялық және кәсіби мақсаттар, білім беру бағдарламалары мен білім алушылардың білім беру бағыттарын жобалау үшін оқу ортасында жұмыс істейтін шет тілі білімін қолданады, IT-құзыреттерін жетілдіреді
  • ОН 3 - білім алушыларды мониторингілеу және диагностикалау әдістерінің кешенін қолдану арқылы психологиялық-педагогикалық білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жүйелейді және жинақтайды
  • ОН 4 - зерттеу қызметінің қолданбалы әдістерін және академиялық жазу дағдыларын көрсетеді; академиялық адалдық мәдениетін сақтайды және қолдайды
  • ОН 5 - білім беру процесіне қатысушылармен және әлеуметтік серіктестермен өзара іс-қимыл жасайды, ұжымды басқарады, әлеуметтік, этноконфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдайды; білім алушылардың, білім беру қатынастарына қатысушылардың өзара іс-қимылы мен қызметін құрады
  • ОН 6 – пәнаралық білім беру технологияларын тиімді пайдалану, білім беру ортасын, оқу қызметін жобалауда инновациялық цифрлық, ақпараттық -коммуникациялық, статистикалық әдістер мен технологияларды тиімді қолданады
  • Білім беру процесін оның барлық сатыларында психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асырады; білім алушылар мен білім алушылардың өзара тиімді оқу өзара іс-қимылын ұйымдастыру бойынша педагогтармен жұмыс істеу тәсілдерін меңгерген
  • ОН 8 – педагогикалық –психологиялық білімдерді тәжірибеде қолдану, білім беру ортасына жобалау және басқару іс-әрекеттерін пайдалану, білім беру қатынастарына қатысушыларды психологиялық-педагогикалық ағарту міндеттерін шешу барысында психологиялық-педагогикалық білімді және нормативтік құқықтық актілерді білуді қолданады
  • ОН 9 - білім алушылармен, педагогтармен, ата-аналармен өзін-өзі тану, кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері, жеке мәселелері бойынша жеке және топтық консультациялар өткізеді
Top